Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 19.3. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha V. - O zániku - V.010-V.011

18. 7. 2018 - Martin

Co mohu v tomto vesmíru hledat? Jaké věčné pravdě mohu věřit? Jaký je rozdíl v tom, zda se věnuji neustálé práci, anebo zůstávám nečinný? Nic v tomto vesmíru není stálé. Ať činné nebo nečinné, toto tělo je jen dočasné a pořád se mění. Je-li mysl člověka pevně zakotvena v klidu a vyrovnanosti, co je pak možné ztratit a jakým způsobem?

V.10

VASIŠTHA pokračoval:

Takto rozjímajícího krále nalezl jeho strážce, přistoupil k němu a řekl mu: „Pane, je čas věnovat se královským povinnostem. Vaše služebná již přichystala vonnou koupel. Kněží vás očekávají, aby zapěli příslušné hymny. Pane, vstaň a vykonej to, co má být vykonáno, neboť ušlechtilý člověk je dochvilný a dbá svých povinností.“

Avšak král si jeho slov nevšímal.

DŽANAKA dále přemítal:

Co mám dělat se svou družinou a s královskými povinnostmi, když vím, jak je to vše prchavé? Není to k ničemu. Měl bych všeho zanechat a setrvat ponořený v blaženosti Já.

Ó mysli, zbav se touhy po potěše smyslů, abys mohla být oproštěna od trápení spojeného s opakovaným stárnutím a smrtí. Jakýkoli stav, o kterém doufáš, že ti přinese štěstí, se ukáže jako zdroj neštěstí! Zanech života, ovlivňovaného špatnými sklony a touhou po potěšení. Hledej radost, jež je s tebou nerozlučně spjatá.

Když strážce viděl, že král nic neříká, zůstal i on potichu.

DŽANAKA dále rozjímal:

Co mohu v tomto vesmíru hledat? Jaké věčné pravdě mohu věřit? Jaký je rozdíl v tom, zda se věnuji neustálé práci, anebo zůstávám nečinný? Nic v tomto vesmíru není stálé. Ať činné nebo nečinné, toto tělo je jen dočasné a pořád se mění. Je-li mysl člověka pevně zakotvena v klidu a vyrovnanosti, co je pak možné ztratit a jakým způsobem?

Netoužím po tom, co nemám, a nezříkám se toho, co ke mně samo přichází. Ustálil jsem se v Já. Co je mé, nechť je mé! Není tu nic, kvůli čemu bych měl pracovat, ani neexistuje žádný důvod, proč být nečinný. Cokoli je získáno činností nebo nečinností, je falešné. Je-li mysl pevně ustálena ve stavu prostém chtění a bez touhy po potěšení a funguje-li tělo zcela přirozeně, pak mají činnost i nečinnost stejný význam. Nechme proto tělo zabývat se přirozeným fungováním, neboť nepřítomnost této činnosti by vedla k jeho rozkladu. A ustanou-li myšlenky „toto dělám“ nebo „to mě baví“, veškerá činnost se stane nekonáním.

V.11

VASIŠTHA pokračoval:

Jakmile Džanaka toto uvážil, zvedl se, jako se slunce zvedá nad horizont, a začal vykonávat své královské povinnosti bez jakéhokoli lpění. Oproštěný od představ o žádoucím a nežádoucím, osvobozený od sklonů a tendencí mysli se věnoval spontánní a přiměřené činnosti – jakoby byl v hlubokém spánku a přece probuzený. Splnil své denní záležitosti včetně uctění světců a na konci dne se uchýlil do samoty, aby noc strávil v hluboké meditaci, jež pro něj nyní byla zcela samozřejmá a přirozená. Jeho mysl se okamžitě odvrátila od iluze a ustálila se v klidu a míru. Ráno Džanaka vstal a znovu přemítal.

DŽANAKA uvažoval:

Ó neposedná mysli! Světský život nevede k tvému skutečnému štěstí. Proto dosáhni stavu klidu a vyrovnanosti. Pouze v takovém stavu budeš zakoušet klid, blaženost a pravdu. Kdykoli vytvoříš ve své prostopášnosti nemravné myšlenky, začne iluze světa růst. A chováš-li v mysli touhu po potěšení, tato iluze se bude do nekonečna rozvětvovat. Právě myšlení splétá sítě projeveného světa. Proto zanech všech fantazií a představ a dosáhni klidu a vyrovnanosti. Na misky vah svého poznání dej potěšení smyslů na jednu stranu a blaženost klidu a míru na stranu druhou. Co uvážíš, že je pravda, to hledej. Zbav se všech nadějí a očekávání, osvoboď se od přání něco získat či něčeho se vzdát a buď volný. Ať je projevený svět skutečný či neskutečný, ať je ve fázi růstu nebo úpadku, nenech se jeho klady či nedostatky vyvést z rovnováhy. S projeveným světem ve skutečnosti nejsi v žádném vztahu, jen se to tak jeví v důsledku tvé nevědomosti. Ó mysli, jsi falešná a stejně falešný je tento projevený svět. A přece je tu mezi vámi dvěma jakési tajuplné spojení. Je to jako spojení mezi neplodnou ženou a jejím synem. Pokud se domníváš, že jsi skutečný a projevený svět nikoli, jaký pak může být mezi vámi smysluplný vztah? A na druhou stranu, jsi-li skutečný ty a svět je skutečný též, jste spolu navěky, tak kde je pak důvod pro nadšení či smutek ze zisku nebo ztráty? Proto se oprosti od smutku a spočiň v hlubokém rozjímání. Na tomto světě neexistuje nic, co by ti přineslo naplnění. Proto najdi útočiště v odvaze a vytrvalosti a překonej vlastní neposlušnost a vzpurnost.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy