Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

VIII.4. Jemných pět elementů (dva překlady z knihy Dasbodh)

2. 10. 2015 - Gabriela a Aleš

8. Nejprve je nutné pět elementů poznat a pochopit. Rozpoznejte jejich formy a pak pomocí přesného nahlížení pronikněte do jejich podstaty.
9. Nepochopíte-li vnitřní podstatu každého z nich, jak je můžete poznat? Tudíž byste měli moudře naslouchat výkladu o poznání elementů.
10. Vše co je pevné a těžké naznačuje element země, zatímco to, co je jemné a vlhké, svědčí o vodě.
11. Cokoliv je žhavé a dávající světlo, chápejte jako Světlo neboli Oheň (Tedžas). Nyní vám snadno vysvětlím element větru (Vájů).
12. Vězte, že Životní energie (Čajtanja) a pohyb je samotným elementem větru a pochopte, že Prostor neboli element Nebe (Akaša) je svou podstatou nehybný a prázdný.
13. Takže touto cestou musíte nejprve poznat vlastnosti všech elementů. Nyní pozorně naslouchejte, jak se všech pět elementů nachází v každém jednom z nich.

Dasboadh – kapitola 4. Jemných pět elementů

/Šrí Rám/

1. Základní pochybnost, jež dříve vyvstala, bude nyní vysvětlena. Prosím buďte pozorní a soustředění.

2. V Brahman se objevila Primární iluze (Mula Mája). A ta vedla k rozrušení (chvění) atributů (gun). Tudíž je nazývána tvořitelem i narušitelem kvalit (Gunakshobini).  

3. Z vnitřku tohoto rozrušení (chvění) vyvstaly tři Guny – atributy Sattva, Radžas, Tamas a poté bylo z kvality Tamas (nevědomosti) zformováno pět elementů.

4. Jakmile byly elementy utvořeny, začaly se šířit do všech stran. Takto tedy z Nevědomosti (kvality Tamas) vzniklo pět elementů.  

5. Posluchači již dříve vyvstala pochybnost – Jestliže je Primární iluze bez atributů, jak v ní mohly být zformovány elementy?

6. Navíc vám nyní objasním, jak je v každém elementu zároveň částečně přítomno všech pět elementů.

7. Toto vše je věcí detailního nahlížení. Jedině pak můžete zjistit, jak Primární iluze obsahuje pět elementů. Aby tomu posluchač pochopil, musí použít schopnost čirého rozlišování.

8. Nejprve je nutné pět elementů poznat a pochopit. Rozpoznejte jejich formy a pak pomocí přesného nahlížení pronikněte do jejich podstaty.

9. Nepochopíte-li vnitřní podstatu každého z nich, jak je můžete poznat? Tudíž byste měli moudře naslouchat výkladu o poznání elementů.

10. Vše co je pevné a těžké naznačuje element země, zatímco to, co je jemné a vlhké, svědčí o vodě.

11. Cokoliv je žhavé a dávající světlo, chápejte jako Světlo neboli Oheň (Tedžas). Nyní vám snadno vysvětlím element větru (Vájů).

12. Vězte, že Životní energie (Čajtanja) a pohyb je samotným elementem větru a pochopte, že Prostor neboli element Nebe (Akaša) je svou podstatou nehybný a prázdný.

13. Takže touto cestou musíte nejprve poznat vlastnosti všech elementů. Nyní pozorně naslouchejte, jak se všech pět elementů nachází v každém jednom z nich.

14. Pochopit to, co je za třemi kvalitami, je subjektem jemného myšlení. Proto byste měli být velmi pozorní.

15. Posluchači by se ze všeho nejdřív měli naučit, jak je element země přítomen v jemném Nebi. ¨

16. Nebe symbolizuje Prostor, jež je pustý neboli prázdný. Prázdnota značí Nevědomost. Pochopte, že nevědomost je rovna tíze či ochablosti, což je vlastností země.

17. Nebe je v samém základu jemné, což značí přítomnost vody. Nyní pohleďte, jak je v Nebi přítomno Světlo (element Ohně – Tedžas).

18. Kvůli nevědomosti se objeví viditelný zdánlivý projev. To samo představuje záři Světla. Nyní vám v této souvislosti samozřejmě řeknu něco o větru.

