Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Tak jak je to s tím Absolutnem

Můj sat-guru, Šří Siddharaméšwar Maharadž, mi řekl: I přes své světské aktivity jsi nezrozen, jsi od toho všeho oddělen. Jsi Parabrahma a nic jiného. Přijal jsem to s velkým přesvědčením a proto po tomto sdělení se mi jakékoliv další věci zdáli jasně falešné. Všechny myšlenky, které přicházejí, budou založeny na pevně zakořeněné myšlence "Já jsem Parabrahma". Dokud se nebudeme pevně držet tohoto stěžejního principu, a většina z nás to nedělá, přijmeme chybnou představu, že jsme tělo a pokračujeme ve svém životě v tomto chybném předpokladu až do naší smrti. Kdo přijme toto přesvědčení? To nepřijímá mysl. Hluboký pocit ve vás, jenž vám dává vědomí, že " vy jste" musí přijmout to, že jste Parabrahma. Ne však mysl. Skoro bych řekl, že ať je "já" jakékoliv, je toto já přesvědčené o tom, že je Parabrahma.

Toto je jemný bod, zkuste jej pochopit jasně. Když říkám, že "já jsem" nebyl před početím, potom je tím ve skutečnosti myšleno, že jsem nebyl podobný tomuto současnému "já jsem", ale toto "Já", které by to mohlo rozpoznat, tu je nyní proto, aby posoudilo absenci současného "já jsem". Vzhledem k absenci těla nemá "Já", které tu je před početím, žádný vjem Bytí nebo jáství. S příchodem těla je vjem "jáství" navršen na předchozí stav.

Představte si, že je vám položena otázka: Co jste byl před sto lety? Odpověděl byste "Nebyl jsem". To znamená, že jste nebyl tím, čím je "toto", čili přítomný vjem "já jsem". Co (a jak) by mohlo říci: Nebyl jsem jako toto? Nebyl zde ten (to), kdo právě toto prohlašuje? Ten (to), kdo tu byl již před sto lety, nebyl stejný jako toto přítomné "já jsem", ale byl tu a je tu nyní. T: Myslíte tím to "Já", Absolutno. M: Správně.

Všichni lidé mají stejnou zkušenost. Časně ráno, okamžitě po probuzení, je uvnitř pocítěn vjem "já jsem" a od té doby se děje další pozorování všeho ostatního. Prvně je pozorován vjem "já jsem". Toto pozorování je základním požadavkem pro veškeré další pozorování. Komu se ale toto pozorování uskuteční? Tomu, co je tu stále a to i bez bdělého stavu. Je to ten přítomný prazáklad, kterému se pozorování bdělého stavu uskutečňuje.

Vy, Absolutno, tu jste i tehdy, když toto "jáství" tu není. Vy, Absolutno, jako takové přežíváte před, během a po bdělém stavu. Během bdělého stavu vjem vašeho "jáství" vnímá svět a z vašeho pravého Absolutního hlediska tu je pozorování vašeho "jáství" a jeho vnímání.

V současné době je pociťován vjem "jáství", ale toto je dočasný stav, který odejde. Před sto lety, tedy před vaším narozením, nebylo toto "jáství" spojeno s Absolutnem, s "Vámi". Tato zkušenost "já jsem" přišla jako horečka. Jak  proč tato horečka přišla? K tomu neexistuje vysvětlení nebo důvod.

Co značí smrt? Toto tělo a podstata bytí se rozplyne v pěti elementech. Absolutno má k dispozici tuto pětielementární podstatu bytí a tělo, což Mu slouží k vyjádření Sebe Sama. Ovšem podstata bytí je vytvořena z hrubého materiálu pěti elementů. Absolutno s tím nemá nic co do činění kromě toho, že Sebe Sama prostřednictvím toho vyjadřuje. Z esence pěti elementů vycházejí všechny formy a podstaty bytí.

V současné době vše, co znáte, je "já jsem". Toto "já jsem" je výsledek pěti elementů. Z elementů vzniká potravinové tělo a kvůli tomuto potravinovému tělu je zachováno toto "jáství". A vy nejste také toto "já jsem". Toto "já jsem" je příchuť nebo vůně tohoto potravinového těla. Konečné "vy" nemá žádnou vůni, žádnou příchuť a žádný dotyk "jáství".

Jakmile si uvědomíte, že všechny děje jsou prostými produkty a hrou pěti elementů v oblasti podstaty projeveného bytí, zůstanete tím zcela neovlivněn a oproštěn.

V životě se uskuteční mnoho zázraků, ale co řeknete o těchto zázracích. V mém původním stavu ne-vědění jsem neznal vjem své Podstaty Bytí, ale zcela náhle byla spontánně pocítěna Podstata Bytí, což je první zázrak. Potom jsem v záblesku pozoroval tento obrovský projevený svět  a také své tělo. Později jsem pochopil, že celý tento vesmír se projevil pouze v té nepatrné špetičce mé Podstaty Bytí.

