Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

VI.6. - Pojednání o Stvoření (z knihy Dásbódh)

22. 5. 2015 - Michal

|| ŠRÍ RÁM ||

 1. Před stvořením tu bylo Brahman. V té době stvoření neexistovalo. V současnosti můžeme stvoření vidět. Je skutečné, nebo falešné?
 2. „Jsi veliký mudrc, který vše zná. Prosím, odstraň mé pochybnosti.“ Tímto způsobem posluchač poprosil Mistra.
 3. Vlídný Mistr, znalý všeho, započal diskusi a řekl: „Tak tedy, poslyš odpověď na svou otázku. Zůstaň bdělý zatím, co budu vysvětlovat.“
 4. V Bhagavadgítě je řečeno že, „Nesmrtelnost je obsažena v každé živé bytosti.“ Podle tohoto prohlášení je stvoření skutečné.
 5. Nicméně, dle výroku, „Cokoli je viděno, bude zničeno,“ je stvoření falešné. Kdo může rozhodnout, co je pravda a co lež?
 6. Pokud bychom řekli, že je skutečné, přesto bude zničeno. Pokud bychom řekli, že je falešné, přesto zůstává stále viditelné. Nyní Ti vypovím, jak to je.
 7. Svět obývá mnoho druhů lidí. Jedni jsou nevzdělaní a druzí znalí, takže člověk obtížně získává uspokojivé odpovědi.

|| Šrí Rám ||

Kapitola 6.

