Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

V.7. - Znaky spoutané osoby (z knihy Dásbódh)

20. 3. 2015 - Ivan

//Shri Ram//

1. Tento vesmír je plný živého a neživého. Je zde nespočet žijících bytostí, které mohou být rozděleny na čtyři typy.
2. Poslechněte si znaky těchto čtyř typů bytostí, abyste věděli, že to jsou (1) osoba, která je spoutaná (baddha), (2) hledající (mumukša), (3) aspirant, nebo praktikující (sádhaka), a (4) úspěšně zakončený (siddha) nebo-li Mistr.
3. Není zde žádný pátý typ, kromě těchto čtyř. Pochopte to nyní, protože vám vysvětlím každý z těchto čtyř typů bytostí.
4. Popíšu, co to znamená, když je řečeno, že je někdo spoutaný, a řeknu, jak rozeznat a zjistit znaky hledajícího, aspiranta a úspěšně zakončeného.
5. Posluchači prosím zůstaňte pozorní, protože nasloucháte tomu, co je přednášeno o osobě, která je spoutaná, o tom, kdo je hledající, aspirant a úspěšně zakončený.

6. Nyní, pochopte, co to znamená, když se řekne, že je někdo spoutaný. Je to jako zrak slepého člověka. Pro něj je všech deset směrů prázdných a temných.
7. Ten, kdo je spoutaný, by nebyl schopný rozpoznat oddané, ty, kteří mají Poznání (Džnániny), askety, jóginy, ty, kteří provádějí pokání, nebo mnichy, i kdyby stáli přímo před ním.
8. Nemůže vidět nebo vědět, které činy je vhodné vykonat a kterých je dobré se vzdát. Nemůže vidět nebo vědět, co je jeho řádná povinnost a co není správné a nemůže vidět cestu vedoucí k realizaci Nejvyšší Pravdy.
9. Ten, kdo je spoutaný, nepozná, která jsou dobrá písma, nezná hodnotu společnosti těch, kteří mají Sebe-Poznání, nebo dokonce dobrých lidí a nepozná čistou správnou cestu.
10. Nechápe důležitost hlubokého přemýšlení nad tím, co je Pravdivé a co je falešné, a nechápe svou vlastní Pravou Přirozenost. Neví, jak se správně chovat a neví, jak pomoci ostatním a jak věnovat na dobročinnost.
11. Nemá žádný soucit pro ostatní živé bytosti, nemá čisté nebo zdravé tělo, a nenabízí žádná vlídná slova, aby utišil ostatní.
12. Když člověk nerozumí ničemu, co se týká oddanosti (bhakti), Poznání (Džnána), bezžádostivosti (vajragja), meditace (dhjana), osvobození (mokša), nebo duchovní praxe (sadhana), tak se to nazývá být spoutaný.
13. Když člověk nemá žádné pevné pochopení o Bohu, nerozumí ničemu, co souvisí s rozlišováním (vivéka), které je předepsáno světci a nechápe hru Iluze, nazývá se to být spoutaný.
14. Když člověk nechápe znaky Nejvyšší Pravdy, nechápe vysvětlení o Sebe-Poznání a nerozumí sám sobě, tak se to nazývá být spoutaný.
15. Když člověk nechápe kořen příčiny zrození živých bytostí, když nechápe, co je ovoce duchovní praxe a nechápe Jednotu, která je osamocená, tak se to nazývá být spoutaný.
16. Když člověk nerozumí tomu, co je to spoutanost, nechápe znaky osvobození, a nechápe nic, co se týká Skutečnosti, nazývá se to být spoutaný.
17. Když člověk nechápe význam toho, co je řečeno v písmech, nechápe, co je pro jeho vlastní dobro a nechápe, že je zapletený do představivosti, nazývá se to být spoutaný.
18. Když zde není žádný znak Sebe-Poznání, tak je to hlavní znak spoutanosti. Někdo takový neví nic o provádění poutí ani o prospěchu, který přináší zbožnost a dobročinnost.
19. Když někdo nemá žádnou vlídnost, soucit, prostotu, přátelství, klid a žádné odpuštění, nazývá se to být spoutaný.
20. Když někdo postrádá Sebe-Poznání, tak jak zde může být nějaký znak Sebe-Poznání? Naopak, v někom takovém převládají většinou špatné vlastnosti. To se nazývá být spoutaný.
21. Když někomu přináší velké potěšení dělat mnoho špatných činů a má intenzivní touhu po divokém chování, nazývá se to být spoutaný.
22. Když má v sobě někdo mnoho vášně, zloby, pýchy, arogance, nesouladu nebo starostí, nazývá se to být spoutaný.
23. Když se někdo příliš chvástá, je velmi pokrytecký, má v sobě příliš chtivosti po objektech, mluví hrubě a věří na mnoho špatných znamení, nazývá se to být spoutaný.
24. Když je někdo velmi násilný, má v sobě hodně zášti, závisti, nenávisti, dělá mnoho zraňujících činů a není spravedlivý v mysli, nazývá se to být spoutaný.
