Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

VII.5. Odstranění představy Duality (z knihy Dásbódh)

31. 7. 2015 - Gabriela a Aleš

|| Šrí Rám ||
Hovořil jsem dříve o třech druzích prostoru uvedených na následujících příkladech – rozsáhlém prostoru rozprostírajícím se všude kolem, prostoru v místnosti a prostoru v nádobě. Podobně jsou-li Brahman přisouzeny atributy, iluze se zdá být skutečná. Dokud je iluze považována za skutečnou, má se za to, že je svědkem Brahman. Jak může existovat takováto dualita, pokud jsou iluze i nevědomost rozptýleny? Tedy stane-li se mysl, která je svědkem všeho, ne-myslí, Turíja stav, jenž je samotným Poznáním, rovněž zmizí. Když se mysl, které se zjevuje dualita, stane ne-myslí, myšlenky duality a ne-duality se také .............

//Šrí Rám//

1. Posluchač řekl: "Byl udělen popis Brahman a došlo ke zkušenosti Brahman, přesto stále přetrvává ulpívání na myšlence Iluze."

2. Brahman osvětluje a je uvnitř celé viditelné iluze. Jak má být tato dualita vysvětlena, aby bylo pochopení jasné?

3. Řečník odpovídá: "Buď prosím nyní tiše a pozorný. Soustřeď svou mysl a pečlivě naslouchej vysvětlení Brahman a Iluze."

4. Je to pouhé brebentění mysli, jenž vytváří dualistická prohlášení typu "Brahman je skutečný" a "Iluze je neskutečná."

5. To, co zná Brahman i Iluzi, je Čtvrtý stav – Turíja. Ten rozumí všemu a je pozorovatelem všeho.

6. Naslouchej znakům stavu Turíja, který zná vše. Nicméně když tu žádné "vše" není, co je zde k pochopení?

7. Zrod představivosti a rozhodování se přihodil uvnitř mysli, ale je-li samotná mysl prokázána jako falešná (neskutečná), kdo je svědkem tohoto veškerého dění?

8. Svědek, Životní Energie a Síla jsou atributy, které jsou přisuzovány Brahman. Pochopte, že všechny jsou chybně vztahovány k Brahman kvůli Iluzi.

9. Hovořil jsem dříve o třech druzích prostoru uvedených na následujících příkladech – rozsáhlém prostoru rozprostírajícím se všude kolem, prostoru v místnosti a prostoru v nádobě. Podobně jsou-li Brahman přisouzeny atributy, iluze se zdá být skutečná.

10. Dokud je iluze považována za skutečnou, má se za to, že je svědkem Brahman. Jak může existovat takováto dualita, pokud jsou iluze i nevědomost rozptýleny?

11. Tedy stane-li se mysl, která je svědkem všeho, ne-myslí, Turíja stav, jenž je samotným Poznáním, rovněž zmizí.

12. Když se mysl, které se zjevuje dualita, stane ne-myslí, myšlenky duality a ne-duality se také vytratí.

13. Dualita i ne-dualita jsou ukazatelem jakéhosi stavu mysli neboli zaměření pozornosti. Je-li dualistický stav mysli nepřítomen, kde je pak jaká dualita?

14. Toto Poznání, které je prosto všech stavů, je samo plností hluboké spokojenosti, kde jsou myšlenky Brahman a Iluze vypuzeny a nepřítomné.

15. Mysl si vyprojektovala myšlenky Brahman a Iluze jakožto formu označení. Avšak Brahman je bez jakékoliv představy. Džňáninové toto chápou.

16. Jak zde může být nějaká dualita, pokud je přímo zakoušeno to, co je mimo mysl, intelekt a představivost?

17. Pokud vidíte dualitu, Brahman zmizí, a znáte-li Brahman, vytratí se dualita. Dualita i ne-dualita se objevují jen v představě.

18. Je to výtvor představy, která odstraňuje Iluzi, a rovněž tak na základě představy, je místo iluze umístěno Brahman. Je to představivost, která vznáší pochybnost, a stejně tak ji odstraňuje.

19. Je to představivost, jež si vymýšlí svázanost, a je to zase ona, která projektuje spokojenost. Rovněž tak vám pomáhá připomínat si myšlenku o Brahman.

