Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

1. Předmluva Šrí Nisargadatta Maharadže (z knihy ´Vše je iluze´)

23. 4. 2014 - Aleš

Předmluva Šrí Nisargadatta Maharadže

Předmluva Vše je iluzeToto jsou rozpravy, slova mého Mistra. Nedokážu vysvětlit Jeho slova, a proto o tom moc nemluvím. Když se ego, domnělý pocit „sebe“, utiší, automaticky začne působit „Sóham“ („Já jsem On“). Sóham je nekonečné, neomezené, nezměrné a je poslem Pravdy, která je Samo-zřejmá. V Něm nejsou poselství a posel odděleni. Samotný posel je radostí z užívání si Nekonečného. Popis prožívání Já se v tomto světě, jenž je ve své podstatě přímým popisem událostí, nazývá „rozpravou“. Hlas Mistra se také označuje jako „Slovo Boží“. Jeho řeč a výroky jsou slovem, větami a promluvami Pravdy. ......

........................Vyložil jsem tato slova před vás jako předmluvu ke knize. Každá věta v této knize má moc dát vám ovoce Sebe-realizace. Ten, kdo bude pravidelně číst tyto přednášky a rozjímat nad nimi, se sám stane průchodem pro vyjádření neodmyslitelného ducha tohoto textu. Božské záznamy obsahují stopy všech světců a houf božských lidí, jejich navržené koncepty, přednes, poselství a jejich samotný vnitřní Život. „Realizované bytosti“ opravdu mluví z fontány své vlastní zkušenosti a v řeči je obsaženo velké přesvědčení. Jejich řeč má schopnost odhodit nevědomost ega a každá řádka této knihy vyhladí čtenářovu nevědomost o svém Pravém Já a vynese na povrch Pravou přirozenost jeho Bytí.

Nisargadatta,
sobota, 4. listopadu 1961,
Nisargadatta ašram, VanamaliBhuvan,
Khetwadi, 10th Lane, Girgaum, Mumbai

Předmluva Šrí Nisargadatta Maharadže

 

Toto jsou rozpravy, slova mého Mistra. Nedokážu vysvětlit Jeho slova, a proto o tom moc nemluvím. Když se ego, domnělý pocit „sebe“, utiší, automaticky začne působit „Sóham“ („Já jsem On“). Sóham je nekonečné, neomezené, nezměrné a je poslem Pravdy, která je Samo-zřejmá. V Něm nejsou poselství a posel odděleni. Samotný posel je radostí z užívání si Nekonečného. Popis prožívání Já se v tomto světě, jenž je ve své podstatě přímým popisem událostí, nazývá „rozpravou“. Hlas Mistra se také označuje jako „Slovo Boží“. Jeho řeč a výroky jsou slovem, větami a promluvami Pravdy.

Nebe je prostor a prostor je nesmírná rozloha řeči, kterou je slovo. Slovo je přirozenou kvalitou nebe (větru), jak je dobře známo z dní, kdy vznikly Védy. Nejprve je v prostoru, který je nebem, chvění a vítr, potom tu je zvuk, a až potom se objeví slova. Slova se pak stanou základem obživy všech tvorů a věcí. Nebe je oceánem slov bez konce. Tento oceán zpívá ve chvále Nezměrného. Účelem chvalořečeného zpěvu je odhodit všechny špatné vlastnosti. Tato Božská řeč právě takovou práci ve smyslu odhození dvojnosti (neboli pocitu oddělenosti od Základní Jednoty existence) vykonává skrze vyjadřovací prostředek, kterým jsou ústa Mistra.

Právě v ten okamžik a na tom daném místě, kde v našem srdci vyvstane úcta k Mistrovi, dojde ke zmizení oddělenosti. Ale bohužel, k tomu dochází velice vzácně! Zřídkakdy nastane situace, kdy jeden z miliónů lidí prožije realizaci, ve které si uvědomí, že Mistr je samotná Pravda, Parabrahman, Nejvyšší vtělená Skutečnost. Jakmile se vám učení Mistra stane blízké a zcela přijatelné, když chápete, že nohy Mistra jsou zdrojem spontánní zkušenosti Božského Já hluboko uvnitř vás, řídícího a provádějícího všechny tělesné funkce a činnosti, a když se tedy pevně držíte nohou Mistra hluboko ve svém srdci bez smítka pochybnosti, potom bude neochvějně proudit tok požehnání a klidu ctěného Mistra velice přirozeně zevnitř, což je v podstatě pohyb „Vše-prostupujícího života“. Tam, kde je aktivní naprostá víra v božské nohy Mistra, Milost klidu a blaženosti Mistra spočine v přirozenosti duchovní radosti, zvané „pralhad“. Potom ve vědomí proudí bez zábran nedvojnost, bez skvrny oddělenosti ve smyslu „ty“ a „já“. Neexistuje zde žádné jiné uspokojení, než Milost Mistra, která je naprosto pevným a nepřekonatelným klidem Já.

