Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

I.8. - Chvála duchovního společenství (z knihy Dásbódh)

20. 6. 2014 - Martin

|| Šrí Rám ||

 

1. Nyní pozdravme společenství všech světců a duchovně hledajících, ve kterém je snadné dosáhnout osvobození a v němž je Pán světa přítomen v celé své laskavosti.
2. Bůh řekl jednou Náradovi: "Nesídlím ve Vaikuntě ani v srdcích meditujících jóginů, ale jsem tam, kde jsou mí oddaní a pějí na mne chválu."
3. A proto je shromáždění světců opravdu něčím mimořádným. Je to Vaikuntha, kde oddaní zpívají, hlasitě provolávají jméno Boží a pozvedají svůj hlas, aby vylíčili vítězství Boží.
4. Na takovýchto setkáních zní písně milujících oddaných. Jsou tu vyprávěny příběhy o Bohu a lidé předvádějí výjevy o Božích dobrodružstvích ve formě prózy i ve verších. Je možné si tu vyslechnout přednášky o Védách i mytologické příběhy.
5. Jsou tu opěvovány schopnosti Všemohoucího Boha. Neustále se zde diskutuje o filosofických problémech a o přemnohých duchovních směrech.

 

 1. Vládne tu spokojenost, neboť pochybnosti jsou odstraňovány a Boží obraz se díky nesmírně přitažlivým vyprávěním o Bohu a jeho kráse hluboce dotýká srdcí všech zúčastněných .

 2. Na takovýchto setkáních jsou láskyplní a upřímní hledající, kteří jsou jemní a zbožní, spolu s velice oddanými zpěváky, kteří mají krásné hlasy.

 3. Setkáme se tu s lidmi, kteří jsou svědomití, dobře vychovaní, laskaví, zbožní, chvályhodní, velice milí, a kteří si udržují vnitřní neposkvrněnost i vnější čistotu.

 4. Jsou tu jógini, lidé bez žádostí, kteří se nezajímají o světské věci, jsou přesní, neochvějní ve svém klidu, asketičtí, po ničem neprahnoucí.

 5. Máme tu také Sanjásiny s holí, vousaté světce a přívržence kultu Nath, kteří nosí symboly svých sekt. Někteří z nich se dali na duchovní cestu už v dětství a někteří z nich jsou mistry jógy.

 6. Na takových setkáních jsou rovněž lidé, jejichž praxí je enormní opakování manter či pokání, jsou tu ti, kteří žijí trvale na poutních místech, lidé s velice pevnou myslí, velcí jogíni i ti, kteří milují všechny a žijí normálně ve společnosti ostatních lidí.

 7. Jsou tu mistři, světci i duchovně hledající. Jsou tu lidé, kteří zkoumají mantry a symbolické duchovní obrazce a jsou zároveň věrnými oddanými, kteří uznávají důležitost Ctnosti.

 8. Na těchto shromážděních jsou svatí muži, ušlechtilí lidé, učenci, znalci Véd, vědci a lidé, kteří vedou ostatní, neboť jsou osvícení, znají všechny aspekty života a mohou být všem prospěšní. Jsou tu též lidé, jejichž skutky jsou vždy velice ryzí.

 9. Jsou tu jogíni, velcí znalci jazyka, největší světci, logici, nesmírně inteligentní a proslulí básníci i poustevníci, specializující se na kontrolu mysli. Jsou tu také mniši, kteří chodí úplně nazí.

 10. Jsou tu moudří lidé, kteří znají Brahman i Atman, filosofii, fyzické tělo a umění jógy, a kteří nemají zájem o světské věci.

 11. Lze se tu setkat s učenci a učiteli Purán, s inteligentními lidmi, kteří recitují Védy a s přívrženci Ajurvédy.

 12. Někdy tu najdeme velké vznešené lidi a odborníky na Védy, lidi, kteří se vyznají v provádění obětí, jakož i ty, kteří doma udržují a uctívají posvátný oheň. Jsou tu také léčitelé, zaříkávači zahánějící zlé duchy a ušlechtilí lidumilové.

 13. Jsou tu lidé, kteří znají minulost, přítomnost a budoucnost, i lidé, kteří vstřebali mnoho učení, ale přesto v sobě nemají žádnou pýchu ani očekávání.

 14. Na takových shromážděních jsou boží lidé, kteří jsou mírumilovní, laskaví, prostí a naprosto neposkvrnění, kteří mají dobré srdce, jsou schopni odpouštět a jsou zcela oddáni cestě za poznáním.

 15. Výjimečnost takového shromáždění lze jen stěží popsat, protože lidé, kteří ho vedou, jsou tak úžasní a mají velký cit pro to, co je trvalé, a co je pouze dočasné.

 16. Na takových místech máte možnost slyšet skvělé věci a všichni přítomní se zajímají o duchovní záležitosti. Je tedy přirozené, že takové setkání je příležitostí k osvobození.

 17. Sejdou se zde velice ctnostní lidé s mimořádným vnitřním založením a takovéto shromáždění je prodchnuto trvalou radostí a štěstím, které je věčně svěží.

 18. Na takovýchto shromážděních jsou i mistři v různých vědeckých a uměleckých oborech, lidé ctnostní a vážení, které Bůh miluje.

 19. Jsou zde extroverti i introverti, lidé oddaní rodinnému životu a altruisti, lidé žijící obyčejný světský život i ti, kteří odešli do ústraní, přičemž někteří se vzdali úplně všeho.

 20. Staří, mladí i děti, muži i ženy, ti všichni tu pravidelně meditují a uctívají Pána Višnua, který je tmavý jako list ze stromu Tamal.

 21. Zdravím a vzdávám hold všem božím lidem, jejichž požehnání nám okamžitě přináší velký mír.

 22. Zdravím všechna tato shromáždění mimořádných lidí, kde vždy mocně zaznívá chvála Boží a kde neustále probíhají programy s duchovními promluvami.

 23. V mnoha velkých knihách světci stále opakují, že shromáždění světců, kteří jsou Božím vtělením, pomáhají člověku dostat se na nejvyšší úroveň.

 24. V období Kalijugy, ve kterém se teď nacházíme, je velebení Boha zpěvem tím nejlepším prostředkem k dosažení Boha, a to se právě děje na těchto velkých shromážděních, kde jsou pomocí naslouchání odstraňovány všechny překážky.

Tímto končí, v první Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, osmá kapitola s názvem "Chvála duchovního společenství".

Přeložil: Martin Vinkler

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.