Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

47. Sledujte svou mysl (z knihy Já Jsem To)

23. 3. 2015 - Martin

Tazatel: Při hledání své podstaty člověk brzy zjistí, že na to sám nestačí, a pocítí potřebu nějakého průvodce nebo učitele. To vyžaduje určitou disciplínu, protože se předpokládá, že svému průvodci budete důvěřovat a bezvýhradně následovat jeho rady a instrukce. Ale společenské povin­nosti a tlaky jsou tak velké, osobní strachy a touhy tak silné, že člověk prostě nemá k dispozici prostou mysl a vůli, které jsou pro oddanost podstatné. Jak najít rovnováhu mezi potřebou mít Gurua a potížemi s jeho bezvýhradným následováním?

Maharádž: To, co děláte pod tlakem společnosti a okolností, není příliš podstatné, protože je to převážně mechanické. Je to pouhá reakce na vnější popud. Stačí, když se budete klidně a nezaujatě pozorovat, abyste se úplně oddělil od všeho, co se děje. To, co bylo uděláno nevědomky, slepě, to se přidá k vaší karmě (osudu), ale jinak na tom nezáleží. Guru od vás vyžaduje jedinou věc.

Je to čistota a síla vašich záměrů, smysl pro odpovědnost k sobě samému. Je nutné se přesvědčit, zda je svět vůbec skutečný. Kdo je koneckonců Guru? Ten, kdo zná stav, ve kterém není ani svět, ani myšlenka světa. Je to Nejvyšší Učitel. Nalézt ho znamená dostat se do bodu, kdy představy a myšlenky přestanou být považo­vány za skutečné. Prosím vás pochopte, že Guru představuje skutečnost, pravdu, to, co je. Je realistou v nejvyšším slova smyslu. Nemůže a nebude používat pojmy vytvořené myslí a její falešné představy. Guru je tu proto, aby vás dovedl ke skutečnosti. Nic jiného od něj neočekávejte.

Guru, kterého máte na mysli vy, takový, jenž vám dává informace a in­strukce, není skutečný Guru. Opravdový Guru je ten, kdo zná skutečnost ležící za projeveným světem, který je pro vás tak přitažlivý. Vaše dotazy na poslušnost a disciplínu nemají pro něho žádný smysl, jelikož v jeho očích osoba, za kterou se považujete, vůbec neexistuje. Vaše otázky se týkají neexistující osoby. To, co existuje pro vás, pro něj neexistuje. To, co vy pokládáte za jisté, on absolutně odmítá. Chce, abyste viděl sám sebe stejně, jako vidí on vás. Potom nebudete potřebovat Gurua, kterého byste poslouchal a následoval, protože budete poslouchat a následovat svou vlastní skutečnost. Pochopte, že všechno, za co se považujete, je jen proud událostí. Zatímco vše ostatní se děje, přichází a odchází, vy jediný jste, neměnný uprostřed proměnného, jistý uprostřed zdánlivého. Oddělte pozorované od pozorovatele a skončete s falešným ztotožňováním.

T: Aby člověk našel skutečnost, měl by odhodit vše, co mu stojí v cestě. Na druhou stranu potřeba přežít ve společnosti ho nutí dělat a vydr­žet mnoho věcí. Má člověk, chce-li najít skutečnost, opustit zaměstnání a vzdát se svého společenského postavení?

M: Dělejte svou práci. Máte-li chvilku času, dívejte se dovnitř. Je důle­žité nepropást příležitost, pokud se nabízí. Jste-li upřímný a opravdový, potom svůj volný čas využijete naplno. A to stačí.

T: Je při hledání podstatného a odkládání nepodstatného nějaký prostor pro tvůrčí činnost? Já například miluji malování. Může mi pomoci, když budu ve volném čase malovat?

M: Ať budete dělat cokoli, pozorujte svou mysl. Musíte mít chvíle úpl­ného vnitřního klidu a ticha, kdy je vaše mysl absolutně nehybná. Po­kud v tomhle selžete, prohrál jste všechno. Pokud ne, pak ticho mysli postupně rozpustí a vstřebá vše ostatní.

Váš problém je v tom, že toužíte po skutečnosti a zároveň se jí bojíte. Bojíte se jí proto, že ji neznáte. Blízké věci jsou známé, s nimi se cítíte v bezpečí. Neznámé je ale nejisté, a tudíž nebezpečné. Ale znát skuteč­nost znamená být s ní v harmonii. A v harmonii není místo pro strach.