19. Mezi Větrem a Nebem není žádný rozdíl. Nebe je nehybné, nicméně kvalita nepoddajnosti (odporu), jež je zakoušena v Nebi, je Větrem.

20. Nyní není zapotřebí říkat, že Nebe neboli Prostor je smíchán s elementem Nebe. Tímto způsobem vám byla vysvětlena přítomnost pěti elementů v Nebi.

21. Nyní naslouchejte pozorně, řeknu vám, jak je pět elementů přítomno ve větru.

22. Jako květina, byť velmi křehká (jemná), i tak má nějakou váhu, podobně také Vítr je jemný, a přesto oplývá prudkostí a intenzitou, že může obrovskou silou vyvracet stromy.

23. Bez tíhy či síly nemůže být strom zlomen. Tato síla (tíha), jež je součástí Větru, je elementem Země.

24. Zde mohou posluchači vyjádřit pochybnost – Jak lze hovořit o vyvrácených stromech, jestliže v Primární Iluzi žádné stromy nejsou? Odpovědí je, že energii větru je vlastní těžkost (tvrdost).

25. Jako je v malé jiskře ohně přítomen žár, stejně tak je v jemné formě Větru obsažena tíha (síla).

26. Jemnost ve větru je vlastností vody. Zdánlivý projev Světla je samotnou formou Světla ve Větru, a neklid, jež ve Větru přirozeně nacházíme, je sám element Větru.

27. Element Nebe zahrnuje vše, tedy je přirozeně přítomen ve Větru. Takto jsem vám vysvětlil jak je pět elementů přítomno ve Větru.

28. Nyní, pokud jde o světlo, samotný zdánlivý projev Světla je tvrdostí, jež je elementem Země přítomným ve Světle.

30. Vjem jemnosti, jenž je pociťován v teple Světla, je přítomností Vody v ohni. To, že Světlo samotné je očividně přítomné ve Světle, už ani není zapotřebí zmiňovat.

31. Ve světle jsou přítomny záblesky či jistý druh pohybu. To je vlastnost Větru. A samozřejmě, nehnuté, všeobsahující Nebe je přítomno ve Světle. Takto bylo objasněno, jak je přítomno pět elementů ve Světle.

32. Nyní následuje vysvětlení elementu Vody. Voda je přirozeně jemná, přesto je v ní vlastnost tíhy, jež je elementem Země.

33. Element Vody je přirozeně přítomen ve Vodě, to je jasně patrné. Zdánlivý projev neboli očividnost Vody je elementem Světla. Pohyb, který se jeví na nepohybu Vody, je element Větru, s jemností uvnitř.

34. Element Nebe není zapotřebí zmiňovat, jakožto ze své podstaty Vodou prostupuje. Takto byla jemným způsobem vysvětlena přítomnost pěti elementů ve Vodě.

35. Nyní ozřejmím element Země. Hlavní vlastností elementu Země je samotná těžkost (tíha), ale i přes tuto těžkost je někdy přítomna jemnost, jež je elementem Vody.

36. Zdánlivý projev Země, jež je viditelný, je kvalitou elementu Světla. Vlastnost nepoddajnosti (odporu) v tíze Země je element Větru.

37. Nebe prostupuje vším. To lze lehce rozeznat. Samotný zdánlivý projev Země v Prostoru, je samotnou přítomností elementu Nebe.

38. Prostor nelze zlomit nebo rozdělit, a za Prostor se nemůžete dostat.

39. Nyní dosti s vysvětlováním. Byly ukázány vlastnosti pěti elementů a objasněno, jak je všech pět elementů přítomno v každém elementu zvlášť.

40. Hledíme-li na toto vysvětlení povrchně a bez toho, abychom mu věnovali pozornost, nemůžete tomu pochopit. Bude narůstat zmatek a množit se názory. Díky iluzi jsme nadbytečně pyšní.

41. Díváme-li se detailně, vše je převážně podstaty Větru a pomocí precizního nahlížení na Vítr, je nalezeno pět elementů.