Pojednání o Stvoření

II Šrí Rám II

 1. Před stvořením tu bylo Brahman. V té době stvoření neexistovalo. V současnosti můžeme stvoření vidět. Je skutečné, nebo falešné?
 2. „Jsi veliký mudrc, který vše zná. Prosím, odstraň mé pochybnosti.“ Tímto způsobem posluchač poprosil Mistra.
 3. Vlídný Mistr, znalý všeho, započal diskusi a řekl: „Tak tedy, poslyš odpověď na svou otázku. Zůstaň bdělý zatím, co budu vysvětlovat.“
 4. V Bhagavadgítě je řečeno že, „Nesmrtelnost je obsažena v každé živé bytosti.“ Podle tohoto prohlášení je stvoření skutečné.
 5. Nicméně, dle výroku, „Cokoli je viděno, bude zničeno,“ je stvoření falešné. Kdo může rozhodnout, co je pravda a co lež?
 6. Pokud bychom řekli, že je skutečné, přesto bude zničeno. Pokud bychom řekli, že je falešné, přesto zůstává stále viditelné. Nyní Ti vypovím, jak to je.
 7. Svět obývá mnoho druhů lidí. Jedni jsou nevzdělaní a druzí znalí, takže člověk obtížně získává uspokojivé odpovědi.
 8. Stanovisko nevzdělanců je, že stvoření (svět) je trvalé, a bohové, náboženství, náboženské poutě a sliby jsou zcela skutečné.
 9. Uvědomělá bytost říká, že uctívat modlu je pro hlupáky. Pošetilci jsou připraveni spoléhat se na skutečnost své modly, ale kde bude modla poté, kdy dojde k rozpuštění veškerého stvoření?
 10. Nevzdělanec se ptá, „Proč by tedy člověk měl provádět rituály a zpívat, proč vzývat chválu Guruovi a putovat na různá poutní místa?“
 11. Samotným Pánem Šivou je doporučeno uctívat Satgurua. Jeho objasnění uctívání Satgurua je podáno v Gurugítě.
 12. Jak má člověk uctívat Gurua? Nejprve je třeba Ho rozpoznat. Následně by měl každý pro sebe nabýt spokojenost pomocí rozlišování, jak radí Guru.
 13. Gurugíta prohlašuje, „Pokud člověk medituje na Satgurua, jak může zůstat zachován iluzorní svět?“
 14. Znalec mluví obdobně. Jakmile poznáte Satgurua, získáte pevné přesvědčení, že vše stvořené je neskutečné.
 15. Posluchač v obecenstvu s tím ale vůbec nesouhlasí. Začne namítat, „Jak můžeš tvrdit, že to, co Pán Kršna prohlásil, je nevědomost?“
 16. Výrok Bhagavadgíty říká, „Jsem Nesmrtelností v živých bytostech.“ Jak můžeš tvrdit, že je to nevědomost.
 17. Posluchač pocítil smutek v mysli, když vyjadřoval své pochybnosti v tomto směru. Odpověď na tuto otázku by měla být pečlivě vyslechnuta pozornými posluchači.
 18. Nerozumíš tomu, co Pán Kršna řekl v Gítě, proto se zbytečně znepokojuješ.
 19. Pán Kršna řekl, „Má velkolepost je podobna obrovskému fíkovníku.“ Přesto, strom se zlomí, pokud je pokácen.
 20. Má Pravá Podoba nemůže být poškozena žádnými nástroji, je nespalitelná ohněm a voda ji nedokáže rozpustit.
 21. Naopak, fíkovník lze porazit za pomoci nástrojů, může být spálen ohněm a lze jej rozpustit ve vodě, neboť je zničitelný.
 22. Fíkovník se pokácí, spálí a rozpustí. Jestliže je Pán takový, nemůže být přeci jednotou? Smysl toho lze pochopit pouze prostřednictvím učení Satgurua.
 23. Pán Kršna říká, „Jsem myslí mezi smyslovými orgány.“ Jestliže tvrdí, že Bůh je mysl, pak proč bychom měli ovládat stavy své neklidné mysli?
 24. Pán Kršna toto prohlásil s cílem ukázat kroky na cestě duchovní praxe, stejně jako se člověk učí abecedu. Podobně, jako se na cestě pokládá jeden kámen za druhým.
 25. Zdánlivé rozpory ve významu jeho výroků jsou podobny tomuto. Bůh je znalec veškerenstva. Všechny argumenty založené na identifikaci s tělem (považování sebe sama za tělo) jsou k ničemu.
 26. Ve Védách, Upanišadách a dalších starověkých písmech existují rozdílnosti v mnoha prohlášeních. Pouze za pomoci učení Satgurua mohou být tyto rozdíly vyřešeny.
 27. Dokáže někdo rozřešit nesrovnalosti ve Védách a dalších písmech? Nikdo kromě světců nemůže dát správné pochopení.
 28. Hlavní tvrzení či výrok a konečná nauka jsou uvedeny s použitím ukazatelů ve starověkých písmech. Nicméně, konečné přesvědčení o smyslu lze pochopit jen prostřednictvím slov mudrců.
 29. Jako odpovědi na argumenty jsou dávána různorodá a rozporná tvrzení. Každý prohlašuje, že je lepší, než ten druhý. Rozličných argumentů v písmech a védách je tolik, že je nelze všechny vyřknout.
 30. Proto byste se měli vzdát argumentů a místo toho se věnovat duchovním rozhovorům, které vám pomohou získat „Blaženost Brahman“ jakožto svou vlastní zkušenost „Já“.
 31. Z jednoho konceptu vyvstane nekonečný počet stvoření (věcí), které (poté) zmizí. Jak mohou být popisy těchto věcí skutečné?
 32. Bůh je vytvořen z představivosti, a od toho se rozvine silný vztah k Bohu. Pokud se tomuto vymyšlenému Bohu něco stane, oddaný je nešťastný a pln lítosti.
