Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

129. Mým jediným bohatstvím je oddanost všem (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

16. 11. 2016 - Gabriela

Pán Krišna řekl: „Drahý Uddhavo, proč se obáváš?“ Jak velká je tvoje rodina? Skládá se z pěti či šesti lidí, proč si přebíráš pýchu na ně? Hleď, jak rozlehlá je má rodina celého vesmíru. Nedělám si o ni obavy. Nelamentuji nad ní. To vše je jen konceptuální. Proč s ní sebe ztotožňuješ? Bez tvého „Já“ je celý vesmír jako mrtvé tělo. Nemůže se pohybovat. Ten, kdo ví, že toto vše je hrou „Já“, je vskutku největší Realizovanou Bytostí. Nechť lidi provádějí jakékoliv vnější praktiky a studují Védy. Bez Poznání, které zde obdrželi, je vše marné. Mnoho lidí provádí jógická cvičení a vykonává různé oběti, ale to vše je bez Poznání Brahman zbytečné. Toto jsem se naučil od svého Gurua Sandipaniho. Je mnoho synů pastevců, ale jen Já jsem mohl obdržet tuto slávu díky Požehnání mého Gurua. To, že Mne všichni uctívají, nazývajíce Mne ctihodným Bohem, je květem Oddanosti ke Guruovi. Bez setkání se s Mým Oddaným by Moje Skutečná Přirozenost nebyla pochopena. Tudíž jedině ti mohou získat toto poznání, kteří konají službu mým Oddaným, a pouze oni se mohou stát se Mnou zajedno.

Protože vím, že se nacházím ve všech bytostech jakožto jejich Esenciální Existence, těším se v nich stavu Nejvyššího „Já“, Paramátman. Na základě Tohoto Bohatství si užívám statutu jakožto Bůh. Na Mém Vlastním Bytí jsem vytvořil celý vesmír. Vím, že vše, co je viděno, je Mou vlastní přirozeností a Mým vlastním tělem, a tudíž jsem Paramátman. Pokud si přejete dosáhnout Mého Stavu, musíte mít toto Poznání. Jedině pak získáte Mé Postavení. Je to jedině na základě síly Paramátman, že milionkrát ničím zemi a znova ji po milionkráte vytvářím. Ti, kteří rozumí tomuto Velkému Principu, se stávají se Mnou zajedno.

Slunce není nikdy pyšné na to, že je Sluncem. Slunce vysušuje špatné pachy a svými paprsky je očišťuje, nebo může dokonce vysušit i sladké nektary. Slunce se nestará, zdali se děje něco dobrého nebo špatného. Podobně rozlehlost Existence nikdy nepřebírá pýchu za jakékoliv konání. Kvůli této Existenci zde může dojít k zisku či ztrátě milionů rupií, ale rozlehlá Existence není kvůli tomu nikdy radostná nebo nešťastná. Je to na základě rozlehlého Všeprostupujícího Paramátman, že začal existovat zdánlivý jev světa a že bude zničen.

Utrpení či štěstí je v životě osudem každé osoby; a proto Paramátman, které je příčinou, nikoliv konatelem všeho, se nestane odpovědným, a nelze ho vinit. Jedině to, co je ne-Paramátman, bere na sebe vinu. Paramátman je bez poskvrny a ničím nepohnutý. Ten, který způsobuje veškerá utrpení či radosti, a přesto zůstává stranou a nedotčen, je Paramátman. Ten, kdo Ho zná, nabývá Jeho Stavu.

Všemocný Bůh nemá nic co do činění s hříchem nebo ctností. Na základě tohoto Poznání jsem konatelem všech věcí a zároveň jím nejsem. Ten, kdo Mne zná jako svou vlastní přirozenost, není nikým jiným, než Mnou. Největší je taková Oddanost, díky které Mne oddaný nepovažuje za odděleného, a ani on se nepokládá za odděleného ode Mne. Takový oddaný se stane se Mnou zajedno a zná Mě takového. Před „Stvořením“ jsem prováděl tuto Oddanost Sám. Můj syn Brahmadév, zatím co tvořil svět, byl bázlivý. Při pohledu na tolik utrpení, stejně jako radosti, byl velmi dojat soucitem. Řekl: „Nikdo se neřídí zákony, které jsem stanovil.“ V tu dobu mu Višnu sdělil: „Proč se tímto vším trápíš? Tvou prací je pouze si představovat. Lidé budou nést následky svých činů, proto se tím nemusíš znepokojovat.“ Když si toto Brahma vyslechl, byl osvobozen od úzkosti. Vytvořil vesmír, ale zůstal od něho stranou.

Pán Krišna řekl: „Drahý Uddhavo, proč se obáváš?“ Jak velká je tvoje rodina? Skládá se z pěti či šesti lidí, proč si přebíráš pýchu na ně? Hleď, jak rozlehlá je má rodina celého vesmíru. Nedělám si o ni obavy. Nelamentuji nad ní. To vše je jen konceptuální. Proč s ní sebe ztotožňuješ? Bez tvého „Já“ je celý vesmír jako mrtvé tělo. Nemůže se pohybovat. Ten, kdo ví, že toto vše je hrou „Já“, je vskutku největší Realizovanou Bytostí. Nechť lidi provádějí jakékoliv vnější praktiky a studují Védy. Bez Poznání, které zde obdrželi, je vše marné. Mnoho lidí provádí jógická cvičení a vykonává různé oběti, ale to vše je bez Poznání Brahman zbytečné. Toto jsem se naučil od svého Gurua Sandipaniho. Je mnoho synů pastevců, ale jen Já jsem mohl obdržet tuto slávu díky Požehnání mého Gurua. To, že Mne všichni uctívají, nazývajíce Mne ctihodným Bohem, je květem Oddanosti ke Guruovi. Bez setkání se s Mým Oddaným by Moje Skutečná Přirozenost nebyla pochopena. Tudíž jedině ti mohou získat toto poznání, kteří konají službu mým Oddaným, a pouze oni se mohou stát se Mnou zajedno. Mí Oddaní jsou svatostí Gangy a nezbytnou posvátností všech poutích míst. Dovedou vás k sobě a poté vás učiní zajedno s Oceánem Božství. Proto ten, kdo dělá vše formou Oddanosti, jak ho naučil Guru, nemůže zůstat bez dosažení Realizace Brahman.

Večer, 1. 12. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.