20. Představa je matkou duality. V zásadě i samo Poznání je představou. Pojmy svázanost i osvobození jsou projektovány pouze v představivosti.

21. Když představivost nabývá na síle, představuje si stvoření vesmíru, který je jinak neexistující, a v náhlé chvilce si může představit čirou přirozenost "Já", které je nepředstavitelné.

22. V jednom momentu odstraňuje vymyšlené nebezpečí, v druhém zůstává nečinná a v jiném si představuje pomatený stav mysli.

23. V jednu chvíli chápe, a v následující je v nevědomosti. Měli byste být schopni rozpoznat rozličné modifikace (podoby), které tato představivost vytváří.

24. Představa je základní příčinou zrození, představa je plodem oddanosti a je to opět představa samotná, která přináší vysvobození.

25. Ponechme to nyní stranou, existuje mnoho podob představivosti. Je-li zaměstnána duchovní praxí, přináší spokojenost, jinak se v podstatě stává hlavní příčinou zkušenosti úpadku (neštěstí)!

26. Tudíž by mělo být pochopeno, že samotná představa je základní příčinou všeho, a je-li odstraněna u kořene, to samo je Realizace Brahman.

27. Naslouchání, rozjímání a ověřování na základě vlastní zkušenosti je tím, co přináší opravdovou spokojenost. Tímto způsobem je falešné vnímání Iluze rozptýleno.

28. Přesvědčení o Ryzím Brahman vítězí nad představivostí. S pevným přesvědčením je pochybnost zahnána a opuštěna.

29. Jak by mohla falešná představa přetrvat v záři Pravdy, podobně jako temnota, jež je zničena v přítomnosti sluneční záře?

30. Ve světle Poznání je falešná představa zničena a platnost myšlenky duality se zhroutí.

31. Zlikvidujte představu představou. Je to podobné, jako když používáte jedno zvíře k chycení toho druhého, nebo sestřelíte letící šíp druhým šípem.

32. Určitou představu lze považovat za tu správnější, a díky síle této představy může být odstraněna nesprávná představa. Prosím naslouchejte pozorně, aby vám bylo toto tvrzení objasněno.

33. Znakem správného druhu představivosti je představování si sebe jako zbaveného atributů (kvalit). Tento typ představy napomáhá nezapomínat na vlastní Přirozenost "Já".

34. Během nepřetržitého rozjímání o své totožnosti jakožto Přirozenosti "Já" myšlenka duality zmizí a vy nabydete přesvědčení (ve formě) poznání ne-duality, čemuž se říká správná představa.

35. To, co si představuje ne-dualitu, se považuje za správnou představu, a to, co si představuje dualitu, je považováno za nesprávnou představu. Tato chybná představa je tím, co je běžně nazýváno 'pošpiněná či znečištěná představa'.

36. Významem rčení, že je zde něco, co je považováno za správnou představu, je to, že vede k pevnému přesvědčení ne-duality, zatímco to, co se označuje za nesprávnou představu, je znečištěné v tom smyslu, že si představuje dualitu.

37. Jakmile je představa ne-duality zužitkována, září, a v tu chvíli je dualita zlikvidována. Když dualita zmizí, nesprávná představa zmizí spolu s ní.

38. Moudří pochopí, že představa (duality) je odstraněna pomocí představy (ne-duality). Jakmile nesprávná představa odejde, následně zůstává pouze správný druh představy.

39. Díky správnému druhu představy si představíte svou přirozenou formu jakožto "Já". Když k tomu dojde, stáváte se s "Já" zajedno, a představa odpadne.

40. Jakmile je představa pochopena jako falešná, tak jste přirozeně jakožto (forma) "Já" bez představy. S takovýmto přesvědčením (ve formě) "Já" je představa zcela vyhlazena.

41. V jistou chvíli, kdy se vaše přesvědčení zachvěje, představa duality se vynoří stejným způsobem, jako když po západu slunce prostor zaplní temnota.

42. Mělo by být rovněž pochopeno, že jakmile je Poznání poskvrněno, narůstá nevědomost. Z tohoto důvodu byste neměli odbíhat od naslouchání duchovních promluv.

43. Nyní již bylo řečeno dost. Všechny pochybnosti mohou být objasněny díky jednomu tvrzení: "Vy nejste touto představou, v níž se objevuje dualita."

