Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

84. Nabídněte vše Bohu (Z knihy Oddanost po Seberealizaci)

6. 1. 2016 - Gabriela

Co to znamená, když je něco nabídnuto Bohu (Pánu Krišnovi)? Že vše je vráceno „Základní existenci“. I když něco spadne na zem anebo je něco rozlito, nic nepřijde vniveč. Vše se navrací do Původní Skutečnosti. Kam jinam to může jít? Kde tu je nějaké jiné místo? Jediným konatelem ve všech tělech je Samotný Bůh, Ráma. Toto je duchovní esence „Bytí“, Paramátman. Pochopit to je Pravou inteligencí či Moudrostí. Zvlášť tato inteligence by měla být nabídnuta Bohu. Není dobré vystavovat na obdiv nesobeckou Oddanost ve vnějším světě, a zároveň udržovat skrytou planoucí touhu uvnitř. Domníváte se, že tato Životní síla, Čajtanja, je jenom pro vás? A že není stejně tak přítomna i uvnitř ostatních?

84. Nabídněte vše Bohu

Chápete-li, že všude je jen Bůh, potom zakoušíte Brahman všude. „To“ je něčím takovým, co se nachází za pojmy „je“ a „není“. Jakmile jste si jistí, že jste člověk, nepotřebujete si neustále opakovat „jsem člověk“. Stejně tak by mělo být vaším konceptem rčení „Já jsem Brahman.“ Jedině pak se hledající stane Paramátman. Pochopí-li, že vše je Brahman, potom tu automaticky zůstane jen Oddanost zbavená žádostí. Nejvyšší sádhanou je přebývání bez znepokojení (strachu). Měli byste vědět, že vše, co se děje, je prospěšné a neměli byste se obávat. Stav Brahman znamená nepadat zpět. Činnosti (karma) mohou být vykonávány s touhou po zásluhách anebo bez takovéto touhy, ale vězte, že všechny činnosti jsou dělány výhradně Paramátman.

S tímto Poznáním jsou veškeré činnosti přirozeně odevzdány Bohu, Pánu Krišnovi. „Oddaný, který je se Mnou sjednocen, je skutečně Pravý Oddaný.“ Dokonce, není-li naše vynaložené úsilí v každodenním životě úspěšné, i to by mělo být nabídnuto Bohu. Hrajeme-li Holi (hra během hinduistického festivalu barev, kdy se lidé polévají barvami) a žertujeme, i to bychom měli nabídnout Bohu. Člověk se skryl před lupičem v lese a šťastnou náhodou tu našel zlato. Podobně pokud získáme něčí zásluhou určitý prospěch, měli bychom to nabídnout Bohu.

„Ten, kdo věří, že všechny činnosti jsou vykonávány Paramátman, se sjednotí se Mnou,“ říká Krišna. Uhodí-li manžel manželku nebo obráceně, ponechte to nabídnuto Bohu. Oblékáte-li si kabát, nabídněte tuto činnost Bohu. Obouváte-li si boty, nabídněte tento akt Bohu. Musíte nepřetržitě myslet na Boha. Všechny skutky jsou vykonávány Bohem, proto byste měli dělat všechny věci, jako byste byli Bohem. Dejme tomu, že někdo převrhne pohár s mlékem, měli byste si myslet, že to udělal Bůh a nabídněte toto mléko Krišnovi. Aspirant by měl definitivně pochopit, že vše je vykonáváno Bohem. Kaše připravená z hořké dýně by měla být též s největší upřímností nabídnuta Jemu. Jemu bude chutnat. Vysype-li se nám mouka, nabídněte ji Bohu. Stručně řečeno, ať se stane cokoliv, nemělo by vám to způsobovat žádné utrpení. Něco může být dobré, něco špatné. Nikdy se tím nesmíte zabývat. Ať už získáte nějaký zisk nebo utrpíte ztrátu, vaše mysl by měla být spokojená, a nikoli plna zármutku. Buďte vždy bez strachu. Jídlo, které jí osoba ztvárňující roli tygra, není konzumováno skutečným tygrem, ale člověkem, který roli tygra hraje.

Co to znamená, když je něco nabídnuto Bohu (Pánu Krišnovi)? Že vše je vráceno „Základní existenci“. I když něco spadne na zem anebo je něco rozlito, nic nepřijde vniveč. Vše se navrací do Původní Skutečnosti. Kam jinam to může jít? Kde tu je nějaké jiné místo? Jediným konatelem ve všech tělech je Samotný Bůh, Ráma. Toto je duchovní esence „Bytí“, Paramátman. Pochopit to je Pravou inteligencí či Moudrostí. Zvlášť tato inteligence by měla být nabídnuta Bohu. Není dobré vystavovat na obdiv nesobeckou Oddanost ve vnějším světě, a zároveň udržovat skrytou planoucí touhu uvnitř. Domníváte se, že tato Životní síla, Čajtanja, je jenom pro vás? A že není stejně tak přítomna i uvnitř ostatních?

Někteří lidé jsou velmi sečtělí a mají hromadu znalostí, ale kvůli pýše na své poznání se oddělují od ostatních. Mějme příklad. Sůl lze oddělit od vody, ale může být také s vodou opět smíchána. Avšak drahocenná perla je vyjmuta z vody (škeble) a připevněna na šperk umístěný na nose, čímž dochází k bolestnému sevření. Mnoho inteligentních lidí přísně studuje nějaký systém jógy a zvětšuje si svou karmu. Věty typu „toto se dělat má“ a „toto se dělat nemá“ jsou překážky na jejich cestě a oni jsou v těchto činnostech zcela lapeni. Jsou příliš úzkostliví, aby nespáchali něco zlého, a v tom se stávají velmi pyšní. Krišna říká, že Jeho Cesta Oddanosti je zbavena jakékoliv svázanosti. Ti, kdo odhodí pýchu z konání (karma) a zůstávají volní (osvobození), jsou Jeho Skutečnými Oddanými. Všichni ostatní kvůli síle „ega (pýchy) z poznání“ Realizace nedosáhnou.

