Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

7. Vaše přesvědčení by mělo spočívat v Guruových slovech (Nirupana)

17. 12. 2015 - Aleš

Jak byl tento svět vytvořen? Byl vytvořen podobně, jako když snící člověk vytvoří celý vesmír (snový svět), aniž by cokoliv udělal. Protože cítíme, že naše tělo je skutečné, máme za to, že svět je skutečný. I když je svět obrovský, není v něm ani špetka pravdy. Ne-projev se stal projevem a vytvořil mysl. Mysl vytvořila svět tak, že koncept pojal písmena a slova, udělil jména svým představám a tento svět se pak zdá být skutečný. Ten, kdo jde za projev a zůstane v ne-projevu, nemůže prohlásit: „Já jsem odešel.“ Nejprve přichází vědomí (zpráva ´já jsem´), potom je pomocí něho vytvořena mysl, která je následována všemi možnými aktivitami. Je možné cokoliv udělat za nepřítomnosti vědomí (pocitu ´já jsem´), což je koncept, který se na nás navršil? Tento zdánlivý koncept není nikdy uspokojen. Snažíte-li se být zajedno se svým vědomím, mysl tomu brání.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

 

Nirupana 7

Neděle, 15. ledna 1978

Pohyby prány a Boha se od sebe neliší. Pozorujte svůj dech. Bez životní síly/dechu tu není pocit ´já jsem´/vědomí. Vědomí v těle jesamo o sobě pránou. Jakmile realizujete Já, pak není zapotřebí zaujímat nějakou speciální pózu. To by byl znak nevědomosti. Nechat si narůst dlouhý vous, vypadat zajímavě atd. – to se váže k tělesnému vědomí. To nejsou charakteristické rysy Já. Každý koncept, který o sobě máte, nabude tvar. Během meditace můžete získat určité druhy vizí.  To vše je ovšem neskutečné.

Poslouchání těchto promluv předčí všechny možné (duchovní) metody. Jakmile si vyslechnete tyto rozpravy, osvobození je na dosah. Projevený princip/životní síla má pohyb, neprojev však nikoliv. Neprojev je bez kvalit. To, co je bez kvalit, nemá žádnou totožnost.

Jakmile přijde stáří, dospělost, mládí a dětství a se automaticky vytratí. Není zapotřebí se jich záměrně zříkat. Podobně by i vaše ego mělo přirozeně zmizet. Žádná zkušenost netrvá věčně. Není tu žádný stvořitel, udržovatel a ani ničitel světa. Vše se děje spontánně.

Mysl je koncept a koncept je mysl. Koncept umožní vznik čehokoliv, co si oblíbí. Tento svět je světem samotné mysli. Prostřednictvím konceptu (já jsem) je získáno Sebepoznání a dojde tak k vyjasnění toho, co je bez jakéhokoliv konceptu. To se stane možné i díky následováním slov Gurua. To, co jste si od dětství vyslechli, se zformovalo do domnělého světa, který se pro vás stal zcela skutečným. ´Džíva´, ´džagat´ a ´Brahman´ (individuální duše, svět a nejzazší Já) jsou koncepty. Koncept naplní svůj význam a stane se všemi třemi gunami (kvalitami). U kořene se nachází specifická kvalita, tedy sattva neboli pocit ´já vím´. A jakmile začne jednat, stává se postojem mysli. Uvědomění si pocitu bytí (sattva) je tou nejdůležitější kvalitou. Na základě této kvality dochází k toku mysli.

Když se probudíme ze spánku, v ten moment cítíme, že ´my jsme´, tj. pocit bytí. Je to ještě před vyvstáním jakéhokoliv slova. To je základní myšlenka, ´já jsem´.

Jak byl tento svět vytvořen? Byl vytvořen podobně, jako když snící člověk vytvoří celý vesmír (snový svět), aniž by cokoliv udělal. Protože cítíme, že naše tělo je skutečné, máme za to, že svět je skutečný. I když je svět obrovský, není v něm ani špetka pravdy. Ne-projev se stal projevem a vytvořil mysl. Mysl vytvořila svět tak, že koncept pojal písmena a slova, udělil jména svým představám a tento svět se pak zdá být skutečný. Ten, kdo jde za projev a zůstane v ne-projevu, nemůže prohlásit: „Já jsem odešel.“ Nejprve přichází vědomí (zpráva ´já jsem´), potom je pomocí něho vytvořena mysl, která je následována všemi možnými aktivitami. Je možné cokoliv udělat za nepřítomnosti vědomí (pocitu ´já jsem´), což je koncept, který se na nás navršil? Tento zdánlivý koncept není nikdy uspokojen. Snažíte-li se být zajedno se svým vědomím, mysl tomu brání. Nenechte se odradit, pokračujte ve svém snažení. Mějte pozornost upřenou ke Zdroji, ze kterého se objevilo vědomí. Toto vědomí je neskutečné, ale přitom se pojalo za skutečné.

