Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

III.8. - Utrpení zapříčiněné kosmickým řádem (z knihy Dásbódh)

7. 11. 2014 - Michal

|| Šrí Rám ||
1. V předešlých dvou kapitolách jsme popsali fyzické strasti a utrpení pocházející z vnějších objektů. Nyní popíšeme pohromy a utrpení přišlé z přírodních zdrojů, buď zde anebo na onom světě, ponejvíce v důsledku naší vlastní "Karmy". Nazveme je kosmické strasti.
2. Ovocem dobrých či špatných činů jedinců je utrpení nebo potěšení po smrti – utrpení v pekle a potěšení v nebi - to se nazývá kosmické strasti.
3. Lidé páchají mnoho přestupků a prohřešků svojí domýšlivostí a nekritičností a ty se stávají příčinou mnoha utrpení a trestů, které sesílá "Jama", Bůh smrti.
4. Lidé konají mnoho špatných skutků, buď v moci peněz anebo s pomocí mnohých osob či s podporou krále a různými druhy sil.
5. Trpí v pekle po smrti, protože dělají to, co by dělat neměli, porušují kodexy chování.

6. Jsouce zaslepeni sobectvím, prahnou přisvojit si mnohé věci ostatních, připravit druhé o jejich živobytí, násilím zabrat jejich půdu, ukrást peníze, ženy nebo jiné předměty.
7. Jsouce domýšliví a povýšení, zabíjí obyvatele a jejich rodiny, páchají četné zločiny a proto trpí v pekle.
8. Překračují své hranice. Ve vesnici trestá vůdce vesnice. V provincii trestá zločiny, pokud byly spáchány, vládce provincie.
9. Stejně tak je vládce potrestán králem a ten je na oplátku potrestán Bohem smrti, koná-li příkoří.
10. Páchá-li král nemravností a sobectvím bezpráví, bude rovněž trpět po smrti.
11. Když se král dopustí státnickým jednáním protiprávního činu, je potrestán "Jamou" , a koná-li "Jama" bezpráví, potrestá jej Všemohoucí Bůh.
12. Bůh vytvořil tento pevný řád, ve kterém je od nás očekáváno mít náležité morální chování a nepostupujeme-li v souladu s božími zákony, trpíme po smrti.
13. Různé autority, mající právo potrestat zločince, jsou ustanoveny toliko Bohem, a proto se takové utrpení nazývá božské neboli kosmické. Tato třetí kategorie strastí bývá velmi bolestivá.
14. V písmech jsou popsány různé způsoby potrestání, udělené duším v pekle a tomuto utrpení se nelze vyhnout v důsledku našich vlastních činů.
15. V těchto knihách jsou podány podrobnosti, týkající se prohřešků a přečinů.
16. Přirozeností kosmického řádu lidé nabývají dva druhy jemných těl. S jedním zakoušejí pouze bolest. S druhým získají potěšení v nebi.
17. V souladu s písmy získají lidé za dobré skutky mnohá potěšení a štěstí; za přečiny obdrží přísné potrestání. O písmech bychom neměli pochybovat.
18. Lidé kteří neuposlechnou příkazy Véd a nemají úctu k Bohu, budou určitě tvrdě potrestáni. Toto je celkový obraz utrpení způsobený kosmickými silami.
19. Existuje druh pekla, ve kterém služebnictvo Boha smrti uvrhne duši do jeho jemného těla. Ono peklo je plné červů, kousajících takového jedince.
20. Existuje jiný druh pekla, které je jako velký hrnec, mající úzké hrdlo, ve kterém je strašlivý odporný smrad a extrémní horko. Nazývá se Kumbhipak, neboli vroucí kotel.
21. Existují další pekla, ve kterých je duše položena na horkou zem, probodána rozpálenými dýkami a přinucena objímat žhavé sloupy.
22. Existují mnohé kruté způsoby potrestání v pekle mnoha hrozivými zbraněmi, kde hříšníci těžce trpí.
23. Na tomto světě jsou rovněž mnohá potrestání, ale ty v pekle je překonají. Mučedníci nemají chvíli klidu – takto nepřetržité je týrání v pekle.
24. Čtyři služebníci Boha smrti drží jedince ze čtyř stran a ostatní ho nepřetržitě bijí. Napínají ho, tahají , hází s ním o zem a dostává rány za ranami.
25. Nemůže vstát, ani se posadit. Nemůže plakat, nemůže zahynout. To je bolest nad jiné!
26. Vzlyká, pláče, křičí, běduje a jsa nepřetržitě postrkován těmi surovými služebníky, slábne a slábne, ale zemřít nemůže.
27. Je zasypán nejsprostšími slovy a nejtvrdšími ranami! Existuje vskutku nesčíslně způsobů potrestání.
28. Nejdříve jsme popsali potrestání udělená králem, ale potrestání udělená Jamou je značně převyšují a jsou skutečně velmi drastická.
29. Tím jsme popsali fyzické strasti, strasti pocházející z vnějších objektů a nyní kategorii božích trestů. Je to stručný popis a je předložen pouze k naznačení tvrdosti všech utrpení.
Tímto končí, ve třetí Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, osmá kapitola s názvem "Utrpení zapříčiněné kosmickým řádem".
Přeložil: Michal Nierostek

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.