Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Samartha Rámdás - Manačé šlók: 1. Úvod + verše 1-21

5. 9. 2017 - David

Mysli, nepropadej hněvu – ten přinese jen lítost.
Mysli, vyvaruj se touhy – ta přinese mnoho emocí a poruší to tvůj přirozený stav.
Mysli, vzdej se chamtivosti – ta přináší pocit konatelství.
Mysli, vzdej se žárlivosti a pýchy (ega), které jsou ze všeho nejhorší.

Mysli, nikdy se nevzdávej Pravdy – vždy pamatuj na Já.
Mysli, nikdy neupřednostňuj nepravé – vždy odmítej iluzi.
Mysli, vždy uznávej řeč, která je pravdivá.
Mysli, vždy nech být to, co není skutečné.

 

Úvod

Manačé šlóka neboli „Verše pro mysl“ je zřejmě nejpopulárnější dílo maráthského světce Samartha Rámdáse (1608 – 1681). Napsal ho v maráthštině, a proto mu snadno rozuměli i prostí lidé, kteří neovládali sanskrt. Ve státě Maháráštra je toto dílo dodnes natolik známé, že se ho v mnoha školách učí už děti.

V Inčgirské sampradáje1, do které náleží Šrí Siddharáméšvar Mahárádž a jeho žáci Šrí Randžit Mahárádž a Šrí Nisargadatta Mahárádž, získala ústřední postavení jiná Rámdásova kniha – Dásbódh. Ať navštívíte jakékoli místo, kde se schází žáci z této linie – např. Bhagévadi, Páthri, Dahisar nebo Dubash Lane – všude najdete knihu Dásbódh. Vedle ní ovšem bude vždy ležet malý svazek Manačé šlóky. Její úvodní a závěrečné verše se čtou při obřadech u příležitosti velkých oslav a její první verš se dokonce stal součástí bhadžanů, které se v této tradici denně zpívají.

Samotný obsah Manačé šlóky je na první pohled prostý. Rámdás v ní nabádá čtenářovu mysl, aby se chovala ctnostně, uctívala Boha, pamatovala na něj pomocí opakování jeho jména apod. Takto bývá Manačé šlóka chápána i mnoha Indy. Ale její obsah má ještě další, hlubší vrstvu. Samarth Rámdás si totiž rád hraje se slovy a básnickým způsobem dává mnoha veršům mnohem hlubší význam, který ale není při letmém čtení patrný. Například nám znamená jméno, ale Šrí Siddharáméšvar Mahárádž upozorňuje, že nám je třeba chápat jako na + aham, „neexistuji“. Pamatovat na jméno (námasmarana) znamená tedy pamatovat „Já neexistuji. On existuje.“ Podobně i samotné jméno „Ráma“ bývá na Západě chápáno jako označení pro konkrétního hinduistického boha. V Rámdásově pojetí je ale toto jméno totožné s pojmy Bůh, Absolutno, brahma, átman, Já nebo i duchovní Mistr, který je v pravdě naším skutečným Já a nikoli tělem. Potvrzuje to i slavný verš z Gurugíty: gurur-brahmá gurur-višnur gurur-dévó-mahéšvara, guru éva param brahma tasmai šrí-guravé nama – „Mistr je bohem Brahmou, Mistr je Višnu, Mistr je i Šivou (Mahéšvar), Mistr je vskutku parabrahma. Klaním se Mistrovi.“

John Norwell, žák Šrí Randžita Mahárádže, se rozhodl, že v tomto duchu přeloží Manačé šlóku z maráthštiny do angličtiny. Je to překlad, který je někdy volnější a nedrží se tolik formy originálu. O to víc se ale drží hlubokého duchovního významu těchto veršů. Ve svém překladu používá fráze, které používal Šrí Randžit Mahárádž a toho jsme se přidrželi i v češtině.

Český překlad se opírá především o překlad Johna Norwella s občasným přihlédnutím k originálu nebo k jiným anglickým překladům, pokud bylo nějaké místo obzvláště nejasné.

 

D.D.

राजाधिराजसद्गुरूनाथश्रीरनजितमहाराजकीजय

1Sampradája znamená tradici či duchovní linii. Inčgiri je vesnice, ve které žil Šrí Bhausahéb Mahárádž (1843 – 1913), který dal této tradici její určující znaky. Z širšího hlediska patří tato tradice pod tzv. Navanáthskou sampradáju, „Linii devíti guruů“. Tato linie je ale v současné době neuvěřitelně rozvětvená a hlásí se k ní obrovské množství lidí. Proto se většinou používá označení Inčgirská sampradája, které je konkrétnější (pozn. DD).


