Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

IV.6 - Oddanost prostřednictvím klanění se (z knihy Dásbódh)

20. 4. 2018 - Aleš

Pochopte toto ´já jsem´; to je vize pušupati (šiva jako pán všeho stvořeného, tj. každá živá bytost je mé já), to je vize šřípati (višnu; vše stvořené je mé já) a to je vize slunce (Mé světlo odhaluje tento hrubý svět jmen a forem). Tato vize odstraňuje hřích tělesného vědomí. Takže všechno pusťte z hlavy, zapomeňte na každý okamžik a s touto čirou sattva gunou se pokorně pokloňte Marutimu, Pánu dechu/prány (když jsou opuštěny myšlenky tohoto světa, potom zde tento svět a pocit ´jsem toto tělo´ nemohou zůstat; pak je tu ´vidění´/vize tohoto ´já jsem´ a váš pocit bytí se rozšíří a prostoupí vše vnímané. Přirozený nádech a výdech/prána se objevuje jako pouhá část uvnitř celkového pohybu universální formy ´já jsem´ neboli čajtanji. S tímto pochopením se klaníte Pánu tohoto ´vše´). 

|| Šrí Rám ||

 1. V předchozí kapitole byla rozprava o pátém druhu oddanosti. Nyní poslouchejte pozorně, bude se probírat šestý druh oddanosti.

 2. Jestliže tu má být tento šestý druh oddanosti, pak byste se měli poklonit Bohu s co největší úctou. Světec, sádhu a sadžana by měli být poctěni tímto klaněním/namaskár.

 3. Poklonit/namaskár byste se měli slunci (tj. tomu, kdo vyjeví svět ´mnoha´ jmen a forem); uklonit byste se měli před Bohem (puruša). A tento namaskár by měl být uskutečňován Sadguruovi prostřednictvím naprostého odevzdání (sastang namaskár – doslova poklonit se se všemi osmi těly; ´já neexistuji´).

 4. Je tu ´mnoho´ představ Boha, je tu ten, kdo má oprávnění provést tento úklon/sastang namaskár, a je tu Bůh a Guru. (tj. ten, kdo má oprávnění provést tento sastang namaskár ´já neexistuji´ je ten, kdo pochopil ´já jsem´). Když bylo toto ´já jsem´ pochopeno, pak ten, kdo má toto oprávnění, by měl odevzdat ´já´ (ego) a být tímto bez-myšlenkovitým Já (toto bez-myšlenkovité pochopení je odevzdáním osmého těla ´já jsem´. Potom tu zůstává pouze Bůh neboli Guru).

 5. Vědět, že v každé z *padesáti šesti tříd živočichů na zemi se nachází toto ´vše´ Višnua/poznání, se nazývá klaněním se. To je opravdová láska a poté byste měli provést tento úklon/sastang namaskár (ponechte stranou ´mnoho´ myšlenek (objektů) tohoto světa a zřete toto ´vše´ okem poznání. Potom sebe spatřujete všude a to je láska. *** Nyní by mělo být toto ´já jsem´ také opuštěno). * (25 jemných a 25 hrubých elementárních částí těla, 4 formy zrození, nevědomost a poznání).

*** Siddharaméšvar Maharadž: Pokud tento džíva naslouchal velmi pozorně tomuto "já jsem" (tj. životu), pak i tato čajtanja /hybný princip nakonec splyne v Já. Potom toto "já" řekne: "Nejvyšší Já je nejbližší ze všeho a toto Já je nejdražší ze všeho a To jsem já. "

