Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

VIII.3. Jemné Brahman a pochybnost ´já jsem´ (z knihy Dasbodh)

26. 9. 2015 - Aleš

|| Šrí Rám ||

1. Ale jdi! Mula mája se nikdy nestala. Proč se stále vyptáváš na tento výmysl? Nicméně ti vysvětlím, co je tou ´věcí´ a tvá pochybnost bude odstraněna.

2. V důsledku existence provazu tu je (představa) hada. Kvůli čeření ve vodě tu je bublina. Kvůli slunci tu dochází ke krásnému přeludu/zrcadlení vzduchu/fata morgáně (viz 8.1.2; mája je chybná pozornost; upřete-li pozornost někam, pak se něco zformuje).

3. Kvůli představivosti se objeví sen. Kvůli lastuře/perleti je tu zdání (existence) stříbra. V důsledku deště/vody se na nějakou dobu objeví kroupy (pozn.: potom tu je zdání příčiny a následku v máji či dualitě; v Brahman či Jednotě tu nemůže být žádná příčina a následek).

4. Díky hlíně tu je (postavena) zeď. V důsledku (neklidného) moře se vzedmuly vlny. Díky oční zornici lze spatřit obraz před sebou.

5. Díky zlatu tu je zlatá ozdoba. Díky vláknu je utkán oděv. Kvůli želvě ............

8. dášaka – Počátek Máji

|| ŠRÍ RÁM ||

          

Kapitola 3 - Jemné Brahman a pochybnost ´já jsem´

 

1. Ale jdi! Mula mája se nikdy nestala. Proč se stále vyptáváš na tento výmysl? Nicméně ti vysvětlím, co je tou ´věcí´ a tvá pochybnost bude odstraněna.

2. V důsledku existence provazu tu je (představa) hada. Kvůli čeření ve vodě tu je bublina. Kvůli slunci tu dochází ke krásnému přeludu/zrcadlení vzduchu/fata morgáně (viz 8.1.2; mája je chybná pozornost; upřete-li pozornost někam, pak se něco zformuje).

3. Kvůli představivosti se objeví sen. Kvůli lastuře/perleti je tu zdání (existence) stříbra. V důsledku deště/vody se na nějakou dobu objeví kroupy (pozn.: potom tu je zdání příčiny a následku v máji či dualitě; v Brahman či Jednotě tu nemůže být žádná příčina a následek).

4. Díky hlíně tu je (postavena) zeď. V důsledku (neklidného) moře se vzedmuly vlny. Díky oční zornici lze spatřit obraz před sebou.

5. Díky zlatu tu je zlatá ozdoba. Díky vláknu je utkán oděv. Kvůli želvě tu je rozpínání jejich končetin.

6. Kvůli ghí (přepuštěné máslo) tu je tuhost a tekutost. Kvůli vytvořené zátoce/solné pánvi tu je sůl. A kvůli objektu tu je vytvořený odraz objektu.

7. Kvůli zemi/půdě (element země, tj. zhmotnění) vyroste strom (tj.hrubá forma). Kvůli tomuto stromu tu je zrcadlený obraz toho nekonečného. Kvůli dhatus (tj. základní složky stvoření) tu je rozšíření nesmírného a neustálého Paramátman do mnoha druhů a barev.

8. Jak se může tato dualita stát touto ne-dvojností poté, kdy byly uvedeny tyto případy? Pochopte, že jestliže nespustíte tuto ´řeč´ z duality, potom tu nemůže být tato ne-dvojnost (pozn.: Pochopte podstatu příčiny a následku. Upřete-li pozornost na nějaké místo, pak vyvstane zároveň dvojice vy (subjekt) a něco dalšího (objekt) a na základě toho (dalšího) si lze představit ´mnoho´ dalších věcí). 