 1.
Klaním se Pánovi počítání (Ganádhíša)1, který je pánem všech vlastností (guna).
Je kořenem toho, co je bez vlastností (nirguna).2
Klaním se Šáradě3, zdroji všech čtyř druhů řeči.4
Následujme nekonečnou Rámovu5 cestu (Já).

2.
Mysli, kráčej pouze cestou oddanosti a ctnosti.
Pak zcela přirozeně dosáhneš vědomí (Šrí Hari).
Nevěnuj se tomu, co svět zatracuje,
A s naprostou oddaností dělej to, čeho si lidé považují.

3.
Každé ráno přemítejme v mysli o Já (Ráma).6
Dřív než promluvíš, vždy si nejprve vzpomeň na Já.
Všechny činy budou správné, když nejdříve vzpomeneš na Já.
Nikdy se této „velikosti“ nevzdávej.
Jen ten, kdo správně jedná, je ve světě uznáván.

4.
Mysli, nepřinášej skryté myšlenky (vásaná) a zkažené touhy.
Mysli, ze všech sil zcela opusť světské myšlenky.
Mysli, neopouštěj svou vlastní povinnost (dharma).
Mysli, udržuj uvnitř sebe podstatu správného myšlení – vždy se drž Pravdy.

5.
Mysli, opusť pocit duality.
Mysli, drž v srdci pevné pochopení jednoty (advaita).
Mysli, nelni k smyslovým potěšením, čímž bys opustila svůj přirozený stav.
Ve světě najdeš jen nemilost – prázdnotu.

6.
Mysli, nepropadej hněvu – ten přinese jen lítost.
Mysli, vyvaruj se touhy – ta přinese mnoho emocí a poruší to tvůj přirozený stav.
Mysli, vzdej se chamtivosti – ta přináší pocit konatelství.
Mysli, vzdej se žárlivosti a pýchy (ega), které jsou ze všeho nejhorší.

7.
Uchovávej ve svém srdci odvahu a trpělivost.
Snášej vytrvalý příval ponižujících slov.
A sama mluv vždy skromně („Já jsem On“).
Ó mysli, tímto způsobem si udržuj klid mezi lidmi.

8.
Vzdej se představy, že jsi tělem a pronikej celým světem.
Drahá mysli, jen tak budou tvé činy čisté.
Pomalu se rozpusťme jako santalové dřevo,7
aby vnitřní Já bylo spokojeno.

9.
Nikdy nepřijímej majetek druhého.
Nedělej to, protože to s sebou nese velké sobectví a další špatnosti.
Ve džbánu (těle) se hromadí následky špatných činů a budeš je muset vytrpět.
Věci se nedějí tak jak chceme a následkem toho trpíme.

10.
Vždy pamatuj na Já (Ráma) a miluj je.
Tak se můžeš zbavit utrpení.
Ve své mysli považuj tělesné utrpení za štěstí. Pochop, že je užitečné.
Díky rozlišování (vivéka) budeš naplněn svou přirozenosti (svarúpa).

11.
Kdo je na celém světě šťastný?
Mysli, přemýšlej o tom, hledej a uvidíš.
Ty, mysli, vytváříš všechnu svou karmu.
A pak sama musíš vytrpět to, co přijde.

12.
Mysli, nevnášej do srdce bolest.
Mysli, nepřinášej smutek a starosti.
Pomocí rozlišování (vivéka) se zbav ztotožnění s tělem
a užívej si osvobození (mukti) bez těla (vidéha).

13.
Mysli, pověz mi, co se stalo s Rávanou8?
V mžiku bylo zničeno celé jeho království.
Proto rychle zapomeň na škodlivé tendence (vásana).
Ze všech sil se za tebou žene smrt (čas).

14.
Kvůli minulým činům ses narodil na tomto světě.
A nakonec vše pohltí ústa smrti.
I slavní a mocní se nakonec vydali cestou smrti.
Kolik lidí se už narodilo a zemřelo?