 1. Pochopte toto ´já jsem´; to je vize pušupati (šiva jako pán všeho stvořeného, tj. každá živá bytost je mé já), to je vize šřípati (višnu; vše stvořené je mé já) a to je vize slunce (Mé světlo odhaluje tento hrubý svět jmen a forem). Tato vize odstraňuje hřích tělesného vědomí. Takže všechno pusťte z hlavy, zapomeňte na každý okamžik a s touto čirou sattva gunou se pokorně pokloňte Marutimu, Pánu dechu/prány (když jsou opuštěny myšlenky tohoto světa, potom zde tento svět a pocit ´jsem toto tělo´ nemohou zůstat; pak je tu ´vidění´/vize tohoto ´já jsem´ a váš pocit bytí se rozšíří a prostoupí vše vnímané. Přirozený nádech a výdech/prána se objevuje jako pouhá část uvnitř celkového pohybu universální formy ´já jsem´ neboli čajtanji. S tímto pochopením se klaníte Pánu tohoto ´vše´).

Šankar (Šiva) řekl: Neustálým daršanem/“zřením“ Višnua (toho, který spočívá/leží na hadovi; Višnu/vědění), Slunce (tj. toho, kdo vyjeví svět ´mnoha´ jmen a forem) a Marutiho (pána dechu) nabýváte velkou zásluhu/hodnotu.

 1. Oddaný se stává džňáninem, jóginem bez žádostí, prostým a ´zkušeným´, jakmile tento znalec universálního ´vše´ upřímně provádí toto klanění se/sastang namaskár.

 2. Znalec písma/šáster, Znalec universálního ´vše´, učenec/pandit, jenž vysvětluje purány, filosofové, provozovatelé pěti obětních rituálů, doktoři a dobří lidé, ti všichni by měli být poctěni touto poklonou/namaskár (když vidíte každého stejným zřením).

 3. Nejprve ´mnohé´ formy, které byly viděny prostřednictvím smyslových orgánů, by měly být spatřeny touto ´vizí´ poznání a poté by mělo být pochopeno místo Sadgurua. Pomocí tohoto ´já jsem´ (tj. bez-usilovné vědění neboli klanění se) by mělo dojít k poklonění se Skutečnosti (tj. sastang namaskár; odevzdání se tomuto poznání).

 4. Avšak Ganéša (puruša) a Šárada (prakrti) se stali ´mnoha´ silami; a vtělení ´já jsem´ *Hari hara se stalo ´mnoha´ bohy a toto bez-myšlenkovité pochopení Boha se stalo ´mnoha´ oddělenými formami *(Zapomenutí je připomenutí; jakmile je vše vynulováno, pak to, co zůstává, je bez-usilovné vědění).

 5. Nicméně když se prakrti pokloní Svému purušovi, pak ona získá Samo-jediného Boha. Proto poslouchejte, protože popravdě je to tento Samo-jediný Bůh, který vyjadřuje božské ´slovo´ (pochopte, že puruša neboli Bůh je Samo-jediný, vyjadřující toto ´já jsem´, a když tu je naslouchání, pochopte, že to je Bůh, jenž je posluchačem, proč by proto mělo mezi to vejít nějaké ´vy´?).

Šlóka: Stejně jako voda v podobě deště teče z nebe a stéká do oceánu;
stejně tak pozdravy všem bohům směřují k jednomu Bohu/kéšava.

 1. Pomocí této ´řeči´ by se toto ´vše´ mělo klanět Bohu/puruša v nejvyšší možné úctě (toto poznání ´vše´ by se mělo samo od sebe rozpustit v tomto poznání za). Když velebíte toto prapůvodní místo Boha, pak pocítíte tuto nejvyšší spokojenost (tato ´řeč´ onoho ´vše´ by měla být odevzdána; přece je to Bůh, jenž je řečníkem a posluchačem tohoto ´já jsem´ a pochopení ´já neexistuji´).

 2. Pokud je toto prapůvodní místo tohoto Boha bohů velebeno, pak úctyhodný příjemce získá místo Sadgurua (já neexistuji). Proto pomocí této ´řeči´ (namaskár) a tohoto bez-myšlenkovitého pochopení (sastang namaskár; odevzdání osmého těla) dojde k poklonění se Bohu bohů a Sadguruovi (puruša je získán tímto bez-myšlenkovitým pochopením. Avšak to se může znovu vytratit. Nicméně když je tento pocit ´já jsem´ natrvalo rozpuštěn v bez-myšlenkovitém Já jako sůl v oceánu, pak je získáno toto místo Sadgurua, které se nemůže nikdy pokazit/poskvrnit).