Posluchač by měl pozorovat spíš sebe než zasahovat do událostí druhých. Plně by se měl chopit příležitosti nazřít a poznat, kdo vlastně je. Po rozpoznání významu konceptu (´já jsem´) budete vědět, že celý svět je pouhý žert. „Vůbec nic se nestalo, nikoho jsem neviděl, nikdo nikdy neviděl mne“; takové bude vaše přesvědčení.

Jakákoliv touha, se kterou provádíte pokání (nápravu), se promítne ve vaší mysli a následně se podle toho vše projeví. Životní síla nabude tvar a pak přichází (mentální) výjevy. Jestliže jednáte s tělesným vědomím, koncepty se budou množit. Pokud se důvěrně spřátelíte se svým ryzím vědomím, pak vám poskytne poznání sebe sama. Když vědomí pozná, čím ve skutečnosti je, pak se vytratí, a to, co zůstává, je vidžňána – pravé přímé poznání, které nemá žádný název.

Jestliže budete jednat podle toho, co jste si zde vyslechli, pak si dříve či později uvědomíte, že jste nikdy neměli žádnou zkušenost světa. Jak by potom mohla vzniknout otázka nějakého postupu či vývoje v takovém světě? Dokud toto sami nepoznáte, dělejte věci, které máte dělat. Plňte si své každodenní povinnosti. Neutíkejte od nich.

Když jste se narodili, ještě než jste začali slyšet slova, byli jste ve svém přirozeném stavu. Poté jste slyšeli a rozpoznávali slova, a to, čemu jste uvěřili a přijali za pravdu, vás formovalo až do současného stavu. Vše, co se od té doby vtisklo do vaší mysli, jedná rozličnými způsoby. Naším největším zájmem by mělo být nabytí Sebepoznání (Já). Toho musíte dosáhnout. Potom bude rozluštěna hádanka celého světa. Budete vědět, co jste ´vy´. Mějte pevné přesvědčení, že jste to, co vám řekl Guru. Jednáte-li ve světě, používejte totožnost muže či ženy, ale ve svém nitru si nic takového nedržte. Vše závisí na tom, čím budete, když nastane moment umírání.

Smrt je pouze slovo. Nikdy to není zkušenost. Co jiného než Brahman budete zakoušet, když zde nic dalšího než Brahman není? Stali jste se žákem (poddaným) mysli. Mysl vás utváří a formuje. Mysl nezná svůj zdroj. Vaším působištěm by měla být slova (učení) Gurua. Co znamená, když se řekne: „Guru mi udělil zasvěcení?“ Značí to, že mi podal vysvětlení o své/mé pravé přirozenosti. Jestliže jednáte s přesvědčením a v plné víře v to, že Guruova slova jsou pravdivá, potom bude Pravda jasně poznána. Lidé při spatření mrtvého těla člověka konstatují, že je mrtev. Z pohledu Džňánina (realizované bytosti) se osvobodil od vědomí (přeludu). Klamem je domnění, že ´já jsem osoba XY (muž či žena)´.

Nejprve je tu stravitelná potrava, a potom jejím prostřednictvím dojde k vzniku džívy (individuality neboli pocitu ´jáství´). Podstata potravy je stejná jako podstata džívy. Tělo je pouze přeměněná potrava. Je to potrava pro vědomí. Dokud tu je vědomí, je tu hlad a žízeň.

Buďto se staňte odhodlanými pochopit prostřednictvím Slov (učení) Gurua sebe sama, nebo se držte praxe opakování své mantry. Ta zkušenost, ke které jste dnes přitahováni, je falešná. Nepotrvá napořád. I kdybyste měli ty nejlepší věci ve světě, přesto se vám ve stáří budou třást ruce a nohy. Přemýšlejte o tom. Odevzdejte se vědomí, které říká ´Džaj Guru, Džaj Guru´. Protože věříte tomu, že jste tělo, přicházejí vám na mysl koncepty, jako např. ´já jsem dítě, já jsem mladík/děvče, já jsem stařec/stařena´. Mělo by ve vás probíhat rozlišování, na základě něhož víte a jste naprosto přesvědčeni o tomto – „Já jsem zajisté zde a navždy zde budu; tělo se stále mění, Já jsem neměnný.“

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.