Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Předpoklady k dosažení osvobození od Eknatha Maharadže

8. 11. 2014 - Aleš Adámek

Neexistuje jiný způsob k dosažení Mistrovství či Osvobození od pout tohoto světa, než ten, který zde představím hledajícím. Prosím tedy aspiranty, aby tomu věnovali pozornost. Prvním předpokladem je pokání. Co je tím míněno? Hledající si musí stále uvědomovat, že ho může kdykoliv potkat smrt a tak by neměl zapomínat na tuto hrozbu a obavu během užívání si tělesných radovánek. Hledající by se měl zeptat sám sebe - "Jaký smysl má život v tomto drahocenném lidském těle, kterého se mi dostalo díky velkému štěstí? Ó běda, tak špatně jsem ho dosud využíval - jen k požitkům ze smyslových objektů. Marně jsem žil. Nevyužil jsem velkou příležitost vést poctivý duchovní život!" Když takto naříká nad ztrátou této velké příležitosti, rozvíjí bezžádostivost. Nyní vám povím, jaká je tato kvalita ............

Čirandžíva Pada - Předpoklady k dosažení osvobození

Jedinečné doporučení aspirantům od světce Eknatha jak vést vlastní život


1) Neexistuje jiný způsob k dosažení Mistrovství či Osvobození od pout tohoto světa, než ten, který zde představím hledajícím. Prosím tedy aspiranty, aby tomu věnovali pozornost.
2) Prvním předpokladem je pokání. Co je tím míněno? Hledající si musí stále uvědomovat, že ho může kdykoliv potkat smrt a tak by neměl zapomínat na tuto hrozbu a obavu během užívání si tělesných radovánek.
3) Hledající by se měl zeptat sám sebe – "Jaký smysl má život v tomto drahocenném lidském těle, kterého se mi dostalo díky velkému štěstí? Ó běda, tak špatně jsem ho dosud využíval – jen k požitkům ze smyslových objektů. Marně jsem žil. Nevyužil jsem velkou příležitost vést poctivý duchovní život!"
4) Když takto naříká nad ztrátou této velké příležitosti, rozvíjí bezžádostivost. Nyní vám povím, jaká je tato kvalita bezžádostivosti.
5) Tato bezžádostivost je trojího druhu, a toto dělení je na základě třech kvalit (satva, radžas, tamas), jak vysvětlují mistři jógy.
6) Bezžádostivost kvality tamas náleží těm, kdo nevykonávají povinnosti podle nařízení Véd, dělají samé špatnosti, jsou velmi nečestní, a jednají tím nejzkaženějším způsobem.
7) V bezžádostivosti kvality radžas se lidé zříkají vlastnění majetku, ale drží se naděje, že je ostatní budou uctívat. Takový člověk je rád ve společnosti světců, ale propaguje přitom nepřímo sebe, aby obdržel rozsáhlý obdiv a potlesk od známých osobností a ve společnosti. Je připoután k svým žákům.
8) Opravdoví světci vůbec nestojí o bezžádostivost kvalit radžasu a tamasu, protože to nevede k splynutí s Všemohoucím Bohem Šrí Krišnou, ale naopak to je příčina neštěstí a přivádí to pohromu.
9) Nyní si prosím vyslechněte bezžádostivost kvality satvy, kterou já, Pán Jadavů (příbuzní Krišny)ctím. Toto by mělo být správně pochopeno.
10) Ten, kdo má tuto kvalitu satva guny, se nijak nezajímá o potěšení ze smyslových objektů, a pokud se náhodou díky osudu dostane do takové situace, hned se tomu vyhne.
11) Je pět smyslových orgánů, které jsou přitahovány k svým objektům, a rozhodně to nejsou nástroje, které by vedly k duchovnímu pokroku. Proto jim hledající neholduje. Prosím vyslechněte si, jak to funguje.
12) Popularita je pro aspiranta velmi škodlivou záležitostí, co se duchovního dosažení týče. Když je hledající mezi lidmi oblíbený, a lidé mu projevují úctu, nechá se pravděpodobně rozptýlit a těší se z požitků. Něco vám o tom řeknu.
13) Předpokládejme, že člověk je velmi asketický a lhostejný k tělesným radostem, atd. Lidé ho uznávají a velebí jeho kvality. Zvou ho k sobě do domu, aby zde provedl obřad (púdžu), a uctívají ho.
14) Jeho bezžádostivost je jako jemný a křehký osten, a ten nedokáže vzdorovat tomuto přístupu. Člověk je okamžitě potěšen a zaplete se do toho.
15) Lidé k němu promlouvají sladkým lichotivým jazykem. Říkají: "Toto je vtělení Pána Šivy. Přišel, aby nás povznesl, a žije mezi námi v lidském těle pro naše dobro." Tento hledající si oblíbí takováto sladká slova.
16) To je první z pěti smyslových objektů, jenž se nazývá zvuk. Nyní vám řeknu něco o dotykovém smyslu.
17) Lidé nabízejí tomuto člověku měkké křeslo, pohodlnou postel na spaní, muži a ženy mu poskytují masáže, apod., jemnými dotyky. To vytváří v jeho mysli zálibu k příjemným dotykům.
18) Nyní si vyslechněte způsob, ve kterém objekt zraku, kterým je krása, přitahuje a rozrušuje mysl adepta. Lidé mu dávají krásné oblečení a ozdoby, a mnoho krásných předmětů. Takto se stane připoután k ideálu krásného těla.
