Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Šrí Siddharaméšvar Maharaž - Vačan Amruta - kapitola 5

14. 6. 2016 - Aleš

Oddaný Boha vyhrává ztrácením. Přirozeností džívy (individuality) je myslet si, že "Já bych měl vždy vyhrávat." Nikdy bych neměl čelit nepřízni/ostudě. Vše, co řeknu, se musí stát, a v žádném případě ´mne´ nesmí postihnout prohra či kapitulace. Uvědomte si, že právě kvůli této umíněné touze ztrácíte tuto Dokonalou Spokojenost. Na druhé straně pokud se džíva naučí přijmout prohru, a vzdá se zarputilého stanoviska, že se „Vše se musí dít tím způsobem, jak si přeji a říkám,“ potom tu nebude docházet k vyrušení z této Dokonalé Spokojenosti. Ten, kdo se odmítá odloučit od věcí, je možná ´vítěz´, ale až do samotného konce zůstává džívou. Jen ten šťastlivec, který se naučil přijímat porážku, má velké štěstí stát se  .....

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej

Kapitola 5

Přesvědčení, že Brahman je ve všem

„Džanardane (Džanardan je jméno Šrí Eknáthova Gurua), jen ty sám jednáš v mém těle. Eknáth uprchl z tohoto těla. Jsi to ty, Šrí Guru Džanardane, jenž zde nyní setrváváš. Všechny vykonané činnosti jsou díky tobě. Všechny objekty, které jsou viděny, jsou chápány tvýma očima. Ty jsi oko očí. Kvůli tvému slyšení uši slyší. Jazyk chutná kvůli spojení s tebou. Přesvědčení/buddhi vše zná kvůli spojení s tebou. Vše, co říká mysl, tak to také říká jen díky tvé síle. Do bdělého stavu jsem probuzen jen díky tobě. Sny tu jsou díky tobě a spánek rovněž. Všechny smyslové požitky, ze kterých se těším, jsou jen tvé. Jen díky tobě mne lidé rozpoznají jako Eknátha. Neříkají ´Džanardan´, říkají ´Eknáth´. I když na sebe bere jméno ´Eknáth´, jedině ty jsi.

V každém těle neboli v ´já jsem´/universálním těle je konatel-užívající si a tím je Bůh/ Paraméšvara (Paraméšvara je za Íšvarou, neboli Paramátman). A ten, kdo říká ´já´, není nic jiného než „původní jméno“ (vnuknutí „já jsem“)." Tato pravda byla realizována Eknáthem Maharadžem.

Pokud syn přijme otcovu pravomoc, může utrácet bez obav jeho peníze. Otec stále říká: „Vše je stejně pouze jeho. Nechť si dělá s těmito penězi, co se mu zachce!" Nicméně pokud se ten samý syn vzepře moci a vedení svého otce, a nadutým egem prohlásí: „Já jsem vlastník“, pak vzhledem k otcově nelibosti přestane mít nárok na jmění, které by jinak samozřejmě získal jako své dědictví. Stejně tak budete-li respektovat Boží moc (neboli moc Višnua, což značí ´vědět´), a i když se budete libovolně chovat, pak stejně jakožto miláček Boha získáte Jeho přízeň. Pokud však džíva nepřijímá Boží moc a chová se egoisticky, a bez pochopení říká jen ´ já, já, já´, potom kvůli Božímu hněvu utrpí mnohá strádání a je zbaven Blaženosti svého vlastního Já.

I kdyby se velké úsilí, učiněné v tomto světském životě, setkalo s nezdarem, měli byste to věnovat Krišnovi/Višnuovi. Během svátku Holi (den dětské radosti bez zábran) by se bez ohledu na to, jak si to užíváte a hrajete, mělo i toto nabídnout Krišnovi. Jednou měl jeden člověk strach z bandy lupičů, a tak se před nimi ukryl v lese. A tam nalezl poklad. Stejně tak když provedete nějaké nepatřičné činy místo činu Poznání, věnujte je přesto Krišnovi. Váš manžel vás uhodí, nabídněte to Krišnovi. Vaše žena vám dá facku, nabídněte to Krišnovi. Obléknete-li si kabát, košili, dhoti, nabídněte vše Krišnovi. I jídlo, které jste připravili z hořké dýně, a které chutná dost nepříjemně, byste také měli nabídnout Krišnovi. Vylijete-li něco na podlahu, nabídněte to Krišnovi. Toto pochopení Poznání pak nepřináší vaší mysli žádnou bolest. Čin Poznání je stejný jako tento životní princip (čajtanja značí, že chápete jeden životní hybný princip). Tento čin Poznání je tu jedině díky tomuto Nejvyššímu Já. Toto Poznání bude poté také rozpuštěno v bezforemném/swarúpa. Nabídněte vše Krišnovi s tímto pevným přesvědčením.

