Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  •  v květnu v úterý 1 x a to 28.5. od 18 hod.,
  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Úterý: 28.5. 2019 od 18.00 do 20.30 (Divoká Šárka); od června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 17:45 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
28.5.       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.       
29. 7.      
12.8.      
 26.8.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

76. Svět jako Poznání (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

11. 11. 2015 - Gabriela

SiddhaKe Skutečnosti nemůžete dojít skrze proces objektivního smyslového poznání. Těmi, kteří setrvávají ve snaze poznat to prostřednictvím zkušenosti, je vytvářen zmatek. Opusťte tento přístup. Zanechte své úsilí dovést Skutečnost na úroveň zakoušení. Zanechte poznání i nepoznání. Oboje jsou pouhé koncepty, vaše postoje. Jakmile jsou oba ukončeny, setrvá jedině Existence, která je ryzím stavem Bytí. Jedině pak vyvstane pochopení. „To“ je naše „Já“. Jak může být „To“ poznáno? Denně sem chodíte a žádáte mě, abych vám řekl, jak můžete uchopit sebe sama, a já jsem to takto odsouhlasil. Vím, že nejste ztraceni. Vím to zcela jasně, a proto vás opatřím vaší vlastní adresou. Podstatou „Já“ je Být. Možná Ho nechcete, ale On je. On určitě bude, i kdybyste Ho nechtěli. On je Nejvyšší „Já“, Paramátman.

76. Svět jako Poznání

Svět je trojrozměrný, což značí tři úrovně světů, neboli tři světy. Jsou jimi bdělý stav, snový stav a stav hlubokého spánku. Stav hlubokého spánku se nazývá Paataal. Nárájana je Ten, jenž přebývá uvnitř všeho. Ve snovém stavu zpočátku nic není. Kolik je tam lidí? Ten, kdo sní, a ten, kdo si uvědomuje sen, jsou jedním. Sen, který vejde v existenci, zmizí. Hluboký spánek také přichází a odchází, ale ten, kdo spí a sní, nemizí. On je vládcem tří světů. Je svědkem všeho. Je Parabrahman, Nejvyšším „Já“. Ten, kdo zná všechny tři stavy těla, je Paramátman. Ten, jehož silou funguje mysl, intelekt, prány a smyslové orgány, je Nárájana. Jestliže řeknete, že je závislý na smyslových orgánech, není to pravda. Je Král. Je Bůh, který není závislý na smyslových orgánech. Pokud se Ho snažíte poznat, budete oklamáni. On je zde, aniž by byl někým poznán. Jestliže se domníváte, že jste určitá bytost, konkrétní entita a snažíte se Ho poznat, nebudete toho schopni. Nesnažte se Ho poznat. On je Znalcem.

Aniž bychom se snažili Ho poznat, On je zde. Tato Jednota již zde byla. Je pouze znovu ustanovena. Realizovaná bytost (Džňánin) nemůže být znalcem či pozorovatelem, a snažit se poznat či pozorovat Sebe. Poznání je poznáno samotným Poznáním. To musí být tiše pochopeno. Je to samo o sobě. Je to jako když se vaše „Já“ dívá samo na Sebe do zrcadla. Skutečnost je viděna v Zrcadle Poznání. Schopností jazyka je ochutnávat, a to jedině ochutnáváním. Kniha Poznání je jako zrcadlo. Vědomí je pouze Jedno. Jak může jedno jediné Vědomí poznat cokoliv dalšího? Musíme to pochopit tím, že se to naučíme přímo od Gurua.

V našem srdci, Ten, kdo zná vše a každého, je Paramátman. To, co je, bez zaujímání jakéhokoliv stavu, je Brahman. Předpokládat nějaký stav znamená uvést něco druhé nebo další (koncept, že je zde víc než Jedno).

