Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha III. - O stvoření - III.15 - III.17

12. 4. 2017 - Martin

Ó Lílo, existují tři typy prostoru, psychologický prostor, fyzický prostor a neomezený prostor Vědomí, z nichž ten poslední je nejjemnější. Důkladným rozjímáním o neomezeném prostoru Vědomí lze vidět a zakoušet přítomnost člověka, například tvého manžela, jehož tělem je tento neomezený prostor, i když daného člověka nevidíš zde v tomto prostoru. Během toho, kdy omezené vědomí cestuje z jednoho místa na druhé, neomezený prostor Vědomí je stále zde. Jestliže se vzdáš všech myšlenek, teď a tady dosáhneš jednoty se vším. Obyčejně toho dosáhne jen ten, kdo pochopí neexistenci světa, ale ty to tak budeš mít díky mojí milosti.

Kapitola 2: Příběh o Líle

III.15

VASIŠTHA pokračoval:

 Ó Rámo, tak jako v bdělém stavu je zřejmé, že objekty vnímané ve snu nemají hmotnou podstatu, třebaže během snění se tak mohou zdát, i tento svět se zdá být hmotným, ale ve skutečnosti je to jen ryzí Inteligence. Voda ve fatě morgáně neexistuje ani dočasně, ani v jemné formě a v tomto smyslu neexistuje skutečný svět, ale pouze čirá Inteligence. Jen poznání založené na nevědomosti se přiklání k představě světa. Ve skutečnosti není rozdíl mezi pojmy „svět“, „Brahman“, „Absolutno“ či „Já“. Svět je ve vztahu k Brahman stejně skutečný jako město ve snu ve vztahu ke zkušenosti bdělého stavu vědomí. Proto pojmy „svět“ a „kosmická Inteligence“ jsou synonyma.

Abych to vše učinil zcela jasným, budu ti nyní vyprávět příběh o Chrámu, Mandapě. Pozorně prosím naslouchej.

Kdysi dávno žil na zemi král jménem Padma. Byl dokonalý ve všech ohledech a díky své povaze i svému jednání se mu dařilo pozvednout slávu dynastie. Ctil náboženské tradice, tak jako oceán uznává autoritu břehů. Podmanil si nepřátele, tak jako slunce rozptyluje temnotu. Jako oheň spálí seno na popel, tak vymýtil ve společnosti všechno zlo. Svatí muži se u něho scházeli, jako se scházejí bohové v nebi. Byl příbytkem ctnosti. Jako se psí víno chvěje při silném větru, tak se před králem na bitevním poli třásli jeho nepřátelé. Byl velmi vzdělaný a nic pro něj nebylo nemožné, stejně jako pro Pána Nárájanu.

Tento král měl ženu jménem Líla. Jakožto žena byla dokonalá a navíc velmi krásná. Vypadala jako vtělená bohyně Lakšmí, družka Pána Nárájany. Měla vybrané způsoby, jemnou mluvu, ladnou a rozvážnou chůzi a její úsměv zářil jako chladný svit Měsíce. Byla milá a čestná. Měla útlé a jemné ruce a její tělo bylo čisté a svěží jako vody svaté řeky Gangy. Dotknout se jí přineslo stejnou blaženost jako osvěžení ve vodách Gangy. Byla velice oddána svému manželu Padmovi a uměla mu posloužit i ho potěšit.

Byla s králem jedno tělo jedna duše, sdílela jeho radost i bolest. Byla jeho druhým já, jen když se rozzlobil, nevyjadřovala zlobu, ale respekt.

III.16

VASIŠTHA pokračoval:

Král Padma a královna Líla žili dokonalý život. Užívali si všeho dobrého, co život nabízel. Byli mladí a plni síly jako bohové a jejich vzájemná láska byla silná a čistá, bez přetvářky a strojenosti.

Jednoho dne si královna Líla pomyslela: „Tento vznešený král, jenž je mým manželem, mi je dražší než vlastní život. Co mám dělat, abychom on i já mohli žít a užívat si radostí života navěky? Podstoupím odříkání, jaké mi doporučí svatí muži, aby bylo moje přání splněno.“ Nato vyhledala shromáždění světců.

