Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

3/1 Džňána neboli vědomí se setkalo s vědomím – (přepis audio nahrávky)

6. 5. 2014 - Aleš a Gabi

maharaj_audio2sm.jpgNa adrese: www.netinetifilms.com je uveřejněna třetí nahrávka (první část) audiozáznamu promluv Šri Nisargadatta Maharadže, které do angličtiny doslovně překládá pan Mahan Gaitonde. Džaj Guru Maharadž. Bdění značí Átman, což znamená ´my´. Označuje to, že ´my jsme´. Objeví se zde pocit Bytí, který se dále probudil jako ´Já´. Ale bdění značí pouze pocit Bytí. Je to poznání, kterým jediným jsme. Nyní přijměte pouze tento pocit Bytí. Hledající musí přijmout tento pocit Bytí. Toto je zasvěcení. To, že dal Guru zasvěcení, znamená, že udělal laskavost Jemu (pocitu Bytí). Zasvěcení bylo dáno, ale kdo ho udělil? Zasvěcení bylo dáno tímto bděním, pocitem Bytí, beze slov. Poté, co se probudíte, a předtím, než začnete mluvit, necítíte, že jste? Je to pouze pocit Bytí. Nazvěme ho Átman. Átman prostě znamená ´my´. Poté začnou činnosti. Kolik z vás je těch, kdo následují toto zasvěcení?

Nahrávka 3 - část první

 
Spočívejte v Já neboli uctívejte Já. Každý z vás zde dostal zasvěcení. Ale s jakým poznáním či znalostí toto zasvěcení zužitkujete? Mantra, kterou jste obdrželi, je krátká. Nelze říci, že je malá či velká. V těle jste přijali svůj pocit Bytí. On je zde bez vyžádání. Zasvěcení je dáno tomu, kdo přijal tělo za svou formu, přijal tělo za sebe sama. Tato tělesná totožnost by měla být automaticky odhozena a nikoliv záměrně odmítána. Smysl zasvěcení je ten, že v těle jste vy tímto vědomím, poznáním. Alu značí přítomnost (minute – angl.), graha značí přijetí, že vy jste vědomí v těle.

 Všichni z vás přijali zasvěcení, ale věnujete tomuto zasvěcení patřičný zřetel (vážnost)? Žádné poznání nelze změřit. Jestliže někoho potkáte, má toto poznání, které máte, nějaký rozměr? Poznání jakéhokoliv druhu je nezměřitelné. Poznání, že vy jste, se potkalo s poznáním, že já jsem. Poznání, že já jsem, bylo potkáno v Já.

Děláte tolik věcí, ale ve skutečnosti jste spojen s tělesnou totožností. Tělo je zde, má formu. Pokládal jsem dříve tělo za svou totožnost, ale na čem tělo závisí? Co je to, co je zde před tím vším? Ráno tu náhle bylo světlo. K čemu zde došlo? Pocítili jste, že jste vzhůru. První věc, která nastala, je to, že jste pocítili, že jste vzhůru. Kvůli čemu se to stalo? Nazvěme To, co není ani bdělé, ani nespí, a co zde je po celou dobu přebývající, jako Já neboli Átman.

Jak je zde toto Já? Není ani vědomé, ani nevědomé. Ale jakmile došlo k probuzení, Já si toho bylo vědomo. A bdělý stav nastal. Jakmile počal, byl pohlcen tělem. Bdělý stav byl zahalen tělem. Bdělý stav poté začal jednat, přijímaje formu těla za svou formu a jméno těla za své jméno. Co znamená zasvěcení, které jste obdrželi? Je to stav před probuzením. Abychom to pochopili, musíme tomu přidělit jméno. Ale zde není žádné volné místo pro označení tohoto (stavu před probuzením), pamatujte si to.

Jméno značí slovo a zde ve stavu před probuzením není žádná zkušenost slova. Víte to, aniž byste se kohokoliv zeptali. Jestliže nazvete Bytí jako Átman, je nutné ho označit jako Paramátman. Když uslyšíte jméno, cítíte, že jste pochopili. Co jste pochopili? To, co zde je před probuzením, je Paramátman, Absolutno. Bdění značí Átman, což znamená ´my´. Označuje to, že ´my jsme´. Objeví se zde pocit Bytí, který se následně probudil jako ´já´. Ale bdění značí pouze pocit Bytí. Je to poznání, kterým jediným jsme. Nyní přijměte pouze tento pocit Bytí. Hledající musí přijmout tento pocit Bytí. Toto je zasvěcení. To, že dal Guru zasvěcení, znamená, že udělal laskavost Jemu (pocitu Bytí). Zasvěcení bylo dáno, ale kdo ho udělil? Zasvěcení bylo dáno tímto bděním, pocitem Bytí, beze slov. Poté, co se probudíte, a předtím, než začnete mluvit, necítíte, že jste? Je to pouze pocit Bytí. Nazvěme ho Átman. Átman prostě znamená ´my´. Poté začnou činnosti. Kolik z vás je těch, kdo následují toto zasvěcení?