42. Musíme tedy pochopit, že je to Vítr, který obsahuje pět elementů a on sám je Primární Iluzí. Tato Iluze je také jemnými Třemi Kvalitami (Radžas, Tamas, Sattva) spolu s pěti elementy.

43. Elementům spolu s Gunamy se říká Osmidílný Projev (Prakrti). Pochopte, že sám Osmidílný projev je pěti elementy.

44. Držet se pochybnosti a hledat bez řádného prozkoumání je hlupáctví. Pozorujte detailně a rozpoznejte, co je skutečné.

45. Jemné elementy vyvstaly z Gun a tím, že se staly viditelné a hrubé, staly se projevenými elementy.

46. Výklad o projevených elementech a jejich uspořádání v hrubém těle a jemném těle vesmíru bude podán později, aby bylo posluchačům vše ozřejměno.

47. Smíchání elementů bylo odhaleno jemnými náznaky. Toto se odehrálo před tím, než byla vytvořena sféra vesmíru

48. Pochopte s jemným zřením, že Primární Iluze existovala před stvořením věcí v tomto vesmíru.

49. Tento rozlehlý vesmír se sedmi obaly, stejně jako aktivity Iluze a Nevědomosti byly vytvořeny později.

50. Brahma, Višnu a Šiva (tvůrčí, podporující a ničivé síly tvoření) stejně jako země, hory a sedm moří vznikly později.

51. Různé světy, rozličná místa, měsíc, slunce, galaxie, sedm kontinentů a 14 vesmírů vznikly poté.

52. Božský had Šeša, ztělesnění Pána Višnua ve formě želvy, sedm pekel (Patal), 21 nebí, osm vladařů osmi směrů a 33 kategorií bohů byly všichni vytvořeny později.

53. Dvanáct sluncí, 11 forem Šivy, devět hadů, sedm významných světců a různé inkarnace rozličných bohů vznikly následně.

54. Oblaka, předci, známí starodávní panovníci a množství živých bytostí přišli poté. Nyní stačí! Jak do detailu mám ještě pokračovat ve výkladu šíře stvoření?

55. Kořenem celého projevu je sama Primární Iluze. Již dříve bylo vysvětleno, jak bylo celé stvoření vytvořeno z pěti elementů.

56. Bylo také objasněno, jak se jemné elementy objevily a následně se staly projevenými. Podrobnější popis bude podán i v další kapitole.

57. Pět elementů bude popsáno do detailu. Posluchači jsou žádáni, aby pozorně naslouchali a poznali, co bylo řečeno.

58. Tento vesmír je zformován z pěti elementů. Ten, kdo tomu jasně pochopí, dosáhne vzdáním se všeho, co je viditelné, Skutečnost.

59. Abyste se dostali do chrámu, musíte projít hlavními dveřmi, stejně tak, abyste obdržel boží vhled uvnitř, musíte se vzdát viditelného světa s pochopením.

60. Viditelný svět je naplněn pěti elementy očividně smíchanými dohromady.

61. Takto je viditelný svět vytvořen pouze z pěti elementů. Od posluchačů se přinejmenším žádá, aby byli uvolnění a naslouchali výkladu, jak vznikl vesmír.

Takto je v osmé dášace knihy Dasboadh, v promluvě mezi Guruem a žákem, tato čtvrtá kapitola s názvem Jemných pět elementů vysvětlena.

Překlad: Gabriela Adámková (dle Divakara Ghaisase (DG), 2004)

 

8. dášaka – Počátek Máji

|| ŠRÍ RÁM ||

Kapitola 4 - Brahman a pět jemných elementů

1. Dříve tu byla původní pochybnost (pozn.. ´já jsem´ mula máji). Nyní na vše zapomeň a pochybnost bude odstraněna. Pochybnost/vritti ´já jsem´ by se v mžiku měla přeměnit v bezpochybné Brahman.

2. Mula mája se objevila v Brahman. A v lůně mula máji přišla na svět gunamája. Z guna máji se zrodily guny (sattwa, radžas a tamas) a proto se tomu říká gunakšobíni/´rozrušení gun´.

3. Odtud tedy vzešla sattwa guna, radžas guna a tama guna, a poté mnoho dalších (objektů). Právě z tama guny se zjevilo těchto pět jemných elementů.

4. Tímto způsobem došlo k zrodu pěti jemných elementů, které se následně rozšířily do pěti hrubých elementů (pozn.: když se část každého jemného elementu smíchala s dalšími, staly se více hrubo-hmotnými/objektivními). Tudíž z tama guny (nevědomosti) se objevilo pět jemných elementů.

5. Jak by se ale mohly objevit tyto elementy v Brahman, když i mula mája/´já jsem´ je před gunami? Předtím tu byla tato ´bezmyšlenkovitá´ swarupa, jenže potom posluchač přijal tuto pochybnost/´já jsem´ (pozn.: ´nemyšlení´ je bez pochyb; tam, kde je posluchač, tam je tato původní pochybnost ´já jsem´, a to je mula mája/kořenná iluze).

6. Poté se všechny jemné elementy smíchaly spolu navzájem (pozn.: každý jemný element by měl být rozeznán separátně, neboť když se smíchají dohromady, nemohou být odděleny jeden od druhého, tj. stanou se hrubo-hmotnými objekty). Avšak je třeba odhalit To/Skutečnost, jaké je To/Skutečnost právě teď.

7. Protože je-li tam tento zázrak jemného vhledu (pozn.: ´vše´/universální vědomí), těchto pět elementů se stane opět mula májou. Proto by v posluchači měla být stále přítomna čirá vivéka/schopnost rozlišování.

8. Jak mohou být formy elementů viděny poté, když jsou samotné elementy ve zdroji pochopeny/rozpuštěny? (pozn.: Když se stanete Znalcem elementů, poté se ony jednoduše vytratí). Proto by měl adept s jemným vhledem prozkoumat a pochopit Skutečnost.

9. Avšak nerozpoznáte-li ve svém vnitřním prostoru mula máju/´poznané´, jak pak má být tato Skutečnost vůbec někdy rozpoznána? Proto by moudrý adept měl rozpoznat nejprve tyto elementy, a poté naslouchat rozpravě a spočinout v přítomnosti (pozn.: v ´teď a tady´ neboli v mula máji).

10. Kdykoliv je mula mája těžká a tvrdá, pak je Skutečnost jemným elementem země/prithvi. Když je jemná a vlhká, pak se Skutečnost stala elementem vody/ap.

11. Kdykoliv je mula mája zářná a hořící, pak by Skutečnost měla být poznána jakožto jemný element ohně/tej. Nyní bude vysvětlen element větru.

12. Je-li tu primární energie/čajtanja a pohyb, potom se ryzí Poznání podobá větru. A je-li toto neměnné/nehybné Paramátman ničím/nula, potom by mělo být známo jakožto prostor/akáša.

13. Měli byste mít pojem o těchto kvalitách pěti jemných elementů (pozn.: Siddharaméšwar Maharadž doporučoval svým žákům praxi, kdy si měli představit, že jsou jeden týden jednotlivým elementem; nejprve elementem země a poslední týden elementem prostoru). Nyní si pozorně vyslechněte, jak je každý z elementů obsažen uvnitř všech ostatních.

14. Když tu je mula mája před třemi gunami, pak zde může být přítomna tato jemná ´myšlenka´´/´já nejsem neboli já neexistuji´. Pomocí pocitu ´já jsem´ naslouchejte této rozpravě a poté se plně ukotvěte v této ´myšlence´/´já nejsem neboli já neexistuji´.

15. Jak může být Brahman elementem země/prithvi uvnitř elementu prostoru/akáši? Měli byste se odebrat ke zdroji, abyste to pochopili. Posluchač by proto měl navzdory neklidné mysli pochopit tuto iluzi z jejího zdroje.

16. Prostor/akáša značí ´interval ničeho/nula´. Nic/nula značí, že Skutečnost se stala nevědomostí. Znát nevědomost značí hrubost a tím pádem se Skutečnost stává elementem země/prithvi.

17. Akáša/prostor je ve své přirozenosti jemná, potom se Samo-jediná/Samo-existující Skutečnost stane elementem vody. Nyní vysvětlím, jak se Skutečnost rovněž zjevila jakožto element ohně.

