Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Šrí Siddharaméšvar Maharaž - Vačan Amruta - kapitola 3

31. 5. 2016 - Aleš

Pouze syn Gurua unikne stále se otáčejícímu kolu světské existence. Ramananda Svámi a Kabír, guru a žák, jednou šli po cestě, a spatřili ženu, která na verandě svého domu mlela obilí. Když to náhle Kabír spatřil, začal plakat. Ramananda se ho zeptal: "Proč pláčeš?" Kabír odvětil: „Při pohledu na dvě brusná kamenná kola vidím, že žádné zrno nemůže bezpečně uniknout z plochy mezi nimi, vše je semleto!“ To znamená, že všechny individuality, chycené v otáčejících kolech světské existence, budou rozemlety podobně jako tato mouka, a nikdo nebude zachráněn. Když to Ramananda Svámi uslyšel, vzal Kabíra do domu, a pomohl ženě zvednout vrchní kamenné kolo. Když ho zvedla a odkryla třecí plochu, u osy otáčení bylo vidět pět či šest zrnek obilí! Stejným způsobem ti, kdo se uchýlí k ose formy Sadgurua, nebudou ..............

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej

Konečné dosažení

 Šrí Siddharaméšvar Maharádž

 

Část 1

Vačan Amruta

 

Kapitola 3 – Uctívání Sadgurua

Pouze syn Gurua unikne stále se otáčejícímu kolu světské existence. Ramananda Svámi a Kabír, guru a žák, jednou šli po cestě, a spatřili ženu, která na verandě svého domu mlela obilí. Když to náhle Kabír spatřil, začal plakat. Ramananda se ho zeptal: "Proč pláčeš?" Kabír odvětil: „Při pohledu na dvě brusná kamenná kola vidím, že žádné zrno nemůže bezpečně uniknout z plochy mezi nimi, vše je semleto!“

To znamená, že všechny individuality, chycené v otáčejících kolech světské existence, budou rozemlety podobně jako tato mouka, a nikdo nebude zachráněn. Když to Ramananda Svámi uslyšel, vzal Kabíra do domu, a pomohl ženě zvednout vrchní kamenné kolo. Když ho zvedla a odkryla třecí plochu, u osy otáčení bylo vidět pět či šest zrnek obilí! Stejným způsobem ti, kdo se uchýlí k ose formy Sadgurua (tj. Poznání – Já jsem On), nebudou rozmačkáni otáčejícími koly této světské existence. Tímto způsobem byl Kabír poučen.
Pokud se neodevzdáte Sadguruovi a naopak se mu budete pyšně vyhýbat, potom zajisté utonete. „Pohádala se s prodejcem paliva do lampy, a proto musela sedět ve tmě." Nebude to něco podobného?

Řemeslník, zedník, tesař, apod. mohou postavit chrám a sochu Boha v něm, ale vysvěcení tohoto místa uctívání se neobejde bez kněze (brahmína). Stejně tak správce těla, tj. matka, otec, příbuzní a další jsou jako řemeslníci, ale pouze Sadguru/brahmín je ten, kdo založí Já/Átman v chrámu těla.
Guru vám přidělí skutečné jméno "Ty jsi Nejvyšší Já (ParamÁtman)." Kdežto jméno, které dostanete od rodičů, názvy rostlin, míst a dalších věcí, to vše je falešné. Guru vás obdaří druhým zrozením a vy se tím stáváte dvakrát narozeni. Díky pochopení "Ty jsi Já/Brahman", vám Guru udělí posvátnou šňůru poznání (V Indii jsou Guruem zasvěcováni pouze budoucí kněží/brahmíni, dostanou posvátnou šňůru a je jim udělena mantra, a tomu se říká druhé zrození).

Mělo by zde dojít k úplnému odevzdání Sadguruovi. Váš otec a matka vás vtáhli do tohoto materiálního života. Ale syn Gurua, který se odevzdá Guruovi, je osvobozen od světského života. Pravý žák slouží s pochopením "Já náležím Guruovi" a zachovává si přesvědčení, že "Guru je moje matka, otec, rodina, přátelé, bohatství, apod., zkrátka vše, co mám." Pouze ti synové Gurua, kteří uskutečnili úplné odevzdání díky oproštění se od tělesné pýchy, se probudí do stavu Brahman. Pak je „´já´ sluha sluhy Gurua." Jen ten, kdo má tuto neochvějnou víru, je vskutku oddán Konečnému Dosažení. Úroda Poznání vyroste pouze na poli oddanosti/bhakti ke Guruovi! Jinak pokud budete říkat: „Já jsem někdo, má žena je moje, vedu rodinný život, apod., pak tu zůstává ego (totožnost s tělem), a vaše záchrana není možná.

