Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

42. Jak bylo dřív vysvětleno, poznejte, že jste Paramátman (z knihy Vše je iluze)

11. 3. 2015 - Aleš

Když vám Guru dá poznání, měli byste se vzdát všech dřívějších rituálů a provádět pouze taková duchovní cvičení, které vám Guru doporučil. Měli byste se zcela oddat Guruovi. Neuctívejte různá božstva. Když jste pochopili, že jste Bůh, proč si o sobě myslíte, že jste individualita? Jestliže jste král a stále živíte iluzorní pochybnost ohledně svého postavení, jak si pak můžete udržet své království? Pokloňte se pouze před Guruem s celým svým srdcem. Před jinými bohy byste se klanět neměli. Jejich existence by neměla být nijak zvlášť uznána ani potvrzena. I kdyby se tu objevili panditi (učenci), velmi znalí Véd, měli byste se nejprve uklonit před Guruem, protože Guru vám dal status Boha. Uctívejte pouze svého Gurua. Považujte Gurua za Všemohoucího Pána celého vesmíru. Dosáhněte pochopení „Já jsem Brahman“. Nevzdávejte se svého Božství a neklesejte ani o krok níže. Vaše Božství bude dokázáno vašimi činy. Musíte si být jisti tím, co jste....

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Mahárádž kí džaj ||

Jakákoliv práce by měla být nejprve správně pochopena a potom udělána. Jakmile bude správně vykonaná, stane se blahodárnou. Individualita neboli džíva má tři kvality. Jedna je sattvická, druhá radžasická, a třetí tamasická. Špatná vlastnost znamená mít v oblibě zlé věci. To je tamas. Radžas značí mít v oblibě uznání a přát si obdržet od druhých chválu, velebení, atd. Spočívat v kvalitě sattva značí provádění duchovní praxe, meditace, dobročinnosti, uctívání, zpívání oddaných písní, dělání púdži atd. Co je cílem toho všeho? Uskutečňujeme to proto, abychom se v budoucnosti setkali s Guruem a byli vyvedeni ze světského života. Cítíme, že je to velmi důležité, proto klademe důraz na sattvickou kvalitu. Když vás Guru potká, řekne vám „Ty jsi Bůh“. Potom je zapotřebí tento postoj zaujmout.

Když student udělá nějakou zkoušku a dostane se tím do vyššího ročníku, neočekává se od něho, aby nadále seděl v dosavadní nižší třídě, protože již postoupil do třídy vyšší. Vy jste Nejvyšší Já, Paramátman, přesto do uvědomění se jako Paramátman musíte ještě dospět. Jak toho dosáhnout? Musíte žít plně si vědomi tohoto cíle. Například jste-li právník, musíte se snažit uspět a vyhrát právní spor. Uděláte vše, co je k tomu nutné. Zde mysl bude soudcem. Její rozsudek je správný rozsudek. Musíte být plně přesvědčeni, že jste Bůh. Jednomu bláznovi řekl moudrý muž: „Ty nejsi blázen. Lidé tě chybně označují za blázna.“ Toto mu řekl a blázen se na základě toho vnitřně změnil. Třebaže měl občas potrhlé záchvaty, velmi usilovně se snažil uvěřit tomu, že je rozumný, a brzy na to se jeho postoj změnil, až jeho poblázněnost zmizela. Každý člověk má právo získat svobodu. Neexistuje zvýhodňování mužů, žen, dětí. Každý musí provádět duchovní praxi neboli „sádhanu“.