44. Poté, co byla odstraněna dříve vznesená pochybnost, je tato promluva u konce. Posluchači by měli zůstat pozorní a soustředit se na to, co následuje v další kapitole.

Tak je ukončená, v knize Šrí Dasbodh, v dialogu mezi Guruem a žákem, Podkapitola 5 Kapitoly 7, nazvaná "Odstranění představy duality".

Překlad: Gabriela Adámková (z anglického překladu z dubna 2010; vydalo nakladatelství "Sadguru Publishing" anglický překlad knihy Dásbódh)

 

 ..................................................................................................................

 

Nyní pro srovnání uvádíme jiný překlad do češtiny (byl použit anglický překlad Johna Norwella včetně jeho komentářů, který dokončil v roce 2014)

7. dášaka – Čtrnáctero Brahman

|| ŠRÍ RÁM ||

Kapitola 5 Odhození představy duality

1. Když je jediné a samotné Brahman touto ´řečí´/poznáním mula máji, potom se Skutečnost stává tímto ´já jsem zkušenost´, a to je pozornost/zaujetí máji.

2. Brahman září uvnitř tohoto vnitřního prostoru (mája) a tato iluze/mája vnímá vše prostřednictvím smyslů. Vyvstal dotaz od posluchače: „Jak se může toto ´ne-myšlení´ zbavit této duality?“

3. Řečník odpovídá: „Buďte nyní pozorní a mějte jednobodově zaměřenou mysl. Jak může být toto ´nemyšlení´ poznáno, když tu je mája a Brahman/prakrti a purusha?

4. Pravdou je tato sankalpa Brahman (pozn.: sankalpa značí vnuknutí ´já jsem´) a nepravdou je vikalpa máji (pozn.: vikalpa značí protichůdné myšlenky). Taková prohlášení jsou prostě brebentění duality.

5. Jestliže tam je znání Brahman, potom je toto znání máji/iluze. Samojediná Skutečnost by potom měla být známa jako stav túrja (pozn.: popravdě Brahman nemůže být poznán a myslet si, že Brahman znáte, je mája). Túrja stav je znání ´všeho´/´já jsem´ a pozorování ´všeho´/´já jsem´.

6. Poslouchejte a bude tu (odhalena) tato pozornost túrja stavu. Je to vědění/vědomí a toto ´vše´ ´zde´. A jestliže tu není ani toto ´vše´, není tu potom ani žádné poznání. Řekněte mi, co potom bude známo?

7. Hrubohmotné stvoření sankalpa a vikalpa (pozn.: Něco poznáte, ale nevíte, co to je, tak to pojmenujete, tj. směs Poznání a nevědomosti neboli  radžas guna) vyvstalo v lůně mysli (pozn.: jedná se o něco vymyšleného). Jak může být Skutečnost svědkem poté, kdy se mysl stane falešná a vymýšlení/představování (si) skončí?

8. Když zde je sakši/svědek, čajtanja/životní energie a síla (tři kvality saguna Brahman), potom se jedná o satva gunu máji, a ta je marně/chybně přiřazována ´bezmyšlenkovité´ čiré šudha satva guně Samojediného Brahman (pozn.: viz. 7.3. ´nepopsatelné´ Brahman nelze přirovnat k těmto kvalitám saguna Brahman).

9. Dělení prostorů na prostor v hrnci, prostor v chrámu, a prostor mimo chrám jsou jen kvůli této satva guně. Tyto tři druhy jsou nic než prostor a tímto prostorem je ´řeč´/vědění. Je to tato satva guna uvnitř Brahman, která poskytuje/propůjčuje pravost iluzi/máji. (pozn.: Nevnímatelné Brahman je skutečné a na něho se navrší vnímatelný/rozeznatelný prostor).

10. Dokud tu je přesvědčeni o pravosti máji, pak pozorování je přiděleno samojedinému Brahman. Avšak když dojde k odhození nevědomosti/avidja a iluze/máji, kde je pak jaká dualita (pozn.: jak tam může docházet k pozorování?)

11. Proto je pozorování ´všeho´ dosud myslí, a když se to stane ne-myslí/unmana, pak se tento stav túrja/forma Poznání vytratí.