To co vám tu chci říci, je konstatování skutečnosti, že tu není větší zázrak, než "já" zakoušející svět. Základním zázrakem je, že já zakouším vjem "já jsem" a svět. Předtím, než jsem toto zažíval, jsem spočíval sám v sobě,ve svém věčném Absolutním stavu.

Vy, Absolutno, pozorujete bdělý stav, proto jím nejste. Vy, Absolutno, znáte vědomí, proto nejste vědomí. Vy, Absolutno, znáte stav spánku, proto nejste stavem spánku.

Veškeré utrpení, které jste kdy zažil, začne pouze při příchodu vědomí "já jsem". Pokud budete zakořeněn ve vědomí "já jsem", budete tím pádem zakořeněn v utrpení a omezenosti všech projevených změn, které vycházejí z vědomí. Vše, co je třeba znát, je pochopit přirozenost vědomí, prožít pocit absolutní nezávislosti na vědomí a uvědomění si toho, že s tím nemáte nic co dočinění. Vědomí je vaším hostem,není-li pravda? Nebylo zde a v budoucnu zde také nebude, zůstane s vámi jen na čas. Ve vašem neúplném dočasném poznání o tomto vědomí chcete samozřejmě v tomto vědomí samotném pochopit vše. Co ale ve vědomí můžete opravdu pochopit? Nepochopíte nic, dokud si nezkusíte uvědomit toto vědomí, které je přicházející a odcházející, které je podmíněné koncepty, ideami, nadějemi a všemi možnými věcmi…

V momentě, kdy se ve vás objeví vědomí "já", začnete prožívat svět. Proto máte zkušenost utrpení a stejně tak i štěstí. Pokuste se poznat přirozenost tohoto utrpení a štěstí, které přichází skrze vědomí do mysli. A jakmile to pochopíte, víte, že nic z toho není vámi, potom již nemusíte nic dělat. Utrpení s vámi nemá nic společného a rovněž tak štěstí s vámi  nemá nic do činění.Vše to je ve skutečnosti jen dění a pohyb ve vědomí a vy jste ten, kdo pozoruje vědomí, které přichází a odchází.Tento moment, kdy vědomí přichází a okamžik, kdy od vás odchází, prožíváte a poznáváte každý den.V době spánku si nejste sebe sama vědom,v době bdění jste vědomý. To znamená, že jste to prožil, protože tyto zážitky jsou na každodenním programu. Kdo to zná? Kdo zná přicházení a odcházení vědomí?Zná to ta zvláštní věc ve vás, která ví, že tím jste "Vy". To něco je vaší přirozeností,vy jste To.

Džňánin si uvědomuje původ a hodnotu vědomí – bytí, které se na něm spontánně objevilo.Totéž vědomí hraje spoustu rolí, některé šťastné, jiné smutné, ať jde o jakoukoliv roli, džňánin vše pouze pozoruje. Role nemají na džňánina žádný vliv. Stavy bdění a hlubokého spánku přicházejí a odcházejí spontánně.                                                                                      To co se nazívá zrození neboli samotný zrozený princip, je turíja. Samotná zkušenost, že existujete, je turíja. Turíja je označení úrovně, kde je čisté vědomí. Ten, kdo zná turíju, je turíjatita. To je můj stav. Turíja je uvnitř vědomí, které je produktem pěti elementů.

Vyjádření světa vyvstává z pětielementárního vědomí, jehož zodpovědností je péče o tento projevený svět. Svět je výrazem vašeho vědomí, ale vy nejste vědomím.

Podstata bytí, vjem "já jsem", je pouze nástrojem, ale nejste to vy. Je to nástroj Poznání a tomuto velkému nástroji poznání se říká Bůh, což není nic jiného než potravinová esence. Pouze z tohoto poznání budete schopen vidět vše ostatní.

Já, Absolutno, nejsem vodou, zemí, ohněm, vzduchem ani prostorem (neboli pěti elementy). Já jsem nezranitelný a neuchopitelný ničím. Ovšem když tu zvažujeme "já" jako "jáství", podstatu bytí, potom veškerý tento projev je mou. Vědomí značí tento svět, tento projev, neboli podstatu bytí, vjem "jáství".A v tomto projeveném "jáství" jsem nedotknutelný jakýmikoliv hříchy či zásluhami.

Není tu žádná temnota, žádné denní světlo, není tu žádný hluboký spánek, žádný bdělý stav, žádný hlad, žádná žízeň. Toto všechno je mým vyjádřením. Vy cítíte, že jste v tomto stavu, ale já cítím, že já v něm nejsem. Můj opravdový stav je za tím vším.

Absolutno nemůže hovořit, ale tento hovor se vztahuje pouze k Němu.


Z knih rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem, které vyšly v češtině sestavil Jiří Procházka

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.