Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

VII.2. - Pojednání o Brahman (z knihy Dásbódh)

3. 7. 2015 - Michal

|| ŠRÍ RÁM ||

Brahman je beztvaré a bez vlastností (atributů). Brahman je bez jakékoli představy či změny. Mudrci říkají, že neexistuje žádné omezení ani ukončení Brahman.V písmech je řečeno, že Brahman je všeprostupující, Jedním v mnohém. S rozlišováním Brahman je poznáno jako Věčné. Brahman je nehybné a nekonečné. Brahman je vždy čiré, bez představ či pochybností. Brahman je odlišné od viditelného a stejně tak se liší od prázdnoty, nebo nicoty. Brahman nemůžeme poznat prostřednictvím smyslů. Brahman není viditelný zrakem. Pro hlupáky Brahman neexistuje. Brahman nelze zakusit bez pomoci světce. Brahman je větší než vše. Není nic podstatnějšího, než Brahman. Je jemné a mimo smysly. Není známo ani Stvořiteli (Brahma) a ostatním bohům. Slovy se říká, že Brahman je jako to a jako tamto, ale ve skutečnosti je nesrovnatelné a odlišné od všeho, co lze o něm prohlásit. Nicméně, nasloucháním duchovním rozpravám a studiem může člověk Brahman dosáhnout. Existuje nekonečné množství pojmenování Brahman, ale Brahman je za všemi názvy. Žádné srovnání Brahman s jakýmkoli viditelným objektem není vhodné (adekvátní). Až prozříme, uvidíme, že není nic jiného než ..................
// Šrí Rám //

Kniha Dásbódh, 7. Dášaka, 2. kapitola – Pojednání o Brahman

 

// Šrí Rám //

 

