Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Nejenom Krišna, ale i Kristus a Buddha se projevili skrze potravinovou esenci Podstaty Bytí

Prozření  přirozenosti  Šrí  Nisargadatty  Maharadže

 

pozn. Jirka: My jsme ti šťastlivci, co jsme se dozvěděli o prozření a konečném duchovním učení Šrí  Nisargadatty  Maharadže. Kolika lidem na celém světě se toto poštěstí? K naslouchajícím mluví Šrí Maharadž jako k "jáství", které je celým světem nebo přímo jako k Parabrahman, a to i přes to, že zřídka kdy za ním přišel někdo, kdo by se s  individualitou neztotožňoval. Sat Guru nikoho neobelhával a nepodporoval v klamných představách o sobě samém. Od svého Sat Guru Šrí Siddharaméšwara Maharadže také dostal zasvěcení do úplné a konečné Pravdy, a to již při prvním setkání!  Šrí Nisargadatta Maharadž  mluví k těm, co za ním přišli pro poznání o sobě tak otevřeně a upřímně, až z hloubky nitra přichází nutkání  padnout k zemi a poklonit se.

 

 

 

M:Po nekonečně dlouhou dobu, miliony milionů let, zkrátka nikdy jsem nevěděl, že jsem byl. Koho to zajímalo? V Absolutním stavu nebylo toto jáství dostupné a nic tu nebylo. Co se stalo? Jáství , aby se projevilo, potřebuje tělo, a to může vzniknout jedině na základě pohlavního styku. Jakýkoliv stav, který existuje před početím, je vaším nejpřirozenějším a nejdokonalejším stavem, který stále přetrvává. Když tato Podstata Bytí zmizí, tento stav tu bude stále, protože přetrvává věčně. Stav, ve kterém jste byl 8 dní před početím a ještě další miliony let předtím, ať byl jakýkoliv, tak stále přetrvává jako nyní a po odchodu této Podstaty Bytí bude stále přetrvávat. Moje slova jsou zapuštěna jen v Absolutnu. Musíte být schopen vytušit z těchto slov nějaký význam.

 

M:Nejenom Krišna, ale i Kristus a Buddha se projevili pouze skrze potravinovou esenci Podstaty Bytí. Když se narodil Krišna, dostalo se mu tohoto dotyku vjemu "já jsem". Stejně to bylo s vámi. Pochopte to! Co je tento vjem, dotyk "jáství", tento dotyk dítěte ve vás? Odkdy víte, že jste? A co vám umožnilo vědět, že jste? Jak vzniklo "já jsem"? Co je jeho zdrojem? Čím je udržováno? Co je to za chvění  já jsem, já jsem, já jsem?
Kdy a jak zakusíte poprvé svět?  Tato zkušenost je možná pouze po projevení Podstaty Bytí z 5-ti elementárního těla, které je vyživované potravinovou esencí. Tedy tato Podstata Bytí je něco jako dalekohled. Pozorovatel vidí slunce, měsíc, hvězdy atd. skrze dalekohled, ale pozorovatel není ani dalekohledem a ani polem k pozorování. Podobně pozorování 5-ti elementárního projeveného světa a vesmíru se děje Absolutnu, neboli Nezrozenému věčnému principu nazývanému Parabrahman. Ovšem tímto Absolutnem čili Pozorovatelem není Podstata Bytí, která je médiem – zprostředkovatelem, umožňující pozorování a není jím ani projevený vesmír, který pozorujeme.

Nyní mám otázku. Co jste dělal 10 dní před vaším početím?

 

T: Pouze jsem pozoroval.

M:Tato odpověď není správná. Z jakého hlediska odpovídáte? Chci vás přibýt do centra tohoto dalekohledu. Přivádím vás k této Podstatě Bytí, vy ale kličkujete.O kterém dalekohledu jsem hovořil? Víte právě zde nyní, co je tím dalekohledem? Je z něčeho utvořen, z něčeho se projevil. Místo toho, abyste zaměřil svoji pozornost k tomuto bodu, povídáte o tom či onom a považujete se za znalého všech věcí. Není to právě dalekohled, skrze který zakoušíte a pozorujete svět? Ovšem vy, Absolutno, nejste tímto dalekohledem. Či snad ano? 

Pro vás je dobré, když zůstanete usazen zde v tomto bodě, v této Podstatě Bytí. Vy ovšem skáčete sem a tam, přičemž opouštíte právě svoji jednobodovost. Jak potom chcete nabýt klidu a míru?

 

T: To je úplný popis a hra života.