 3. Díky tomuto klanění se/namaskár se stáváte pokornnými. Díky tomuto namaskár dojde k odstranění myšlenek. Díky tomuto namaskár se rozvine přátelství mezi ´mnoha´ objekty a tímto oceánem poznání.

 4. Díky tomuto klanění se/namaskár je zničen hřích (tj. zapomenout na své Já) a je odpuštěno pochybení považovat se za tělo. Díky tomuto namaskár se přerušovaná spokojenost stane souvislou.

 5. Dostanete-li se za hranice své mysli, pak tam není žádná tvrdohlavost/svévole a je zde nekonečné Nejvyšší Já/paramátma, vyjadřující toto ´já jsem´. Proto by měl oddaný uctívat nepřerušovaného Boha pomocí této ´řeči´ (vše toto je hra Samo-jediného Nejvyššího Já. On je omezenou myslí a On je oddaným/vámi uctívajícím Sebe sama a On je také Samo-jediný bez druhého).

 6. Díky tomuto namaskár přetéká milost. Díky tomuto namaskár tu je vrchovatě radosti. Díky tomuto namaskár se guru-dév obrátí k sádhakovi.

 7. Jakmile provedete zcela upřímný úklon/namaskár, pak je zničena tato hora hříchu. Potom toto Nejvyšší Já/paraméšvara udělí Svou milost.

 8. Díky tomuto klanění se/namaskár se hříšník očistí a stane se ryzím; díky tomuto poklonění se/namaskár věčnému Světci jsou odhozeny daleko stranou (koncepty) zrození a smrti.

 9. Je to Nejvyšší Já, které se dopustilo této chyby a stalo se projevené (tj. chybné bylo stát se něčím, tj. být/´já jsem´), ale jestliže On provádí toto klanění se/*sastang namaskár, potom v tomto bez-myšlenkovitém Já bude tento přečin odpuštěn *(Odevzdejte toto osmé tělo universálního ´já jsem´).

 10. Když uskutečňujete tento namaskár, potom nic dalšího není zapotřebí. Díky tomuto namaskár ten v práně získá ryzí intelekt/buddhi.

 11. Tento namaskár si nežádá nějaké výdaje. Tento namaskár nepřivodí potíže či únavu (avšak když se pokládáte za tělo, pak tu jsou potíže a únava). Toto ´vše´ nepotřebuje k tomu, aby provedlo tento namaskár, nějaké vhodné prostředky a materiály (pouze zapomenout vše).

 12. Avšak takový namaskár není snadný, neboť takový namaskár musí být proveden s pocitem ne-dvojnosti. Proč by pak lidé podstupovali spousty potíží ´mnohých´ praxí/sádhan, jež jsou pouze na překážku?

 13. Když sádhaka provede tento namaskár s pochopením, pak jeho mysl potká tohoto sádhua a On ho povede na snadné cestě k (dosažení) Brahman uvnitř této máji. (Siddharaméšvar Maharadž – Intelekt Gurua/buddhi byste měli učinit svým intelektem/buddhi).

 14. Kvůli této řeči ´já jsem´ tu je tento nejskvělejší sastang namaskár (´já neexistuji´). Tímto namaskárem se To Nejvyšší otočí k tobě a pak se tento šestý druh oddanosti stane tímto ryzím bez-myšlenkovitým Já.

Tímto končí 6. kapitola 4. dášaky knihy Dásbódh s názvem „Oddanost prostřednictvím klanění se“.

Z anglického překladu Johna Norwella přeložil Aleš Adámek


Další kapitoly z knihy Dásbódh (+ předmluva + zpívaný Dásbódh + PDF)

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.