18. Kvůli nevědomosti se objeví zdání (pozn.: je pociťováno, že tam nic není; tento pocit ničeho je prostorem a to je ono zdání). Potom se Átman stane světlem (pozn.: element ohně) poznání pěti elementů (pozn.: prostor začne být znám). Nyní vám povím něco o přirozenosti větru/váju.

19. Vítr a prostor nejsou odděleny. Vítr je prostorem, jen když se nepohybuje. Ale jakmile se Átman v prostoru nějak ohraničí, potom se stane větrem (pozn.: pocit něčeho/někoho je tam přítomen).

20. Jakmile prostor splyne s prostorem, poté je tu ´bezmyšlenkovitá´  swarupa a toto ´já jsem´ není dále požadováno (pozn.: vítr pocitu ´já jsem´ vyžaduje prostor, avšak prostor tu nezůstane, jestliže tu není žádný vítr, který by jim prostupoval). Tím bylo ukázáno, že prostor je těmito pěti elementy (pozn.: Jakmile je pochopeno, že těchto pět elementů není nic než falešné zdání, způsobené nevědomostí o své pravé přirozenosti, potom tu je tato ´bezmyšlenkovitá´ swarupa).

21. V tomto elementu větru (´já jsem´) je obsaženo pět jemných elementů. Proto poslouchej s Jeho myslí (pozn.: mysl realizované bytosti, tj. nic tam není; přesto On je tam). Jestliže posloucháte správně, potom tam bude přítomna tato ´řeč´ (pozn.: pochopte, že těchto pět elementů je uvnitř větru; dříve zde dominoval element prostoru, nyní to je vítr. Vítr je pociťován, tj. pocit ´já jsem´. Vše se pohybuje/přenáší ve větru, nicméně dovolte, aby vše přišlo a nechť také odejde a tímto způsobem jest tu přítomen element větru).

22. Květina je lehká, přesto má přeci jen (nějakou) váhu. Vánek je jemný, přesto má určitou hustotu. A když tento vítr sviští, může lámat i stromy.

23. Stromy by se nikdy nezlomily bez této přítomné síly (větru). Tato síla je tam tehdy, když se Skutečnost spojí se zemí/prithvi část (pozn.: tj. nevědomost).

24. Posluchač vznesl námitku: „Jak tam, v Brahman, mohou být stromy?“ (pozn.: Siddharaméšvar Maharadž: V tomto světě je hrubé tělo chodícím, mluvícím stromem. Tento vítr není větrem, jenž je pocítěn na naší tváři, ale jedná se o jemný vítr pocitu ´já jsem´, a když fučí silně jako vichřice, pak celý pocit ´já jsem´ vzroste natolik, že tělesné vědomí nemůže nadále zůstat. Ale tento pocit ´já jsem´ neboli šakti existuje, a tím je mája). Tam nebyly žádné stromy, avšak potom se tato síla/šakti objevila a tato forma má určitou tvrdost.

26. A tato tvrdost má v sobě jemnost a tak se Skutečnost stala elementem vody. A má (svůj) projev, čímž se swarupa/Skutečnost stala elementem ohně. A když je Brahman větrem, pak jeho přirozeností je pohyb/foukání.

27. Jakmile je prostor smíchán v tomto větru, potom se přirozenost/swarupa stává intervalem času. Tímto způsobem tu je pět částí elementů uvnitř větru.

28. (pozn.:Nyní se věnujme elementu ohně a naše vnímání bude proto  trochu více objektivní. Předtím tam byl prostě jen pocit ´já jsem všude´ a potom se něco objeví mimo mne). Když se přítomný okamžik/´já jsem´ mula máji stane pozorností pěti elementů, je tam projev něčeho a to něco je hrubo-hmotné/tvrdé (pozn.: tj. nevědomost přeruší jednotu a vytvoří různost). Takový je znak elementu země uvnitř elementu ohně.

29. Tento projev lze vnímat jako jemný (žádná hrubohmotná objektivnost) a Skutečnost se stane vodou v tomto elementu ohně. A v ohni přirozeně existuje samotný oheň.

30. V elementu ohně je vítr pohybem a v elementu ohně je prostor klidem. Tím bylo vysvětleno, jak je těchto pět elementů mula máji přítomno uvnitř elementu ohně.

