Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

IV.2. - Kírtan (z knihy Dásbódh)

5. 12. 2014 - David

|| Šrí Rám ||
1. Posluchač se zeptal na oddanost Bohu a já jsem řekl, že má devět druhů. Prvním z nich je naslouchání, které jsem již popsal v první kapitole. Nyní vyslechněte o kírtanu, kam patří příběhy o bohu v poezii i próze.
2. Tímto druhem oddanosti je vyprávění příběhů Pánu Rámovi, Krišnovi, Šivovi atd. a propagování slávy Boha díky správnému užití své moci dobře mluvit.
3. Oddaný by se měl nazpaměť naučit mnoho příběhů, písní atd. a měl by být schopen citovat z mnoha knih a pravidelně v chrámech vyprávět příběhy atd.
4. Aby jeho duchovní život prospíval, měl by příběhy vyprávět stále znovu a znovu, i kdyby je už odříkal stokrát a neměl by bez této činnosti ztrácet čas.
5. Vždy znovu by měl být plný dychtivosti a velice pečlivý při přípravě programů a celá atomsféra by měla znít těmito oddanými písněmi.

6. Měl by skutečně z celého srdce milovat tuto práci a měl by ji brát se vší vážností.
7. Bůh miluje kírtan. Díky kírtanu se mysl uklidní a v této kalijuze je to nejužitečnější prostředek k osvobození pro většinu lidí.
8. Měl by popisovat různé vzhledy Boha, jeho šperky, ošacení, vzezření, které je vhodné pro meditaci a měl by s plnou pozorností vyprávět posluchačům příběhy z jeho života, aby byli zcela zaujati.
9. Vítězství, sláva, udatnost a velikost paramátma by měla být s láskou popsána tak, že oddaní, kteří to budou poslouchat, budou ve svém srdci plni radosti.
10. Části těchto příběhů s odkazy a výklady, hlasité zpívání Božího jména doprovázené tleskáním a vyprávění anekdot, které by podpořily téma.
11. Měl by dohlédnout na to, aby celé série takovýchto programů s bicími nástroji, hudbou, tancem, mnoha příběhy apod. nikdy neustaly.
12. Měl by toto příběhy vyprávět s takovým zaujetím a citem a s plynulým přednesem, aby srdce posluchačů byla naplněna oddaností.
13. Měl by zpívat s hlubokým zanícením, se slzami v očích, ve vytržení, s vibrací svého těla a měl by se klanět před obrazy Boha.
14. Podle potřeb daného příběhu by měl používat různé druhy básní, veršů, balad, patetických či komických témat a písní.
15. Měl by, s podporou knih a předepsaného jednání, vyprávět příběhy plné různých nálad a poetických konstrukcí a měl by citovat mnoho rčení, aby v srdcích posluchačů vzbudil kajícnost.
16. Měl by velmi jasně vyprávět o oddanosti, poznání, asketických kvalitách, morálce, spravedlnosti, obraně dharmy, o cestě k Bohu a dalších duchovních tématech.
17. Podle okolností by měl buď podporovat cestu oddanosti k osobnímu Bohu a měl by popisovat význam tohoto druhu oddanosti anebo, pokud je vhodná příležitost, by měl vykládat o abstraktní části duchovního učení.
18. V takovým případě, kdy popisuje jemnosti týkající se nejvyšší Pravdy, by měl nechat stranou popisy vnějších projevů oddanosti a měl by se zcela zaměřit na výklad přesných pojmů, ale neměl by mluvit bez základů a logiky.
19. Měl by recitovat Védy, některým lidem by měl vyprávět mytologické příběhy a jiným by měl popisovat přirozenosti iluze a Skutečnosti.
20. Měl by se starat o ochranu poznání Brahman a neměl by dovolit, aby se přetrhla následnost linie (od Mistra k žáku).
21. Měl by ochraňovat asketické kvality, kvality moudrosti a s nejvyšší bedlivostí by měl oslavovat všechny cesty.
22. Neměl by mluvit tak, že by posluchačům přicházely na mysl pochybnosti, neměl by narušit klid jejich mysli a neměla by se vytratit snaha o pozvednutí morálky a spravedlnosti.
23. Kírtan se vztahuje k projevenému (saguna) Bohu, zatímco advaita by měla být rozebírána během přednášek. Měl by přikládat náležitou důležitost prvnímu, zatímco bude zdůrazňovat i to druhé.
24. Musí mít dokonalé poznání a schopnost dobře hovořit, protože pokud je jeho poznání pouze mělké, nebude schopen odpovídat na dotazy. Přednášející musí být vskutku velmi zkušený.
25. Měl by předávat poznání, aniž by někoho ranil, ani by neměl zničit žádný dobrý názor či porušit nařízení Véd a každý by měl získat jeho oporu při své cestě za Skutečností.
26. Nakonec, když dáme stranou všechny podrobnosti, můžeme říci, že popis Božích vlastností se nazývá kírtan, druhý druh oddanosti.
27. Není pochyb o tom, že díky tomuto způsobu oddanosti budou odstraněny veliké chyby v naší povaze, zajisté dosáhneme vysokých míst v nebeských světech a nakonec i samotného Boha.
28. Díky tomuto způsobu bude řeč plynulá a čistá, oddaní budou významní a všichni lidé ctností.
29. Díky tomuto způsobu oddanosti se mysl snadno soustředí, správně se rozhodneme na duchovní cestě a pochybnosti v mysli posluchačů i mluvčího zmizí.
30. Dokonce i Nárada, syn Brahmy, neustále zpívá chválu Harimu, a proto se mu říká stejným jménem – Nárájana.
31. Je proto třeba říci, že kírtan je velmi významný a díky němu je Paramátman potěšeno. Všechna poutní místa i Pán sám spočívají šťastně v kírtanu.
Tímto končí, ve čtvrté Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, druhá kapitola s názvem "Kírtan".
Přeložil: David Dostal

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.