Měli bychom rozlišovat mezi tím, co je posvátné, a co nikoli. Všechny činnosti mají za cíl získat Sebe-Poznání. Poté, co dojdete k Sebe-Poznání, tu už nejsou žádné povinnosti a žádné činy. Jakmile je dosaženo „Toho“, co je ovocem všech ovocí, pak žádné další činnosti nejsou potřebné. V případě Siddhy jsou činnosti, jež byly vykonány, činnostmi Vše-prostupující (energie) Čajtanji a jsou za jedno s Univerzální životní energií, Univerzálním Vědomím. Potom tu není žádné nutkání něco udělat či nikoliv. Činnost vytváří svázanost, dokud v mysli přetrvává koncept „Já jsem individualita“. Jakmile získáte Sebe-Poznání, činnost se stane přirozeným vyjádřením Univerzální životní energie,

a s tímto přesvědčením zmizí pocit oddělenosti individuality. „Tudíž název daný takovým činnostem ve volnosti (osvobození) je Brahmakarmam“, „Činnost Brahman“ neboli „Niškarma“. Měli bychom být Niškarmou, což značí, že nejste více spoutáni žádnou činností.

Vrátí-li se člověk, který vystudoval práva, zpět na základní školu, bude považován za hlupáka. Stejně tak, je-li zde Realizace „Já“, kdo bude s rituálními předměty vykonávat púdžu před obrázkem Boha? Bude stačit, když si umyje Své nohy. To je lepší púdža. Jak může někdo uctívat kamennou sochu, jestliže pochopil „Skutečného Boha“? Manželka Uddhavy dala doma své služebné několik kusů banánů, aby je umístila jako prasád (jídlo nabídnuté Bohu) před obrázek Boha. Služebná odešla do svatyně a tam, místo aby je nabídla Bohu, banány snědla. V čase púdži se Uddhava dotázal na banány. Jeho manželka zavolala služebnou a zeptala se: „Kde jsou banány, které jsem ti dala?“ Služebná odvětila: „Nakrmila jsem Jeho (Boha) a On je snědl.“ Když se jí zeptala, koho ústy Bůh banány snědl, odpověděla: „Mými.“ Uddhava se vložil do rozhovoru a řekl své ženě: „Prosím, neměj proti služebné žádné námitky. Neustálým nasloucháním tomu, jak spolu mluvíme o Bohu, to musela pochopit Vědomím Krišny (dětské vědomí).“ Stručně řečeno, musíme pochopit, že ten, kdo nepřetržitě medituje na Boha, se stává Bohem. Jakého dalšího Boha pak můžeme uctívat?

Mnoho lidí uchovává v mysli pýchu na své minulé úspěchy. Avšak je to Ten, jehož pochybnosti zmizely, kdo ve skutečnosti provádí ranní a večerní modlitbu Bohu (sandhja). Pít v malých douškách svatou vodu z naší otevřené dlaně je skutečně pitím celého oceánu světského života. „Aachaman“ je sanskrtské slovo, které značí Toho, kdo polyká vše a radostně si užívá „Blaženost Zahrady Štěstí“. Realizovaná bytost je ta, která opravdu ví, co znamená slovo „Aachaman“. Ti, již jsou zcela pyšní na své aktivity spjaté s oddaností (rituály atd.), které vykonali, a v nichž nadále pokračují, se modlí k Iluzi a utrpí pouze ztrátu.

Ti, kdo jsou požehnaní, se stanou mými opravdovými Oddanými. Stanu se přímým vjemem Pravdy v jejich inteligenci a dovedu je k Sobě. Mému Oddanému uděluji tuto mentální schopnost (inteligenci). Nemá už pak nic co do činění s pojmy Východ a Západ! Proč? Protože není dotčen osmi směry ani konkrétní dobou. Všechny koncepty hříchu a ctnosti jsou v mém Oddaném zničeny. Pochopil, co je to být Realizovaný. Nyní odpočívá ve Mně. Pro něj je vše podstatou Brahman. Není jeho řeč, tedy vše, co řekne, také Brahman? Jeho hrubý jazyk, který zdánlivě nesmyslně blábolí, a všechny jeho dobré skutky, to vše je řečí Brahman.

Když jsou činnosti vykonávány tím, kdo je Dokonalý Siddha, nezůstávají jako individuální činnosti označené konkrétním jménem a formou. Co znamená, když řekneme, že nyní byste neměli provádět žádné individuální činnosti (karmu)? To značí, že Zdroj a podstata činnosti je nic než Univerzální Vědomí.

Pán Krišna říká: „Všechny činnosti jsou odevzdány mně.“ Nepochybujte o tom. Nikdo by neměl mít pochybnosti. Nejvyšší inteligencí je vidět vše jako Krišnu, pak nic jiného neexistuje. Takový intelekt ví, že toto je nejvznešenější intelekt, a mohou ho mít jedině věrní oddaní Satgurua. Všichni ostatní jsou lapeni v síti pochybností. Ti, kdož si myslí, že jsou svými těly, nejsou schopni realizovat Paramátman, a zaniknou se smrtí těla.

Večer, 18. 10. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.