31. (pozn.: Nyní se to více zobjektivizovalo a je tam ´jemné´ vnímání vyvstávajících individuálních forem). Když je přítomný okamžik/ pocit ´já jsem´ touto pozorností elementu vody, potom se Skutečnost stala vodou a má svou jemnost. Je-li tam jemnost, potom tam je i tvrdost, a Skutečnost se tak stává elementem země.

32. Ve vodě přirozeně existuje voda a ta se projevuje v jemné formě a tento projev, který vytváří, je elementem ohně. Vítr se projevuje jako pevnost uvnitř této jemné formy (pozn.: Když je vnímán tento jemný element větru, pak tu je jemný projev jako protiklad hrubo-hmotnému/tvrdému objektivnímu projevu tohoto světa; vítr uděluje tomuto projevu určitý stupeň reálnosti).

33. O (elementu) prostoru není potřeba hovořit. Prostorem přirozeně prostupuje tato Skutečnost. Těchto pět elementů uvnitř elementu vody lze pochopit jemným vhledem/zrakem.

34. Když je nyní tato mula mája pozorností jemného elementu země, potom je tvrdostí a to samo o sobě je elementem země. Přesto platí, že v této tvrdosti je jemnost a tím pádem se Skutečnost stává elementem země.

35. Poté se Átma Puruša jeví být pevná/tvrdá a tento její projev je poznáním/světlem elementu ohně (pozn.: něco pevného/tvrdého je vnímáno/poznáváno). V tvrdosti tu je část, která překáží/omezuje a tak se Átman stává elementem větru.

36. Prostor je prostupitel a pokud máte řádnou schopnost rozlišování/vivéka, pak odhalíte Átman. Když je uvnitř prostoru zdání, potom tu je ´Jednota ve věci´ projevující se, tedy jsouce objektivní. (pozn.: Uvnitř každého elementu tu je každý další element přítomen. Je to pouze záležitost množství. Je-li pochopen uvnitř každého elementu element větru, pak tam je poznáno toto ´vše´/universální vědomí. A je-li pochopen uvnitř každého elementu prostor, pak tam je prostupitel tohoto ´všeho´/universálního vědomí).

37. Prostor nelze zlomit přelomením. Prostor nelze krájet rozříznutím. A když je tento prostor tak malý jako sezamové semínko, pak tam (stejně) nemůže být Brahman (pozn.: jakmile tam je i ta nejnepatrnější pozornost věnovaná něčemu, pak Brahman bylo zapomenuto či překryto).

38. Takže nyní uvnitř elementu země byly ukázány další elementy (voda, oheň, vítr, prostor). Avšak Samo-jediné Brahman je uvnitř tohoto elementu a všech těchto elementů a to bylo také vysvětleno. (pozn.: Když bylo pochopeno, že toto celé stvoření bylo zformováno z těchto pěti elementů, jež jsou pouhá zdání postrádající jakoukoliv podstatnost/reálnost, a že prostě jen pomocí rozlišování/vivék mohou být všechny elementy rozpuštěny, pak tu zůstane Vše-jediné Brahman).

39. Avšak jestliže je vaše pochopení povrchní, pak toto ´nemyšlení´ nelze pochopit. Protože se v mysli objevila tato silná pochybnost a poté díky tomuto klamu ´já jsem´ náhle vyvstalo ego/ahamta totožnosti ´já jsem tělo´. 

40. Avšak pokud to vnímáte s jemným vhledem, jedině pak je tento vítr (pozn.: mula mája) skutečně pociťována. Ale když Brahman přestane s prošetřováním, potom jsou spatřeny tyto hrubé elementy jako hrubo-hmotný svět. (pozn.: Vzhledem k faktu, že jste již Brahman, může tam dojít k rozpuštění tohoto zdání, pokud tu je nepřetržité prošetřování prostřednictvím jemného vhledu. Potom se setkáte se svým Já. Ale pokud přestanete s prošetřováním, pak tato nepatrná kapka nevědomosti vytvoří zdání něčeho jiného než je toto Vše-jediné Brahman.)

