Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

19. Kvůli vědomí mluvíme o takzvaném narození (přepis audionahrávky)

2. 12. 2014 - Aleš a Gabriela

 

Nyní zde uveřejňujeme audio-přednášku Šrí Nisargadatta Maharadže číslo 19. Džaj Guru Maharadž. Kvůli vědomí mluvíme o takzvaném narození. Začátek pátrání je v důsledku objevení vědomí, ale když vědomí zmizí, pátrání skončí. Pátrání po původu vědomí a příčiny vědomí skončí, jakmile vědomí zmizí. Vše pozorujeme díky vědomí, ale když zde není žádné vědomí, není tu žádné pozorování. Je třeba, abyste spočívali ve slovech Gurua, a rozvinuli přesvědčení o slovech Gurua. Se zmizením vědomí přechází hledající (pátrající a meditující) do stavu ne-bytí. Parabrahman je takzvaně před všemi projevy. Musíte rozvinout přesvědčení, že vy jste Toto Parabrahman, které je před všemi .....

 

Promluva číslo 19
23. března 1980

Poznání je bez hranic. Ale Guru Vám uděluje Sebe-Poznání. Guru vám říká, že nejste tělo, ale vědomí. Žák tudíž poznává, že není tělo, ale vědomí. Dochází k činnostem, avšak člověk si nemůže udržet poznání uvnitř sebe, nelze si podržet vědomí. Nemůžete si podržet své ovládnutí tohoto vědomí. Ten, kdo obdržel Sebe-Poznání od svého Gurua, není dotčen gunami (satva, radžas, tamas). Takový adept přebývá ve slovech Gurua: "Poznání "ty jsi" nemá žádný tvar ani formu." Poznání "ty jsi" má příchuť Já. Jáství (Atmaguna) je kvalita potravinového výtažku (šudha sattva). Podobně jako je sladkost kvalita cukru, tak i toto "jáství", vědomí (džňána), je kvalitou potravinového výtažku. Čeho je vědomí známkou? Vyjadřuje naši přítomnost, naši existenci. Ryzí sattva neboli čirá esence (šudha sattva) vyjadřuje naši přítomnost. Všechny činnosti jsou díky třem gunám. Satva je osvětlující, radžas je konající a tamas je omezující.

Žák na základě Guruových slov zaujal stabilní pozici, místo, které není totožností s tělem, ale přesvědčením (o pravdě Guruových slov). Takovýto žák nabude plného poznání tří gun. Společně s třemi gunami se objeví trojice stavů – bdění, spánku a vědění. Tato trojice stavů je kvalitou sattva guny, potravinového výtažku. Takzvaná zkušenost zrození není nic jiného než zjevení stavů bdění, spánku a vědění (neboli vědomí). Stavy bdění, spánku a vědomí (o sobě) jednají skrze kvality radžas, tamas a sattvu. Vesmír se zjevuje z vědomí.

Znalec vědomí není ve vědomí, ale je jeho svědkem. Vědomí ví, že všechny činnosti jsou důsledkem sattvy, radžasu a tamasu. Vědomí v tom nemá žádnou účast. V cukru je přítomna sladkost, ale nejsme-li cukrem, jak můžeme být sladkostí? Ten, kdo ví, že není sattvou neboli potravinovým výtažkem, ví, že nemá žádnou spoluúčast na činnostech konaných třemi gunami. Ten, kdo se ztotožňuje s potravinovým výtažkem (tělem), se nechá vtáhnout do činností sattvy, radžasu, tamasu. Kvůli totožnosti s tělem se považujete za muže či ženu, ale jestliže nejste tělem, jak lze říci, že jste muž či žena?! Jste-li bezforemní, jak můžete být mužem nebo ženou? Zapletení se do činnosti je tu kvůli představivosti, že máte formu.

Ten, kdo jasně chápe, že nemůže být tělem, které není nic než jeho potravou, se dokáže vzdát tělesné totožnosti. Vědomí je kvalitou potravinového výtažku, sattvy, a já jsem znalec vědomí. Nejsem-li tělem ani vědomím, co jsem? Já jsem dokonce i bez pocitu bytí. Tomu se říká Nirguna, Absolutno, kde nejsou přítomny žádné kvality. Znalec vědomí není znepokojen jakoukoliv činností a vesmír je Jeho vize. Kdekoliv je vědomí, je i vesmír! Kdekoliv je vesmír, je i vědomí! Toto vědomí se nazývá Bůh neboli Išwara. Ten, kdo zří jednotu Išwary (Boha), Já a vesmíru, je Absolutnem (Nirgunou). Absolutno není dotčeno třemi gunami.

