Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 13.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

13.10. MalýVelký strom, Praha

27.10. MalýVelký strom, Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

7. Mysl (z knihy Já Jsem To)

2. 6. 2014 -

Tazatel: Existují velmi zajímavé knihy, napsané zdánlivě velice kompe­tentními lidmi, ve kterých je iluzornost světa (i když ne jeho pomíjivost) popírána. Podle nich existuje hierarchie bytostí, od nejnižších k nejvyš­ším. Složitost organismu na každé z úrovní umožňuje a odráží hloubku, šíři a intenzitu vědomí, bez nějakého viditelného nebo znatelného vy­vrcholení. Všemu vládne jediný nejvyšší zákon: zákon evoluce forem, směřující k růstu a obohacení vědomí a projevení jeho nekonečných možností.

Maharádž: Může to tak být, ale také nemusí. A i kdyby tomu tak bylo, je to pouze z pohledu mysli, ale ve skutečnosti existuje celý vesmír (mahatákáša) pouze ve vědomí (čidákáša), zatímco mé místo je v Absolutnu (paramákáša). V čirém bytí vyvstává vědomí; ve vědomí se zjevuje a mizí svět. Vše, co je, je mnou a vše, co je, je mé. Před všemi počátky i po všech koncích – Já jsem. Vše má své bytí ve mně, v „Já jsem", které září v každé žijící bytosti. Dokonce i nebytí je beze mne nemyslitelné. Ať se stane cokoliv, musím tam být já, abych toho byl svědkem.

T: Proč popíráte existenci světa?

M: Já nepopírám svět. Chápu jej jako něco, co se zjevuje ve vědomí, které je celkem poznaného v nezměrnosti neznámého.

To, co začíná a končí, je pouhé zdání. O světě lze říci, že se jeví, ni­koliv však, že je. Tato zdánlivá existence může trvat velmi dlouho nebo jen krátce, v závislosti na zvoleném časovém měřítku, ale nakonec to vyjde nastejno. Cokoli je časově omezené, je přechodné a není to tudíž skutečné.

T: Vy ale přece vidíte reálný svět, protože vás obklopuje. Zdá se, že se v něm chováte docela normálně!

M: Tak se to jeví vám. To, co ve vašem případě zabírá celou oblast vědomí, je v mém případě pouze nepatrným kouskem. Svět trvá, ale pouze okamžik. Jen díky své paměti si myslíte, že svět pokračuje. Já sám nežiji vzpomínkami. Vidím svět takový, jaký je, jako chvilkový projev ve vědomí.

T: Ve vašem vědomí?

M: Všechny představy o „já", „moje" i o „Já jsem" jsou ve vědomí.

T: Je tedy vaše „absolutní bytí" (paramákáša) nevědomé?

M: Myšlenka nevědomého existuje pouze ve vědomí.

T: Jak tedy víte, že jste v nejvyšším stavu?

M: Protože v něm jsem. Je to jediný přirozený stav.

T: Můžete jej popsat?

M: Pouze negací, tedy jako nepodmíněný, nezávislý, bez vztahu k čemu­koli, nerozdělený, nesložený, neotřesitelný, nepochybný, úsilím nedosaži­telný. Každá pozitivní definice vychází z paměti, a je tudíž nepoužitelná. A přece je můj stav nanejvýš skutečný, a proto možný, uskutečnitelný a dosažitelný.

T: Nejste věčně ponořen do svých abstrakcí?

M: Abstrakce jsou mentální a verbální pojmy, mizí ve spánku nebo v mdlobách a potom se znovu objevují. Já jsem ve svém vlastním stavu (svarúpa) věčně v přítomnosti. Minulost a budoucnost jsou pouze záleži­tostmi mysli – Já jsem teď.

T: Svět je také teď.

M: Který svět?

T: Svět kolem nás.

M: Svět, který máte na mysli, je váš, nikoliv můj. Co o mně víte, když do­konce i má rozmluva s vámi se odehrává pouze ve vašem světě? Nemáte žádný důvod věřit, že můj svět je totožný s vaším. Můj svět je skutečný a pravdivý tak, jak je vnímán, zatímco váš se objevuje a mizí podle stavu vaší mysli. Váš svět je něco cizího a vy se ho bojíte. Můj svět je mnou samotným. Já jsem doma.

T: Jestliže jste svět, jak si ho můžete uvědomovat? Cožpak není subjekt vědomí odlišný od svého objektu?

M: Vědomí a svět se objevují a mizí společně, neboť jsou dvěma aspekty téhož stavu.

T: Ve spánku nejsem, ale svět pokračuje.

M: Jak to víte?

T: Zjistím to při probuzení. Řekne mi to má paměť.

M: Paměť je v mysli a mysl ve spánku přetrvává.

T: Je ale částečně vyrušena.

M: Tím ale není její obraz světa dotčen. Dokud je tam vaše mysl, je tam i vaše tělo a váš svět. Váš svět je vytvořen a ohraničen myslí, je subjek­tivní, zlomkovitý, dočasný, osobní, zavěšený na niti vzpomínek.

T: Váš svět je taky takový?

M: Vůbec ne. Já žiji ve světě skutečností, zatímco vy ve světě představ. Váš svět je osobní, intimní, je to váš vlastní soukromý svět, který nelze sdílet s nikým jiným. Nikdo do něj nemůže vstoupit ani vidět a slyšet tak jako vy, nemůže prožívat vaše emoce ani mít vaše myšlenky. Ve svém světě jste skutečně sám, uzavřen ve věčně se měnícím snu, který pova­žujete za svůj život. Můj svět je otevřený, všem společný a každému pří­stupný. V mém světě je pospolitost, porozumění, láska, skutečná kvalita; jedinec je celkem a celistvost je v jedinci. Všichni jsou jedním a Jednota je vším.

T: Je váš svět plný věcí a lidí, tak jako můj?

M: Ne, je plný mne samotného.

T: Ale vidíte a slyšíte to, co my?

M: Ano, zdá se, že slyším, vidím, mluvím a jednám, ale mně se to vše pouze děje, tak jako vám se děje, že se potíte nebo že trávíte potravu. O to vše se stará stroj těla a mysli, ale mě nechává mimo. Tak jako se vy nemusíte starat o růst vlasů, tak se já nemusím starat o slova a činy. Ty se pouze dějí a mne nechávají na pokoji, neboť v mém světě se neděje nikdy nic chybně.

překlad Martin Vinkler

další kapitoly z knihy JÁ JSEM TO jsou v "Textech na pokračování"