9. Je to kvůli zdání, že se projeví zdání. A je to kvůli viditelnému (´vše´), že se projeví neviditelné (Skutečnost) a tato Skutečnost je spatřena. Proto tu nemůže být nic, co lze přirovnat k tomuto nespatřenému a tak se to nazývá ´nesrovnatelné/jedinečné´.

10. Není-li tam imaginace (představování si), jak tam může být (přítomen) tento původní úmysl? Jak by tam mohly existovat tyto případy, jestliže tu není nic viditelného? Jak se může objevit dualita, když tu není žádná dualita?

11. Tak úžasná je tato hra Boha, že ani Šeša/ Pán se svými tisíci hlavami ji nedokáže popsat (tj. On je prostě potichu a jen to pozoruje). Toto věčné Paramátman bylo ´zformováno´ do struktury vesmíru.

12. Paramátman je Paraméšvara (tj. před Íšvarou) a Íšvara (Bůh) je konatel toho ´všeho´. Tímto způsobem se ze Skutečnosti objevilo toto ´vše´ a expandovalo (pozn.: tj. Jedno Jediné se stalo dvěma – subjekt a objekt).

13. Když si toto věčné Paramátman podrží pocit ´já jsem´/´jméno´, potom se stává stvořitelem tohoto stvoření/síly/šakti (pozn.: tj. On se stane Išvara/Šiva Své šakti/´já jsem´). Proto by měl být poznán základní Puruša (mula Puruša) uvnitř čtyř těl (supra kauzální, kauzální, jemné a hrubé).

14. Když je zde přítomen tento pocit ´já jsem´ mula Puruši, potom se Skutečnost samotná stane mula májou/primární iluzí. Když zde je toto universální vědomí neboli věc/´vše´, potom je ´konatelství´  přičleněno samojedinému Brahman (tj. ´ne-konateli´).

15. Tato ´bezmyšlenkovitá´ Pravda je ´nevyslovitelná´, protože jinak by toto ´bezmyšlenkovité´ pochopení bylo přerušeno a ihned se objeví léčivý prostředek pocitu ´já jsem´ (pozn.: tj. léčivý prostředek pro neklidnou mysl plnou ´mnoha´ konceptů). Jestliže ovšem chápete tuto přirozenost ´nemyšlení´, co je pak skutečné a co neskutečně?

16. Když se z Boha/Puruša objeví toto ´vše´, potom toto ´nemyšlení´ má respekt vůči tomuto universálnímu vědomí/´vše´ (pozn.: tato ´bezmyšlenkovitá´ nepřipoutaná swarupa přijde do kontaktu ´s něčím´ a rázem je tu pozorování/poznání). Jak tu potom ale může být rozpoznán Bůh? (pozn.: Když Bůh začne vidět svůj odraz, jak potom může být Samojediný? Randžit Maharadž: Jak políbíte sami sebe?).

17. Proto poznejte, že pochopení siddhy, které se nedostává sadhakovi, nelze uskutečnit prostřednictvím mysli. Je to proto, že jeho antah-karana (schopnost poznávání) není způsobilá k pochopení.

18. Kvůli složeným gunám a nevědomosti/avidja (pozn.: já jsem tělo) tu je džíva; kvůli sattva guně a vidja máji (pozn.: ´já jsem On´) tu je Šiva; a kvůli ryzí sattva guně (pozn.: já neexistuji) a mula máji tu je Bůh/Puruša.

19. Proto když tu je příčina (pozn.: tj. něco je tu), potom je tu mula mája a potom věčné Paramátman musí pojmout sílu/šakti. K tomu, abyste poznali význam věčného Paramátman, je zapotřebí, aby byl přítomen ´zakusitel´ (pozn.: Nejprve se od vás žádá, abyste pochopili ´zkušenost já jsem´, potom když se vzdáte i tohoto Poznání/´já jsem´, dojde u vás k pochopení stavu před vědomím/Poznáním).