25. Když někdo příliš touží po chvále, je žádostivý, velmi egoistický, velmi dotěrný a má v sobě nahromaděno mnoho zraňujících činů, nazývá se to být spoutaný.
26. Když je někdo příliš vychytralý, často vyhledává rozepře, je velmi nelogický ve svém myšlení, je příliš krutý a nelítostný, nazývá se to být spoutaný.
27. Když je někdo příliš kritický, příliš žárlivý, páchá přehnaně špatné činy, má mnoho očekávání a mnoho špatných kvalit, nazývá se to být spoutaný.
28. Když je někdo nadmíru zkažený, oddává se závadným ničivým činům, nemá žádné mravní zásady a je bezohledný, nazývá se to být spoutaný.
29. Když je někdo přehnaně krutý, proradný, je schopný vraždy, je velmi zraňující a snadno vznětlivý a zabývá se mnoha druhy černé magie, nazývá se to být spoutaný.
30. Když někdo chová přílišné falešné naděje, je přehnaně sobecký, zaplétá se do mnoha konfliktů, má velkou smůlu, a je velmi žárlivý a mstivý s úmyslem zranit, nazývá se to být spoutaný.
31. Když má někdo přehnanou představivost, velmi touží po rozkoši, má mnoho tužeb a je přehnaně citlivý a emocionální, nazývá se to být spoutaný.
32. Když je někdo velmi podezíravý, depresivní, pošetilý, přehnaně připoutaný k příbuzným a k rodinnému životu, nebo je zapletený do mnoha činností, nazývá se to být spoutaný.
33. Když je někdo příliš upovídaný, kacířský, přehnaně zraňující ostatní, pokrytecký, vychytralý, zlomyslný, nazývá se to být spoutaný.
34. Když je někdo přehnaně negativní, přehnaně zmatený a snadno podléhající klamu, přehnaně nevědomý, příliš nestálý nebo líný, nazývá se to být spoutaný.
35. Když je někdo příliš lakomý, příliš hrubý ve své řeči, přechovává v sobě mnoho nenávisti, příliš mnoho pokušení, provádí mnoho špatných činů, a je přehnaně manipulativní, nazývá se to být spoutaný.
36. Když je někdo úplně nevědomý ve vztahu k Nejvyšší Pravdě, má přehnané znalosti týkající se světského života a nespočívá spokojeně ve svém vlastním Já, nazývá se to být spoutaný.
37. Když někdo nemá úctu k duchovnu, je přehnaně nadšený rodinným životem a neustále pociťuje těžké břemeno světského života, nazývá se to být spoutaný.
38. Když někdo nemá rád společnost ctnostných a moudrých, kritizuje světce a je připoutaný ke ztotožnění s tělem a intelektem, nazývá se to být spoutaný.
39. Když se v něčí mysli neustále opakují myšlenky na peníze, je stále zaměřený na ženy a nemá žádné spojení s ctnostnými lidmi, nazývá se to být spoutaný.
40. Když někdo vidí svýma očima pouze peníze a ženy, vnímá svým sluchem pouze to, co souvisí s penězi a ženami a zabývá se ve svýmch myšlenkách pouze penězi a ženami, nazývá se to být spoutaný.
41. Když někdo uctívá peníze a ženy svým tělem, řečí a myslí každým dechem po celý svůj život, nazývá se to být spoutaný.
42. Když někdo zaměří své smyslové orgány na peníze a ženy, aniž by myslel na cokoliv jiného, nazývá se to být spoutaný.
43. Když jsou pouze peníze a ženy považovány za jediný důvod pouti, jsou náboženstvím a motivací člověka. Ten, kdo takto uvažuje, je spoutaný.
44. Když někdo stráví všechen svůj čas myšlením na útrapy světského života a vždy mluví jenom o nich, tak se to nazývá být spoutaný.
45. Když se někdo vždy cítí ovlivněný mnoha obtížemi, mnoha starostmi, vždy se cítí špatně a vzdal se duchovna, nazývá se to být spoutaný.
46. Když se někdo, kdo je spoutaný, necítí jen na chvilku zdeprimovaný, stráví tento čas myšlením na peníze, ženy a rodinu.
47. Nikdy nevěnuje žádnou myšlenku poutím, dobročinnosti, oddanosti Bohu, výkladům a vyprávěním o Bohu, mantrám, zpěvu, nebo meditování. Někdo takový je pohlcen myšlenkami na peníze a ženy.
48. Když je někdo dnem i nocí velmi připoutaný k vášni, bez chvíle oddechu, ať je vzhůru nebo ve stavu snění, nazývá se to být spoutaný.
49. Takové jsou znaky spoutané osoby. Uvědomte si, že se její vlastnosti změní, jakmile vstoupí do stadia, kdy je hledajícím. Naslouchejte znakům hledajícího v další podkapitole.

Tak je ukončena, v knize Šrí Dasbodh, v dialogu mezi Guruem a žákem, Podkapitola 7 Kapitoly 5, nazvaná "Znaky Spoutané Osoby".

Přeložil Ivan Wiesner

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.