Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

VI.2. - Dosažení Brahman (z knihy Dásbódh)

24. 4. 2015 - Gabriela

|| Šrí Rám ||
1. Prosím, vyslechněte si správnou radu, díky níž je dosaženo konečného osvobození, kdy se sjednotíte s Bohem.
2. Množství různých názorů a bezcenných diskusí k tomuto tématu jsou k tomu zcela zbytečné.
3. Radu, která postrádá "Poznání Brahman", byste neměli pokládat za důležitou, protože je jako slupka zbavená zrna, kterou není hodno jíst.
4. Podobá se mlácení vyschlých stébel různých obilnin, z nichž už bylo zrní posbíráno, stloukání podmáslí, z něhož již bylo máslo vyjmuto nebo pití vody, ve které se oplachovala rýže.
5. Je podobná jedení slupky z ovoce, nebo snaze vysát šťávu z nedužinatého zbytku, či jedení tvrdé skořápky bez povšimnutí si měkkého jádra.

6. Podobně mnoho druhů rad postrádajících "Poznání Brahman" vás jen unaví. Který rozumný člověk zanechá stranou to, co je skutečné a chopí se neskutečného?
7. Nyní bude zahájena promluva o Brahman, které je bez atributů. Posluchači by měli pozorně naslouchat.
8. Pochopte, že celý vesmír je sloučenina pěti elementů Projevu nebo-li Prakrti. Je pomíjivý a netrvá věčně.
9. Brahman bez kvalit je zde před stvořením vesmíru, je na jeho počátku, během jeho stvoření a zůstává i po jeho rozpuštění. Samotné Brahman je to, co je věčné. Vše ostatní, zrozené z pěti elementů Prakrti, je pomíjivé.
10. Jestliže elementy více prozkoumáte, jak by mohly být porovnány s Bohem?
11. Jak vůbec může někdo srovnávat Nejvyšší "Já", Tvůrce světa, s elementy? Jeho velikost nemůže být pochopena ani Bohem Brahmou či jinými Bohy.
12. Říká-li někdo, že Pán Vesmíru (Džagadíša) je jako pět elementů, zadává vzniku hrubého omylu. Ti Vznešení, mající Sebepoznání, rozumí všemu a nikdy nečiní takovýto omyl.
13. Pět elementů Projevu neboli Prakrti - země, voda, oheň, vzduch a prostor - jsou díky Tvůrci světa prostoupeny vně i uvnitř. Přesto jsou elementy zničitelné, zatímco "Já" je nezničitelné.
14. Vězte, že vše, co má jméno a formu, je iluze. Abyste pochopili skrytou pravdu, měli byste jít za jméno a formu, což je možné jen na základě přímé zkušenosti.
15. Osmidílnou Prakrti tvoří pět elementů a kombinace tří gun. Jiný název pro Prakrti je "Viditelný svět" (Projev).
16. Védy prohlašují, že viditelný svět podléhá zániku. Moudří vědí, že jedině Brahman bez kvalit je nepřetržité a věčné.
17. Je Tím, co nelze zničit zbraněmi, spálit ohněm, ani rozpustit ve vodě.
18. Je Tím, co nemůže být odváto větrem, co nespadne ze své pozice do projevu a ani nezmizí. Je Tím, co nemůže být vyrobeno ani ukryto. "Takové" je Parabrahman (para značí "před" nebo "za"), Nejvyšší Skutečnost.
19. Je Tím, co je bezbarvé a Tím, co se liší od všeho dalšího, přesto je neustále přítomné, po všechny věky.
20. Nemůže být spatřeno, dokonce ani u prostřed veškerého dění, přesto prostupuje vším. V jemné formě obklopuje vše.
21. Naše oči mají ve zvyku vidět pouze to, co je viditelné. Měli byste pochopit, že tajemství leží v tom, co je skryté.
22. Pochopte, že to, co je projevené, je neskutečné a To, co je skryté, je Skutečné. Tomuto začnete rozumět jedině prostřednictvím učení Satgurua.
23. Prostřednictvím vaší intenzivní síly (schopnosti) rozlišování byste se měli snažit pochopit To, co nemůže být pochopeno, vidět To, co nemůže být spatřeno a poznat To, co nemůže být poznáno.
24. Měli byste učinit projeveným to, co je skryté, i když dosažení toho zdá se být nemožné. Měli byte zkoumat To, co je těžké pochopit a postupně o Tom rozjímat.
25. Měli byste dosáhnout To, co Védy, Pán Brahma stvořitel a božský tisícihlavý král hadů Šéša jsou již svým úsilím zcela znaveni popsat. Tuto pozoruhodnou, Nejvyšší Skutečnost, Parabrahman.