12.  Dualita se zjevuje (jen) iluzi/mula máji. A když se tato mysli stane ne-myslí/unmana, pak to utne/přeruší pozornost/dělení duality/ne-duality (Prakrti/Puruša neboli mája/Brahman).

13. Tak když tu je společně tato dualita (mája) a ne-dualita (Brahman), potom tu je vritti (´já jsem´). Ale jak tam může být dvojnost, když se vritti stane nivritti/bez ´já jsem´? (pozn.: ne-dvojnost tu je stále, avšak zůstává skrytá neboli zatajená za dualitou).

14. Když je mula mája bez vritti/koncept ´já jsem´, potom tu zůstává ryzí Poznání. To je dokonalé, celistvé a kompletní uspokojení/samadhan. Potom je pozornost iluze ´tady´ uvnitř Brahman utnuta.

15. Mája/Brahman (dvojnost/ne-dvojnost), takové je původní upření pozornosti/záměr. Je to představování si pocitu ´já jsem´ uskutečňované myslí. Brahman je bez představivosti a je známo realizovanou bytostí/džňáninem.

16. Jakmile je mula mája mimo dosah vnímání mysli a buddhi, a když je mula mája za/před představivostí, potom se jedná o skutečného ´zakusitele´. A kde je pak jaká dvojnost?

17. Jestliže je dvojnost pochopena, pak Brahman zmizí; a je-li Brahman pochopeno, potom dvojnost zmizí. Je to kvůli představivosti, že se tu objevuje tato dvojnost/nedvojnost.

18. Je to představivost myslet si, že mája byla poražena/stržena a je to představivost myslet si, že Brahman bylo vytvořeno/vybudováno (pozn.: je to představivost, která se domnívá, že jste realizovali). Je-li tu někdo, kdo se drží této pochybnosti ´já jsem´, a někdo, kdo ji nechá jít, potom je Skutečnost (překryta) představivostí.

19. Představivost svazuje a představivost přináší spokojenost/ samadhan; má-li někdo pozornost/zaujetí upřenou uvnitř Brahman, potom se tato Skutečnost stane představivostí.

20. Představivost je matka duality. Popravdě, představivost je toto ´vědění´. Být spoután a být osvobozen – to jsou stavy v důsledku této satva guny představivosti.

21. Je-li představivost uvnitř vnitřního prostoru (´já jsem´) nečistá, pak ukazuje tuto ne-existující ´kuličku Brahman´(Brahmananda). A když je tento vnitřní prostor pročištěn, pak je vytvořena představa swarupy/přirozenosti (pozn.: Nečistá představivost způsobí, že se toto ´vše´/´já jsem´ zdá být skutečné, a ryzí představivost zničí toto ´vše´/´já jsem´ a uděluje spokojenost/samadhan; viz 7.3.49-51).

22. Je to tento ´okamžik Samo-jediného´ (pozn.: vnitřní prostor/´já jsem´/přítomný okamžik ´nyní´), který čelí nebezpečí; je to tento ´okamžik Samo-jediného´, jenž chápe a je překvapen (pozn.: Toto vše je představováno uvnitř vnitřního prostoru, tj. máji).

23. Tomuto ´okamžiku Samo-jediného´ dojde pochopení nirguny, a tomuto ´okamžiku Samo-jediného´ přichází zmatení. Jakmile nastane ´mnoho´ změn/stavů, pak by Skutečnost měla být známá jako představivost.

24. Kořenem zrození je tato představivost. Plody oddanosti je také tato představivost. (tj. ryzí představivost); to, že Skutečnost se stala ryzím Poznáním a dárcem svobody, je také představivost (pozn.: Skutečnost nemá žádné ponětí o spoutanosti a osvobození, o Poznání a ryzím Poznání, apod.).

25. Budiž. Když budete praktikovat představování si ´ne-myšlení´, potom tu dochází k sadhaně, která uděluje samadhan/spokojenost. Stává se jinak ´ne-myšlení´ v podstatě padlým džívou (individualitou)?

26. Proto kořenem tohoto ´vše´/´já jsem´ je, když si představuje toto ´ne-myšlení´/ryzí Poznání; Brahman je získáno v okamžiku, kdy je tato představivost vykořeněna.

27. Když zde je šravana a manana (pozn.: tj. přebývání neustále v šravaně), potom díky nididhjásaně přichází spokojenost/samadhan; a uvědomování si falešných myšlenek se vytratí.