19) To je způsob, kterým ho krása, která je předmětem zraku, začne stále víc přitahovat. Nyní proberu objekt chuti. Lidé mu předkládají sladká a lahodná jídla, zvláště dobroty, které má nejraději.
20) Vrhne se na ně a jí je pořád, až se na nich stane závislý. Nyní jeho pozornost zaujme čich. Prosím vyslechněte si, jak se to stane.
21) Tento člověk zbožňuje sladké vůně květin či čandanu nebo šafránu, a když to zakouší, chce, aby se tento zážitek opakoval. Když ho začnou lidé velebit, připoutají ho tak k objektům, které má rád.
22) Ti, kdo tohoto aspiranta dříve zahrnovali lichotkami, ho po nějaké době začnou kritizovat, s ním to však nijak nehne. Stále má slabost pro ty, kdo na něho dál pějí chválu.
23) Můžete říci, že člověk, který má rozlišovací schopnost, nebude chválou nějak dotčen. Avšak ten, kdo toto prohlašuje, ve skutečnosti miluje potlesk lidí, a je to hloupost, že vynáší takováto prohlášení.
24) Sebe-realizovaný (světec) nepřijímá takovýto potlesk, a kdyby byl díky osudu či při nějakých zvláštních okolnostech poctěn, zdánlivě to akceptuje, stejně jako zdánlivě přijímá uznání na základě společenských zvyků, nikdy se však nenechá těmito výrazy uznání upoutat, a velmi rychle se o něco takové přestane zajímat.
25) Takže se hledající nemůže oprostit od pochval a uznání, ale díky milosti Boha se stane bezžádostivý a svobodný.
26) Jaké jsou znaky takového bezžádostivého aspiranta? Zprvu se vyhýbá místům, kde se mu má dostat uznání. Tato místa opouští co nejdříve a dalším znakem je to, že si vybere žít ve společnosti dobrých, spravedlivých a zbožných lidí. Třetím znakem je to, že se vůbec ničeho neobává, nemá žádné úzkostné stavy.
27) Takový člověk nevytváří svou oddělenou skupinu oproti dalším kultům a není provokován nepřátelstvím. Vyhýbá se pýše. Mluví s ostatními příjemně, ale nikomu nelichotí. Nemá strach ze smrti.
28) Je nerad ve společnosti lidí, kteří jsou zaujati rodinnými problémy a ambicemi ve světě. Nebaví se rád otevřeně s každým. Nechce vystavovat na obdiv svou autoritu či povýšenost a neprahne po vydatném a lahodném jídle.
29) Takový bezžádostivý člověk nemá zájem o společenské události. Nepřeje si nosit drahé oblečení a nějaké ozdoby. Nechce jíst jídlo v domech druhých a netouží po hromadění peněz.
30) Netouží po společnosti žen nebo po zírání na ně, uznávání jejich krásy, apod. Nechce s nimi udržovat úzký kontakt a nestojí o jejich řeči.
31) Myslí si: "Nechci být ve společnosti žen, nemám zájem být s nimi v intimním vztahu. Nechci jim vysvětlovat duchovní záležitosti. Ženy jsou pro muže zdrojem neštěstí."
32) Ptáte se mě: "Jak se může hledající, který sám žije rodinným životem, vyhnout společenství žen? On má přeci ženu ve svém domě." Dostatečně vám na to odpovím.
33) Neměl by být zamilován do jiné ženy než té vlastní a neměl by poskytovat přístřeší či útočiště ve svém domě nějaké další ženě, kromě své matky, babičky, apod.
34) Neměl by si stále všímat své ženy, měl by s ní být, jen když si mají oba vykonat své manželské záležitosti. To znamená, že hledající by k ní neměl být neustále připoután.
35) Lidé (muži a ženy) mu slouží a svou laskavostí vyvolávají v jeho mysli pocit přitažlivosti. Projevují mu velkou oddanost, ale hledající, který je asketik, nevyhledává společnost žen.
36) Zůstává sám a nikdy se netěší ze společnosti žen. Není k ničemu připoután a žije bez strachu v ústraní po celý čas.
37) Když se nestrachuje o chod rodiny, je spokojen s tím, co přichází bez žádání, nebo si vyžebrá rýži, mouku či čočku pro denní obživu. Žije-li tímto způsobem, vede čistý, prostý a bezžádostivý život.
38) Jak mohou získat lásku našeho Pána Šrí Krišny ti, kdo nedosahují této úrovně lhostejnosti k smyslovým objektům? Proto by oddaní Pána Šrí Krišny měli žít tímto způsobem.
39) Ten, kdo si myslí, že je spojen se Šrí Krišnou, přičemž však jeho mysl není pročištěná a vyprázdněná, v podstatě asketická, by měl být pokládán za hloupého a nevědomého člověka.
40) To není v žádném případě mé prohlášení. Povídám vám to, co Pán Šrí Krišna říkal Uddhavovi, když mu vysvětloval jak má vypadat skutečný život oddaného.
41) Ten, kdo si myslí, že Krišnova rada není pravdivá a pochybuje o ní, nedosáhl božských chodidel Pána. Já se vůbec ničeho neobávám! Já jsem si splnil svou povinnost sdělit vám Pánovo poselství a tím jsem dokončil svůj úkol.

Eka Džanardana (Eknath se přejmenoval na Eka Džanardana; Džanardana je jméno jeho Gurua) říká, že pouze v lidském těle je možné získat sebe-poznání a bezžádostivost, a lidé by o to měli bezvýhradně usilovat. Neexistuje jiný způsob, jak Jeho – Pána Šrí Krišny, dosáhnout.

Konec instrukcí pro hledající věnovaných Gopala Krišnovi.

 

překlad Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.