Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

10. Když poznáte, že svět je neskutečný, jeho zmizení vám nezpůsobí žádnou bolest (přepis audio nahrávky)

29. 7. 2014 - Aleš a Gabi

maharaj_audio_6.jpgNa adrese: www.netinetifilms.com je uveřejněna další, tj. desátá nahrávka audiozáznamu promluv Šri Nisargadatta Maharadže, které do angličtiny doslovně překládá pan Mahan Gaitonde. Džaj Guru Maharadž. "V tomto světě, vše z čeho se radujete, vám nestačí, chcete víc a víc. Toužíte po stále větším potěšení. Vaše záliba po potěšení neustále roste a vy jste v tom chyceni. Abyste se zbavili připoutanosti k smyslovým objektům, rozviňte připoutanost k "Já". Musíte vyvinout sjednocení se svým pocitem bytí, který poté odkryje veškeré tajemství, ať už vnější či vnitřní. Nemluvte o těchto věcech zpočátku s nikým dalším a nechte si to pro sebe. Ale v pravý čas, když z vás začne vyzařovat toto poznání, lidé vás začnou nazývat božím vtělením. To se stane, když poznání "vy jste", vědomí, je ukonejšeno. Abyste ukonejšili své vědomí, musíte se upevnit ve své ´formě´ vědomí, a nikoli v tělesné totožnosti. Nejsem zakusitel smyslových objektů; Já jsem ................."    Radžádirádž Satgurunáth Šrí Nisargadatta Maharádž kí Džej!

Audio promluva Šrí Nisargadatta Maharadže č. 10, kterou do angličtiny přeložil pan Mohan Gaitonde.

24. ledna 1980

Zkušenost světa, prožívání činností a existence, to vše je z pohledu Parabrahman ilusorní. Avšak z hlediska individuální duše omezené tělesnou totožností je toto vše skutečné. Třebaže světská existence není skutečná, lidé ji udělují skutečnost v důsledku svých chtění a připoutanosti k nadějím, touhám a žádostem. Dění ve světě jí dává zdání skutečnosti. Popravdě řečeno svět a naše zkušenost být v něm, to vše je neskutečné. Třebaže je to neskutečné, naše zkušenost se jeví být skutečná. Nelze se jen tak zbavit falešného prožitku. Falešná existence zřídila (ustanovila) sebe sama. Naslouchejte našemu přesvědčení o tomto faktu. Je to jako popis rodinného života syna narozeného neplodné ženě. Kdo toto vše trdí? Je to Bhagaván Šrí Krišna. Bhagaván Šrí Krišna je znalec pěti elementů. Zná jejich původ, jak zůstávají a nakonec jak mizí. Ví, jak jsou živé bytosti vytvořeny z pěti elementů. Šrí Krišna ví, že stvoření je tu díky vodě; vše stvořené tu přetrvává díky vodě, a jakmile voda vyschne, stvořené bytosti umírají. Lidé považují světské zkušenosti za skutečné kvůli své totožnosti s tělem. Ve skutečnosti je tělo vytvořeno z pěti elementů. Tělo je formováno z potravinového výtažku.

Ve výtažcích rostlin nalezneme takové chutě jako je sladkost, ostrost, kyselost, hořkost apod. Rostliny jsou především vytvořeny z vody. Voda je forma vzešlá z horka; horko vzejde ze vzduchu a vzduch z prostoru. Vy se ztotožňujete s tělem, které je zformované z potravinových výtažků. Tvar vašeho těla je tvarem potravinového výtažku a v potravinovém výtažku je tím nejdůležitějším pocit bytí, vědomí. Ale bytí je závislé na potravinovém výtažku.

Ve vašem bytí se vám svět jeví jako skutečný. Vy (vaše bytí) si myslíte, že jste skuteční, a že se vám přihodí něco dobrého. To je vaše naděje. Bytí je časově omezené; počalo před určitou dobou a po určitém počtu dní zanikne. Bytí začalo od takzvaného narození; svůj život jste začali počítat od tohoto data. Toto bytí bude trvat po jistou dobu a poté nebudete schopni vědět, zda-li jste vůbec existovali. I přesto všechny lidské bytosti ve světě jednají s tělesnou totožností. Díky tomu člověka (jeho základní iluzi) straší budoucími zrody a následky zlého chování. Popravdě toto vše nemá sebemenší skutečnost. Stvoření třech stavů – bdění, spánku a vědění ("já jsem") – to vše je tu kvůli potravinovému výtažku. Vy jste zkušenost bdění, spánku a vědění ("já jsem") neměli. To vše se objevilo až po takzvaném početí, což se nazývá narození.