20.  Když je mula mája mula Purušou, potom se stává Pánem ´všeho´. A když je tento ´Pán světa´/Puruša uvnitř tohoto pocitu ´já jsem´/mula mája, stane se poté ´mnoha´ formami; proto by tu měla být tato (nápravná) ´řeč.

21. Protože jakmile se iluze/mája rozšíří do ´mnoha´ věcí, potom je toto ´nemyšlení´ zcela zničeno (pozn.: není tu žádné pochopení). Kvůli tomuto hrubohmotnému projevu (stvoření) jen velmi málo adeptů rozpozná hloubku této božské ´řeči´ (pozn.: protože mysl ´mnoha´ představ/forem skryje tuto ´řeč´ a člověk pak ani nemá v úmyslu se zeptat „Kdo jsem já?“ a „Kdo je Bůh?“).

22. Nejprve by to ´nepopsatelné´ mělo ´říkat´ ´já jsem´ a potom by To mělo být pochopeno ´vlastní´ zkušeností Já. Avšak bez společenství Pravdy/Sadgurua tato stvořená ´věc´/mula mája nebude schopná pochopit toto ´nepopsatelné´.

23. Tato mája je sama o sobě mula Purušou a když sádhaka nepoužívá svou mysl (pozn.: přebývá v ne-mysli), potom tu je tato neporušená a kompletní ´bezmyšlenkovitá´ swarupa/přirozenost Já. Avšak nachází-li se věčné Paramátman uvnitř tohoto ´popisu´/´jména´, jak potom může být Ono nazváno ´nemyšlením´? (pozn.: potom toto samostatné/nezávislé Paramátman začne ´pozorovat´, tj. upne pozornost a vidí Svůj vlastní odraz jakožto Sebe Sama).  

24. Když je tento ´popis´/´jméno´ a ´forma´ (viz. V.28) májou spuštěn/zaveden, pak se toto ´nemyšlení´ objeví jako tato ´řeč´. A proč by měla v posluchači vyvstávat nějaká domněnka/dohad, je-li tu tento pocit ´já jsem´? (pozn.: Když tu je toto poznání ´já jsem´, je potom třeba dohadovat se ´Jak se objevila iluze/mája v Brahman?´, apod.)

25. Jenže když je toto ´nemyšlení´ nyní ´řečí´, pochybnost typu ´Jak se zjevila tato mula mája v bezforemném?´ zůstává.

26. Toto neskutečné poznání ´já jsem´ je omezený pohled, podobný hypnotickému stavu. Přesto je tu dotaz: ´Jak se věčné Paramátman zjevilo jakožto vlastní/jeho ´hra´?´ Nyní vám objasním, jak se Nirguna neboli toto ryzí ´bezmyšlenkovité´/bez kvalit stalo saguna Brahman/s kvalitami a (následně) ´mnoha´ věcmi/představami.

27. Prostor/akáša je bez pohybu a v něm se projeví vítr plný pohybu. Stejným způsobem se ryzí Poznání stalo tímto poznáním mula máji.

28. Jestlipak se však prostor rozdělil poté, když se v něm objevila forma větru? Byla tato ´bezmyšlenkovitá´ Pravda vyrušena? Jak by se něco takového mohlo vůbec stát?

29. Tímto způsobem se projevila mula mája a přesto Nirguna/bez kvalit prostupuje zcela vším. Tato původní pochybnost bude odstraněna pomocí příměru ´prostoru a větru´.

30. Vítr není starý. On se prostě jen zjevil. Poznejte mula máju stejným způsobem. Můžete ji nazvat jako skutečnou, ale ona je v mžiku pozřena (pozn.: když usnete, kde je celý ten svět?).

31. Měli byste pochopit, že mula mája se právě podobá větru. Mula mája se objeví, ale Skutečnost se nikdy nestane touto formou (odrazem) Skutečnosti.

32. Podobně jako viditelný předmět díky kontaktu s větrem začne plachtit v prostoru/na nebi, stejně tak díky kontaktu s mula májou tu je projev světa.

