Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

VI.7. - Oddanost k Saguna Bohu (Bohu s atributy) (z knihy Dásbódh)

29. 5. 2015 - Aleš a Gábi

||Šrí Rám||
1. Tazatel se zeptal: "Je-li na základě poznání viditelný svět prokázán jako neskutečný, potom proč bychom měli uctívat a co je tím získáno? Prosím odpověz mi."
2. Jestliže není nic většího než poznání, proč by zde mělo být pokání? Co pokáním lidé získají?
3. Základní věc je abstraktní (nirguna – bez kvalit) a v ní není žádná viditelná kvalita; tak potom pověz mi prosím, co je dobrého na uctívání.
4. Proč bychom měli provádět uctívání, podléhá-li toto vše zkáze? Kdo bude konat uctívání toho všeho neskutečného tím, že zahodí Skutečné?
5. Proč by zde měla být jakákoliv praxe, jestliže jsme pochopili neskutečné? Proč bychom měli podstupovat všechny ty problémy tím, že dáme stranou To Skutečné?

6. Je prokázáno, že osvobození je možné jedině skrze abstraktní meditaci oproštěnou od kvalit. Svámí, prosím pověz mi, co Bůh s kvalitami (Saguna Brahman) nabízí.
7. Jedním dechem říkáš, že kvalitativní svět je zničitelný, a vzápětí doporučuješ uctívání. Jaký to má smysl? Proč bych měl provádět uctívání?
8. Z úcty ke Svámídžímu jsem se zdráhal zeptat, ale po pravdě řečeno, toto není vůbec přijatelné! Když se sami staneme objektem zaměření, proč bychom se měli opět zatěžovat veškerým tímto pokáním?
9, Řečník odpovídá: "Posluchač váhavě a zmateně vyřkl tato slova. Nyní si poslechněte odpověď na tuto otázku."
10. Nejdůležitějším znakem pravého duchovního života je řídit se příkazy Sadgurua. Jestliže se jimi neřídíte, pak právě to je popřením tohoto života.
11. Proto byste měli s plnou úctou uposlechnout příkazy a poté přijmout cestu oddanosti. Posluchač se zeptal: "Proč Guru předložil tento návrh?
12. Co pro nás učinil bůh s kvalitami? Je tu nějaká přímá realizace? Vymazal tento bůh vše, co je předepsáno osudem?
13. Vše, co se má stát, nebude změněno! Co mohou lidé získat uctíváním? Toto vše nedává smysl.
14. Příkaz Sadgurua Svámího je zajisté potřeba následovat. Kdo se jím nebude řídit? Avšak prosím, ujasněte mi, co dobrého je na uctívání."
15. Na to řečník odvětil: "Můj drahý, pověz mi velmi pozorně – jaké jsou znaky poznání? Poté, co jsi nabyl poznání, musíš něco dělat, či ne?
16. Musíš dál přijímat potravu, musíš pít, musíš chodit na záchod, tomu se nelze vyhnout.
17. Musíš těšit lidi, musíš vědět, kdo je na tvé straně a kdo je ti cizí. Toto vše musíš dělat, a jedině oddanost projevit nechceš. Jaký je toto druh poznání?
18. Říkáš, že v důsledku rozlišování a poznání je svět prokázán za falešný, ale neopustil jsi dosud vše. Potom, co je špatného na uctívání? Můj drahý, prosím pověz mi.
19. Klaníš se před svým šéfem v práci a chováš se jako ponížený. Tak potom, jaký druh poznání je toto, co ti říká, abys nevěřil v Boha?
20. Bohové jako Hari, Hara a Brahma jsou oddaní Všemocnému Bohu. Ty jsi jen bezvýznamný lidský tvor. Vůbec na tom nezáleží, jestli neprojevuješ oddanost.
21. Raghunáth je Bůh v naší rodině. V Ragunáthovi je veškerý náš duchovní život. On je tím nejmocnějším ze všech mocných Bohů. On osvobodil Bohy ze svázanosti.
22. My jsme jeho služebníci. Nabyli jsme poznání díky této službě. Nemáme-li v něj víru, pak zajisté dojde k pádu!