41. Takže když tu je tento vítr (mula mája) vytvořený z pěti elementů, potom vězte, že se Skutečnost stala kořennou iluzí/mula mája. A když tam je gunamája, potom se Brahman stane třemi gunami a vzápětí se To (Brahman) stává těmito pěti elementy.

42. Když jsou elementy a guny přivedeny společně nazpět, pak by se Puruša měl označit jako osminásobná Prakruti (5+3). Proto by nyní měla být takto známa tato Prakruti, vytvořená z pěti elementů.

43. Tělesné vědomí je kvůli hlouposti ponecháno v mysli v případě, když budete provádět šetření bez toho, abyste pochopili iluzorní přirozenost tohoto stvoření. Proto byste měli tuto záležitost prošetřovat s pochopením této ´řeči´ (pozn.: zanechat všechny koncepty) a to je jemný vhled.

44. Jinak tyto jemné elementy, které vzešly z tama guny (nevědomost), budou jasně známy deseti smyslům (tělesné vědomí). A když dojde k této objektivizaci/imaginaci, pak se ´já jsem´ zjeví jako hrubé elementy. (pozn.: díky rostoucí imaginaci/objektivitě se jemné elementy smíchají a stanou se hrubými elementy a tím pádem se objeví ´mnoho´ objektů).

45. Jestliže jsou prošetřeny tyto hrubé elementy, pak celé seskupení hrubých elementů (pozn.: tj. pinda neboli individuální tělo) se stane brahmanda*/stvoření a hrubo-hmotný svět se stává touto ´řečí´.
* (pozn.: Vše, co je vnímáno uvnitř a vně tohoto individuálního těla/pinda).

46. Když se jemné elementy smísí dohromady, je tu tato ´řeč´, a poté díky této ´řeči´ je odhaleno Brahman. Neboť toto Brahman je před stvořením této ´kuličky Brahman´ (pozn.: Na temeni hlavy je tato kulička, v níž je celé stvoření a říká se jí Brahmanda).

47. On (Brahman) je před touto ´story´ Brahmandy/stvoření a v ten okamžik hrubo-hmotné stvoření se ještě nezjevilo. Proto by nejprve měla být rozpoznána jemným vhledem mula mája (´story´). (pozn.: Vaše myšlenky vytvářejí tento hrubo-hmotný svět. A nemyslet na svět značí jemný vhled a vy pak vidíte svět prostý konceptů).

48. Sedm vrstev * Brahmandy a toto vzbouření avidja máji se na této straně nezjeví. * (pozn.: Sedmi komponenty se myslí stavební bloky hrubo-hmotného stvoření).

49. Brahma, Višnu a Mahéš jsou na této straně ´myšlenky´(pozn.: objektivizace/imaginace se neobjeví za předpokladu, jestliže Maheš/tama guna není probuzena). Země, hora Meru (´já jsem´), sedm oceánů*, které obklopují zemi, jsou také na této straně ´myšlenky´. * (pozn.: nedojde k jemné objektivizaci/imaginaci hrubo-hmotného objektivního světa.)

50. ´Mnoho´ světů a ´mnoho´ míst; měsíc, slunce a hvězdy (pozn.: tj. hrubo-hmotné objekty, viděné v případě, kdy tam není jemný vhled Poznání); sedm kontinentů a čtrnáct zemí; jsou na této straně ´myšlenky´. (pozn.: Ty všechny jsou kvůli myšlení; sedm kontinentů – komponenty hrubého těla; čtrnáct zemí – pět smyslových orgánů, pět orgánů činnosti a mysl, intelekt, čita, ego).

51. Božský had, želva a sedmero pekel; jednadvacet nebí a osm prostupujících vladařů; třiatřicet koti bohů a toto ´vše´ je na této straně ´myšlenky´. (pozn.: To vše jsou naše koncepty, které jsme nasbírali z písma. Objevily se, když se toto ´vše´ mula máji rozšířilo a stalo se objektivní. Božský had je Puruša a želva je inkarnace Višnua, tj. Poznání a toto je Prakrti; říká se, že podpírá tento hrubo-hmotný svět. Peklo je tama guna, jednadvacet nebí symbolizuje snový svět, tj. satwa guna, a osm vladařů jest prostor. Třiatřicet koti bohů symbolizuje dvacet pět jemných útvarů pěti jemných elementů a tři guny a šuddha/koti/ryzí satwa gunu, která je vždy přítomná uvnitř celého stvoření. Společně vytvářejí mysl, prány a smyslové orgány a smyslové objekty, a v písmu se říká, že bohové kontrolují tyto smyslové orgány a tímto způsobem je jim nabízena každá zkušenost).