Jednou tu byl žák, který i přesto, že dostal instrukci od svého Gurua, nevzdal se svého dřívějšího postoje. Měl ve zvyku mít všude extrémní čistotu. Jeho koncept byl natolik přehnaný, že aby se vyhnul styku se špinavou zemí, lezl po stromech. Žil ve stromech, pil jen dešťovou vodu a stále věřil tomu, že země je nečistá. Když se to doneslo ke Guruovi, Guru se vydal ho navštívil. Spatřil, jak slavný se tento žák stal. Lidé postavili okolo stromu vysokou okrouhlou tribunu a tu okázale a dojemně vyzdobili. Žák nechtěl scházet dolů, protože pro něho byla země špinavá. Když ho uviděl jeho Guru, zavolal na něho nahoru a řekl mu: „Pojď sem za mnou dolů.“ Žák řekl: „Já se nedotknu země.“ Guru se ho zeptal: „Na čem právě sedíš?“ Žák odvětil: „Na tomto stromě.“ Na to mu Guru odpověděl: „Strom je součástí země, a tak zůstáváš na zemi. Strom a země od sebe nejsou odděleny. Oddělil jsi je svou mylnou představou, ale strom nemůže být od země oddělen. Strom je následek země, a proto nemůže být oddělen. Je ve své úplnosti součástí země. Jsi přemožen svou představou, a tudíž ses sám stal nečistý. Udělil jsem ti mantru, aby ses stal pročištěný a sjednocený s celým vesmírem, ale ty se kvůli své představivosti držíš ideje oddělenosti a rozlišování na čisté a nečisté, a sám se proto stáváš nečistý. Nyní nejsi schopen dosáhnout Realizace ve smyslu pochopení, že tu není nic než Brahman. To je důvod, proč nemáš žádné Sebe-poznání, a nejsi proto schopen pochopit, že vše je pouze Jedno Jediné Absolutní Brahman!“ Jak si to žák vyslechl, pochopil svou hloupost a pln strachu slezl dolů. Potom mu Guru řekl: „Abys vytrhl a zahodil své ego, budeš muset žít v ohradě s prasaty šest měsíců.“

Když vám Guru dá poznání, měli byste se vzdát všech dřívějších rituálů a provádět pouze taková duchovní cvičení, které vám Guru doporučil. Měli byste se zcela oddat Guruovi. Neuctívejte různá božstva. Když jste pochopili, že jste Bůh, proč si o sobě myslíte, že jste individualita? Jestliže jste král a stále živíte iluzorní pochybnost ohledně svého postavení, jak si pak můžete udržet své království? Pokloňte se pouze před Guruem s celým svým srdcem. Před jinými bohy byste se klanět neměli. Jejich existence by neměla být nijak zvlášť uznána ani potvrzena. I kdyby se tu objevili panditi (učenci), velmi znalí Véd, měli byste se nejprve uklonit před Guruem, protože Guru vám dal status Boha. Uctívejte pouze svého Gurua. Považujte Gurua za Všemohoucího Pána celého vesmíru. Dosáhněte pochopení „Já jsem Brahman“.

Nevzdávejte se svého Božství a neklesejte ani o krok níže. Vaše Božství bude dokázáno vašimi činy. Musíte si být jisti tím, co jste. Pokud hinduista prohlásí, že se chce stát muslimem, jsou zde lidé, kteří jsou připraveni ho hned obrátit na tuto víru. Jakmile řeknete, že jste individualita, pak vás iluze s radostí odvede od vaší skutečné přirozenosti a bude vás držet uvězněné uvnitř své instituce.

Neztraťte své Božství uctíváním mnoha bohů. Projevte pravou duchovnost. Jak již bylo dříve vysvětleno a okomentováno, vy jste Nejvyšší Já, Paramátman. Nesestupujte dolů z této pozice. Neuctívejte mnoho dalších bohů, ani kdyby se před vámi objevil Brahma, stvořitel, a řekl vám, že tím nijak svou Božskost neztratíte. Uctíváním mnoha bohů se stáváte zbyteční a ubozí.