Pokud si někdo vezme z vaší kapsy pět rupií (v roce 1930 to bylo dost peněz), potom si řekněte: „Jestliže mi to bylo vzato, pak to vzalo Já“ a neříkejte: „Byl jsem okraden.“ Toto pochopení Já je pro vaše štěstí, pro získání nedosažitelného. Vše, co musí odejít, nechť odejde! Zda-li jste se toho vzdali ochotně či útrpně, obojí je třeba vzít v úvahu. Stane se to, co se má stát, ale vy si to bezdůvodně stále berete za vinu. Proto praktikujte rozlišování/vivéku a s přesvědčením Já žijte v blaženosti.

Praxe „pochopení Boha“

Oddaný Boha vyhrává ztrácením. Přirozeností džívy (individuality) je myslet si, že "Já bych měl vždy vyhrávat." Nikdy bych neměl čelit nepřízni/ostudě. Vše, co řeknu, se musí stát, a v žádném případě ´mne´ nesmí postihnout prohra či kapitulace. Uvědomte si, že právě kvůli této umíněné touze ztrácíte tuto Dokonalou Spokojenost. Na druhé straně pokud se džíva naučí přijmout prohru, a vzdá se zarputilého stanoviska, že se „Vše se musí dít tím způsobem, jak si přeji a říkám,“ potom tu nebude docházet k vyrušení z této Dokonalé Spokojenosti. Ten, kdo se odmítá odloučit od věcí, je možná ´vítěz´, ale až do samotného konce zůstává džívou. Jen ten šťastlivec, který se naučil přijímat porážku, má velké štěstí stát se Šivou, a jen on je skutečným oddaným Boha/Višnua.

Pokud chováte vůči někomu ve své mysli nepřátelský postoj, potom to změňte a začněte tuto osobu pokládat za svého přítele a nahlížejte na něho s přesvědčením, že je Já. Říkáme, že někdo je zlý a nepřátelský, ale existují lidé, kteří říkají, že právě ten někdo je dobrý. Potom kořen tohoto nepřátelství tkví pouze v tom, že nejsme schopni vyjít s touto osobou!
Nikdo není dobrý, a nikdo není zlý. Každý se chová způsobem, který mu je příjemný. Proto byste neměli podsouvat někomu své ego. Jeden má rád toto, druhý zase tamto. Proč byste měli zbytečně druhé odsuzovat?

Jestliže se vaše mysl ve vztahu vůči někomu pošpinila, potom byste se měli snažit chovat se k dotyčné osobě pozitivně, tedy s neustále dobrými myšlenkami. Nepřítele byste měli ve své mysli chvalořečit a oslavovat. Ten, kdo cítí, že pro něho je země prosta nepřátel, se stává Bohem celého světa!

Když chápete, že uvnitř celého vesmíru utvořeného z pěti elementů je On (Pán světa), potom to je uskutečňování bhadžánu (oslavného zpěvu) Boha. Pak, i když spatříte nějaké chování, které je v rozporu s vašimi standardy, pak přesto ve své mysli byste neměli cítit, že to je špatné. I když je někdo podlý, opovrženíhodný a té nejnižší sorty, měl byste pochopit, že je Boží formou. Oddaný, který provádí Boží bhadžan tímto způsobem, nereaguje nevlídnými slovy a nikoho řečí nezraní. Má slitování k tomu, kdo byl zraněn. Největší oddanost/bhakti je toho typu, kdy aspirant nenaráží na žádné překážky, neboť mu je celý svět nápomocen.

Potom přichází pochopení vnitřního Já („Já jsem svěděk“) v podobě „Já jsem uvnitř všech pěti elementů“. Držte se pevně tohoto ´bodu setkání´ (všechna jména a formy zmizí a dojdou do jedné formy, která se nazývá Poznáním). Pevně podržte ve své mysli: „Já jsem Znalec/Já/Brahman.“ Když víte, že Brahman je ve všem, pak se podle toho musíte i chovat. Jestliže někdo něco pokazí, pak řekněte: „On je Já.“ S takovým pochopením byste měli každému odpustit. Toto pochopení Brahman pěstujte již u dětí. Přirozeností džívy je myslet si, že to, co dělají druzí, je špatné, a cítit, že to, co dělám já, je správné. Ale realizovaná bytost chápe, že vše je falešné. Až do dnešního dne jste neustále měl za to, že jste ten správný/dobrý člověk, a přesto jste nešťastný. Proto si odteď začněte myslet: „To, co si myslím, je špatné, a to, co si myslíte vy, je správné.“

Chcete-li se stát nesobeckými, pak se nejprve cvičte v nesobeckosti doma. Přízrak vymýtit z domu lze, ale rodinné vazby neodejdou. Toto je má matka, toto je můj otec, toto je můj strýc, žena, syn, apod. Tato spojení přerušena nejsou. Jestliže mluvíte se strýcem považujíce ho za svého strýce, pak spojení není uvolněné, tudíž omámení neodeznělo! Jakmile je doma pěstováno přesvědčení, že příbuzní jsou Já/Brahman, pak se to rozšíří i mimo domov. Nejprve zdolejte svůj domov, a pak můžete dobýt zemi.