35. Na nebi nejsou žádné mraky a za chvilku se nějaké objeví. Stejným způsobem díky gunám máji (tj. imaginaci/zpředmětnění) se náhle objevil tento svět.

36. Toto ne-existujicí nebe tam také nebylo a náhle se v Brahman (´tam´) objevilo. Stejným způsobem se toto viditelné ´vše´ zjevilo ´zde´ v iluzi/máji (pozn.: Brahman je nevnímatelné, ale když se pokusíte Brahman zakoušet, potom vy (jakožto) Brahman učiníte z Brahman objekt svého vnímání a náhle je viděn prostor/nebe; proto vidíte sebe sama a je tu toto zdání prostoru neboli toto ´vše´).

37. Avšak v důsledku mraku se zdá, že nebe pozbylo svou nehnutost, nicméně nebe (prostor) je ve skutečnosti stále takové, jaké je.

38. Stejně tak následkem máji se tato Nirguna/bez kvalit zdánlivě stane saguna/s kvalitami. Avšak vy víte, že Skutečnost je zcela kompletní a neporušená/dokonalá, a taková, jaká je (pozn.: Ranžit Maharadž: Když tu je prostor, zároveň tu musí být Poznání – obojí je neoddělitelné; pomyslíte si - ´něco je tam´).

39. Mraky přijdou a odejdou a přesto prostor/nebe je tu předtím i potom. Stejně tak tato satva guna/s kvalitami přišla, ale nejedná se v žádném případě o Nirguna Brahman/bez kvalit.

40. Zdá se, že nebe se dotýká hlavy, ale to není vůbec pravda. Je stále takové, jaké je. Stejně tak by měl být tento projev znám jako (neskutečné) zdání, a Nirguna Brahman je prostě beze změny.

41. Když pohlédnete vzhůru, potom je stvořen prostor, a v tomto prostoru je spatřena modř. Avšak věčné (neměnné) Parabrahman (pozn.:  jen vy Samojediní) by si mělo být vědomo faktu, že se jedná o neskutečné zdání, které se zjevilo a pokrylo Ho (pozn.: Ranžit Maharadž: vše, co je viděno či vnímáno, neexistuje, a přesto Ono je tam).

42. Zdá se, že prostor je jakoby obklopující a zahalující tuto zeměkouli, ale to je mylná představa. Prostor je otevřený a neohraničený/volný.

43. Když se díváte na pohoří z velké vzdálenosti, pak spatříte modrou barvu. Ale Skutečnost není ovlivněna touto modří. Stejně tak byste měli vědět, že Nirguna Brahman není nijak dotčena ´stavem´ saguna Brahman.

44. Když se zevnitř jedoucího vozu zdá země (cesta) pohybovat, je to klam neboť je bez pohybu (pozn.: vy jste v tomto jedoucím voze zvaném tělo, a celý svět se zdá být v pohybu). Nirguna by měla být známa stejným způsobem. Je to toto ryzí Poznání (pozn.: žádné poznání), neboli je to věčné Parabrahman.

45. V důsledku mraků se zdá, že se měsíc neustále pohybuje. Ale to je iluze a pohybují se jen mraky (pozn.: když se považujete za něco, potom je spatřeno ´mnoho´ pohybujících se věcí).

46. Když je v prostoru horký vzduch či do výšky šlehají plameny ohně, zdá se, jakoby se prostor třásl, ale on je ve skutečnosti v klidu a takový, jaký je.

47.  Stejně tak tato ´bezmyšlenkovitá´ swarupa je zcela jednotná, jenže se zdá, jakoby tato sattwa guna přišla (odjinud). Když je to takto pociťováno, pak se v důsledku představivosti jeví Skutečnost jako něco neskutečného.