Lidé uctívají Boha kvůli světským ziskům, aby nasytili sami sebe. Účel výmluv se různí. To, co je před bděním, nazvěme Paramátman neboli Parabrahman. Parabrahman neboli Absolutno nemá žádný pocit Bytí. Naslouchejte tomu. Posluchač je poznání neboli vědomí, značí pocit Bytí. Předání informace je poznání. Pocit Bytí značí vaší existenci. Vaše existence neměla před probuzením žádné poznání sebe sama. Nemá ani vědění, ani nevědění. Slovy to označme jako Parabrahman, Absolutno. Nepochopení stavů Bytí či Nebytí zde není. Není tu žádné vědomí, ani nevědomí. V takovém stavu se objeví pocit Bytí. Probudí se Átman neboli Já. Prostý význam toho je - ´my jsme´. Zazářil pocit Bytí. Ale toto světlo převzalo tělo za svou formu a ponechalo si ho v držení. Poté se jedinec chová a jedná jako tělo. Chová se takto, ale popravdě Guruova slova by měla být konečná. Měli byste žít podle Guruových slov.

Sebe-poznání udělilo zasvěcení. Džňána neboli poznání nejsou pouhé dva znaky. Džňána značí Guru. Nyní džňána neboli vědomí dalo zasvěcení, ale komu? Zasvěcení bylo dáno pocitu Bytí, vědomí. Poznání ´my jsme´ je spontánní a tomu bylo uděleno zasvěcení. Kdo ho uděluje? Vědomí neboli Sebe-poznání uděluje zasvěcení.

Ten, kdo přijímá mantru, ji bere (mylně) se svou tělesnou totožností. To je důvod, proč není možné přebývání v Já. Setkali jste se se mnou. Toto setkání bylo poznáno věděním neboli poznáním. Tělo o tom nic neví. Naše setkání však bylo poznáno vědomím, poznáním. My máme poznání o tomto setkání. Vědomí se setkalo s vědomím, jehož jste si vědomi. Nyní se vědomí setkalo s vědomím. Uvědomte si to. Vědomí je důkazem setkání, nikoliv tělo. Není to intelekt neboli mysl či tělo, které je tím důkazem. Tím je pouze vědomí. Guru se setkal s žákem a žák se setkal s Guruem. Poznání tohoto setkání je dostupné oběma. Není to tak? Je toto poznání, které je k dispozici jednomu, stejné jako poznání dostupné druhému?  Džňána neboli vědomí se setkalo s vědomím. A bylo uděleno zasvěcení, že vy jste vědomí. Je toto připomenutí dostupné?

Jinými slovy řečeno – slova se prakticky mění. Pamatujete si nabytí poznání. Toto připomenutí je také poznání. A ten, kdo dává, co vlastně dal? Udělil poznání. Poznání udělilo poznání samo sobě. Žákovi bylo řečeno, že poznání udělené jemu, je poznáním vyvstaném při střetnutí Maharadže. Vy jste se setkali se Mnou a Já se setkal s vámi. A to je poznání.

Žádné poznání v tomto světě nemá formu. Máte poznání o střetu s někým, o urážce někoho. Můžete toto poznání vyfotit? Můžete udělat fotku jakéhokoliv poznání? Žádné poznání nemá formu. Proto jej nemůžete vyfotit. Poznání nemá formu. Co lze vlastně vyfotit? Vše, co je viditelné. Vyfotit můžete to, co má barvu a tvar, vše, co je viditelné. Ale je zasvěcení, které vám bylo dáno, viditelné? Přijímá-li žák Guruova slova a bere je za svou skutečnou přirozenost, pak Guruova slova jsou důkazem vašeho Bytí. Pocit Bytí Gurua a váš pocit Bytí jsou jedno a to samé. Jen slova mezi nimi vytvářejí rozdílnost. Poznání, že vy jste potkali Maharadže a Maharadž potkal vás, je existující. Máme poznání tohoto setkání s Maharadžem a poznání, že jsme. V poznání není něco jako dva druhy (poznání). Slova Gurua jsou zákonem. Guru vyřkl slova, byly vyslechnuty a on je nazval jako poznání. Není to tak? Přijali jste slova Gurua – vaše Bytí a Bytí Gurua se stalo ne-duální. Jste o této neduálnosti přesvědčeni?

 || rádžádhirádž sadgurunáth šrí nisargadatta mahárádž kí džej ||

Pokračování příště.

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Aleš a Gabi

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.