Voda v nádrži se vzdýmá do gejzíru, vytryskne k nebi, a vidí nebe. Jakmile spadne dolů, je opět zcela promíchána s vodou v nádrži. Pravdou je to, když voda ví, že je pouze vodou v nádrži. To by mělo být realizováno. Syn Gurua, Guru-putra, toto ví. Ostatní jen udiveně sedí. Jestliže se to snažíte poznat, přijdete o svou schopnost poznání. Ke Skutečnosti nemůžete dojít skrze proces objektivního smyslového poznání. Těmi, kteří setrvávají ve snaze poznat to prostřednictvím zkušenosti, je vytvářen zmatek. Opusťte tento přístup. Zanechte své úsilí dovést Skutečnost na úroveň zakoušení. Zanechte poznání i nepoznání. Oboje jsou pouhé koncepty, vaše postoje. Jakmile jsou oba ukončeny, setrvá jedině Existence, která je ryzím stavem Bytí. Jedině pak vyvstane pochopení. „To“ je naše „Já“. Jak může být „To“ poznáno? Denně sem chodíte a žádáte mě, abych vám řekl, jak můžete uchopit sebe sama, a já jsem to takto odsouhlasil. Vím, že nejste ztraceni. Vím to zcela jasně, a proto vás opatřím vaší vlastní adresou. Podstatou „Já“ je Být. Možná Ho nechcete, ale On je. On určitě bude, i kdybyste Ho nechtěli. On je Nejvyšší „Já“, Paramátman.

Je to mysl, která si představuje Příbytek Boha (Vaikuntha). Mysl si představuje „Já jsem Višnu.“ Nicméně mysl si nemůže představit nic o „Já“. Mysl, která si představuje tři světy, si nemůže představit „Já“. Pokud se snaží představit si „Já“, skončí. Oči nemohou spatřit samy sebe. Mohou vidět pouze ostatní. Džbán, který odměří litr nebo dva litry, může odměřit stovky hektolitrů, ale nemůže odměřit sebe sama. Podobně mysl nemůže změřit „Já“. Jak může řeč pochopit to, co není poznatelné myslí a intelektem? Nošením bederní roušky ani sezením v meditaci po tisíce let „Já“ poznat nelze. Je to On, „Já“, kdo si uvědomuje bederní roušku. Měli bychom znát způsob, jak Ho pochopit. Skutečný Mistr, Satguru, zná tuto cestu. Jestliže se pokoušíte svázat oblohu do kusu látky, všechny čtyři rohy látky zůstanou prázdné. Tělo funguje díky síle životních energií (nebo dechu), práně. Tato prána Ho nemůže poznat. Řeč Ho nemůže poznat. On je mysl mysli, intelekt intelektu, poznání poznání. Je okem očí všech.

Vědomí je samo podstatou Poznání. Je samo o sobě tělem Vesmíru. Je Životem ve všech žijících bytostech. Je Životem všeho. Fyzická těla jsou jako kožené panenky nebo loutky. Je to On, kdo v nich žije a hraje všechny hry.

Oči jsou marně obviňovány z vidění věcí. Je to pouze On, kdo vidí vše. Smyslové orgány jsou nadarmo nazývány orgány vnímání. Je to On, kdo poznává. Vymyšlená individualita, džíva, marně říká, že je. Individualita dojídá zbytky jídla, které jsou ve skutečnosti jedeny pravým „Já“. Skutečný vlastník jí, ale džíva říká, že jí on. Individualita tak pojídá již použité jídlo. Tento džíva, který je psem pochybnosti, štěká nadarmo.

Je něčí tělo břemenem někoho dalšího? Podobně Světec, který má Sebe-Poznání, se stal zajedno se světem. Vesmír je jeho tělo. Je Jednotou ve Své pravé podstatě. Jaké břemeno bude cítit? Protože je celý Vesmír jednou jednotkou, jsou Kompletní Celek, Souhrn Poznání, Vesmír a podstata Poznání Jedním. Vesmír bez Poznání a Poznání bez Vesmíru není možné. Poznání je Vesmírem, skrz naskrz. Celý Vesmír je obsažen uvnitř Poznání. Poznání značí Brahman a zdánlivý projev znamená Vesmír. Proto říkáme „Brahman je Pravda a Svět je iluze.“

10. 10. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková