Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha V. - O zániku - V.025-V.027

12. 9. 2018 - Lenka

Poněvadž Vědomí je jedno bez něčeho dalšího, kdo je pak můj přítel a kdo nepřítel? Když tělu jménem Bali bude setnuta hlava, ztratí snad hlavu Vědomí? Nenávist a všechny další vlastnosti jsou jen změny ve Vědomí. Nenávist ani náklonnost, mysl ani její proměny ve skutečnosti neexistují, neboť je-li Vědomí neomezené a čiré, kde by se v něm vzalo takové poskvrnění či pokroucení? Vědomí je to jen slovo, není to Jeho jméno, To je beze jména!

V.25, 26

BALI si řekl:

Všechno, co mi otec tenkrát pověděl, si naštěstí dobře pamatuji. Honba za potěšením u mě vymizela a nyní dosáhnu klidu, jenž je jako sladký jako nektar. Již jsem znavený z opakovaného získávání majetku, naplňování tužeb a užívání sexuálních radovánek. Stav klidu a míru je úžasný, v naprostém vnitřním klidu všechny radosti i bolesti pozbývají své důležitosti.

Život je kolotoč neustále se opakujících zkušeností, nic nového tu není. Nechám toho všeho a s myslí odpoutanou od honby za potěšením setrvám spokojený a ustálený v Já. Tento vesmír je jen výtvor mysli. Co mohu ztratit, když se ho vzdám?

Dost bylo i pokání! Nejdůležitější pro uzdravení je bezodkladná léčba nemoci. Vyhledám učitele Šukru a zeptám se ho na to, kdo jsem a co je toto všechno.

VASIŠTHA pokračoval:

Jakmile se tak rozhodl, už měl učitele démonů, Šukru, před sebou. Protože byl Šukra ustálen v neomezeném Vědomí, byl všudypřítomný. Věděl, že ho žák potřebuje a v okamžiku se před králem Bali zhmotnil v těle.

V přítomnosti gurua vycházela z Baliho zvláštní záře. Bali přivítal učitele s náležitou úctou, oddaně mu padl k nohám a vznesl své dotazy.

BALI řekl:

Ó Pane, odlesk tvé božské záře mě přiměl k tomu, abych ti předložil svůj problém. Netoužím po potěšení a přál bych se dozvědět pravdu o tom, kdo jsem, kdo jsi ty a co je tento svět. Prosím, řekni mi to!

ŠUKRA odpověděl:

Jsem na cestě do jiné říše, ale pár slovy ti něco povím o podstatě poznání. Existuje pouze Vědomí, Vědomí, je vše, co je, a všechno je Vědomím prostoupeno. Já, ty i svět, to vše je jenom Vědomí. Jsi-li pokorný a opravdový, pak to, co jsem řekl, ti řekne vše. Pokud ne, tak jakýkoli pokus o další vysvětlení bude jako házet obětinu do hromady popela. Vytváření pojmů a představ znamená omezení a vzdání se těchto představ je osvobození. Vědomí bez vytváření představ je pravou skutečností. Taková je podstata všech učení. Když se ustálíš v tomto poznání, pak dosáhneš neomezeného Vědomí. Nyní tě opustím, neboť jdu vykonávat boží dílo. Dokud trvá tělo, nemůže jedinec zanechat přiměřeného konání.

V.27

BALI uvažoval:

To, co mi Šukra sdělil, je správné. Jediné, co existuje, je Vědomí a nic jiného není. Jestliže má neomezené Vědomí představu, že „toto je Slunce“, pak se Slunce oddělí od temnoty. Je to Vědomí, které odliší světlo od tmy. Je to Vědomí, které rozpozná zemi jako zemi, vzdálenosti v prostoru jako vzdálenosti a celý svět jako svět. Kdyby Vědomí nerozpoznalo horu, existovalo by něco jako hora?

Vědomí je všechno včetně smyslů, těla, tužeb vyvstávajících v mysli, cokoli vně i uvnitř, prostor i měnící se jevy. Jenom díky tomuto Vědomí, nikoli kvůli tělu, mohu přicházet s věcmi do kontaktu a mohu je zakoušet. Nehledě na toto tělo jsem Vědomí, jsem Já celého vesmíru.

Poněvadž Vědomí je jedno bez něčeho dalšího, kdo je pak můj přítel a kdo nepřítel? Když tělu jménem Bali bude setnuta hlava, ztratí snad hlavu Vědomí? Nenávist a všechny další vlastnosti jsou jen změny ve Vědomí. Nenávist ani náklonnost, mysl ani její proměny ve skutečnosti neexistují, neboť je-li Vědomí neomezené a čiré, kde by se v něm vzalo takové poskvrnění či pokroucení? Vědomí je to jen slovo, není to Jeho jméno, To je beze jména!

Jsem věčný subjekt Já, osvobozený od všech objektů a závislostí. Klaním se všudypřítomnému Vědomí, jež je oproštěno od svůdných představ, a proto je navždy svobodné. Klaním se svému Já, Vědomí, jež je oproštěno od rozdělování na pozorující subjekt a pozorovaný objekt, jedná správně a nezaujatě a je světlem odrážejícím se v celém projevení. Jsem Vědomí, v němž honba za zážitky zcela ustala. Jsem neomezený jako prostor. Nejsem ovlivněn štěstím ani neštěstím, ať si se mnou dělají, co chtějí, nejsem od nich oddělen. Pohyb energie v tom, co je Jediné, neznamená ztrátu ani zisk. Jestliže existuje pouze Vědomí, pak myšlenky a jejich rozrůstání neznamená rozrůstání Vědomí. Proto budu pokračovat v činnosti, dokud nedosáhnu naprostého klidu v Já.

VASIŠTHA pokračoval:

Jak takto Bali rozmýšlel, vyslovil posvátnou slabiku ÓM a rozjímal o jejím skrytém významu, setrvávaje v tichu. Osvobozen od všech pochybností, od vnímání objektů a rozdělování mezi tím, kdo rozjímá, tím, o čem rozjímá, a samotným rozjímáním, zůstával Bali bez záměrů a představ. Ustálil se pevně v nejvyšším stavu, kdy v mysli ustane pohyb myšlenek a představ, podobně jako ustane pohyb plamene svíčky tam, kde neproudí vzduch. Takto Bali po určitý čas setrval.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.