Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Samartha Rámdás - Manačé šlók: verše 85-105

3. 10. 2017 - David

Nikdy se nevzdej víry v Něj a Jeho vedení.
S hlubokou úctou pronášej „Rám“ („Já jsem On“).
Není k tomu nic potřeba – ve svém srdci se drž Jeho a nech to růst.
Vtiskni do své mysli pochopení Já.
S nejvyšší úctou opatruj toto pochopení (říkej Jeho jméno).
Chyby (nevědomosti) utečou daleko do horských jeskyň.
Bůh rád přebývá u toho, kdo pije nektar Jména (pochopení).
I  mysl Šivy je plna bláznivé touhy po Já (Rám).

 85.
Mistři jógy nacházejí útěchu v Jeho uctívání.
Šiva i Párvatí (Puruša a Prakrti) bez ustání provádějí džapu (pamatují na Něj).
To uklidnilo velkého asketu, Šivu.
Když přijde smrt, On tě osvobodí (díky pochopení).

86.
Klid a mír je tu pouze tehdy, když na rtech (nebo v srdci) máš „Rám“.
Pak se neustále rozplýváš v blaženosti.
Bez Něj jsou tu jen pochybnosti (sandéha).1
Příbytek našeho Já ničí všechen zármutek – to je Jeho jméno.

87.
Touhy tě nemohou ovlivnit, když v srdci chováš vždy Mistra.
Drž se Ho pevně a touhy přemůžeš.
Oddaní Pána mají moc zničit všechny touhy.
Jako slavný Máruti (mysl), který kráčí v brahman (brahmáčari).2

88.
Velikost Jména (formy) Mistra je nezměrná.
Je krásné, přirozené, snadné a nic nestojí.
Očišťuje samotný kořen světskosti.
Díky němu se džíva rozplyne ve Skutečnosti.

89.
Ve společnosti druhých, při jídle a hovoru pamatuj na jeho Jméno.
S hlubokou úctou a silou řvi a beze strachu pamatuj na Něj.
Ať každé sousto jídla sníš s pochopením.
Takto dosáhneš Pána zcela přirozeně.

90.
Je velkým neštěstím, když někdo Jeho pochopení nepoužije (zemře jako tělo).
Jakou cenu má takový život? Zbytečně se narodil ten, kdo si tohoto pochopení neváží.
Toto pochopení popisují Védy, Šástry i Purány.
I Vjása napsal, že je nejlepší.

91.
Nikdy se nevzdej víry v Něj a Jeho vedení.
S hlubokou úctou pronášej „Rám“ („Já jsem On“).
Není k tomu nic potřeba – ve svém srdci se drž Jeho a nech to růst.
Vtiskni do své mysli pochopení Já.

92.
S nejvyšší úctou opatruj toto pochopení (říkej Jeho jméno).
Chyby (nevědomosti) utečou daleko do horských jeskyň.
Bůh rád přebývá u toho, kdo pije nektar Jména (pochopení).
I  mysl Šivy je plna bláznivé touhy po Já (Rám).

93.
Mistr krmí všechny tím, po čem touží.
Musí se starat a pečovat o všechny bytosti. Jen On to může dělat.
Měj Jeho jméno stále na rtech. Vždyť to nevyžaduje žádné úsilí.
Mysli, pověz mi, ztratíš tím snad něco?

94.
Ten, který může zničit všechny tři světy
– díky jeho Jménu dosáhl Šankar klidu.
Párvatí, matka světa, s láskou myslí na Něj.
Proto, právě teď, přemýšlej a pochop Ho.

95.
Hříšník Adžáméla3 zavolal svého syna
a tak byl díky jménu „Nárájána“ osvobozen.
Papoušek jménem Rám pomohl prostitutce k osvobození.4
Tak je to popsáno v Puránách.

96.
Velký oddaný Prahláda5 se narodil do rodu démonů.
Bez ustání myslel na Ráma nám.
Jeho otec, který byl zosobněním hříchu, to nerad viděl.
Tento král démonů nemohl toto jméno vůbec vyslovit.

97.
Jak by mohl dosáhnout osvobození ten, kdo nepochopil Mistra a nepamatuje na Něj?
Kvůli egu nezíská nic a bude jen trpět.
Jak ubohý je jeho stav, když se blíží smrt?
Proto stále znovu a znovu pamatuj na Pána.

98.
Díky víře ve jméno Pána i kámen plaval.6
Mnoho těch, kdo měli lidské tělo, bylo díky Jeho pochopení zachráněno.
Ten, kdo stále pochybuje o Mistrově jménu,
takový hříšník Ho nikdy nepochopí a nepozná.

