Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha V. - O zániku - VI.1.34-VI.1.35

28. 1. 2020 - Lenka

Jakmile je mysl zničena myslí, je odkryt závoj, jenž zastíral pravdu o klamném projevení světa, a pak mizí představa projeveného světa i existence džívy. Mysl je očištěna od opakovaných představ o vnímání subjektu a objektu. Jde o stav pašjánti, kdy čirá mysl zanechá vytváření představ objektů. Mysl dosahuje stavu podobného hlubokému spánku či vědomí stejnorodosti, homogenity a překračuje možnost nového zrození. Spočívá v nejvyšším klidu a míru. To je první stádium.

VI.I.34

ŠIVA řekl:

Vesmír existuje jako skutečný i neskutečný. Božské, jež je oproštěno od duality, obojí spojuje, překračuje a obojím tedy i je. Projevené Vědomí je vesmír a neprojevený vesmír je Vědomí. Představou „já jsem to a to“ se Vědomí omezuje a poznáním se zase osvobozuje. Vytváření pojmů a představ i vztahů subjektu a objektu vede k zapomenutí Já. Nicméně i ve stavu různosti a během činnosti zůstává Vědomí nerozdělené. Neboť je to právě nejvyšší Brahman, které se zdánlivě projevuje jako vesmír, a to skrze mysl a její tři vlastnosti, tři guny, jimiž jsou sattva, radžas a tamas, či tři stavy, bdění, snění a hluboký spánek (anebo také stvoření, udržování a zánik – pozn. L. V. ).

Jakmile je mysl zničena myslí, je odkryt závoj, jenž zastíral pravdu o klamném projevení světa, a pak mizí představa projeveného světa i existence džívy. Mysl je očištěna od opakovaných představ o vnímání subjektu a objektu. Jde o stav pašjánti, kdy čirá mysl zanechá vytváření představ objektů. Mysl dosahuje stavu podobného hlubokému spánku či vědomí stejnorodosti, homogenity a překračuje možnost nového zrození. Spočívá v nejvyšším klidu a míru. To je první stádium.

Druhé stádium je to, kdy Vědomí oproštěné od mysli je plné světla, osvobozené z temnoty a jemné jako prostor. Neomezené Vědomí se osvobozuje od jakékoli duality a proměny, jako by bylo v hlubokém spánku nebo jako by bylo figurkou ukrytou v ještě neopracovaném mramoru. Opouští představy času i prostoru, překračuje netečnost i pohyb a setrvává jako čiré Bytí mimo veškerý projev. Překračuje tři stavy vědomí, tedy bdění, snění a hluboký spánek, a setrvává ve stavu čtvrtém, stavu turíja, stavu neomezeného Vědomí.

Nyní přichází třetí stádium. To je i za tím, co nazýváme Brahman či Já. Někdy se mu říká turíja-atíta (doslova: za stavem turíja). Je to nejvyšší a poslední stádium. Nelze jej popsat, neboť překračuje všechna cvičení a všechny metody.

Ó mudrci, setrvej navždy v tomto třetím stádiu. To je pravé uctívání Šivy. A poté se ustálíš v Tom, co překračuje vše, co je i co není. Nic nebylo stvořeno a nic nemůže být zničeno. Překračuje to jednotu i dvojnost, věčnost i pomíjivost. Je to čirá masa Vědomí, v níž není možná různorodost. Toto je všechno, nejvyšší blaženost, klid a mír. To je mimo jakýkoli projev, To je nejčistší Óm, To překračuje vše.

Jakmile domluvil, ponořil se Šiva na nějaký čas do ticha a hluboké kontemplace. Pak otevřel oči a začal znovu hovořit.

VI.1.35

Déva púdžá neboli uctívání Boha

Ó mudrci, přestaň myslí uchopovat objekty, tak jak je zvykem. Ten, kdo poznal Já, poznal to, co je hodno poznání. Co je více, být poznán či nebýt poznán? Poznej Já. Nahlédni Já. Buď mečem, který rozdělí to, co je považováno za klid a mír, od toho, co je považováno za neklid. Anebo na chvilku obrať svou pozornost vně a poslouchej, co ti řeknu. Jenom mlčením se ničeho nedosáhne!

Tělo udržuje naživu a v činnosti životní síla neboli prána. Bez ní je tělo netečné. Prána je energie, která udržuje tělo v pohybu. Inteligence, která skrze toto všechno prožívá a zakouší, je Vědomí. Vědomí je bez formy a průzračnější než nebe. Zmizí-li spojení mezi životní silou a tělem, oddělí se životní síla od těla, ale Vědomí, jež je průzračnější než prostor, nemizí.

Čisté zrcadlo odráží vše, co se nachází před ním. Odraz v zrcadle však není vidět, je-li zrcadlo pokryto prachem. A přestože stále vidíme tělo, které již opustila prána, Inteligence už objekty neodráží.

Třebaže je Vědomí neomezené a všudypřítomné, je schopno začít si uvědomovat pohyby mysli a těla. Jakmile zmizí klamné vnímání objektů a s tím spojené vytváření pojmů a představ, pak Vědomí zazáří jako nejvyšší Bytí. A To samo o Sobě je Stvořitel Brahma, Višnu, Šiva, Indra, Slunce, Měsíc, nejvyšší Bůh. Některá z božstev, například Brahma, Višnu a Šiva, nejsou oklamána iluzí světa, ale jsou skutečnou součástí neomezeného Vědomí, a podobně jako do ruda rozpálený kov sdílí přirozenost ohně, tak tato božstva sdílejí pravou přirozenost neomezeného Vědomí. Žádné z nich však není neomezeným Vědomím stvořeno a žádné neexistuje mimo Něj. To vše jsou však jen slova, pojmy. Některé pojmy jsou hloupější než jiné a není možné popsat množství pojmů vzniklých z nevědomosti.

Použijeme-li slov, řekneme, že nejvyšší Bytí neboli neomezené Vědomí je otcem Brahmy, Višnua, Šivy a dalších. To, co je třeba uctívat, je samo neomezené Vědomí. Nemá však smysl ho k uctívání přivolávat. Žádná mantra nemá pro jeho uctívání význam, vždyť neomezené Vědomí je tu bezprostředně a přímo, je to vlastní Já člověka, a není třeba ho volat. Je to všudypřítomné Já všeho a tou nejlepší formou uctívání je nahlédnout neomezené Vědomí, a to bez jakéhokoli úsilí.


Překlad Lenka Vinklerová

další části knihy

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.