 33. Pokud je podoba Boha vytvořena z kamene a jednoho dne se rozbije, oddaný je naplněn smutkem a lítostí a zhroutí se plačící a naříkající.
 34. Podobě Boha se může přihodit cokoli. Může být ztracena kdesi v domě, nebo odcizena a odvezena pryč, či rozbita zlými lidmi.
 35. Podoba Boha může být poškozena, či vhozena do vody, nebo odnesena a rozšlapána pod něčími nohami.
 36. Nebo například, jak dokáže člověk rozeznat velikost poutního místa, které bylo zcela zničeno zlomyslnými lidmi? Nikdo nedokáže pochopit, co se stalo s posvátnou čistotou, která tam dříve byla.
 37. Některé podoby Boha mohou být vyrobeny zlatníky ze zlata, nebo vylity z kovu a jiné mohou být vytesány z kamene.
 38. Na březích řek Narmada a Gandaki jsou kameny v počtu milionů, které jsou považovány za podoby Boha.
 39. Na posvátných místech, jako je Chakra Tirtha, existuje nespočet kamenů, obsahujících přírodní kruhové zvlnění uvnitř, a jsou považovány za podoby Boha. S tolika podobami Boha mysl nenabyde konečné přesvědčení, že existuje pouze jeden Bůh.
 40. Je mnoho chrámů, kde jsou uctívány různé věci, jako šípy, rýžová zrna, měděné mince a pazourky, a lidé nevědí, jestli tito Bozi jsou opravdoví nebo falešní.
 41. Jednou člověk uctívá Boha utkaného z hedvábí, a poté, co se roztrhne, hned další den počne uctívat Boha vytvořeného z hlíny.
 42. Všichni říkají, „Náš Bůh je ten pravý Bůh. Podporuje nás, když máme potíže a po celou dobu plní naše přání a touhy.“
 43. Když se posléze něco stane s podobou jejich Boha, říkají, „Jeho neposkvrněnost je pryč. Ať se stane cokoli, je naším osudem, aby se to stalo. Nyní není možné, aby náš Bůh změnil náš osud.“
 44. Vy blázni! Je třeba vědět, že jsou jen kovem, kamenem, blátem a dřevem. Jak to může být Bůh? Všechny tyto způsoby uvažování jsou pouhou iluzí.
 45. Podobně, plody jsou získány podle představy, kterou máte. Znak jediného pravého Boha je zcela jiný.
 46. Vše ve stvořeném je iluzí. Stvoření je falešné. Védy a stará písma to prohlašují sto tisíckrát.
 47. Mudrci a světci s nejvyšší zkušeností také říkají, že jejich zkušenost je stejná jako tato prohlášení. Bůh je za (před) pěti elementy a vše stvořené je iluze.
 48. Před vyvstáním světa, v průběhu jeho trvání a po jeho zničení existuje jeden věčný Bůh sám o sobě, na počátku a na konci.
 49. To je konečný závěr ze všech. O tom není pochyb. Spojení s příčinou a následkem, deduktivní a induktivní přístup, to vše jsou nic než koncepty objevující se v představivosti.
 50. Z představivosti se má za to, že existuje osm druhů stvoření neboli světů. Poslouchej pozorně vyprávění o těchto osmi světech.
 51. Jeden je světem představivosti, druhý světem slov a třetí je viditelný svět známý všem.
 52. Čtvrtý je světem obrazotvornosti, pátý světem snů, šestý světem nebeských bytostí a sedmý vymyšleným světem díky halucinaci ve vysoké horečce.
 53. Osmý je světem stvořeným z hypnózy. Pochopte, že toto je těch osm světů. Který z nich lze považovat za lepší? Který může být považován za skutečný?
 54. Celé stvoření je zničitelné. To je zřejmé světcům a mudrcům, kteří tvrdí, že uctívání „Boha s atributy“ (saguna) by mělo být s pevným odhodláním určitě vykonáváno.
 55. Jistotu o nirguně (Skutečnost bez atributů) adept nabyde jedině za pomoci kvalitativní formy uctívání (saguna neboli Skutečnost s atributy). To se stane díky schopnosti rozlišování mezi podstatným a nepodstatným ve společnosti světců.
 56. Nyní stačí. To, co bylo řečeno, může adept zcela pochopit ve společnosti světců. Jinak se jeho myšlenky pouze rozbouří a přepadnou ho pochybnosti.
 57. V tomto bodě žák vznesl námitku. Řekl, „Pochopil jsem, že svět je neskutečný, ale pokud neexistuje, proč ho vidíme?
 58. Svět je totiž viděn naším zrakem, proto se zdá být skutečný. Ach Mistře, řekni mi, co s tím člověk může udělat?“
 59. Správná odpověď na to je uvedena v následující kapitole. Žádám posluchače, aby pozorně naslouchali vysvětlení, které bude následovat.
 60. S vědomím, že celý svět je v podstatě neskutečný, měli byste i stále udržovat oddanost ke Guruovi s atributy (saguna). Jen ti, kteří zakusili tuto sladkost, porozumí.

Tímto končí, v šesté Dášace knihy Dasbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, šestá kapitola s názvem „Pojednání o Stvoření“.

 Džaj Raghuvír Samartha

překlad Michal Nierostek

 

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.