Krišna doporučil v Bhagavadgítě: „Zanechte všech náboženství a odevzdejte se pouze Mně (Paramátman) samotnému.“ Neoddávejte se zbytečným činnostem. Je bezvýznamné uctívat mnoho bohů. Nedělejte to. Pokud to druzí dělají, nechte je být. Měli byste si pouze připomínat Já (Rámu). Vy jste Ráma. Provádění nespočtu rituálů vám sice může poskytnout mnohé věci, ty všechny vás však jen přemohou a podmaní si vás. Guru říká: „Jsi to ty, jehož autoritu by měli všichni uposlechnout.“ Musíte dosáhnout stavu Paramátman. Jestliže před sebe položíte mnoho menších bohů, jak potom můžete být Paramátman? K tomu, abyste zůstali jako Já, není zapotřebí provádět s připoutaností obtížné rituály. Můžete se mnohým rituálům věnovat do té doby, dokud nejste požehnáni Guruem. Jestliže uctíváte nižší bohy i poté, stanete se sami malými. Stáváte se tím, co uctíváte. Neměli byste se ponižovat a prohlašovat se za individualitu.

Koho bude Paramátman uctívat? Vy jste Paramátman. Nižší božstva by měla být strachy bez sebe ze samotného pohledu na vás. Je-li někdo posedlý duchem, pak z něho duch uteče, jen jak vás zahlédne. Jestliže projevíte obavu z duchů, pak se na vás budou vozit. Kde je potom vaše božská podstata? Stanete-li se individualitou, buďte si jisti tím, že vás duch přemůže. Dokonce vás pohltí a zničí. Buďte velmi opatrní, abyste nevyměnili své postavení Boha za stav individuality. Vzdejte se bezvýznamných rituálů. Buďte jako císař.

Proč se zneklidňujete posvátností, nebo nějakými jinými tělesnými stavy? Já je vrcholně laskavé, nanejvýš čiré. Kdy lze říci, že požehnáním Gurua došlo k velkému zázraku? Pouze když víte, že vy sám jste Paramátman. Nižší božstva utečou při pohledu na Syna Gurua, na toho, kdo je vskutku povznesenou bytostí.

Víno a lihoviny by se neměly pít, protože jestliže jste pod jejich vlivem, můžete se dopustit velkých chyb. Falešná představivost je jako víno. Nižší božstva se drží vašich úzkostlivě přehnaných konceptů a vy kvůli falešným představám utrpíte velkou ztrátu. To si děláte sami. Musíte stále praktikovat jedno. A sice neztratit své postavení Já. To je vše. To je Největší Oddanost.

Zůstat ve svém vlastním Já je opravdové náboženství. Není potřeba provádět nějakou další praxi (sádhanu), není tu žádný jiný Bůh. Nebuďte podvedeni. Rituály jsou myšleny pro ty, kteří jsou svázáni doktrínami, jakými jsou Védy. V každodenním životě se držte víry, že jste Param-átman. Nezapomínejte na to. Je nutné být v tomto ohledu velice pozorní a dodržovat to. Může nastat nebezpečná situace, že se něco, co je nesprávné, může jevit jako správná stezka, a tím pádem bude z dohledu ztracena ta skutečná stezka, která vede k Poznání. Proto příliš nenásledujte stezku rituálů. To je bezvýsledné. Můžete někoho poprosit o jídlo, abyste naplnili svůj žaludek, ale nedělejte něco, co by vadilo stezce Poznání. Pokud moudrý člověk požádá o almužnu, žádná ostuda to není, ale nepřipusťte, aby existovalo uctívání nižších božstev. Nikdy neumožněte mysli, aby padla za kořist zlým vlivům.

Víra v Brahman musí být právem hájena. Předtím než vy, jež jste sami o sobě září Pravdy, začnete uctívat nižší božstva, myslete na toto: K čemu vám jsou tato nízká bezvýznamná božstva? Co vám dají? Bude si oceán žádat vodu od řeky? Když Guru prohlásí, že jste Bůh, proč tvrdošíjně zastáváte názor, že jste pouze individualita? To je vaše vlastní hloupost. Příště ji už nedělejte.

