Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI



Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

I.1. - Začátek knihy (z knihy Dásbódh)

2. 5. 2014 -

RAMDAS||Šrí Ram||

1. Když Samartha Ramdas začal vyprávět svým žákům a posluchačům o své nové knize, kterou napsal, ptali se ho: "Co je to za knihu? Co je v ní popsané? Jaký prospěch z ní budeme mít, vyslechneme-li si ji?"

2. Samarth odvětil: Název této knihy je DASBOADH. Kniha obsahuje rozhovor mezi Guruem a jeho žákem. Stezka oddanosti je zde jasně vysvětlena.

3. V knize je vyjasněno 9 způsobů oddanosti, stezka poznání, kvality obsažené ve stavu bezžádostivosti a také jsou zde vysvětleny různé skutečnosti, náležící duchovnímu životu.

4. Pojednání má v úmyslu přednést pravdu, kterou hledající rozhodně může díky oddanosti realizovat.

5. Kniha vypovídá o podstatě oddanosti, o čiré přirozenosti poznání a o pravém stavu Bytí, Já.

 

6.Tato kniha také vysvětluje, jaké poznání je nejvíce čiré, co značí naprostou svobodu a jaký smysl má nabytí svobody.
7. Uvádí jasnými pojmy, jaká je přirozenost Skutečnosti uvnitř sebe sama; co znamená, když se řekne stav bytí za tělem-myslí-vědomím; a co značí být sám v tomto světě.

 1. Tato kniha oznamuje, kdo (co) je nejvyšší Všemocný Bůh, kdo je skutečný oddaný, co je džíva (duše) a Šíva (universální duch).
 2. V knize je jasně specifikována přirozenost Absolutna, spolu s doplňujícím vysvětlením z dalších knih, které o Absolutnu pojednávají; je zde také odpověď na otázku "Co jsem já".
 3. Také kniha předkládá hlavní druhy projevů úcty, různé formy poezie a rozličné typy vychytralého posuzování.
 4. Kniha vysvětluje, jak vyvstala samotná iluze, detailně popisuje 5 elementů a určuje, kdo je Konatel všech věcí.
 5. Mnoho pochybností je zde rozpuštěno, mnoho nepochopení objasněno a mnoho problémů vyřešeno odstraněním námitek a nesouhlasů.
 6. Tudíž můžeme říci, že kniha podává mnoho aspektů poznání. Není však v tomto úvodu možné vypsat všechna možná témata, v knize obsažená.
 7. Celý svazek Dasboadhu je rozdělen do dvaceti oddílů, přičemž každý oddíl má 10 kapitol. Oddíl obsahuje srozumitelně vysvětlená jednotlivá témata.
 8. Pochopitelně je třeba se zmínit o tom, že tato kniha je shodná s mnohými hodnověrnými starodávnými literárními díly, jako byly Védy a Upanišády. Největší důraz je kladen na osobní zkušenost, která je v těchto písmech nanejvýš prosazovaná a obhajovaná.
 9. Je zde zmínka o mnohých mistrovských dílech, přičemž není vhodné pokládat tato díla za něco imaginárního. Naopak na základě vlastní zkušeností jsme schopni prověřit jejich popsané pravdy.
 10. Ti, kdo pod tíhou závisti považují tento argument za falešný, opovrhují mistrovskými díly a odmítají tímto aktem všechna hodnověrná starodávná díla, jež obsahují učení Boha Samotného.
 11. Například jsou zde starodávné knihy známé jako zpěvy neboli Gíty. Patří mezi ně např. Šiva Gíta, Rama Gíta, Guru Gíta, Garbha Gíta, Uttar Gíta, Avadhúta Gíta.
 12. Dále tu je Bhagavad Gíta, Brahma Gíta, Hansa Gíta, Pandav Gíta, Ganeš Gíta, Jama Gíta, a dále Védy a Védanta, spolu s Upanišadami a mytologickou knihou Bhagawat.
 13. Podpora těchto knih je zde v tomto spisu, jímž je učení přímo od Boha, patrná.
 14. Kdo je tím odpadlíkem, co řeči Boha nevěří? Není zde jediné prohlášení, které by nebylo učením přímo od Boha.
 15. Ten, kdo nalezne chyby v této knize ještě předtím, než ji celou přečte, je nesnášenlivec, závistivý a ovládaný svou falešnou pýchou.
 16. Díky pýše se člověk stane závistivý; závist rodí pohrdání a zlost a vztek pak převládají.
 17. Takový člověk, uvnitř zkažený, se stane násilný a ovládaný vášní a hněvem, což je možné spatřit v jeho každodenním životě.
 18. Můžeme oslovovat člověka ovládaného vášní a hněvem ´hodná bytost´? Rahu, zlý démon, zemřel i poté, co se napil nektaru v přítomnosti bohů (Tudíž zlý člověk nic nezíská ani když získá nejlepší věci ve světě).
 19. Skončeme s tímto řečněním. Nyní můžete přijmout z této knihy radu, kterou jste schopni pochopit. Ale nejlepší co můžete udělat je zbavit se pýchy.
 20. To je stručná odpověď na otázku, ve které se posluchači vyptávali na obsah této knihy.
 21. Co se týče prospěchu z vyslechnutí si knihy Dasboadh, pak prvním přínosem bude okamžitá přeměna v posluchačově chování. Kořeny pochyb budou zcela přetrženy.
 22. Není zapotřebí podstupovat náročné pokaní, neboť zde obdržíte snadný způsob uvědomění si podstaty života v naprosté svobodě.
 23. Po vyslechnutí si této knihy dojde k zničení nevědomosti, lítosti a iluze. Navíc tím získáte poznání plné moudrosti.
 24. ´Bezžádostivost´, jež je největším štěstím jogínů, je vštípena v našem životě; a moudrost spolu s rozlišováním je zde snadno pochopena.
 25. Ti, kdo žijí v iluzi, mají špatné kvality a postoje, budou po vyslechnutí a přijetí obdařeni ctností. Ti, kdo mají bystrý úsudek a jsou logičtí v myšlení, rázem pochopí vhodnost příhodného chování.
 26. Ti, kdo jsou zahálčiví, se stanou zapálení, hříšnici se začnou kát, a kritici začnou vychvalovat stezku oddanosti.
 27. Ti, kdo žijí v nesvobodě, se stanou uchazeči o svobodu, hlupáci se stanou nadmíru bdělí a odpůrci oddanosti posléze stezku oddanosti začnou následovat a získají osvobození.
 28. Mnoho zlozvyků bude zničeno, ztroskotanci oživnou v čirosti; díky vyslechnutí si této knihy každý pokročí a dostane se dál na duchovní cestě.
 29. Po vyslechnutí si této knihy a hlubokém rozjímání o jejím obsahu dojde k zničení mnoha nebezpečných závislostí, způsobených z připoutanosti k fyzickému tělu; podaří se vám zbavit se mnoha obav a utrpení, které s sebou přináší světský život.
 30. Takový je prospěch. Po vyslechnutí si knihy se posluchač vyvaruje všech pádů; jeho mysl se stane spokojená a kliduplná.
 31. Jedna věc je důležitá. Každý sklízí ovoce dle své víry a ti, kdo se ve své mysli zaobírají pouze závistí, zajisté sklízí sami to samé!

 Tímto končí v první Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, první kapitola s názvem Začátek knihy .

Přeložil: A. Adámek

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.