Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

22. Za nepřítomnosti poznání "vy jste" tu není žádný svět; nebudete zakoušet svět (přepis audio nahrávky)

30. 12. 2014 - Aleš a Gabriela

Je tu další audio nahrávka-přednáška č. 22 Šrí Nisargadatta Maharadže: Světská existence je obrovská, ale je podobná existenci syna narozeného neplodné ženě. Neplodná žena nemůže porodit syna, tak jak bude vypadat jeho existence? Stejně jako neexistuje syn neplodné ženy, tak i světská existence nemá žádnou realitu. Meditace na Guruova slova vyústí v toto nabytí neboli pravé poznání. Tímto nabytím je skutečné poznání "Já". Je to Sebepoznání. Toto poznání je současně tím, čím jsme, jací jsme. Toto Sebepoznání se vám vyjasní. Jedině Guruova slova jsou skutečná, vše ostatní, co vidíme či co se objevuje, nemá žádnou realitu. Je-li tu někde něco poctivého, pak jedině v Guruovych slovech. Jaká jsou slova Gurua? Tato: "Tělo není vaše forma. V těle jste poznali, že "vy jste". Vy jste tímto poznáním, tímto vědomím." Toto poznání, vědomí, nemá žádný tvar, žádné končetiny. Je čirým poznáním bez orgánů. Třebaže jste ryzím vědomím, ztotožňujete se se svým tělem. Důsledkem toho se stáváte obviněným kvůli ..........

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj ||

Audio promluva číslo 22 Šrí Nisargadatta Maharadže
4. května 1980


Světská existence je obrovská, ale je podobná existenci syna narozeného neplodné ženě. Neplodná žena nemůže porodit syna, tak jak bude vypadat jeho existence? Stejně jako neexistuje syn neplodné ženy, tak i světská existence nemá žádnou realitu. Meditace na Guruova slova vyústí v toto nabytí neboli pravé poznání. Tímto nabytím je skutečné poznání "Já". Je to Sebepoznání. Toto poznání je současně tím, čím jsme, jací jsme. Toto Sebepoznání se vám vyjasní.


Jedině Guruova slova jsou skutečná, vše ostatní, co vidíme či co se objevuje, nemá žádnou realitu. Je-li tu někde něco poctivého, pak jedině v Guruovych slovech. Jaká jsou slova Gurua? Tato: "Tělo není vaše forma. V těle jste poznali, že "vy jste". Vy jste tímto poznáním, tímto vědomím." Toto poznání, vědomí, nemá žádný tvar, žádné končetiny. Je čirým poznáním bez orgánů. Třebaže jste ryzím vědomím, ztotožňujete se se svým tělem. Důsledkem toho se stáváte obviněným kvůli činnostem těla. Písma dále říkají, že na základě vykonaných činností zakoušíte dobro či zlo.


Toto sužování bude pokračovat tak dlouho, dokud nezačnete následovat a uvědomovat si Guruova slova a osvobodíte se od činností. Neustále si připomínejte Guruova slova – Vy jste poznáním, vědomím. Vědomí, poznání, je vaší formou, která se stala duší světa. Za nepřítomnosti poznání "vy jste" tu není žádný svět; nebudete zakoušet svět. Od Gurua slyšíte, že jste poznání, vědomí. Připomínejte si to. Meditujte na tato Gurova slova, vždy se držte tohoto poznání.


Naslouchejte, vědomí se musí držet sebe sama, poznání se musí držet poznání. Nikdy neztraťte ze zřetele toto poznání. Jestliže uspějete v této meditaci na vědomí, zakusíte světskou existenci jako neskutečnou. Co je tím nejdůležitějším? Je tím naprosté přebývání ve slovech Gurua. Ať už se ocitneme v jakékoliv situaci, jsme vědomím. Guruova slova značí "My jsme vědomí, my jsme poznání "my jsme"."


Vezměme si příklad. Různým lidem dáváme jména kvůli praktickým účelům. Názvy jsou udělovány živým i neživým věcem. Jména se z praktických důvodů dávají také potravinám. Víme, že k praktickému poznání jsou jména užitečná. Podobně Absolutno udělilo jméno vaší formě. I neživým objektům jako jsou například šaty, jsou dávány názvy podle jejich tvarů. Všechna jména se udělují na základě formy a užití. Forma, její jméno i ten, kdo to říká, to vše je poznání. Víte, že jste, díky tělu. Jste také poznáním.


Jméno, které je vám uděleno, je podle formy těla. Dělení na muže a ženu je tu kvůli rozdílným formám. Je to tělo, které je pyšné na používání jména a činnosti? Dokud je zde vědomí, tělo je důležité. K čemu je tělo důležité bez vědomí? Díky vědomí v těle je tělesné formě uděleno jméno. Avšak tělo není nic než potrava vědomí. Fyzické tělo je formou utvořenou konzumovanou potravou. Není-li tělu po několik dní dodávána potrava, jeho váha se zmenší. Pokles tělesné váhy vyústí v nedostatek energie. Toto vše jsou kvality potravinového těla. Poznání "vy jste" a činnosti těla jsou zde v důsledku zkonzumované potravy. Dojde-li k výraznému úbytku přijímané potravy a neustálému poklesu energie, nakonec nebudete schopni vědět, že "vy jste". Avšak poznání "vy jste" neumírá. Mysl také neumírá, ale zmizí. Mysl je tím, co říká ´já jsem tělo´.


