Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

I.7. - Chvála básníkům (z knihy Dásbódh)

13. 6. 2014 -

|| Šrí Rám ||

1. Nyní se pokloníme velkým básníkům, kteří jsou vládci světa jazyka, a nebo můžeme říci, že jsou bohy, kteří na sebe vzali inkranci Véd.

2. Jsou jako rodný dům bohyně Sarasvatí, či jsou životem různých umění a když skutečně promluvají, tak jsou místem odpočinku pro všechny světy.

3. Jsou slávou čtyř dosažení nebo těmi, kteří rozdávají důležitost Pánu světa. Kvůli jejich schopnosti popisovat slávu Boží se jim říká básníci.

4. Jsou oceány drahokamů řeči nebo otevřenými jezery osvobozených! Ne! Ne! Jsou doly inteligence .

5. Jsou nádržemi duchovních knih nebo jsou kameny plnícími přáni, které dovednou mluvit. Ne! Ne! Jsou mlékem božské krávy, které obdrží šťastní posluchači.

 1. Nebo můžeme říci, že jsou božským stromem plnícím každou představu nebo útočištěm svobody. Ne! Jsou prodlouženou přirozeností naprosté svobody.

 2. Tito básníci jsou ztělesněním prospěchu v onom světě anebo jsou svým způsobem posvátnými cestami jóginů. Duchovní úsilí inteligentních lidí přijalo tvar a dostalo podobu básníků.

 3. Nebo jsou poznávací značkou abstraktního principu. Jsou rozpoznáním TOHO, co je bez atributů. Může se říci, že jsou odrazem toho, kdo je za iluzí. Takoví jsou básníci.

 4. Jsou esencí smyslu Véd, neboť díky jejich milosti je jinak nedosažitelný všemocný Bůh pochopen skrze Sebepoznání.

 5. Básníci jsou mastí, která otevírá oči aspiranta. Může se říci, že jsou pokáním hledajících či radostí Adeptů, která není nikdy vyrušena.

 6. Básníci jsou středem esenciálního náboženství každého. Jsou vodítkem sebeovládání. Básníci jsou pokorou zbožných lidí a inspirátory mírnosti.

 7. Básníci jsou ochránci bezžádostivosti. Jsou ozdobou oddaných. Ne! Ne! Tito básnici chrání naše náboženství.

 8. Jsou stavem lásky milenců. Jsou předmětem meditace těch, kdo meditují. Rozšiřují slávu opravdové oddanosti do světa.

 9. Jsou kořeny všeho spirituálního snažení a jsou plody různých úsilí. Můžeme říci, že jen díky milosti básníků jsou různé počiny úspěšné.

 10. Nejdříve je dokončení básně, poté je zvýšen zájem posluchačů a díky dobré poezii získají ostatní básníci světlo, které je vede při psaní jejich básní.

 11. Básnici jsou stvavem vysoké učenosti u učenců. Jsou nejvyšší silou mocných a různými dovednostmi bystrých lidí.

 12. V poezii je forma a verš, různá metra, rýmy, různé druhy prozaických a básnických forem a ty jsou tvůrci různorodých aliterací při použití odpovídajícíh slov.

 13. Vskutku, básnici jsou ozdobami vesmíru. Jsou obohacením bohyně Lakšmí a konečnou přirozenosti okultních sil. Takoví jsou básníci.

 14. Básníci jsou ozdobou jakéhokoli jednání a znaky dobrého osudu a chrání radost všech.

 15. Jsou to básníci, kteří dávají podobu obrazům bohů. Jsou to básníci, kteří popisují velikost mudrců. A jsou to básníci, kteří si cení toho, čeho věda může dosáhnout.

 16. Kdyby básníci nic neudělali, nikdo na světe by nebyl osvobozen. Jsou tedy základem celého vesmíru.

 17. Bez těchto velkých básníků by zde nemohlo být žádné vědění ani učený člověk. Veškeré vědění je jen díky básníkům.

 18. V dávných časech žili velcí básníci jako byl Vjása a Valmíki a díky jejich spisům se všichni lidé naučili civilizovanosti a rozlišování.

 19. Za dávných časů existovala velká básnická díla, ze kterých povstala celá věda jazyka a mnoho lidí se stalo učenými odborníky.

 20. Za dávných časů existovalo nesčíslné množství velkých básníků. Dokonce i dnes jsou takoví básníci a také v budoucnosti budou. Jim všem se klaním.

 21. Tito básníci jsou obrazy moudrosti, velkým Guruem bohů, který se objevil na tomto světě a skrze jejich ústa mluví Védy.

 22. Básníci rozebírají různé nauky, aby pomohli lidem a také popisují konečnou Pravdu, která je bez pochyby završená sama v sobě.

 23. Tito básníci jsou jako mraky nektaru, které se k nám milosrdně otočily nebo jsou prameny devíti způsobů literatury řinoucími se k nám nebo jsou jezery bezmezné radosti.

 24. Jsou pokladnicemi rozlišování, které se personifikovaly a jsou koncetrovanými myšlenkami jednoho nejvyššího Brahman.

 25. Tito básníci jsou cennými poklady původní energie, před kterou všichni ostatní vypadají bledě a neschopně. Můžeme říci, že díky šťastnému osudu je lidé mají.

 26. Nebo můžeme říci, že tito básníci jsou loděmi radosti, které jsou plné blaženosti a jsou užitečné pro všechen lid při jejich usilování o dosažení blaženosti, druhého břehu.

 27. Jsou majetkem Brahma. Jsou stavem jógy úplného člověka či jsou výsledkem oddanosti, která nese ovoce.

 28. Jsou slávou Boha, která je větší než nebesa a literatura těchto básníků je obsáhlejší než stvořený vesmír.

 29. Nyní dosti toho myšlení. Tito velcí básníci jsou oporou vesmíru a jim nábízím své hluboké pokolny a respekt.

Tímto končí, v první Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, sedmá kapitola s názvem "Chvála básníkům".

Přeložil: David Dostal

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.