28. Když tu je přesvědčení ryzího Brahman, pak tu je vítězství nad falešnou představivostí. Ustanovením Brahman je tato originální pochyba ´já jsem´ přerušena a zničena.

29. Jak mohou zůstat falešné touhy představivosti před Pravdou? Podobně jak tu může být dál temnota poté, kdy je východem slunce odstraněna?

30. Díky světlu ryzího Poznání je falešná představivost zničena a je tu ´ne-myšlení´; a toto ´ne-myšlení´ automaticky odsekne toto zaujetí duality.

31. Představivost může být zrušena samotnou představivostí. Podobně jako k chytání jelena použijeme dalšího jelena, nebo k zasažení a proniknutí letícího šípu využijeme jiného šípu.

32. Díky síle ryzí představivosti (pozn.: představit si ´stav´ nirvikalpa/´stav´ bez myšlenek, jenž si nelze představit) je nečisté odstraněno. Poslouchejte velmi pozorně, neboť toto jasné a ´bezmyšlenkovité´ se stalo tímto posvátným ´slovem´/´řečí´.

33. K pochopení ryzí představivosti dochází, když je přirozená nirguna (bez atributů) představována; proto byste neměli připustit, aby došlo k zapomnění vaší pravé přirozenosti/svarupa (pozn.: ryzí představivost vám pomáhá nezapomenout na vaši přirozenost/Já).

34. Když neustále upíráte svou pozornost uvnitř této svarupy, potom nastane rozpuštění duality. Jakmile má Poznání přesvědčení o ne-dvojnosti, pak má Skutečnost ryzí představivost (k dispozici).

35. Když si představujete ne-dvojnost, potom má Skutečnost ryzí představivost; a když si představujete dvojnost, potom má Skutečnost nečistou představivost. Tato nečistá představivost by měla být známa jako Skutečnost, jež se projevuje/manifestuje.

36. Esencí ryzí představivosti je přesvědčení o ne-dvojnosti; a když je jen nečistá představivost, potom tam jsou bezcenná zdání duality.

37. Když zazáří ryzí představivost ne-dvojnosti, potom Skutečnost v tu chvíli zničí dvojnost. A spolu s dvojností je zlikvidována i nečistá představivost.

38. Představivost je vyhubena samotnou představivostí; takový postup by měli moudří adepti znát. Když zmizelo vše nečisté, pak tu zůstává pouze to čiré.

39. K této formě ryzí představivosti dochází, když si mula mája představuje čistě jen pravou přirozenost/svarupa. Když si představujete svou svarupu, potom se nestanete ničím jiným, než pravou přirozeností/svarupa.

40. Ale když je představováno to iluzorní, potom se přirozená svarupa stane stejná jako to iluzorní. Taková představivost je zničena přesvědčením Átmana (tj. ryzí představivosti).

41. Když je toto přesvědčení porušeno, potom se v ten okamžik stává mula májou (´já jsem´); pak zároveň Skutečnost vyvstává jako dualita; stejně jako se začne hojně vyskytovat temnota ve chvíli, kdy zapadne slunce.

42. Když se Poznání tímto způsobem znečistí, pak vězte, že začne převládat nevědomost, která se rozrůstá a nabývá na síle. Proto pomocí šravany (pozn.: zapomeň vše a buď toto ´já jsem´) by zde mělo být (poté) toto ´nepřetržité/neporušené´ (pozn.: já neexistuji).

43. Když se však toto ´ne-myšlení´ objeví jako tato ´řeč´/´já jsem´, potom tu je pochybnost a strach; potom je Samo-jediný odstraněn a je tu tato ´řeč´. Když se dualita zjeví mula máji, pak ´vy´ zcela jistě nejste touto Skutečností.

44. Dříve vznesená pochybnost ´já jsem´ byla odstraněna a díky tomu tu je ´bezmyšlenkovitá´ přirozenost/svarupa a nyní tato kapitola končí. Posluchači by měli být velmi pozorní a vyslechnout si následující kapitolu (o ´já jsem´ vritti).  

Tak je ukončená, v knize Šrí Dasbodh, v dialogu mezi Guruem a žákem, Podkapitola 5 Kapitoly 7, nazvaná "Odhození představy duality".

 

Překlad: Aleš Adámek

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.