Často si kontrolujte, zda zastáváte správný koncept, že jste Paramátman. To znamená, že byste si Toho měli být neustále vědomi. Nikdy na to ani na okamžik nezapomeňte. Jak dlouho potrvá, než dojde k Sebe-realizaci, když stále unikáte svému Vědomí? Je neustále tady, měli byste skutečně takto žít.

Vy jste Paramátman, triumfální vůz, jehož kola jsou všemi božstvy. Nedopouštějte se nějaké chyby. Nemějte sebemenší pochybnost. Buďte si neustále vědomi toho, že jste Paramátman.

Lidé říkají, že jestliže vykonáte nějakou zvláštní věc, získáte zásluhu. Proč toužíte po zásluze? Pravou zásluhou je vzdání se stavu ztotožnění s individualitou. Následovat náboženství ostatních se stává hříchem. Jak může Paramátman, kterým jste, následovat náboženství ostatních? On je největší. Mocí Jeho vrozené nesmírnosti je On úplnou a přirozeně „Nejvyšší Radostí“ (Paramánanda).

Jestliže vás někdo urazí zlými nadávkami, uchováte si to v paměti, ale Poznání, kterým jste šlechetně zahrnováni, zůstává bez povšimnutí. To je znak toho, že se pokládáte za individualitu. Ať vás někdo klidně zasype těmi nejpotupnějšími nadávkami, buďte si však jisti, že jste Bůh, a pohlédněte, jaký zázrak nastane. Jakmile vnitřní soudce vynesl rozsudek, že jste Bůh, tento rozsudek nebude nikdy změněn. To je vše, co je třeba. Potom se skutečně stanete Paramátman. Předpokládejte, že je mysl vaší ženou. Jestliže vás neposlouchá, kde je pak vaše udatnost? Ptejte se na to sebe sama každou hodinu. „Jsi se mnou? Jsi při vědomí?“ Odpovědí musí být „ano“. Musíte si to neustále uvědomovat.

Abyste dosáhli božské podstaty a získali poznání, že jste Já, neměli byste nikdy dělat něco za účelem světského úspěchu. Takový úspěch ohrozí vaše pátrání po Já. Tento čin se sice ze světského pohledu může zdát výhodný a žádoucí, ale vše, co podkopává stav Brahman, je zcela nepřijatelné. Jen ten, kdo opravdu praktikuje, to tímto způsobem uskutečňuje. Čeho dosáhnete, nebudete-li usilovně studovat? Vyvinout pocit sebe jako Já je samo o sobě zásluhou. Ztratit tento stav znamená zhřešit. Co si myslíte, že znamená oddanost ke Guruovi? Oddaností ke Guruovi se můžete stát vládcem všech Bohů. Znovu tím získáváte sebe sama, uvědomíte si svou skutečnou přirozenost, své pravé Bytí, svou skutečnou sílu. To je tím, co se nazývá oddanost ke Guruovi.

Oddaností ke Guruovi, oddaností k Bohu, je možné dosáhnout vlastního Já, své „úplnosti“. I kdybychom prováděli jen malou oddanost ke Guruovi, dosáhneme tím Sebe-realizace. Co se stalo s těmi, kteří měli oddanost ke Guruovi? Sami se stali Brahman, dosáhli Skutečnosti. Oddanost ke Guruovi musí být skutečně jednobodová. Pouze pak je možné realizovat Brahman. Někdo tvrdí: „Sloužím svému Guruovi. Provádím oddanost ke svému Guruovi.“ Pak se ho zeptám: „Co vlastně děláš v této oddanosti?“

Uvědomíte si svou pravou přirozenost. Dosáhnete toho, co je vaším skutečným vlastnictvím. Stanete se Já, Bohem (Átmaram). To je pravá oddanost k Satguruovi. Guru je tak mocný, že se Ho všechna nižší božstva bojí. Přebývejte ve svém Já. Neztraťte svou božskou podstatu. „Já jsem Brahman“ je vaše božská podstata. Nikdy na „To“ nezapomeňte.

Ráno, 9. 12. 1934

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.