(* V hinduistické mytologii se říká, že vesmír sídlí v Šéšovi, tisícihlavém hadovi. Slovo šéša znamená "zbytek", to co je ponecháno stranou, poté, co je svět odložen. Takto je vesmír podporován zbytkem, nebo-li tím, co zůstává, jakmile je svět rozpuštěn.)
26. Jak lze dosáhnout Parabrahman? To vám nyní bude sděleno. Nejvyšší Skutečnosti, Parabrahman, byste měli dosáhnout nasloucháním a přemítáním o duchovních promluvách.
27. Není zemí, vodou, ohněm ani větrem. Nepodobá se ničemu, co lze vyjádřit nějakou barvou. Je nepopsatelné.
28. Je Tím, co není projeveno, tím, co by mělo být nazýváno Bohem. Přesto lidé povrchní povahy uctívají Boha v mnoha formách. Existuje tolik Bohů, kolik je různých vesnic.
29. Je-li učiněno pevné rozhodnutí týkající se skutečného Boha, Tento Bůh bez atributů je skutečně zakoušen. Musíme hledat své vlastní "Já".
30. Říká-li někdo "Toto je moje tělo", znamená to, že skutečné "Já" je od těla oddělené. Když chápeme, že mysl je "moje", znamená to, že skutečné "Já" nemůže být mysl.
31. Jakmile rozjímáte o těle, pochopíte, že jako celek je rozsahem pěti elementů Prakrti. Po odstranění elementů pomocí rozpuštění jednoho v druhém, nakonec zůstane pouze Pravda, "Já".
32. Není zde žádný prostor pro nalezení "já", které je spolčeno s tělem. Není zde nic, co by bylo požadováno za účelem vidění, a elementy jsou rozptýleny na svých příslušných místech.
33. Pět elementů je spolu svázáno do svazku. Ten, kdo rozjímá nad myšlenkou týkající se rozvázání svazku, shledá, že tu již žádný svazek viděn není.
34. Tělo je svazek pěti elementů. Jakmile o této myšlence rozjímáte, pochopíte, že jedině "Já" je věčné, a falešné "já" spolčené s tělem tu není (neexistuje).
35. Není-li zde žádný prostor pro falešné "já" spolčené s tělem, jak a pro koho by zde mohlo být zrození a smrt? Rozjímáte-li správně, zjistíte, že "Já" je nedotčeno hříšnými či záslužnými činy.
36. Hřích nebo náboženské zásluhy z počestných činností, stejně jako mučení uvalené králem smrti Jamunou v Absolutním Stavu neexistují. "Skutečné Já" není ničím jiným než "Bytím bez atributů". Kde je tu místo pro zrození a smrt?
37. Ten, kdo byl omezen kvůli připoutanosti k tělu, se stal svobodným díky uvážlivému rozlišování. Jakmile transcendujete tělo, dojdete k osvobození.
38. Život se stane hodnotným, pokud realizujete, že "Já bez atributů" a "Já" jsou jedno. Abyste obdrželi tuto zkušenost, musíte nepřetržitě rozjímat a rozlišovat mezi "Skutečným" a "neskutečným".
39. Když se probudíte, sen zmizí. Podobně, nahlížíte-li na svět s jasným rozlišováním, viditelný svět odezní. Neustálá koncentrace na "Skutečnou Přirozenost" (Svarúpa), je spásou.
40. Měli byste se odevzdat sami sobě. Pomocí rozlišování byste neměli zůstávat jako oddělené"já". Tomu se říká vzdání se falešného "já".
41. Nejprve byste měli naslouchat promluvám o "Já". Pak byste měli sloužit chodidlům Satgurua. Přijmutím prasádu (učení) Satgurua, dojde ke vzdání se falešného "já".
42. Poté, co je odevzdáno falešné "já", to, co zůstává, je čiré "Já", jež je věčné. Rozbřeskne se vnitřní pochopení, že "Já jsem Já".
43. Na základě "Poznání Brahman" se stáváte Brahman. Veškeré trápení světského života se vytratí. Jakmile vložíte tělo do rukou osudu, zůstáváte klidní.
44. Kvůli tomu co je nazýváno Sebepoznání, obdržíte spokojenost a stanete se zajedno s Parabrahman.
45. Takže vše co se má stát, nechť se stane. A cokoliv má odejít, nechť odejde. Strach v mysli týkající se zrození a smrti by měl být odstraněn.
46. Uniknete-li z víru světského života, Bůh a oddaný se sjednotí. "Nejvyšší Bůh" je poznán díky společenství Světců.
Tímto končí, v šesté Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, druhá kapitola s názvem "Dosažení Brahman".

Přeložila: Gabriela Adámková

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.