Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Nisargadatta Maharádž - Nirupany

Každý čtvrtek zde najdete přednášku (nirupanu) od Šrí Nisargadatta Maharadže. Těchto přednášek je dohromady 140. Všechny se pokusím s Gabi postupně přeložit, tzn. že zde budou přibývat všechny nirupany, které budou uloženy v sekci Texty na pokračování, a odkaz bude také dole pod textem každé nirupany pod názvem Texty Na pokračování - Nirupany Šrí Nisargadatta Maharadž.

Jak tyto nirupany vznikly? Pan Kširsagr dostal zasvěcení od Šrí Nisargadatta Maharadže a poté navštěvoval svého mistra pravidelně čtyři roky v letech 1977 - 81 v Mumbaji, Khetwadi 10, v bytě, kde měl Maharadž promluvy. Zpočátku v důsledku nahromaděných konceptů bylo pro něho Maharadžovo učení stěží pochopitelné, postupně však byl schopen se na to stále více napojovat, až nakonec pocítil velkou úlevu a prožil pocit světla. Uvědomil si, že toto učení je prostá pravda. Poté, co si pan Kširsagr uvědomil výjimečnost Maharadžových slov, rozhodl se je zapisovat, aby si je mohl tímto způsobem stále znovu a znovu číst, a mohl tak rozjímat nad učením svého mistra. Dohromady ručně zaznamenal 500 stran poznámek. Ukázal je Maharadžovi, který je odsouhlasil, a řekl mu, aby se s nimi podělil s ostatními oddanými. Poděkujme proto panu Kširsagrovi, že zaznamenal v jazyce maráthí tyto nirupany, které Maharadž přednášel při vyjímečných událostech, tzn. každý čtvrtek v Den Guruů, při oslavách a svátcích. Poděkujme také paní Dungadži, která tyto nirupany přeložila z maráthí do angličitiny ve svých 80 letech. Byla také velmi oddaná Maharadžovi, s jeho milostí a požehnáním byla schopna toto učinit. Přeložila také z maráthí do angličitiny knihy s učením Šrí Siddharaméšvara Maharadže (Universální Klíč k Sebe-realizaci, Amrut Lája 1,Vše je iluze, Oddanost po Seberealizaci).

 