23. Řekne-li Guru po důkladném zvážení to, co je podstatné, jak to můžeme považovat za nesprávné? Pochopte, proč bych měl zapotřebí vás přesvědčovat? Moudří lidé toto znají.
24. Mluvíte o osudu, ale odporovat Guruovi a zraňovat jeho mysl je samo nejhorším osudem. Je to jako smolař, který přišel o své království!
25. Ten, kdo si myslí, že je velký, není člověkem pravého poznání. Jestliže ho pozorujeme, zjistíme, že je pouze pyšný na své tělo.
26. Brahman neprovádí žádné uctívání, to je pravda; ale to neznamená, že "Neprovádí bhadžany"; zatímco ty, co si nárokuješ, že jsi realizoval a stal jsi se Brahman, znovu a znovu říkáš, že nebudeš vykonávat uctívání. Takže je to pouze tvůj koncept, který je skrytý ve tvé mysli a ten mluví.
27. Tvým domnělým stavem je to, kde není ani poznání ani oddanost. Avšak to je zbytečná pýcha tvého fyzického těla. To není pouze domněnka. To je tvůj faktický stav, který prožíváš.
28. Proto bys neměl takováto stanoviska zastávat. Měl bys začít uctívat Pána Ragunátha tak, abys dokázal mluvit tím poznáním, které nelze překroutit.
29. Pokud máme oddanost k Ragunáthovi, pak On vymýtí zlé jedince a oddaným dodá podporu. To je vskutku prožívaný zázrak.
30. Jestliže ti Ragunáth udělí požehnání, můžeš dosáhnout všeho, po čem toužíš ve své mysli, a pohroma tak bude zcela vyhubena. Toto je prokázaný fakt.
31. Díky oddanosti k Ragunáthovi dosáhneš poznání a budeš úctyhodnější. Proto musíš okamžitě začít praktikovat oddanost.
32. Toto je již prokázaný fakt, ale ty o něm nejsi přesvědčen. Proto bys ´TO MĚL UČINIT´ a prožít To.
33. Začneme-li provádět jakýkoliv úkol s připomenutím si Boha Ragunátha, bude to okamžitě úspěšné. Avšak k tomu je třeba mít vnitřní víru, že Ráma je Konatel.
34. V této oddanosti musíš věřit, že konatelem je Ráma a že zde není vůbec žádné ´já´. Toto je odevzdání se ´Bohu s kvalitami´ (Saguna Brahman), a být zajedno s Bohem, který je bez kvalit, se nazývá odevzdání se ´Jemu, který je bez kvalit´.
35. Tvrdíte-li, že jste Konatelem, pak vás nečeká žádný úspěch. Toto si můžete ihned náležitě ověřit.
36. Když říkáte, že jste Konatel, potom trpíte; ale jestliže prohlašujte, že "Ráma je Konatel", pak dosáhnete úspěchu, slávy a vlivu.
37. Máte-li za to, že jste Konatel, pak právě jedině kvůli tomuto konceptu je zde oddělenost od boha, ale pokud máte víru, že Ráma je konatel, pak obdržíte jeho požehnání.
38. Náš život trvá pouze dva dny a Bůh existuje navěky. Nás zná pouze pár lidí, Boha znají všichni ve všech třech světech.
39. Proto bychom měli mít oddanost k Ragunáthovi. On je respektován mnohými. Dokonce bohové včetně Brahmy jsou horliví Mu sloužit.
40. Pokud my, oddaní, jsme pyšní na své poznání, a odmítneme následovat cestu oddanosti, pak zajisté zakusíme potupu.
41. Jestliže Bůh přehlíží oddaného, je to Jeho rozhodnutí. On může mít Své důvody. Pro Boha, který slíbí, že bude zachráncem Svých oddaných apod., nebude Jeho zanedbání pro něho vypadat dobře, a pokud jinými slovy oddaný kvůli své pýše přehlíží Boha, je samozřejmě obviněn, protože se to neslučuje s jeho charakterem.
42. V případě světců platí, že oni využívají své tělo pro veškeré praktiky uctívání a sami dokáží rozpustit své oddělené ego díky rozlišování.
43. Ti, kdo mají pouze poznání popsané slovy ´tento viditelný svět je jako sen´, tak toto poznání mají stejné jako oddaný s tím, že on toto zná na základě své vlastní zkušenosti skrze oddanost.

44. Pouze světci rozhodně vědí, že veškeré stvoření je jako sen, a viditelný svět je neskutečný.
45. Zde posluchači vznesli námitku: " Proč se nám svět jeví, je-li neskutečný? Odpověď na tuto otázku je dána v následující kapitole."

Tímto je v šesté dášace knihy Dásbódh, v promluvě mezi Guruem a žákem, zakončena sedmá kapitola s názvem ´Oddanost k Saguna Bohu (Bohu s atributy)´.

překlad Aleš a Gabi

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.