 

M: S vaším současným postojem vám nepřinese klid žádné, jakkoliv velké množství poznání. Podstatě Bytí je dáváno nespočetné množství jmen a titulů. Trvá to devět měsíců, než se vytvoří z 5-ti elementů tento dalekohled, tato Podstata Bytí. Přemýšlíte vy vůbec někdy o tom? S tímto dalekohledem je toto všechno zakoušeno a viděno, ale Pozorovatel není dalekohledem.

 

T: Podle Kršnova prohlášení tu nikdy nebyl okamžik, kdy bych tu nebyl…

 

M:Skrze dalekohled, který je Podstatou bytí, což je jen projevem Pozorovatele, pozoruje toto Absolutno projevený svět. Myslíte si ale, že Pozorovatel v okamžiku, kdy jsou jak dalekohled tak i pole k pozorování "pryč", také zmizí?

Pokud budete tvrdit, že objekt existuje, měly by být splněny dvě podmínky. První podmínkou je samotný objekt   a druhou je pozorovatel objektu, který říká, že "objekt je". Základní kvalitou Podstaty Bytí je vjem "jáství". Později vzniká nepřeberné množství kvalit. Ovšem Pozorovatel, Absolutno, je zcela osvobozen od jakékoliv kvality a proto se nazývá nirguna, což znamená "bez popisu, vlastnosti, atributu atd.

 

T:Souhlasíte s s tím, že Krišna nemohl pronést žádné prohlášení v době, kdy  nebyl v tělesné formě, protože tu nebyl nikdo, kdo by to učinil?

 

M:Samozřejmě, protože Krišna v Absolutním stavu nemá žádný nástroj, kterým by takové prohlášení učinil…..a ke komu také?

Jakmile si uvědomíte,že všechny tyto děje jsou prostými produkty a hrou 5-ti elementů v oblasti Podstaty projeveného Bytí, zůstanete tím zcela neovlivněn a oproštěn.

Moje pozornost je pouze zaměřena na médium – zprostředkovatele, díky kterému vím, že "já jsem" a díky kterému zakouším svět. Nevěnuji žádnou pozornost silám siddhi nebo čemukoliv, co se zjeví. Jedinou vhodnou otázkou zůstane to, jak se přihodilo, že toto médium tu je?

 

T: Co máte proti vědomí?

 

M:Je to břemeno. Tělo znamená břemeno. Smyslové vjemy, touhy, myšlenky – to všechno jsou břemena.

 

T:Cítím břímě semeno "jáství". Jak se toho mám zbavit?

 

M:Kde vzniká otázka? Jak se můžete něčeho zbavit, když jste nic nezasadil?

 

T: Zjevuje se tomu, kdo zná brahma, stále svět?

 

M: Když je tu kvalitativní stav "jáství", svět je. Jakmile je tento stav transcendován, není tu žádný stav. V kvalitativním "jáství", ve vědomí, je projevený svět. Ve stavu  "Ne-jáství" není žádný svět. Znalec tohoto "jáství" a světa… uvnitř tohoto stavu "Znalce" není žádný svět. Ale ve stavu "jáství" je svět.

 

T:Ale Znalec potom zná svět, Parabrahma zná svět?

 

M: ( Ukazujíce na svůj zapalovač) Vidíte, tento plamen je jako "jáství". Když se objeví, zjeví se taktéž svět. Vy jako Parabrahma, to sledujete. Když tu není plamen, nevidíte nic. Když tu je plamen, zjevilo se "jáství", a proto se objevil i svět.

 

T: Takže v Parabrahma můžete znát jak svět, tak i ne-svět.

 

M:Vše závisí na zjevení tohoto vědomí. Jestliže je tu toto vědomí, potom se také uskutečňuje pozorování světa. Jestliže tu není žádné vědomí, pak tu není žádný svět. Proč víte cokoliv právě nyní?

 

T:Protože já jsem.

 

M:Kvůli tomuto "jáství" znáte svět. Před sto lety jste neznal nic. Byl jste pouze Parabrahma, protože "jáství"tu ještě nebylo. Zaměřte svou pozornost pouze na toto "já jsem". Nenechte se zmýlit všemi těmi takzvanými  duchovními disciplínami a nesmyslnými obřady.

 

M:Skutečnost se neprojevuje žádným činem, pocitem ani myšlenkou. Neexistuje žádná věc, která by byla vyjádřením Skutečnosti. Vnášíte dualitu tam, kde žádná není. Pouze Skutečnost je nic jiného není. Tři stavy bdění, snění a hlubokého spánku nejsou mnou a já nejsem v nich.. Sníme o tom, že jsme vzhůru, a sníme i o tom, že spíme. Všechny tři stavy jsou jen variacemi snění.

 

T:Když Šrí Ramana Mahárši zemřel, vznikl tím pro něj nějaký rozdíl?