Ve světě používáme různé typy předmětů, a (pak) řekneme, že se upotřebily, ale neřekneme, že jsou mrtvé. Když opustí životní dech tělo, říkáme, že dotyčný je mrtvý. Není zde však nic, co může umřít. Lidské tělo je velmi vzácné. Díky lidské bytosti se Bůh dozvěděl, že je. Jedině lidská bytost má kapacitu poznat, že je (existuje). V minulosti světci poznali, že vědomí v člověku není nic než Brahman. Znalci vědomí byli označováni jako Brahmíni.


V Hinduismu existují čtyři kasty. Znalci vědomí jsou označováni jako Brahmíni a ostatní tři kasty slouží Brahmínům. Brahmíni jsou pokládáni za Bohy. Museli jste o tom slyšet. Říká se, že ti, kdo slouží Brahmínům, jsou velmi požehnáni. Ale takzvaní Brahmíni si neuvědomili potenciál poznat (stav) Brahman v (ostatních) třech kastách. Brahmíni byli považováni za Bohy. Nesmíte zapomenout na obrovskou velikost lidské formy.


Ten, kdo následuje Guruova slova se zcela s těmito slovy ztotožní. Tímto ztotožněním se míní, že žije jako vědomí. Rodiče dali dítěti jméno, ale Guru poukazuje, že ono (dítě) je vědomím. Žák žije ve světě ztotožňujíce se s vědomím. Takový žák nemá žádné problémy, není vyrušován tělesnými či světskými záležitostmi. Ať se děje ve světě cokoliv, nijak ho to nezasáhne. Vaše poznání jakožto vědomí je nejvyšším náboženstvím. A tím nejpodřadnějším (nejnižším) je pokládat se za tělo. Vědomí je zářné a chuť ´já jsem´ je samotným Bohem.


Opravdový žák vidí sebe jako Bhagavána, Vasudévu. Náš pocit bytí je plný sebelásky. Vědomí v těle je plné světla. Je nazýváno jako Sebepoznání. Díky meditaci jste víc a víc ryzí a nakonec zde není pociťována žádná bolest v důsledku oddělení od těla. Ten, kdo žije a jedná jakožto vědomí, nezakusí smrt. Tato větší a větší ryzost vede k zářnému světlu. Existence hledajícího je čím dál víc blaženější. Vaše pravá přirozenost je bezforemná a toto si hledající uvědomí i během života v těle. S bezforemností zmizí též ego. Toto je naprostá nepřítomnost jakékoliv barvy či formy. Toto je realizace toho, kdo následuje pravé náboženství, náboženství "Já".


Vezměme v úvahu takzvaný konec či smrt světce. Vědomí neboli Brahman se stane více a více čiré. Je zde klid a" pocit" příjemného chládku. Ale toto ochlazení není jako extrémní chlad. Emoce a představivost se také umenší. Je zde stále větší a větší klid. V tomto klidu životní dech opouští tělo. Vědomí neboli "Jáství", které lze přirovnat k teplu, se vytratí. Když doktoři prohlédnou tělo, konstatují, že je studené. Tato událost je nevědomými lidmi označena jako smrt. Ve skutečnosti to nebyla smrt, ale transcendence formy, vědomí, pocitů a všech modifikací. Co se ale ve skutečnosti stalo? Teplo, které zde bylo, zmizelo. Když se teplo pomalu vytrácelo spolu s "pocitem" ochlazení, došlo k nějaké bolesti? Nebyla zde žádná bolest.


Odešlo "Já" a Átman do Kailásu či Vaikunty (což jsou příbytky boha Šivy a Višnua) poté, když se teplo vytratilo? Takovýto míruplný odchod je výsledkem následování Guruovych hlubokých slov. Následování slov Gurua znamená, že i když jsem v těle, tělo není mojí formou. S tímto přesvědčením se teplo či "Jáství" pomalu rozpouští a vědomí se víc a víc stává ryzejší. Nakonec se teplo přemění v (příjemný) chlad. Není zde žádná smrt, ale vytracení tělesného tepla. Vysvětluji vám tento konec svým prostým jazykem. Běžně vám to tímto způsobem nikdo nevysvětlí. Takovýto míruplný konec zakusíte za předpokladu, že budete spočívat v Guruovych slovech. Pokud ne, prožijete konec tak, jak je popsán v písmech spolu s odchodem a následným příchodem (znovuzrozením). Ale přebýváte-li v Guruových slovech, následně se stabilizujete v Pravdě. Taková bytost již nebude mít zkušenost smrti. Ve světě lze vidět jen zesnutí těla tím, že tělo vychladne. Ale příjemný chladný odchod plný míru jen tak nespatříte.
Shrňme to – přebývejte v Guruovych slovech a učiňte tento míruplný odchod svým vlastním.
Džaj Guru!

rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj

Překlad: Aleš a Gabriela Adámkovi

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.