V době, kdy Mistr Šrí Siddharaméšvar Maharadž dával své přednášky, pisatel této předmluvy byl čerstvý účastník na stezce, a tudíž to byl úplný začátečník. Jediné s čím byl obeznámen, byl právě Maharadž Siddharaméšvar, kterému byl představen a měl příležitost Ho navštěvovat. Autor předmluvy měl tedy možnost poslouchat tyto přednášky, které pak písemně zaznamenal a rozebral do jednotlivých vět. Ani tehdy nevěděl, zda to, co napsal, bylo správně či nikoliv, ale schopnost zapisování všeho, co si vyslechl, postupně rostla, a lze říci, že po čase téměř vše, co slyšel, přímo zaznamenal v přítomnosti Mistra. Byli tu další spolužáci, kteří byli zkušení a sečtělí, a měli příležitost být v Maharadžově společnosti po mnoho let. Oni také zapisovali učení Mistra. Existuje mnoho Maharadžových přednášek, které sepsali právě oni, a které uchovávají. Ale autor předmluvy neporovnával své záznamy se záznamy druhých za účelem prověření jejich přesnosti. Písemný záznam je právě takový, jaký autor předmluvy slyšel a zapsal.

Uplynulo nyní 25 let od doby, kdy Maharadž opustil své fyzické tělo. Během posledních dvou nebo tří let byly záznamy znova přečteny, odpovídajícím způsobem upraveny a správně přepsány. Byl záměr vydat je knižně, ale doposud se to nepodařilo. Avšak dnes, v den 25. výročí odchodu Maharadže z těla, se to stalo možné díky blahodárné milosti příznivé doby. Mí starší spolužáci, kteří jsou velmi zkušení a duchovně zralí, také vydají přednášky našeho Mistra, které u sebe uchovávají.

Prohlašuji ze svého přesvědčení Sebe-poznání, že náš Mistr a Jeho učení je ve světě něčím zcela výjimečným. Říkám to ze své víry v moudrost našeho Učitele a z mé vlastní Sebe-jistoty. Vyřčená slova jsou vyjádřením mé víry. Vaše zkušenost, spokojenost, klid a zadostiučinění jsou takové, jakou máte víru. To vše je výsledek vaší oddanosti. Od té doby, kdy jsem se seznámil se svými staršími spolužáky, jsem se před nimi projevoval skromně, a modlil se ke svému Mistrovi, abych se i nadále před nimi nechoval namyšleně.

Důvod, proč mám naprostou úctu ke svým starším spolužákům, je ten, že se jim podařilo postarat se o našeho Mistra a sloužit Mu po dlouhou dobu, co byl v Bombaji. Poskytovali mu sladké jídlo naplněné svou oddaností a já tak měl příležitost potkat Mistra, jenž je „Oceánem Poznání“. Oni nejen že měli prospěch z toho, že Ho mohli vidět a sloužit Mu s oddaností, ale sami došli k osvobození skrze Sebe-poznání, a stali se tak zachránci dalších adeptů. Vesmír, jenž je universální duch a forma, přebývá v Mistrovi. Celý vesmír se v Něm uchýlil a starší spolužáci byli schopni s Ním navázat tak blízký vztah, že díky tomu došli spásy a stali se osvoboditeli pro druhé. To byla a je nezničitelná síla pohledu (daršan) Mistra a Jeho učení.

I ti, kdo jsou prostomyslní a nijak sečtělí, byli očištěni jen tím, že alespoň jednou spatřili Velkého Mistra, jenž je „Oceánem Světla a Ctnosti“, „Ztělesněním Nauky“ a „Oceánem Moudrosti“. Promluvy a přednášky tohoto Velkého Mistra tvoří obsah této knihy. Ti, kdo je budou číst znova a znova, naučí se je nazpaměť a hluboce proniknou do pravdivého významu tohoto učení, se stanou významnými vtěleními a sami budou posly Já v plném smyslu.

Vyložil jsem tato slova před vás jako předmluvu ke knize. Každá věta v této knize má moc dát vám ovoce Sebe-realizace. Ten, kdo bude pravidelně číst tyto přednášky a rozjímat nad nimi, se sám stane průchodem pro vyjádření neodmyslitelného ducha tohoto textu.

Božské záznamy obsahují stopy všech světců a houf božských lidí, jejich navržené koncepty, přednes, poselství a jejich samotný vnitřní Život. „Realizované bytosti“ opravdu mluví z fontány své vlastní zkušenosti a v řeči je obsaženo velké přesvědčení. Jejich řeč má schopnost odhodit nevědomost ega a každá řádka této knihy vyhladí čtenářovu nevědomost o svém Pravém Já a vynese na povrch Pravou přirozenost jeho Bytí.

Nisargadatta
Sobota, 4. listopadu 1961
Nisargadatta ašram, VanamaliBhuvan,
Khetwadi, 10th Lane, Girgaum
Mumbai

 

překlad Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.