15.
Mysli, toto je jediná pravda: tohle je svět smrti.
Ti, co žijí, pořád opakují „Jsem naživu, jsem naživu.“
A ve své mysli věří, že jsou nesmrtelní.
A najednou, odejdou a vše opustí.

16.
Jeden člověk umře a druhý nad ním truchlí.
Z ničeho nic ten druhý také zemře.
V tomto světě není možné uspokojit chamtivost a zůstává tu lítost.
Proto požádáš o další zrození v tomto světě.

17.
Proč se lidé mají bát? Je to zbytečné.
Co se v tuto chvíli má stát, se stane (tak se vzdej představy konatelství).
Celá tato „nádoba“ utrpení je způsobena karmou.
Ten, kdo nepochopil, je smutný z toho, co se děje.
Cítí oddělenost tam, kde je pouze jednota.

18.
Mysli, nedoufej v nic jiného než v Já (Ráma)
Mysli, neprahni po slávě pro toto smrtelné tělo.
To je krásně popsáno ve védách, šástrách i puránách.
Když je popsáno Já (Ráma), není už potřeba popisovat nic víc.

19.
Mysli, nikdy se nevzdávej Pravdy – vždy pamatuj na Já.
Mysli, nikdy neupřednostňuj nepravé – vždy odmítej iluzi.
Mysli, vždy uznávej řeč, která je pravdivá.
Mysli, vždy nech být to, co není skutečné.

20.
Je mnoho smutku v lůně iluze9 (v místě připoutanosti i odporu).
Drahá mysli, utrpení je tam obrovské.
Toto lůno je vězením, které rdousí.10
Dítě je hlavou dolů a zakouší mnoho bolesti. 11

21.
Skonči tento únavný koloběh tak, že se vzdáš tužeb.
Mysli, neprahni po bohatství a ženách.
Mysli, pobyt v lůně je velké utrpení.
Mysli, prosím, buď moudrá a pomoz mi setkat se s Mistrem.

1Ganádhíša je jméno boha Ganéši. Šrí Randžit Mahárádž (From Bondage to Liberation, str. 42): „Gana znamená počítat a íša znamená Pán. On je skutečným počátkem. Lidé říkají, že Ganádhíša je Ganéša, ale tak to není. Když se vzbudíte, vzpomenete si, neboli začnete počítat. Přijde vědomí a s ním i počítání. Kdo je pánem počítání? Je to Já“ (pozn. DD).

2Šrí Randžit Mahárádž (From Bondage to Liberation, str. 42-43): „Je zdrojem nirguny. Jak byste Ho mohli poznat, pokud by tu nejdříve nebylo počítání? (…) Je počátkem nirguny. Musí tu být guny, aby mohla existovat nirguna. Když nebudou existovat žádné guny, tak co?“ (pozn. DD).

3Šárada je jiné jméno bohyně Sarasvatí (pozn. DD).

4Čtyřmi druhy řeči jsou: pará – pouze pocit „já jsem“, pašjantí – už něco je, ale není to přesně určeno, madhjamá – je to něco a je tu nutkání to vyslovit, vaikharí – slyšitelně vyslovená řeč (pozn. JN).

5Šrí Randžit Mahárádž (From Bondage to Liberation, str. 44): „Tohle je Ráma, tady (ukazuje na srdce). Ne někde venku“ (pozn. DD).

6Prabháta znamená ráno neboli konec temnoty, nevědomosti a východ Slunce Poznání. Prabhá je světlo, záře a slabika ata znamená uvnitř (pozn. JN).

7Ze santalového dřeva se postupným třením o kámen vytváří pasta, která má léčivé účinky a používá se i při náboženských obřadech. Santalové dřevo se tak postupně „rozpustí“ ve službě druhým (pozn. DD).

8Rávana byl desetihlavý démon – představuje tak symbolicky deset smyslů (pět orgánů činnosti a pět orgánů vnímání) a ego (pozn. JN).

9Májapótí má dva významy: lůno (póta) matky (mája) a také je možné ho volněji číst jako lůno (póta) iluze (májá). Rámdás zde využívá popis utrpení dítěte v děloze jako metafory našeho života v iluzi (pozn. DD).

10My jsme děti a toto je naše lůno smrti a znovuzrození (pozn. JN).

11Utrpení pramení z naší připoutanosti (jsme otočeni směrem dolů ke světu) (pozn. JN).


Další části Manačé Šlóku

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.