Bytí je kvalita vegetativních výtažků. Protože Paramátman toto vše zná, říká, že v tomto hmotném projevu není smítko skutečnosti. Avšak jelikož lidské bytosti jsou toho všeho neznalé, myslí si, že vše je skutečné, a jednají ve světě v domění, že se jim určitě přihodí něco krásného. Ale naše zkušenost se podobá hořící olejové lampě. Dokud je zde olej, hoří a světlo svítí. A v našem případě, dokud je zde výtažek potravinového těla, je tu i náš život; takzvaná existence pokračuje. Mysl a intelekt závisí na kvalitě potravinového výtažku, který pomalu upadá a nakonec toto bytí zmizí. Když bytí u někoho zmizí, lidé v jeho blízkosti říkají, že je mrtvý, ale on o své smrti neví. Člověk si není vědom takzvaného narození a toto uvědomění se objeví až po několika letech jeho takzvaného narození. I když jste se nenarodili, přijali jste to.

Souhrnem toho všeho, co je zde řečeno, je přivést vás k zaregistrování neskutečnosti celé této záležitosti. Vykonáváte veškeré své aktivity, ale nakonec i to vše vám bude k ničemu, protože nemáte žádnou trvalou formu. Vaše existence je časově omezená, dočasná. Přesto lidské aktivity jsou tyto – pohybovat se sem a tam, dělat to či ono. Někdy se cítíte unaveni, jindy je tu i potěšení. Když je tu vědomí, je tu svět. Když tu není vědomí, není tu žádný svět, a vědomí je kvalita potravinové esence, jíž nejste. Vaše bytí je časově omezené; nic před ním ani po něm tu není. I když máte poznání Brahman, stejně nemůžete provést žádné změny. Vše je časově omezené. Všechny naše světské činnosti jsou tu v důsledku naší sebelásky a budou pokračovat.

Pojem Brahman značí svět a naše bytí. Souhrn slova a bytí je poznání. Vaším problémem je to, jak se zbavit starostí, a poznat, co je skutečné a co neskutečné. A navíc si přejete být odděleni od bolesti. Poznání "vy jste" je poznání Brahman. Věnujte mu pozornost, meditujte na něj. Poznání "vy jste", vaše vědomí, je vaše láska, vaše obliba, vaše potřeba. K tomu, abyste měli poznání pravdy, spřátelte se se svým vědomím, bytím, věděním ("já jsem"). Poznejte své vědomí jako nejvyššího Boha a meditujte na Něho. S průběhem meditace se stane, že poznáte pravdu o světě, respektive pochopíte, zda-li je skutečný či neskutečný. Když poznáte, že svět je neskutečný, jeho zmizení vám nezpůsobí žádnou bolest. Jakmile je neskutečné prokázáno za neskutečné, není tu žádné zoufalství. K tomu, abyste to dosáhli, musíte meditovat na své bytí, svou přítomnost. Odtud dostanete všechny odpovědi.

Nevyhýbejte se světským aktivitám. Víte, že jsou časově omezené. Vaše vědění potrvá od prvního dne vašeho života do posledního dne, na konci něhož toto vědění zmizí. Abyste poznali pravdu, meditujte na své "Já", nazvěte jej Ráma, Krišna, Bůh či jakkoliv chcete. Můžete jej označit jakýmkoliv jménem, ale musíte být plně přesvědčeni, že vy jste poznání, a to je vaše pravé bytí.

Bůh má bezpočet jmen. Jen Višnu se třeba označuje tisíci jmény. Jmen Boha je mnoho, ale jaká je Jeho forma? Jeho forma je bytí, vědomí v člověku. Je to pocit bytí v lidské formě. Je známo, že existuje 8,4 milionů druhů žijících forem, ale všechny nemají schopnost poznat sebe sama, nemají intelekt. Pouze lidské bytosti jsou vybaveny inteligencí a po narození člověka Brahman ví, že je. Poté, co se dozví, že je, Brahman také přijde na to, že svět je iluze, berouce si příklad snového světa. Někdo, kdo spí pohodlně, si myslí, že je probuzen, a vidí snový svět, ve kterém má oddělené tělo. Ve snu se přihodilo tolik aktivit a zdály se být skutečné do té doby, dokud se nezjistilo, že (snové) bdění nebylo skutečné. Zmizení snu vyústilo ve štěstí, ale on (spící) byl šťastný před pozorováním snu. Ten, kdo spal, byl šťastný, ale chybná (snová) bdělost dala podnět k neštěstí. Myšlenka (ve snu) "já jsem bdělý a toto vše prožívám" vyústila ve velké zoufalství. Avšak jaký je on předtím, než pojal to falešné bdění? On je šťastný. V hlubokém spánku je jeho stav podobný "stavu" Parabrahman, což značí být šťastný a nemít potřebu po štěstí.