52. Dvanáct sluncí a jedenáct Rudrů zkázy; devět hadů, sedm rišiů a ´mnoho´ inkarnací* Boha jsou na této straně ´myšlenky´. *( pozn.: Každé stvoření je inkarnací Boha).

53. Když tu jsou mraky, Manu, a velcí vládci, potom tam dochází k zrození ´mnoha´ džívů/individualit. Proto nechť je tato expanze/rozpínavost ´mnoha´ touto ´myšlenkou´. (pozn.: Mraky – avidja mája/iluze nevědomosti; Manu – syn Brahmy, stvořitele hrubo-hmotného světa, tj. člověk; potom přicházejí v úvahu vládci, vojáci, apod.)

54. Toto ´vše´ je kořen této veškeré expanze. A jedná se o ryzí Poznání, které se objevilo jakožto tato mula mája, a poté se toto ´vše´ stalo pěti elementy.

55. Tato ´řeč´ obsahuje těchto pět elementů a rovněž Brahman. Poté se stane hrubo-hmotná. Přesto v rámci skladby slov tu je napřed tato ´řeč´ a Brahman a také ´vše´. (pozn.: Vše závisí na tom, kam umístíte svou pozornost; pokud je tato ´řeč´ opomenuta, pak se objeví elementy, tento hrubo-hmotný svět a slova písma. Ale pokud prošetříte tato slova, vyberete/vytáhnete jejich význam a poté neustále posloucháte tuto ´řeč´, potom bude Brahman pochopeno).

56. Jestliže jsou rozpoznány tyto odlišné formy pěti jemných elementů, pak začne tato rozprava ´všeho´ sílit a růst. (pozn.: Pokud jste pochopili přirozenost každého z těchto pěti jemných elementů, pak se vaše zření/ vhled stává méně objektivní a je tam tím pádem toto ´vše´/Poznání. A jestliže zůstáváte jako toto Poznání, pak rostete víc a víc, až se nakonec ztratíte/rozplynete). Proto by v posluchači měla být přítomna velmi opravdová potřeba naslouchat učení Gurua (šravana) a potom může být pochopena Skutečnost.

57. Je tam tato ´kulička´ Brahman´(Brahmanda), vytvořená z pěti jemných elementů. A díky tomu může být tato ´myšlenka´ jasně pochopena. Neboť jestliže je ponecháno stranou toto viditelné ´vše´, pak může být získáno ryzí Poznání, vastu.

58. Nejprve musíte projít hlavními dveřmi chrámu, a jen pak můžete spatřit Boha uvnitř. Stejně tak k tomu, abyste poznali swarupu/přirozenost ´nemyšlení´, je třeba poznat toto viditelné ´vše´ a pak na to nebrat zřetel/zapomenout to.

59. Neboť právě z tohoto lůna zvaného ´viditelné ´vše´´ se projevilo těchto pět jemných elementů, a když jsou uskupeny v celek, opět se rozpustí jakožto toto ´vše´.

60. Tímto způsobem došlo k utvoření hrubo-hmotného světa, jenž vzešel z mula máji těchto pěti elementů. Proto by v posluchači měl být prostor, kde může dojít k šravaně/naslouchání učení.

Je tam mula mája neboli vidja mája, potom tam je guna mája, kde se začínají projevovat tři guny a poté se stanou zjevné elementy a to přináší avidja máju (nevědomost typu ´já jsem tělo´). 

 

Konec kapitoly

|| ŠRÍ RÁM ||

Tímto končí čtvtá kapitola osmé dášaky knihy Dasbodh s názvem "Brahman a pět jemných elementů".


Překlad do češtiny Aleš Adámek (byl použit anglický překlad Johna Norwella včetně jeho komentářů, který dokončil v roce 2014)

Další kapitoly z knihy Dásbódh

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.