 

M:Ne. Tím, čím byl, je i teď – Absolutní Skutečností.

 

pozn. Jirka:

 

NEZROZENÁ BYTOST ABSOLUTNO  JE VEŠKERÝM  PROJEVEM !

 

Nezrozená Bytost  Šrí Nisargadatta Maharadž bez dalekohledu "já jsem", po miliony a miliony let, zkrátka nikdy, nevěděl o sobě a ani o světě. Narozená  podstata bytí, byla utvořena s tělem na dobu 84 let a  byla  udržovaná a závislá na potravě a vodě. Byla tvořena devět měsíců z pěti elementů. "Jáství" i s tělem byli projevem Absolutna. Proto  říkával, že je i  podstatou bytí . Absolutno je vše, čím je, a projev je to, čím se jeví být. Mezi Absolutnem a jeho projevenou podstatou bytí  nebyl duální vztah. Je to jeden stav! Vyjádří-li se Absolutno atomickou  podstatou bytí a světem, a to v těle, je se svým vyjádřením Nedělitelné. A protože tělo-mysl-vědomí se narodilo společně, tak i poslední měsíce před smrtí pociťoval fyzickou bolest z nemoci těla, které mělo rakovinu hrtanu. Jako "já jsem" zakoušel vše -  sebe, svět, blaženost i utrpení. A protože vědomí "já jsem" je závislé na těle, mění se – prochází třemi stavy a trpí - je nedokonalé.

 

NEZROZENÁ BYTOST ABSOLUTNO  NENÍ  PROJEVEM !  

 

Mluvil-li k nám ovšem Parabrahman z nejvyššího náboženského pohledu – tj. Nezrozeného Pozorovatele, pojmenovával tuto prvotní zkušenost vědomím "já jsem" - dalekohledem, plamenem, nástrojem, baterkou, apod., protože díky tomuto plamenu světla "zkušenosti já jsem" pozoroval svět ve třpytu této Mahamáji.  Celý svět se zjevuje a je poznáván v dalekohledu " já jsem"! Podstata bytí se neprojevila z Parabrahman!  Parabrahman Šrí Nisargadatta Maharadž není dalekohledem "já jsem" -  je  před Ním. "Já jsem" sestoupilo či navršilo se na Něj…vyvstalo bez příčiny, bez důvodu, bez oznámení. Zkušenostní "já jsem" vysvitlo jako vědomý blažený pocit bytí a to potichoučku, s láskou a nevinně, jako by se nic nedělo. Toto "já jsem" pro Něj bylo také nezvaným hostem, který přišel sice spontánně, ale nežádaně.  Protože Absolutno Zná plamen "já jsem", je Někým jiným - je více, než plamen "já jsem". Nesmíme si myslet – z pohledu Probuzeného - že svět je v Parabrahman - z Parabrahman nevychází žádný projev ! A to ani podstata bytí! Myslet si opak, už není Pozorujícím náboženským  Pohledem Bytosti - Absolutna!  Proto Šrí Nisargadatta Maharadž říkával, že není podstatou bytí (neti, neti,…). "Já jsem" zakouší vše -  sebe, svět, blaženost i utrpení. Věčný Pozorovatel netrpí, nerodí se, neumírá. Nemění se,  nezakouší maličké semínko  "já jsem" a jeho svět , i když  o dalekohledu "já jsem" -" a  celém poznávaném světě  Ví… Pozoruje…Zná…

 

 

"JÁ JSEM" JE POSELSTVÍ PATŘÍCÍ ABSOLUTNU!

 

M:Není pochyb o tom, že Podstata Bytí a svět jsou důležité. Ale můj věčný Absolutní stav, který je před Podstatou Bytí, kdy tu nebylo poselství "já jsem", je tím nejvýznamnějším.V tomto stavu "Já" spočívám sám a to dokonce i bez poselství "já jsem".

 

pozn. Jirka:

Pro Sat Gurua – neboli Absolutno, je vědomí "já jsem" Jeho jménem - poslem, zprávou "já jsem". Maharadž říká k "jáství", že je to jako, když vám najednou někdo zavolá telefonem, a řekne vám zprávu, že jste! Nikdy, a to ani  deset dní před početím jsme o sobě nevěděli, stejně jako Krišna nebo Siddharta či Kristus v Absolutním stavu, před narozením "já jsem".  Vězme, že Jediný Pozorovatel Absolutno se projevuje v nesčetných tělech jakožto poznání "já jsem" a  může se uvědomit a prozřít jen  za pomoci a skrze "já jsem", a to v každém člověku. "Já jsem" je  ukazující prst na Nezrozený Parabrahman.

 

připravil Jiří Procházka

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.