48. Je to jako trik při hypnóze (doslova zúžený obraz/halucinace). Potom se ´nemyšlení´ jeví jako pohybující se mája/iluze. Avšak vastu/Skutečnost je věčná a neměnná. Je taková, jaká je.

49. Taková je Skutečnost/vastu, jež je ´bez částí/dílů´. Naopak iluze/mája vyjevuje části. Právě taková je ne-existující mája, tudíž ji opusťte/zapomeňte.

50. Jestliže pochopíte máju u kořene, potom neexistuje; toto zdání se však zdá být touto ´bezmyšlenkovitou´ Pravdou. Přesto vznikne a zanikne právě jako mraky na obloze.

51. Proto i když tam je tento projev (stvoření) máji, přesto Nirguna vastu je všejediná neboli ucelená bez částí. Jakmile se objeví tento zdroj inspirace/vzor ´já jsem´, potom se Skutečnost objeví jako mája/iluze.

52. Kvůli rozšíření guna máji do avidja máji/totožnost ´já jsem tělo´, se neobjeví ani tato ´věc´/´já jsem´ uvnitř této ´bezmyšlenkovité´ nirguny. Avšak v této pravé swarupě se vše zformovalo a bude rozpuštěno/přerušeno (poznámka: když tu je mula mája, potom je zformována tato ´věc´/´vše´/´já jsem´ a poté přichází na řadu guna mája, tzn., že se začnou objevovat jednotlivé guny odděleně a v ten okamžik se elementy projevují z tamaguny, tzn. z větru, ohně, vody a země. Tímto způsobem tu dochází k zpředmětnění/imaginaci, přičemž každý element má své vlastnosti a ty se stávají postupně zřejmé, až se nakonec projeví element země. A když na základě těchto vzniklých názvů a forem dochází k dalšímu vytváření představ, tj. že se začne rozlišovat na to, co je dobré, a na to, co je špatné, dojde k plně rozšířenému zhmotnění/objektivizaci, a veškerý projev je považován za skutečný a je tu rázem ´mnoho´ myšlenek a představ).

53. Podobá se to halucinaci při vysokých horečkách. Potom se Skutečnost zjeví jako houf/spousta ´všeho´ včetně gun a elementů. Avšak jakmile pochopíte, že toto veškeré stvoření/projev se zjevil uvnitř prostoru, potom je celý projev neskutečný, a jedině Skutečnost zůstává.

54. Tato hra máji je falešná; je to zrod tohoto pocitu ´já jsem´/Existence a ´všeho´/Poznání, a proto tento dlouhý navinutý klam hrubých elementů (´mnohost´) je třeba zahodit/ponechat stranou.

55. Tyto hrubohmotné elementy jsou uvnitř kořene a kořenem je základní zvuk aum/óm, neboli pohyb větru. A ten, kdo zná esenci (toho) ´tam´, je laskavý džňánin/realizovaná bytost (pozn.: hrubé elementy se objeví ve chvíli, kdy se zvuk aum začne rozpínat/expanduje; jsou přítomné jako potenciál/možnost uvnitř pocitu ´já jsem´ neboli zvuku aum. Potom tam je zjevení gun, tj. je tu něco dalšího kromě mne samotného, a poté se z této tama guny projeví elementy).

56. Když tu je tento pohyb máji, potom se Skutečnost stává jaksi pozorností/poznáváním větru. Uvědomte si, že potom se Brahman stane těmito hrubohmotnými elementy a zdá se být tedy zhmotnělý a hrubohmotný.

57. Taková objektivizace/zhmotnění je tu kvůli pěti základním elementům. Předtím byly ne-projevené jakožto mula mája a poté se staly projevené a nutné k stvoření hrubohmotného světa.

58. Když tam je tato pozornost/poznávání mula máji, poté se Skutečnost stane těmito pěti základními elementy. Ten, kdo pochopí tyto fáze, nabývá jemný vhled/pochopení.