99.
V tomto světě je požehnané Váránasí, pokladnice svatosti.
Poutí na toto místo získáš osvobození pro sebe i své předky.7
Bez přerušení pamatuj na Něj ve svém srdci.
To učil Šiva ku prospěchu všech.

100.
Nevykonávat činy předepsané Písmy,
vykonávat činy, které nezvětší zásluhy (tj. toužit po výsledcích),
neprojevovat soucit se všemi bytostmi,
žít bez pamatování na Něj – takový život nemá cenu.

101.
Pro ty, kdo vyvolávají hádky a pochybují o Mistrovi,
bude v pekle čekat velké utrpení.
Proto horlivě pamatuj na Něj.
Myšlenka na Něj ve tvém srdci přirozeně zničí všechnu nevědomost.

102.
Vždy buď skromný, přirozený ve svých úmyslech a pocitech.
Rozdávej radost všem lidem i světcům.
Využij toto tělo k pochopení.
A s velkou pokorou projeveně (saguna) uctívej (bhadžané).8

103.
Zpívej Jeho píseň (harikírtana) s láskou a v mysli stále chovej Mistra.
Při naslouchání promluvám zapomeň na ztotožnění s tělem.
Nedívej se po majetku (tj. tomto těle) ani ženě druhého (tj. prakrti).
Takto, mysli, to nech odplynout pryč.

104.
Pokud nepřevedeš do praxe to, co jsi byl učen,
mysl se zkazí a přinese ti jen hanbu.
Mysli, nespoutaně se honíš sem a tam, zatvrzelá a nestálá.
Jak by pak někdo mohl poznat Boha?

105.
Změň své chování díky rozlišování (vivéka).
S velkou úctou se drž čistých činů („nedělám nic“).
Tvá řeč a tvé činy by měly být ve schodě.9
Mysli, opusť starosti a problémy – jsou to jen představy v tomto snovém životě.


1San – s, déha – tělo, tj. ztotožnění s tělem (pozn. JN).

2Brahmačári v běžném chápání označuje toho, kdo dodržuje celibát. Šrí Šankaráčárja ale vykládá tento termín doslova jako „ten, kdo kráčí (čara) v brahman.“ Máruti (syn větru) je jméno Hanumána. Šrí Randžit Mahárádž: „Hanumán je opice, což znamená mysl“ (pozn. DD).

3Adžáméla byl původně zbožný bráhman, ale kvůli touze morálně upadl, až se z něj stal zloděj a vrah. Na radu světce Šukamuniho pojmenoval jednoho ze svých synů „Nárájána“. Když umíral a přišli pro něj poslové boha smrti, zrovna volal na svého syna „Nárájána“, takže přišli poslové boha Višnua a nedovolili poslům boha smrti odnést Adžámélovu duši (pozn. D.D.).

4Prostitutka jménem Pingala měla papouška jménem Rághava (jiné jméno Rámy). Měla ho velice ráda a když umírala opakovala jeho jméno (pozn. D.D.).

5Příběh o Prahládovi stručně a jasně: Prahládův otec byl král démonů a chtěl, aby všichni uctívali pouze jeho. Ale Prahláda byl oddaným Višnua a myslel na něj dnem i nocí. Jeho otec, kterého to nesmírně štvalo, zkoušel mnoha způsoby Prahláda zabít, ale nikdy neuspěl. Nakonec se objevil Višnu v podobě napůl člověka a napůl lva a zabil Prahládova otce. Prahlád se poté stal králem. Šrí Siddharáméšvar Mahárádž řekl, že většina lidí na světe patří do této rodiny démonů. Randžit Mahárádž řekl: „Prahlád řekl svému otci: ‚Máš moc nad tímto tělem, ale ne nad touto myslí!‘“ (pozn. J.N.).

6V eposu Rámájana vytvořil Ráma most na ostrov Lanka z kamenů, které plavaly díky tomu, že na nich bylo napsáno „Rám“ (pozn. J.N.).

7Šrí Randžit Mahárádž: „Toto tělo je Káší (Váránasí), ve kterém žije Šiva.“ (Poznat tohoto Šivu znamená osvobodit se od předků, tj. od ztotožnění se s tělem a s představou, že mám nějaké předky) (pozn. J.N.).

8Šrí Siddharáméšvar Mahárádž říkal, že dělat bhadžany také znamená znát své Já při každé činnosti (pozn. J.N.).

9Šrí Randžit Mahárádž řekl, že jeden čin je lepší než sto slibů (pozn. J.N.).


Další části Manačé Šlóku

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.