Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

II.2. - Znaky dobrých předností (z knihy Dásbódh)

18. 7. 2014 - Ivan

1. Posluchači, buďte prosím pozorní. Vyprávím nyní o dobrých znacích nebo dobrých přednostech, jejichž rozvíjením se člověk stane schopným poznání.
2. Člověk by neměl jít jinam, aniž by se řádně zeptal na to, kam cesta vede; člověk by neměl jíst žádné ovoce, aniž by poznal jeho vlastnosti, atd. A také by neměl unáhleně zvedat nic, co leží kolem.
3. Člověk by se neměl přít bez konce. Člověk by neměl mít ve své mysli zlomyslnost. Člověk by se neměl oženit s žádnou dívkou, aniž by se důkladně dotázal na její rodinné pozadí.
4. Člověk by neměl hovořit neuváženě; člověk by neměl udělat nic, aniž by zvážil správnost svého konání; člověk by neměl vykonat nic, aniž by si řádně promyslel zásady chování.
5. Člověk by neměl vůči druhému člověku projevovat svou zlost, pokud ho důvěrně nezná. Člověk by neměl navazovat známosti se zloději. Člověk by neměl cestovat v noci sám bez řádných opatření.

6. Člověk by neměl být strohý a rozbíjet dobré vztahy. Člověk by neměl získávat peníze skrz hřích. Člověk by se neměl nikdy odchýlit od cesty ctnosti.
7. Člověk by neměl nenávidět a vinit, neměl by setrvávat ve špatné společnosti a neměl by násilím brát druhému peníze nebo ženu.
8. Člověk by neměl odporovat řečníkovi, zatímco hovoří; člověk by neměl rozbíjet společenství; člověk by za žádných okolností neměl zanedbávat nebo opouštět studium poznání.
9. Člověk by se neměl hádat s mužem, který každého zneužívá; člověk by se neměl přít s upovídanou osobou a člověk by neměl ztratit lásku světců ze svého srdce.
10. Člověk by se neměl přehnaně zlobit; člověk by se neměl znepokojovat nebo trápit své drahé přátele a když někdo učí, neměl by se stát rozmrzelým.
11. Člověk by neměl být neustále vzpurný; neměl by se chlubit prázdnými slovy a neměl by hovořit o svých úspěších, aniž by byl skutečně úspěšný.
12. Člověk by neměl zapomenout na to, o čem mluvil a v kritické době by neměl propást příležitost dokázat vlastní cenu. Člověk by neměl kritizovat ostatní, když sám není schopný nic udělat.
13. Člověk by se neměl cítit šťastný v lenosti; člověk by si neměl cenit zlých klevet a člověk by neměl dělat nic, aniž by tomu nejprve sám důkladným zkoumáním řádně neporozuměl.
14. Člověk by neměl být připoutaný k tělesnému pohodlí; člověk by neměl polevit v úsilí a neměl by být podrážděný utrpením.
15. Člověk by neměl být ostýchavý na veřejném shromáždění, neměl by neurčitě žvanit a nikdy by neměl zbytečně na něco přísahat nebo se o něco sázet.
16. Člověk by se neměl příliš trápit, ani být líný tím, že by nic nedělal; a člověk by neměl zírat na ostatní zadané ženy.
17. Člověk by neměl být nikomu zavázaný a když musí přijmout pomoc, měl by laskavost oplatit. Člověk by neměl ostatní trápit nebo je zradit.
18. Člověk by neměl zůstávat nečistý a neměl by nosit ošuntělé oblečení. Člověk by se neměl ptát "Kam jdeš" nikoho, kdo odchází.
19. Člověk by neměl ztratit širší pohled na věci. Člověk by neměl být závislý; a neměl by vkládat vlastní břemeno (ve věci nasycení, ošacení, přístřeší nebo peněz) na ostatní.
20. Člověk by neměl provádět transakce bez řádných dokumentů, neměl by si půjčovat od povaleče, a neměl by chodit do vládních institucí bez řádných listin nebo svědectví.
21. Člověk by se neměl stavět na stranu falešných požadavků; člověk by neměl odporovat většinovému názoru na žádném shromáždění a člověk by nikdy neměl mluvit neuctivě.