 1. Brahman je beztvaré a bez vlastností (atributů). Brahman je bez jakékoli představy či změny. Mudrci říkají, že neexistuje žádné omezení ani ukončení Brahman.
 2. V písmech je řečeno, že Brahman je všeprostupující, Jedním v mnohém. S rozlišováním Brahman je poznáno jako Věčné.
 3. Brahman je nehybné a nekonečné. Brahman je vždy čiré, bez představ či pochybností.
 4. Brahman je odlišné od viditelného a stejně tak se liší od prázdnoty, nebo nicoty. Brahman nemůžeme poznat prostřednictvím smyslů.
 5. Brahman není viditelný zrakem. Pro hlupáky Brahman neexistuje. Brahman nelze zakusit bez pomoci světce.
 6. Brahman je větší než vše. Není nic podstatnějšího, než Brahman. Je jemné a mimo smysly. Není známo ani Stvořiteli (Brahma) a ostatním bohům.
 7. Slovy se říká, že Brahman je jako to a jako tamto, ale ve skutečnosti je nesrovnatelné a odlišné od všeho, co lze o něm prohlásit. Nicméně, nasloucháním duchovním rozpravám a studiem může člověk Brahman dosáhnout.
 8. Existuje nekonečné množství pojmenování Brahman, ale Brahman je za všemi názvy. Žádné srovnání Brahman s jakýmkoli viditelným objektem není vhodné (adekvátní).
 9. Až prozříme, uvidíme, že není nic jiného než Brahman. Je nemožné učinit někdy srovnatelné prohlášení o Brahman.
 10. V Upanišadách (Védánta) a v "závěrečné doktríně" (Siddhánta) je uvedeno, že řeč se navrací z Brahman, a že to není myslí pochopitelné.
 11. Vše, co mysl vidí, je ve formě představivosti. V Brahman představivost neexistuje. "Velká prohlášení" (Mahavakyas) Véd nelžou.
 12. Nyní přirozeně vyvstává otázka, "Jak je možné dosáhnout toho, co nemůže být získáno myslí?" Pokud vyvstane tato otázka, správnou odpovědí je, že "Takový vzácný úspěch se nemůže přihodit bez pomoci Sadgurua."
 13. Sklad může být přeplněný zbožím, ale je pod zámkem. Pokud člověk nemá klíč, nic uvnitř mu není dostupné.
 14. Posluchač žádá Mistra, " Jaký je toho význam, co je tím klíčem?"
 15. Sadguruovo požehnání je klíčem. Díky jeho pokynům se intelekt stává osvícený a dveře duality se v jediném okamžiku rozevřou dokořán.
 16. Je to tam, kde štěstí přetéká, ale kam mysl nemůže vstoupit. Duchovní snažení by mělo být takového druhu, jež není machinací mysli.
 17. Uspokojení, oproštěné od tužeb, je získáno bez mysli. Vědecké znalosti textů a představivost jsou nepoužitelné.
 18. To, co je za původem řeči, a za myslí a intelektem, je okamžitě dosažitelné po opuštění připoutanosti.
 19. Vzdát se připoutanosti k pocitu být jednotlivcem a vidět ho. Ten, kdo zakusí to, co zde bylo řečeno, bude spočívat ve štěstí.
 20. Říkat, že vlastní já (oneself) je "já" nebo "mé", je ego. Pocit, že člověk je jedincem, je tím, co se rozumí pod pojmem ego. Ego je nevědomost, což znamená připoutanost k pocitu nezávislého "já".
 21. Je-li opuštěna připoutanost, dojde k jednotě s Tím, co je nespoutané. To je sebe-jistota k dosažení Toho, co je bez představivosti.
 22. Pokud člověk nezná své Já, nazývá se to nevědomostí. Když je nevědomost odstraněna Sebepoznáním, člověk si uvědomí sebe sama jako Parabrahman.
 23. Pochop, že tělesná identifikace není v Parabrahman důležitá. Zde pocit "jáství" nemá místo.
 24. V Parabrahman neexistují rozdíly, jako vysoký a nízký, či král a žebrák, protože všichni jsou považováni za Jedno. Ať už muž nebo žena, všichni nemají jiné postavení (svého) bytí než Jedno.
 25. Není pravda, že Brahman bráhmana (kněze) je čistý, a Brahman nedotknutelného je nečistý. Rozdíly v Brahman neexistují.
 26. Nelze říct, že Brahman krále je nadřízený a Brahman služebnictva podřízený. Odlišnosti v Brahman vůbec neexistují.
 27. Brahman je Jedno ve všem. V Brahman není něco takového, jako mnohost. Všichni jsou stejní, jako třeba ti chudí a dokonce i bohové jako Brahma stvořitel a ostatní.
 28. Znalci vědí, že Brahman samotné je místem spočinutí všech tří světů, Nebe, Země a Podsvětí. Pátála se nazývá "podsvětí". Je to kauzální tělo ve formě zapomenutí. V Pátála Lóka (podsvětí) je naprostá tma nevědomosti.
 29. Guru a žák jsou Jedním, o samotě na stejném místě. Není zde žádná odlišnost, ale aby to bylo možno pochopit, spojení s tělem musí být přetrženo.
 30. Když skončí ztotožnění s tělem a intelektem, tato Jednota sama je vrcholným dosažením všech. Je tu jedno Brahman a nic jiného. To je učení Upanišad (jež jsou také nazývány Šruti a Védánta, což je závěrečná část Véd a skládá se převážně z učení o nedvojnosti).