Svatí muži jí řekli: „Ó královno, odříkání a pokání, opakování manter a život v kázni ti jistě nadělí vše, co je pro člověka možné v tomto světě získat, ale fyzickou nesmrtelnost získat nelze!“

Královna jejich radu zvážila a rozhodla se: „Pokud bych umřela dříve než můj manžel, pak získám sebepoznání a osvobodím se od utrpení a zármutku. Kdyby mne však on měl opustit dříve, musím se už nyní snažit získat požehnání bohů, tak aby džíva krále po smrti neopustil palác. Pak budu moci žít šťastně s vědomím, že on je stále se mnou.“

Takto rozhodnuta začala okamžitě, aniž by se o svém záměru zmínila králi, obětovat bohyni Sarasvatí. Jedla jednou za tři dny a před tím vždy prováděla oddané uctívání Pána, svatých mužů, mudrců, učitelů a učenců. Byla naprosto přesvědčena o tom, že její pokání přinese kýžený výsledek, a toto přesvědčení posilovalo její úsilí a odhodlání pokání podstupovat. Neodhalila králi své záměry, ani nedovolila, aby její služba králi utrpěla kvůli obětem a obřadům, jež prováděla. Poté, co své třídenní oběti provedla stokrát, zjevila se před ní královna Sarasvatí, aby jí udělila požehnání. Královna prosila: „Ó svatá Matko, uděl mi prosím dvojí požehnání. Nejprve prosím, ať poté, co král opustí tělo, zůstane jeho duše v paláci, a dále prosím, ať tě mohu vidět vždy, když se k Tobě pomodlím.“ Sarasvatí jí požehnání udělila a zmizela.

Čas neúprosně plynul. Král Padma byl smrtelně raněn v bitvě a v paláci zemřel. Královna byla zdrcená žalem. Jak ale byla ponořena ve svém truchlení, promluvil k ní hlas z nebe.

III.17

HLAS BOHYNĚ SARASVATÍ mluvící z nebe:

Má dcero, zakryj královo tělo květinami, nepodlehne tak rozkladu a duše krále neopustí palác.

Líla tak udělala, ale přesto nebyla spokojena, cítila se jako bohatý člověk, jenž byl podveden a musí žít v chudobě. Modlila se k bohyni Sarasvatí a ta se jí ukázala.

BOHYNĚ SARASVATÍ řekla:

Proč naříkáš, má dcero? Utrpení je stejná iluze jako voda ve fatě morgáně.

LÍLA se zeptala:

Řekni mi prosím, kde je teď můj manžel.

SARASVATÍ odpověděla:

Ó Lílo, existují tři typy prostoru, psychologický prostor, fyzický prostor a neomezený prostor Vědomí, z nichž ten poslední je nejjemnější. Důkladným rozjímáním o neomezeném prostoru Vědomí lze vidět a zakoušet přítomnost člověka, například tvého manžela, jehož tělem je tento neomezený prostor, i když daného člověka nevidíš zde v tomto prostoru. Během toho, kdy omezené vědomí cestuje z jednoho místa na druhé, neomezený prostor Vědomí je stále zde. Jestliže se vzdáš všech myšlenek, teď a tady dosáhneš jednoty se vším. Obyčejně toho dosáhne jen ten, kdo pochopí neexistenci světa, ale ty to tak budeš mít díky mojí milosti.

VASIŠTHA pokračoval:

Líla začala rozjímat a okamžitě vstoupila do nejvyššího stavu vědomí, osvobozeného od všech rozptylujících představ (nirvikalpa). Byla v neomezeném prostoru Vědomí. Tam znovu uviděla krále. Seděl na trůně obklopen králi, kteří ho uctívali, mudrci a světci, kteří recitovali Védy, a též mnoha ženami a vojáky. Líla ho takto viděla, ale on neviděl ji, neboť představy člověka jsou viditelné jen pro něho, ne pro jiné. Viděla, že král má mladé tělo, a rovněž zde viděla mnoho členů královského dvora krále Padmy. Podivila se, že by byli též mrtvi!

Opět díky milosti bohyně se Líla vrátila zpět do paláce a viděla své služebníky spát. Vzbudila je a požádala, aby ihned svolali všechny členy královského dvora. Poslové je rychle shromáždili, takže se zanedlouho celý královský dvůr krále Padmy hemžil ministry, mudrci, služebnictvem, příbuznými a přáteli. Líla byla velmi potěšena, že je všechny vidí.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.