Sluha je také Bůh a ta bytost, kterou pokládám za svou ženu, je rovněž Nejvyšší Já. Musí zde být změna postoje ve vašem vidění, neboť v samotných formách žádnou změnu provést nelze. Proto vše, co vidíte nyní, v tomto tvaru, právě v tento okamžik a v této situaci, je Brahman. Potom zde, tam, zkrátka všude, není vskutku nic než Brahman.

Nejprve vnímejte a jednejte s nejbližšími s pochopením, že jsou Brahman, a potom pochopte, že ostatní jsou Brahman. Pak je nepřítel Brahman a nakonec je „Vše opravdu Brahman!“ Jestliže jste pochopili, že celý svět je Brahman, potom na základě tohoto principu jste vy rovněž jedině Brahman.

Když poznáte, že vše je formou Já, pak byste se před tím měli plně uklonit. Měli byste potlačit svůj stud, a provést tuto poklonu bez ohledu na to, jaké bude veřejné mínění. Všechna zdání a představy, které přicházejí do mysli, a i toto Poznání, které je mimo zdání, je forma Nejvyššího Já. Proto jen ti, kdo nechají stranou jakoukoliv podvodnou vychytralost, a přirozeně udržují přesvědčení o sobě jakožto Já/Brahman, jsou těmi, jejichž bhadžan je pravdivý.

Později se rovněž vytratí prohlašování „Já vím, že celý vesmír, utvořený z pěti elementů, je Nejvyšší Já.“ Protože „Jak mohu já, chápající, být oddělen od Já/Brahman. Je třeba vštípit do mysli, že „Poznání je Nejvyšší Já“. Je tomu tak, ale ne proto, že tomu věřím, ale že ve skutečnosti tu od počátku je jedině Nejvyšší Já.“ Poznání a naše já jsou Parabrahman. Uvnitř tohoto Parabrahman se objevila původní myšlenka (vritti - ´já jsem´).

Poté se i pocit ´já jsem´ zcela rozpustí, jakmile vstoupí do Já/Brahman. „Poznání je Já, já jsem také Já“. Potom tu nezůstává ani toto jemné vnuknutí. Co jiného je tu než On?  My a druzí, tato rozdílnost je absorbována. Zde účel, dosažení, „konec viditelného“ a jedna forma – to vše je pryč, skončilo to.

Otázka: „Někdy říkáte, že nejvyšší Já je ne-konatel, ne-užívající. A jindy je jedině On podle vás konatelem všeho, užívající si všeho. Jak mohou koexistovat tato dvě prohlášení?“

Odpověď: „Existují dva aspekty Nejvyššího Já/Paramátman. První aspekt je kompletní a druhý je specifický/vymezený. Když se Nejvyšší Já stane projevené v mula-máji (prapůvodní iluze je jemné tvoření či Poznání, což je semeno tohoto hrubohmotného světa jmen a forem; z jednoho semene vyroste celý les), potom je tu Poznání. Toto specifické Poznání se projeví a v tento okamžik se objeví pocit „já jsem“ (vritti). Celá světská existence je obsažena uvnitř tohoto pocitu „já jsem“ (Je zde svědek jemné saguny, a jestliže je zapomenut, pak přichází hrubý svět tělesného vědomí). Činnost konatelství – užívání si je zde uvnitř tohoto Poznání. To je specifický aspekt Nejvyššího Já. To se nazývá Nejvyšší Já s kvalitami (Saguna Brahman).

Jakmile původní pocit „já jsem“ zmizí, pak myšlenka Poznání (Poznání a Existence jsou zničeny) je také zničena. Potom to je přirozená bezmyšlenkovitost (nivritti), a tam konatelství – užívání si také není možné. To je kompletní aspekt Nejvyššího Já. To se nazývá Nejvyšším Já bez kvalit/gun (Nirguna Brahman).

 

Konec páté kapitoly.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej

Další kapitoly z knihy ´Konečné dosažení - 1. díl Vačan Amruta´ budou postupně přidány v "Textech na pokračování"

Překlad: Aleš Adámek

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.