 31. Mudrci se zdají být různí, ale jejich (bezforemná) ´Forma´ Já je totožná. Všichni jsou pouze jednou "Pravou Věcí", jež je osamocená a bezforemná.
 32. Brahman není ani nové, ani staré a nikdy se nezvětší, nebo nezmenší. Člověk, který má takové koncepty, je jako pes, jenž je otrokem závislosti (připoutanosti) k tělu a intelektu.
 33. Ztotožnění s tělem a intelektem zvětšuje pochybnosti a ničí spokojenost. Příležitost naplnění (uspokojení) je propásnuta z důvodu identifikace s tělem a intelektem.
 34. Pokud člověk připisuje tělu důležitost, to samotné je znamením identifikace s tělem a intelektem. Moudří, rozpoznávajíce to jako klamné, odsuzují tělesné ztotožnění.
 35. Člověk pevně třímá hrdost (je pyšný) na své tělo až do okamžiku tělesné smrti, a to vede k znovuzrození, kdy se člověk opět navrací do zkušenosti tělesného ztotožnění.
 36. S pocitem důležitosti a velikosti (pýchy) těla se spokojenost umenšuje. Nakonec, tělo se všemi jeho vlastnostmi zmizí. Nikdo neví, kdy se to stane.
 37. Svatí vysvětlili, co je skutečně prospěšné, a že pravou ctností je beztělesnost. Nectnost sama začíná tělesnou identifikací.
 38. Dokonce i jógini jsou ovlivněni tělesnou identifikací, vzhledem k různým silám (nadpřirozeným psychickým schopnostem), které získali skrze své jógové praktiky. Síly (siddhis) jen zvýší nesprávné ztotožnění a připoutanost k tělu a intelektu.
 39. Jen tehdy, když zmizí identifikace s tělem a intelektem, je dosažen "Nejvyšší Smysl" (Paramártha). Chybné ztotožnění s tělem a myslí zastírá jednotu Brahman.
 40. Síla rozlišování obrací člověka směrem ke Skutečnosti, zatímco identifikace s tělem a intelektem jej od ní odtahuje. Protože identifikace s tělem a intelektem způsobuje, že člověk pociťuje oddělenost od Brahman.
 41. Z tohoto důvodu by měl moudrý člověk opustit tělesnou totožnost. Pozorným nasloucháním o "Pravé povaze Brahman", se s tím stává sjednocen.
 42. V tomto bodě posluchač klade otázku, "Co je pravou povahou Brahman?" Teď poslyš odpověď na otázku, jež mistr dává posluchačům.
 43. Je řečeno, že Brahman je jedno, samo o sobě, přestože se objevuje v mnoha podobách a je zakoušeno jako mnoho různých těl. Existuje ohledně toho mnoho rozdílných názorů.
 44. Co člověk zažil, to je to, co je přijatelné pro něj, a to je to místo, kde je jeho víra upevněna v jeho vnitřní mysli (antahkarana).
 45. Brahman je prosto jména a tvaru, a přesto má mnoho jmen. Je popisováno jako neposkvrněné, neměnné, bez přerušení, a blažený klid Já.
 46. Brahman je nazýváno beztvaré, nepojímatelné (myslí), za smysly, nehybné, neomezené, bez hranic, neviditelné, za logikou, a "Jedním za (vším)".
 47. O Brahman se říká, že je formou zvuku, světla, životní energie, síly, svědka a pravou Formou "Já".
 48. Je nazýváno Prázdnotou, Věčností, Pánem všech, Znalcem všech, pravým Já všech a Životem ve všech.
 49. Brahman je přirozené, trvalé, čirou moudrostí, za vším, věčné a mimo slova.
 50. Brahman je obrovské, rozlehlé, vyplňující celý vesmír, neposkvrněné, "Skutečná Věc", prostorné jako obloha, pravé Já (Átman), Nejvyšší pravé Já (Paramátman), a Nejvyšší Pán (Paraméšvara).
 51. Brahman je Nejvyšší pravé Já, Paramátman, je kompaktním Poznáním. Je nepomíjející a prapředek (všeho). Je to forma univerzálního vědomí a univerzální energie. Pochop, že to jsou některá pojmenování "bezejmenného".
 52. Existuje bezpočet jmen pro Brahman, přestože samo Nejvyšší Božství je za všemi názvy. Ve snaze připsat nějaký konečný význam tomuto bezejmennému jsou tomu přidělena mnohá jména.
 53. Brahman je Bohem, které je Já (Átmárám), naprosté odpočinutí v odpočinku, a Prvotní Bytí (Puruša). To vše není nic jiného, než Absolutní Skutečnost (Parabrahman).
 54. K pochopení Skutečnosti budou vysvětleny znaky Čtrnáctero Brahman. Jejich nasloucháním člověk vyvine pevné přesvědčení.
 55. Tím, že odstraní vše, co je falešné, jedno po druhém, to co zůstává, by mělo být pochopeno jako pravdivé. Nyní budu vyprávět o Čtrnácteru Brahman, které jsou popsány v písmech.

 

 

Tímto končí, v sedmé Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, druhá kapitola s názvem "Pojednání o Brahman".

 


Překlad do češtiny Michal Nierostek

Další kapitoly z knihy Dásbódh

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.