Dítě zná svoje tělo, ale nezná rozlišování založené na tělesnosti. Je pouze vědomé a šťastné. To byl koneckonců účel, pro který se narodilo. Radost z bytí je nejjednodušší formou sebe-lásky, která se později rozvine v lásku k Já. Buďte jako to dítě, u kterého nestojí mezi tělem a Já nic v cestě. Není tam neustálý hluk psychického života. Já v hlubokém tichu jen pozoruje tělo. Je jako bílý papír, na kterém ještě není nic napsáno. Buďte jako to dítě. Místo toho, abyste se pokoušel být tím či oním, buďte šťastný, že jste. Budete plně probuzeným svědkem pole vědomí. Mezi tímto polem a vámi ale nesmí stát žádné pocity a myšlenky.

T: Být spokojený s pouhým bytím, to vypadá jako ten nejsobečtější způ­sob trávení času.

M: Je to ten nejúctyhodnější způsob sobectví! Buďte beze všeho sobecký tím, že se budete vzdávat všeho, kromě Já. Milujete-li Já a nic jiného, potom jste se dostal za sobectví a nesobectví. Všechny rozdíly ztratí svůj význam. Láska k jednomu a láska ke všemu splynou v jedinou lásku, ryzí a prostou, k nikomu nesměřovanou a nikomu ani neupíranou. Zůstávejte v té lásce, nořte se do ní stále hlouběji, zkoumejte sebe sama a milujte toto zkoumání a vyřešíte nejen své problémy, ale i problémy celého lid­stva. Budete vědět, co dělat. Neklaďte povrchní otázky; soustřeďte se na to základní, na samotné kořeny svého bytí.

T: Existuje způsob, jak bych mohl urychlit svou realizaci?

M: Jistě.

T: Kdo toto urychlení udělá? Uděláte to pro mě vy?

M: Neuděláte to ani vy, ani já. Prostě se to stane.

T: Ano, už můj příjezd sem to dokazuje. Je toto urychlení způsobeno tím, že je člověk ve společnosti světce? Když jsem posledně odjížděl, doufal jsem, že se zas vrátím. A stalo se to! Teď jsem zoufalý, že se už tak brzy musím vrátit do Anglie.

M: Jste jako nově narozené dítě. Bylo tu už před tím, ale nebylo si vě­domo svého bytí. Při narození v něm vyvstal svět a s ním i vědomí bytí. Teď už musíte jen vyrůst ve vědomí, to je vše. To dítě je králem světa – až vyroste, tak se ujme své vlády. Dejme tomu, že král v dětství vážně onemocněl a lékař ho vyléčil. Znamená to snad, že mladý král vděčí za své království tomuto lékaři? Je to nanejvýš jeden z mnoha faktorů, které se na tom podílely. Ale tím hlavním faktorem, zcela rozhodujícím, bylo to, že se narodil jako králův syn. Podobně i Guru může pomoci. Ale hlavní věc, která pomáhá, je mít skutečnost v sobě. Ona se prosadí sama. Váš příjezd sem vám určitě pomohl. Ale hlavní věc je vaše vlastní bytí. Sama vaše upřímnost a opravdovost to potvrzuje.

T: Nepopírá ale mou opravdovost to, že vykonávám své povolání?

M: Už jsem vám to říkal. Jakmile si dopřejete velké množství klidu, tak můžete bezpečně vykonávat své ctihodné povolání. Tyto chvíle vnitř­ního klidu nepochybně spálí všechny překážky. Nepochybujte o jejich účinnosti a vyzkoušejte to.

T: Ale já už jsem to zkoušel!

M: Ale nikdy ne správně a vytrvale. Jinak byste nekladl takové otázky. Ptáte se, protože si nejste jistý sám sebou. A jistý sám sebou si nejste proto, že nikdy nevěnujete pozornost sobě, ale jen svým zkušenostem. Zajímejte se o to, čím jste za všemi zkušenostmi, buďte se sebou, milujte sám sebe; konečnou jistotu najdete jen v sebepoznání. Nejdůležitější je upřímná opravdovost. Buďte upřímný sám k sobě a nic vás nemůže oklamat. Ctnosti a schopnosti jsou pouhé dětské žetony na hraní. Jsou užitečné ve světě, ale nemohou vás dostat ze světa. Abyste ho mohl překročit, potřebujete bdělou nehybnost a tichou pozornost.

T: Co se pak stane s mým fyzickým bytím?

M: Dokud budete zdravý, budete žít dál.

T: Nemá takový život ve vnitřní nehybnosti vliv na tělesné zdraví?

M: Vaše tělo je transformovaná potrava. Takové jako vaše potrava, hrubá či jemná, bude i vaše zdraví.

T: A co se stane se sexuálním pudem? Jak se dá ovládnout?

M: Sex je osvojený zvyk. Překročte ho. Dokud bude centrem vaší pozornosti tělo, budete zůstávat ve spárech jídla a sexu, strachu a smrti. Na­jděte sám sebe a buďte svobodný.


překlad Martin Vinkler
další kapitoly z knihy JÁ JSEM TO jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.