59. Jestliže tu byl prostor bez větru, nemohl tam být někdo/konatel, jenž by vyslovil toto ´slovo´/zvuk aum, nebo ´přání být´, že? A když se zjeví tato síla tohoto ´přání být´, potom to je pět elementů spolu se swarupou (pozn.: nejprve tam je jednoduše bez usilovné poznávání a potom tam je vnímání něčeho jiného než sebe sama; to je pět elementů a člověk se rázem stane trochu více zhmotnělý/objektivní. Pochopte, že s projevem každého elementu je neustále přítomna tato swarupa).

60. Potom tam je jemnost (pozn.: je pociťována jemná objektivizace; postupně se stává vše více objektivní/zhmotnělé) a Skutečnost se projeví jako element vody. A když se toto ryzí Poznání stane hrubohmotné, pak tam je element země (pozn.: a určitý hrubohmotný objekt je jasně viděn. Např. řeknete ´toto je hrnek´). Tímto způsobem byste měli vědět, že toto ´vše´ mula máji je vytvořeno z pěti základních elementů.

61. V lůně každého elementu je další element. Takový je způsob (fungování) pěti základních elementů (tj. z jednoho elementu se objeví následně další). Toto ´vše´ je proto možné pochopit jedině když nabudete jemný vhled (pozn.: tyto elementy lze vystopovat nazpět až k tomuto universálnímu vědomí/´vše´, kdy vaše mysl přestane přemýšlet a ustane tak čeření ´mnoha´ myšlenek/konceptů).

62. To/Ono se stane hrubohmotné a projevené, pokud se základní elementy předtím vzájemně smíchají. Tímto způsobem, tedy tvorbou pěti základních elementů, dochází k rozpínání/expanze máji (objektivizace/zhmotnění).

63. Buďto pochopíte tuto mula máju u kořene, nebo tu bude nevědomost/avidja mája (pozn.: ´já jsem tělo´). Potom se těchto pět elementů stane (představou) nebe, projevený svět (představou) smrti a pekla (pozn.: to jsou tři stavy – snění, bdění a hluboký spánek).

Sloka: V nebi, v tomto světě či v pekle/podzemí se vše
(ať už živé či neživé) skládá z pěti elementů.
Není tu žádný viditelný šestý element.

64. Avšak od začátku do konce tu je tato pravá přirozenost a mezitím je zde fungování pěti základních elementů. Pozorný posluchač by měl poznat pět elementů jakožto mula máju (pozn.: zapomeňte na vše a objektivizace ustane, a těchto pět elementů se navrátí tam, odkud vzešly – do vzoru/zdroje inspirace ´já jsem´).

65. Tato původní pochybnost vyvstala, a proto by adept měl být bdělý. Měl by slyšet učení Gurua. Jinak se uvnitř tama guny On/Samojediné To projeví jako těchto pět elementů.

66. Jestliže se tato tama guna (nevědomost) neobjeví v mula máji, jak se potom může těchto pět základních elementů projevit ´tam´ v Brahman? Posluchač je srozuměn s tím, že před existencí této pochybnosti (mula mája) tu je tato ´bezmyšlenkovitá´ swarupa/přirozenost (pozn.: proto posloucháním obraťte svou pozornost nazpět až ke zdroji, odkud vyvstala dualita/rozdílnost).

67. Pozorný posluchač byl rozptýlen a objevila se v něm tato pochybnost. Proto mu v následující kapitole bude dána ´odpověď (pozn.: ve smyslu ´Já jsem On´).

Konec kapitoly

 

 

 

|| ŠRÍ RÁM ||

 

Tímto končí třetí kapitola osmé dášaky knihy Dasbodh s názvem "Jemné Brahman a pochybnost ´já jsem´".


Překlad do češtiny Aleš Adámek (převážně byl použit anglický překlad Johna Norwella včetně jeho komentářů, který dokončil v roce 2014)

Další kapitoly z knihy Dásbódh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.