Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

23/2 Jestliže si osvojíte slova Gurua, pochopíte sebe jako nezrozeného a již zde pro vás nebude existovat žádná spoutanost a to i když tělo stále existuje. (přepis audio nahrávky)

13. 1. 2015 - Aleš a Gabriela

nisargadatta_bidi.jpgTen, kdo učiní Gurova slova za svá vlastní, nemá žádné zrození ani smrt. Ani Bůh smrti (Jama) ho neobtěžuje. Není dotčen žádným (ani tím nejmenším) hříchem či ctností. Ať už ve světě děláte cokoliv, nikdy neztraťte ze zřetele Boha uvnitř vás, vaše vědomí. Vaše vědomí bude rozvíjet svou velikost či hodnotu v přímé závislosti na tom, jaká bude vaše víra v něj. Vaše vědomí je projevené Brahman či Bůh Višnu. Ten, kdo má plnou víru ve vědomí, je bezforemný, třebaže je nadále v těle. I se svým pocitem bytí je ve stavu nebytí. Třebaže je v mnoha formách, je bezforemný. Je nepopsatelný. I přes toto vše je plně usazen v "Já". V duchovnu není zapotřebí přehlížet světské činnosti, nechte je pokračovat. Ale připomínání si vědomí jakožto formu Višnua nesmí být zapomenuto.

Promluva č. 23/2

Jestliže si osvojíte slova Gurua, pochopíte sebe jako nezrozeného a již zde pro vás nebude existovat žádná spoutanost a to i když tělo stále existuje.

10. dubna 1980

Brahma značí tvoření, Brahma je inspirován k tvoření. Zvyk tvoření je Brahma. Díky Brahma zde neustále dochází k tvoření, což je jeho kvalita. Proces tvoření stále pokračuje. Znalec tohoto tvoření není děním v tomto tvoření nijak dotčen. Bůh Brahma tvoří prostřednictvím svých agentů Prakruti (kosmická substance) a Puruši (kosmická duše). Díky jejich činnostem se svět stává čím dál víc přeplněn. Úkolem Brahmy je tvořit. Brahma nemůže zůstat bez tvoření. Vše, co Brahma vytvoří, je vyživováno Bohem Hari (Višnu), jehož kvalitou je satva guna. Je-li zde přemíra stvořeného, je kontrolována Bohem Šivou a nadbytek je Šivou likvidován. Toto vše je hra vědomí, nejsou zde žádné individuality ani formy. Těmito slovy Šrí Krišna říká, že Brahma, Višnu a Šiva jsou jeho jména. "Tato tři (božstva) jsou mými vyjádřeními." Šrí Krišna dále říká, že je nedotčen ať už dobrými či špatnými důsledky hry vědomí. Pokud si přejete v této hře uspět, držte se svého vědomí. Usilujte o to. Jakmile poznáte zdroj svého vědomí, nebudete dotčeni dopady svých dobrých či špatných činů, jež se udály ať už vědomě nebo nevědomě.

Podstata vašeho vědomí neboli "Já" je vždy neposkvrněná. Taková je vaše Self-láska (Átmaprem). Self-láska je natolik obrovská, že není připravena pozbýt sebe samu. Self-láska je vždy důkladně pociťována a je tu neustálá snaha existovat (být). Šrí Krišna je uvnitř vás a on objasnil, jak můžete zůstat nedotčeni ať už dobrým nebo zlým děním ve světě. Sebe sama ve své podstatě rozpoznáte jako (To) zářné, nekonečné a neomezené. To se ale stane jedině za předpokladu, že přijmete slova Šrí Krišny za své pravé "Já". Dokud nepřijmete Guruova slova, nejednáte podle nich a nejste s nimi zajedno, dění ve světě se vás bude stále dotýkat. Pokud přijmete Guruova slova a žijete podle nich v přesvědčení, že se jedná o vaši pravou totožnost, poznáte se jako nezrození, a budete mít nadále zkušenost, jako byste byli narozeni. Jestliže si osvojíte slova Gurua, pochopíte sebe jako nezrozeného a nic jiného; již zde pro vás nebude existovat žádná spoutanost a to i když tělo stále existuje. Jestliže tu není žádná spoutanost, jak vás potom může zasáhnout hřích či ctnost? Toto vše závisí na vaší úplné víře. Víra značí přesvědčení, lásku. Víra je přesvědčením o svém "Já". Pozbudete svou individualitu a budete sebe chápat jako neomezeného. Nenechte se svázat svou tělesnou totožností. Nedokážete zůstat sami o sobě, aniž byste zanechali tělesnou totožnost. Stejně jako batole potřebuje mléko v lahvi ke krmení, tak vědomí potřebuje fyzické tělo. Bůh Narajána přebývá v hmotném těle. Bůh je vědomí, což je kvalita satvy neboli potravinové esence. To, že víte, že jste, je tu díky potravinové esenci. Poznejte své vědomí jako formu Boha Višnu (Hari). Nepovažujte se za individualitu jakožto lidská bytost. K tomu však nedojde okamžitě. Toto přesvědčení musíte postupně praxí rozvinout. Učinit Guruova slova svými vlastními je snadné, ale důkladně je pochopit je obtížné. Tělo je forma, která je vytvořená konzumovanou a strávenou potravinovou esencí a v ní je vědomí, které je Božské. Jste také zde jako poznání "vy jste". Když životní dech a mysl opouští na sklonku života tělo, bytí přechází do stavu nebytí. Stav nebytí značí, že necítí svou přítomnost. Ten, kdo učiní Gurova slova za svá vlastní, nemá žádné zrození ani smrt. Ani Bůh smrti (Jama) ho neobtěžuje. Není dotčen žádným (ani tím nejmenším) hříchem či ctností. Ať už ve světě děláte cokoliv, nikdy neztraťte ze zřetele Boha uvnitř vás, vaše vědomí. Vaše vědomí bude rozvíjet svou velikost či hodnotu v přímé závislosti na tom, jaká bude vaše víra v něj. Vaše vědomí je projevené Brahman či Bůh Višnu. Ten, kdo má plnou víru ve vědomí, je bezforemný, třebaže je nadále v těle. I se svým pocitem bytí je ve stavu nebytí. Třebaže je v mnoha formách, je bezforemný. Je nepopsatelný. I přes toto vše je plně usazen v "Já". V duchovnu není zapotřebí přehlížet světské činnosti, nechte je pokračovat. Ale připomínání si vědomí jakožto formu Višnua nesmí být zapomenuto. Jakmile tělo zesne (umře), jste mimo vědomí. V těle (během života) jste s vědomím zajedno.