|| rádžádhirádž sadgurunáth šrí nisargadatta mahárádž kí džej ||

 Aleš a Gabriela

1. část

  1. Všechny světské aktivity každé živé bytosti jsou vykonávány za účelem zabavení vědomí
  2. Budete-li se držet Guruových slov, čeká vás duchovní vývoj, a stejně tak šťastný bude i váš světský život
  3. Plně si uvědomuji, že oddaný se nijak ode mne neliší
  4. Pochybovat o slovech Gurua je ten největší hřích
  5. Nejvyšším náboženstvím je žít s přesvědčením, že jsme ryzí vědomí
  6. Láska ke slovům tu je tak dlouho, dokud tu je nevědomost
  7. Vaše přesvědčení by mělo spočívat v Guruových slovech
  8. Ten, kdo realizoval Prakrti a Purušu, se stal osvobozený
  9. Poznejte, že jste bez žádostí
  10. Bez víry v Gurua se budete potulovat od jednoho učitele k druhému a navštěvovat všelijaká posvátná místa
  11. Ať už prána odejde dnes či za deset tisíc let, pro džňánina tu není nikdy žádný zisk či ztráta
  12. Nepotřebujete příkazy a předpisy jakéhokoliv náboženství
  13. Bez víry v Gurua tu není šance získat toto poznání Já
  14. Blaženost z tohoto vědomí se nedá k ničemu v hmotném světě přirovnat
  15. Prostor je všude, ale vědomí je před prostorem
  16. Toto vše, jednotlivost i celek, je ve svém úhrnu vědomí
  17. Stejné vědomí přebývá ve všech
  18. S vírou v Gurua navždy zmizí strach ze smrti
  19. Z pohledu džňánina se nikdy nic nestalo
  20. Jakmile se poznání o vašem pocitu bytí stane jasné, budete schopni transcendovat máju
  21. Předtím, než bylo poznáno toto vědění, tu nebyla zkušenost nepřítomnosti klidu
  22. S milostí Sadgurua navždy zmizí iluze zrození
  23. Okamžik smrti je momentem velkého štěstí
  24. Staňte se tak drobní, že vás nikdo nespatří
  25. Považujte Guruova slova za zákon
  26. Vy jste Já; nepřichází vůbec v úvahu to získat
  27. To, co máte rádi, bude časem považováno za nic
  28. Nic není ve vašich rukou
  29. Všechny věci jsou slovem slovu a prostřednictvím slova
  30. Ve světě není nic jiné než tato nevědomost (vědomí), jež je největším podvodníkem
  31. Krišna říká: „Díky oddaným zpěvům jsem se projevil. Bez oddaného nemohu být projeven."
  32. Viděli jste svět předtím, než jste se narodili?
  33. V tomto světě není nic, co by bylo pravdou, tudíž není zapotřebí dodržovat zásady a nařízení
  34. Někdo může být třeba i vládcem světa, ale dokud nerealizuje své vědomí, jeho dosažení je podobné přeludu
  35. Při rozpuštění individuality zmizí strach ze smrti
  36. Milovat někoho druhého je cizoložstvím
  37. Když si prostě uvědomujete své bytí, je tu potom zapotřebí Bůh či svět?
  38. Všechny činnosti se dějí prostřednictvím konceptů
  39. Vaše pravá přirozenost je před vědomím
  40. Ten, kdo praktikuje oddanost, definitivně získá prodloužení života
  41. Všechny vaše zkušenosti jsou neskutečné
  42. Musí zde být neotřesitelná víra v Gurua
  43. Poznáte pravdu, až když umřete?
  44. Bez existence tohoto atomického vědomí nemá svět, živá bytost, či Brahman vůbec žádnou podporu
  45. Vaše vědomí prošlo milióny inkarnacemi
  46. Není-li tu žádná zkušenost jediného slova během bdění, potom právě toto je vaše pravá přirozenost
  47. Poznání ´já jsem´ miluje sebe sama, a proto můžete rozlišovat mezi dobrem a zlem
  48. Ve skutečnosti však svět vyvstává s vašim vědomím
  49. Pravdu bez milosti Gurua není možné dosáhnou
  50. Hrouda špíny (tělo) vypadá nádherně jen díky světlu Boha, uvnitř
  51. Toto vědomí nemá žádnou informaci ohledně toho, jak a odkud bylo vytvořeno
  52. Neustálé připomínání/opakování mantry je meditací
  53. Nejzazší Pravda je tato – Já nejsem ani forma, ani jméno
  54. Vraťte se do stavu, kdy jste neměli žádnou zkušenost čehokoliv
  55. Pravé Já je svědkem vědomí bez aktu pozorování
  56. Nezapomínejte na to, že jste potomkem svého Gurua
  57. Vnímáme existenci těla a prány, ale tělo a prána nás neznají
  58. Pro toho, kdo získal nejvyšší poznání, tu nejsou žádné další myšlenky kromě Boha
  59. Neexistuje žádná větší dobročinnost/charita, než nabídka Sebe-poznání
  60. Jestliže tam nedochází k žádnému setkání mezi potravou a pránou, není ani přítomné žádné vědomí
  61. Ten, kdo trestá je stejný, jako ten, kdo je trestán
  62. Nečistota karmy nemůže pošpinit bezforemné, neměnné Já, jenž je životní silou, vědomím
  63. Slovo/mantra Gurua je naší pravou přirozeností
  64. Co je známé bez uvědomění si toho, se nikdy nezmění
  65. Uctívání značí potěšit svou pravou přirozenost
  66. Jestliže získáte nějaké jmění, použijte ho pro duchovní účely
  67. Vesmír je vymyšlen vašim unikátním vědomím
  68. Žádný opravdový pocit individuality tu není
  69. Pokud si zapamatujete alespoň jednu větu co, co jste zde slyšeli, a zcela si ji osvojíte, budete osvobozeni