22. Člověk by neměl cítit závist, když vidí bohatství druhých a podobně; člověk by neměl potrestat nikoho, když neudělal nic špatného a člověk by se neměl chovat nespravedlivě tím, že je pyšný na svou fyzickou sílu.
23. Člověk by se neměl přejídat ani by neměl spát přespříliš a neměl by přebývat v domě muže, který je známý tím, že rozšiřuje pomluvy.
24. Člověk by se neměl slepě zaručovat za příbuzné, ale měl by si ověřit pravdu; člověk by neměl chválit sám sebe a neměl by se sám sobě smát, když vypráví příběhy.
25. Člověk by neměl kouřit, neměl by brát drogy a neměl by se přátelit s upovídanou osobou.
26. Člověk by neměl zůstávat nečinný bez práce. Člověk by neměl tolerovat urážky. Člověk by neměl přijímat potravu ani od starších lidí, pokud není čistá.
27. Člověk by nikdy neměl mít špatný zvyk používání hrubého jazyka. Člověk by neměl zesměšňovat ostatní a člověk by se neměl příliš zabývat drobnými opominutími opravdu vznešených lidí.
28. Člověk by neměl ukrást žádnou věc, kterou vidí ležet kolem; člověk by neměl být příliš utrápený, a člověk by se neměl hádat mezi sobě drahými lidmi.
29. Člověk by neměl nikoho podvést nebo zničit; člověk by neměl podávat falešné svědectví; a člověk by se neměl nikdy chovat iracionálně.
30. Nemělo by se klevetit a nemělo by se krást! Člověk by neměl být zapletený s manželkou někoho druhého a člověk by neměl nikoho kritizovat a pomlouvat.
31. Když přijde čas, člověk by se neměl bát vykonat hrdinský čin, člověk by neměl nechat, aby byla zničena naše zbožnost, a jestliže se nepřítel vzdá, neměl by být trestán.
32. Člověk by neměl být namyšlený tím, že má malé množství peněz; člověk by neměl být zahanbený při uctívání, a člověk by se neměl chovat domýšlivě ve společnosti dobrých a zbožných lidí.
33. Člověk by neměl mít co do činění s pošetilou osobou. Člověk by neměl klást svou ruku na temné místo. Člověk by neměl zapomínat své věci z nedbalosti.
34. Nemělo by se přestávat v denních koupelích a rituálech a v tradičních rodinných obřadech. Člověk by neměl dělat z nedbalosti špatné věci.
35. Člověk by neměl zapomenout naslouchat Boží slávě. Člověk by neměl odporovat, zatímco někdo mluví a člověk by neměl zanedbávat vyšší cestu osvobození, nucen rodinnými pouty.
36. Člověk by neměl zapomenout splnit slib daný Bohu. Člověk by neměl opovrhovat svým vlastním náboženstvím a neměl by pod vlivem nikoho dělat žádné zahanbující věci.
37. Člověk by neměl být krutý. Člověk by neměl zabít žádné stvoření. Člověk by neměl jít ven, když je silný déšť nebo není vhodná doba.
38. Člověk by neměl zpanikařit, když je postaven tváří tvář shromáždění. Člověk by neměl propást příležitost dát správně načasovanou a řádnou odpověď a neměl by být zastrašený, dokonce i když ho někdo uráží.
39. Člověk by neměl být bez Gurua, ale neměl by mít Gurua, který náleží k nižší kastě. Když je člověk bohatý, neměl by si myslet, že bude žít věčně.
40. Člověk by neměl opustit cestu pravdy a jít cestou nepravdy a neměl by být pyšný na nesprávné věci.
41. Člověk by měl vymazat špatné jméno a získat dobré jméno. Rozlišováním by se měl pevně držet cesty pravdy.
42. Jestliže tyto dobré přednosti nejsou rozvíjeny, z člověka se stane špatná bytost. Znaky takového špatného člověka budou popsány v příští kapitole, kterou byste si měli vyslechnout.
Tímto končí, v první Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, osmá kapitola s názvem "Chvála duchovního společenství".

Přeložil: Ivan Wiesner

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.