Vědomí značí naši přítomnost, poznání "my jsme". Zastavme se. Toto hluboké téma by mělo být důsledně prozkoumáno. Jméno Boha, který tvoří, je Brahma, Brahmadéva. Jeho prací je tvořit po celou dobu. Setrvávejte o samotě, musíte se naučit rozlišovat a meditovat na toto. Prací Boha Višnua je udržování a vyživování toho, co je vytvořeno. Kdo je Višnu a kde je? Není nikým jiným než přesvědčením vědomí o sobě. Co jiného než sebe-přesvědčení samotného vědomí je tím, kdo vyživuje tělo a stará se o něj? Každý z vás jedná v tomto světě v důsledku víry a přesvědčení v sebe sama. Višnu dělá svou práci s láskou a upřímností. Višnu značí vědomí v celém těle. Vše, co bylo dosud řečeno, si s oddaností a vírou připomínejte. Zabývejte se tím do té doby, dokud si to neosvojíte. Když tu je přemíra tvoření, bůh Šiva vstoupí na scénu, aby udržoval ničením rovnováhu. Šiva ničí nadmíru. Brahma, Višnu a Šiva jsou vyjádřením Jednoho, a tím je Pán Višnu, jenž je naším vědomím, naší Self-láskou, sebe-přesvědčením. Naše vědomí se po celý den stará o tělo. Budete s tím souhlasit? Není to vědomí, které pečuje o tělo? Vaše sebe-přesvědčení, vaše vědomí, je Bhagaván Višnu, není tomu tak? Hovoříme-li o ochraně těla, pak používáme termín sebe-přesvědčení neboli víra v sebe sama. Pokud jde o jednání či činnost, tak je zažitý pojem poznání. Nezůstává toto božské poznání "my jsme" jako poznání neustále? Nejsme ve společnosti poznání po neomezenou dobu. Značí to, že poznání zemře? Budete vědět proč a jak to je, když plně využijete svoji víru. S tímto poznáním budete transcendovat všechny svoje spoutanosti vzešlé v důsledku nadějí, tužeb a chtění. Třebaže Pán Višnu žije relativně velmi dlouho, nemůže však jako Višnu zůstat po nekonečnou dobu. Běžně není tato skutečnost odhalena každému. I kdyby mu to bylo řečeno, stejně to nepochopí. Ten, kdo má o tom plné poznání, pro něho zde není žádná forma ani omezená totožnost, která má naděje, touhy a chtění. Veškeré naděje, touhy a chtění jsou mu k ničemu. Nejsou pro něho. Není zde nic lepšího než vědomí, poznání "vy jste". Avšak toto vědomí není trvalé. Jednou zanikne. Zde je velmi zapotřebí využít rozlišování. Musíte uctívat své vědomí jako Brahma, Višnu a Šivu. Uctívání vědomí značí vroucně ho milovat. Uctívaní vědomí značí vroucně ho milovat jako něco velice důležitého. Musíte mu dát náležitou pozornost, kterou si zaslouží.

konec přednášky

 

rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj

Překlad: Aleš a Gabriela Adámkovi

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.