  70. Svět je neskutečný
  71. Abyste realizovali svou pravou přirozenost, přijměte učení Gurua
  72. Přestaňte se potulovat sem a tam a pokračujte v meditaci
  73. Nejvyšší duchovní úspěch je umění správného rozlišování
  74. Ten, kdo ví, že se nikdy nenarodil, může říci „Nejsem konatel."
  75. Ustupte dozadu; poté se stane to, co je viděno a cítěno, prázdné
  76. Sama zkušenost našeho vědomí je neskutečná a nehodnověrná
  77. Pravý oddaný nemá žádný pocit konatelství 
  78. Připomínáte-li si, že jste vědomí, Guru je s vámi
  79. Vše, co „nebylo", se stane tím, co opět „není"
  80. Nejposvátnější věcí na světě je vědomí
  81. K čemu jsou aspiranti, jejichž mysl není ustálená?
  82. Znalec vědomí je velice vzácným případem
  83. Splyňte s modrým stínem Absolutna
  84. Neměla by zde být žádná jiná touha než touha po Sebepoznání
  85. Máte čas na to, abyste si v tichosti zameditovali?
  86. Ponořte se hluboko do mysli, abyste se z ní dostali
  87. Dokud není pochopeno vědomí a prána, budou zde žádosti
  88. Vše se děje spontánně, proto na sebe neberte žádnou pýchu z konatelství
  89. Bůh nabývá svou formu skrze vědomí oddaného
  90. Vaše trápení jsou v důsledku vědomí, nikoli světu
  91. Já jsem bezforemné, bezchybné, čiré vědomí
  92. To, čemu nasloucháte, je nejvyšším druhem meditace
  93. Není-li zde přítomna zkušenost mysli, jste opravdově tiší
  94. Mysl nikdy nedokáže říci nic nového či originálního
  95. Je nutné mít Gurua, který chápe podstatu „Já"
  96. Je nutné realizovat, že vědomí samo je nevědomost
  97. Považováním se za tělo sebe den za dnem degenerujete
  98. Nejste vědomím a ani tím, co je zakoušeno skrze vědomí
  99. Abyste poznali tajemství vědomí, musíte se s ním důvěrně sblížit
  100. Nejvyšší formou uctívání je pamatovat si to, co jsme si vyslechli od Gurua
  101. Vědomí hledajícího je totožné s posvátnými chodidly Satgurua
  102. Jedinou důvěryhodnou věcí v tomto světě jsou Guruova slova: „Já jsem Brahman"
  103. Satguru je vaše vlastní přirozenost
  104. Veškeré zdánlivé štěstí, které zakoušíte, se stává zdrojem utrpení
  105. Átman, „Já", není potěšeno bez kontemplace a oddanosti ke Guruovi
  106. Buďte ke svému vědomí loajální
  107. Nevěnujte pozornost věcem poznaným skrze vědomí
  108. Odsoudili jste k doživotí Toho, kdo je svou přirozeností svobodný
  109. Jestliže samo vědomí je zakořeněno v nevědomosti, je svět skutečný nebo falešný?
  110. Kdy a jak jste nabyli myšlenku, že „vy jste"?
  111. Činnosti přináší utrpení proto, že si přivlastňujete konatelství
  112. Sama zkušenost vašeho bytí je nepravdivá
  113. Pro Parabrahman musíte obětovat Brahman, projev
  114. Nahlížejte na vše jako na neskutečné
  115. Vnímáte snový svět, ale kolik z vás rozpoznává pozorovatele?
  116. Dokonalé štěstí je na úrovni vědomí nemožné
  117. Nenechte se lapit do klece svého intelektu
  118. Satgurua není možné pochopit, přesto vás obdaří pokladem Své pravé a věčné přirozenosti
  119. Univerzální vědomí je velmi rozlehlé, ale ve své přirozenosti je neprojevené
  120. Toho, kdo dělá tělo činným, neviděl nikdy nikdo umřít
  121. Věnujte pozornost pouze Zdroji
  122. Pouze nevědomá bytost projektuje ve své mysli budoucnost
  123. Vědomí setrvává se znalcem jakožto jeho stín
  124. Abychom pochopili vědomí, je nutná úcta ke Guruovi
  125. Ten, kdo je oddaným svého vlastního "Já", se stává duší všech
  126. Vesmír vykvetl ve vašem vědomí
  127. Tam, kde není klam bytí či ne-bytí, je Parabrahman, Absolutno
  128. Z pohledu Džňánina není nikdo nevědomý
  129. Největší odvahou je mít přesvědčení, že nejste tělo
  130. Meditovat na vědomí můžete jen milostí Gurua
  131. Ten, kdo praktikuje oddanost, nikdy neriskuje úpadek
  132. K pravému naslouchání nedochází prostřednictvím uší, ale skrze vědomí
  133. Tělesné vědomí vám čas pro opakování mantry či pro meditaci neposkytne
  134. Přemýšlejte pouze nad tím, jak, proč a kdy jste si začali uvědomovat, že „vy jste"
  135. Veškerá práce, kterou provádíte, bude vždy nedokonalá, protože vaše samotné bytí je nedokonalé
  136. Existuje zde větší záře než ta, díky níž víte, že "vy jste"?
  137. Samotný pocit „Já jsem" je podvod
  138. Nikdo nemá individuální formu jakožto své vlastnictví
  139. Meditací je míněno držení se vašeho poznání „Já jsem"
  140. Pravá přirozenost je neměnná
   konec 2. části (70-140) – překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.