Všechny projevy jsou zde kvůli vědomí, které je kvalitou potravinového výtažku, ale vy ničím z toho nejste. Opravdový duchovně hledající toto ví. Nevědomá osoba si těchto věcí není vůbec vědoma, pro ni existuje nebe, peklo, Vaikunta či Kailas. Znalec vědomí nemůže být vtažen do činností způsobených třemi gunami. Pro nevědomce jsou všechny tyto pojmy – nebe, peklo, Vaikunta, Kailas – skutečností. Pro znalce vědomí je toto vše mýtus. Znalec vědomí je prost jména a formy, vypadá to, že stojí zde, ale on je všude. Všeprostupující nelze omezit na tělesnou formu. Když opustí tělo, odchází někam? Kam by ten, kdo je všude, mohl odejít? Upustíte-li pohár plný vody do moře, voda z něj se vyleje do celého moře, a tím se dostává i na druhý konec moře. Znalec pravdy zaplňuje celý prostor. Pro něj neexistuje přicházení ani odcházení. Pro znalce pravdy jsou všechny naděje, touhy a chtění k ničemu. Znalec vědomí je natolik úplný, že v něm není žádné místo pro naděje, touhy a chtění.

Světec přirozeně ignoruje všechny smyslové objekty. To je fakt, to je realita. Světec je minimálně zaujat veškerým děním, protože není jeho součástí. Světec se nezaplétá do aktivit, které se dějí důsledkem tří gun. Všechny popisy jsou v oblasti vědomí, ale jak můžete popsat to, co je před vědomím? Nic se nemůže dotknout toho, co je před vědomím. Veškeré poznání a popisy jsou v oblasti vědomí. Ale nic nemůže popsat to, co je před vědomím. Děje se vám pozorování vědomí, ale není-li zde vědomí, co budete pozorovat? Pro znalce vědomí jsou všechny naděje, touhy a chtění k ničemu. Takovýto světec je označen jako bezžádostivé Parabrahman.

Znalec vědomí je před vědomím. Nemá žádné přicházení a odcházení, žádné kvality. Je úplný, ale neexistuje pro Něj ztráta či zisk. Existence pro Něho nemá užitek. Nikdo vám neřekne tento fakt. Jeho existence je nekonečná, ale pro Něho nemá využití. Existence je užitečná pro ostatní, ale pro znalce vědomí je bez užitku. Pro vás je velmi obtížné dosáhnout tohoto stavu, jelikož nemáte žádný volný čas k tomu, abyste zůstali beze slov. Nedokážete setrvat beze slov ani na pět minut! I když sedíte o samotě, vaše mysl stále pracuje. Vnitřní tok slov pokračuje. Navenek se jevíte být potichu, ale vnitřní mluva nepřestává. Vnitřní spory a boje pokračují. Vaše mentální aktivity ukazují, že jste zaneprázdněni a nemáte tudíž žádný volný čas.

Znalec vědomí je před vědomím, a je označován jako Nirguna. Nirguna není skutečné označení znalce vědomí, protože všechny názvy se nacházejí pouze v oblasti vědomí. Alespoň před usnutím si připomeňte, že jste Parabrahman. Vy jste Paramátman a s pamatováním na to usínejte. Vše, co si před usnutím připomínáte, realitu toho zakoušíte během spánku. Připomínání může být záměrné či bezúčelné, ale zkušenost toho se přihodí. Během spánku dochází k změnám. Před usnutím si připomínejte, že jste svaté, ryzí, nezahalené, neposkvrněné Parabrahman.

Nezbytné změny se ve vás odehrají. Ve vašem vědomí dojde k nutným změnám díky tomuto připomínání. Každé ovoce, je-li nezralé, je hořké či bez chuti. Po určité době, několika dnech či měsících se v něm objeví sladkost. Poté, co si vyslechnete tyto promluvy, pakliže budete trpěliví a setrváte, zakusíte na sobě účinky. Nebude to pouhé pozorování něčeho, ale bude se jednat o váš vlastní prožitek "Já". Když budete vytrvalí, zakusíte na sobě podle své víry změny. Když posloucháte učení od svého Gurua, snažte se zjistit proč, a jak se objevilo vaše vědomí? Žák medituje na vědomí, aby nalezl jeho původ. Při pátrání po původu vědomí jsou na začátku označeny různé příčiny pro jeho vyvstání. Před takzvaným zrozením zde nebylo žádné vědomí; nyní je tu. Proč? Při tomto pátrání po původu vědomí jsou označeny pro jeho vyvstání různé důvody jako např. rodiče, sattva, guny, apod. Ale hledající pokračuje ve své meditaci a nakonec vědomí zmizí. Kvůli vědomí mluvíme o takzvaném narození. Začátek pátrání je v důsledku objevení vědomí, ale když vědomí zmizí, pátrání skončí. Pátrání po původu vědomí a příčiny vědomí skončí, jakmile vědomí zmizí. Vše pozorujeme díky vědomí, ale když zde není žádné vědomí, není tu žádné pozorování. Je třeba, abyste spočívali ve slovech Gurua, a rozvinuli přesvědčení o slovech Gurua. Se zmizením vědomí přechází hledající (pátrající a meditující) do stavu ne-bytí. Parabrahman je takzvaně před všemi projevy. Musíte rozvinout přesvědčení, že vy jste Toto Parabrahman, které je před všemi projevy (zdáním).
Džaj Guru!
Překlad Aleš a Gabriela

 

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.