Bezžádostivá oddanost ke Guruovi se objeví pouze po osvojení Poznání/´Já jsem On´. Ti, kdo jsou chyceni v iluzi, nemohou pochopit toto tajemství. Jsou-li všichni otroky iluze, jak tedy mohou pochopit víru? Na druhé straně „I pes, žijící v domě mistra, je všemi (oddanými) respektován“. ´Proto se nevzdávejte bhadžánu Sadgurua (bhadžánem se myslí připomínat si při každé činnosti svou vlastní pravou formu). Bezžádostivým bhadžánem je dosaženo Božství. Díky síle Nejvyššího Já se stáváte nesmrtelnými, všudypřítomnými, nezničitelnými a za Poznáním/niranžana. Také je získána šestinásobná sláva (tzn. nejvyšší autorita, schopnost, věhlas, úspěch, poznání a odpoutanost). Ten, kdo prokáže bezžádostivý bhadžán Guruovi, se stane zajedno s Guruem.

Přirozeností buddhi/přesvědčení je splynout s jakýmkoliv prostředím, ve kterém se nachází. Jestliže je ukotveno v prostředí naplněném uctíváním Sadgurua/upasana (upa-blízko, asana-sedět; pozvednete-li mysl, která je jinak usazena do prostředí plného objektů, a usadíte ji blízko Boha, nazývá se to upasana) a tudíž ve společnosti odpoutanosti a poznání Já, potom se buddhi stává právě tím. Proto nepřestávejte uctívat Sadgurua. Měli byste provádět pudžu (dělat pudžu znamená Vědět) Guruovi, nabídnout mu oběti (ovoce, květiny, vůně, apod.). A díky tomu ve vás dozraje absolutní loajalita a víra. „Guru je Nejvyšší Já." Jedině ten, kdo má takovou víru, dosahuje Já. Z kukuřičného klasu nelze získat perly! Stejně tak bez plné víry v Gurua není možné dosáhnout Poznání Nirguna Brahman (Nirguna je bezforemné a zbavené kvalit/gun).

Pokud bude bhadžán/uctívání projevu/saguna opuštěn,
pak tohoto Znalce čeká nezdar“
.

(Dasbodh)

Uctívejte Gurua i po získání Poznání. Díky milosti Sadgurua zmizí jedinec/džíva a je ustanoven Šiva (myšlenka ´já jsem tělo´ se stane myšlenkou ´já jsem Poznání´).  Proto Mu projevujte vděčnost a nadále provádějte uctívání Sadgurua. Jen ten, kdo chová ke Guruovi velkou lásku, víru a úctu, má lásku k Já. Hodnotu Poznání a Já zná jedině ten, kdo má bezmeznou lásku ke Guruovi. A láska tohoto adepta bude patrná v jeho chování, neboť oddanost je ´teploměrem lásky´.

Sadguru vám poskytl neocenitelné Poznání, které vám Bůh, Indra, Čandra, ani žádný král neumí dát. Obdrželi jste Poznání, což je velká laskavost, a díky němu se dostaví láska k Sadguruovi. Proto platí, že hodnota udělená tomuto Poznání je vyjádřena prostřednictvím vaší oddanosti/bhakti (nebýt oddělen je bhakti) ke Guruovi. Díky oddanosti ke Guruovi by měla růst vaše Sebe-jistota. Ten, kdo uctívá Sadgurua poté, kdy získal Sebe-poznání, je tím největším ze všech.

Tuto víru ke Guruovi nepřerušte, jinak by mohlo dojít ke zpochybnění, kdy si pomyslíte "Já jsem Brahman, tak k čemu bych měl dělat bhadžán?" Pokud takové bezvěrectví vyvstane, pak přehlížíte nařízení Gurua, a nabyté Poznání se tím vytratí. "Nechť toto tělo žije jen pro uctívání Gurua". Tuto oddanost byste v sobě měli udržovat.
Nabídne-li vám někdo šálek čaje, vy mu odvětíte - ´Děkuji ti´. Kolik vděčnosti a úcty byste potom tedy měli projevit Sadguruovi, jenž vás dostává mimo zrození a smrt? Zamyslete se nad tím.

Pokud si vás někdo váží, pak má ve skutečnosti úctu k Sadguruovi. Pochopte to na základě tohoto příkladu: Diamant je vsazen do zlatého šperku a ne do mosaze či obyčejného kovu! Stejným způsobem jedině v uctívání/bhakti Gurua bude Sebe-poznání zasazeno. Pokud přestanete uctívat, Poznání nesetrvá, a mezitím si ego najde svou cestu. ´Konečné Dosažení nemá tudíž bez podpory ve formě uctívání/upasana žádný základ.´ Díky uctívání Gurua jste zbaveni pýchy. Bezžádostivé uctívání projevu/saguna je tou věčnou ´výživou´ zvanou Poznání. Kdo ztělesňuje jak Poznání Brahman, tak bezžádostivý bhadžan, je vtělením/inkarnací Boha.

  Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej

Konec 3. kapitoly

 

Další kapitoly z knihy ´Konečné dosažení - 1. díl Vačan Amruta´ budou postupně přidány
v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

 

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.