Existují dva druhy – jedním je Nirguna, což je "stav" bez atributů a druhý Saguna, tedy "stav" s atributy. Nirguna je neprojev a Saguna projev. V hlubokém spánku je pocit bytí nepřítomen. Začátek bdělého stavu je příčinou veškerého utrpení. Toto bdění bylo falešné; není skutečné. Pocit "já" je pocitem bdělého stavu. Místo abyste nahlíželi na toho, kdo pozoruje sen, tak se necháte vtáhnou do všeho viděného, tedy snu. Jaký prospěch jste získali či jakou ztrátu jste utrpěli ve snu, jenž byl viděn a který se zdál? Jaký zisk či ztrátu měli všechny žijící bytosti, co se objevily ve snu, snovém světě? Přijměte toto vážně: není tu žádný zisk ani ztráta. Pouze ten, kdo přijal falešné bytí, falešný bdělý stav, musel trpět. Byl ve snu skutečně probuzen? Ne, spal. Ten, kdo spí, se nachází ve "stavu" Nirguna, tedy ve "stavu" bez atributů, neboť kvalita bdělého stavu není přítomna. A bytí, "jáství", značí "já jsem probuzen". A "jáství" značí celý svět.

Lidské bytosti se pachtí po stále dalších a dalších požitcích, ale to, co získají, je především žal. Ať už někdo dosáhne sebevětší slávy, stějně zkušenost, která mu z toho vyplyne není nic než žal. Abyste se zbavili utrpení, spřátelte se a sbližte se se svým "Já". K tomu, abyste byli šťastní, nakloňte si a spřátelte se s poznáním "vy jste". Pokládejte své vědomí za Gurua a respektujte ho. Meditujte na poznání "vy jste" jako na svého Gurua. Zatímco toto uskutečňujete, držte tělesnou totožnost stranou. Pomocí takovéto meditace se vám vyjasní pravda a věčnost sama.

"Jáství" je semeno světa. Toto semeno nepotřebuje zalévat, i tak roste. Poznání "vy jste" je poznání Brahman, kvůli kterému tu je svět a pocit bytí. Věnujte tomu pozornost, meditujte na to. Meditace na poznání "vy jste" vám poskytne veškeré Sebepoznání. Protože je zdání zcela neskutečné, svět vám tudíž nemůže udělit poznání. Vaše naděje, touhy a chtění rostou den za dnem, což naznačuje, že se soustředíte na smyslové objekty. Jakmile se stabilizujete ve vědomí jako své totožnosti a nejste ztotožněni s tělem, pak následkem toho bude, že veškeré vaše naděje, touhy a chtění budou naplněny. Nebude již po nich žádná potřeba. Stejně jako když je váš žaludek plný, nemáte potřebu jíst dál, podobně musíte pocítit plnost co se týče vašich nadějí, tužeb a chtění. Honba za světskými radostmi vám nikdy nepřinese uspokojení. Abyste dosáhli plné spokojenosti, musíte uctívat svého Gurua, to znamená, že musíte pevně držet chodidla svého vědomí. Pohyb chodidel Gurua značí pohyb ve vás, ve vašem vědomí.

V tomto světě, vše z čeho se radujete, vám nestačí, chcete víc a víc. Toužíte po stále větším potěšení. Vaše záliba po potěšení neustále roste a vy jste v tom chyceni. Abyste se zbavili připoutanosti k smyslovým objektům, rozviňte připoutanost k "Já". Musíte vyvinout sjednocení se svým pocitem bytí, který poté odkryje veškeré tajemství, ať už vnější či vnitřní. Nemluvte o těchto věcech zpočátku s nikým dalším a nechte si to pro sebe. Ale v pravý čas, když z vás začne vyzařovat toto poznání, lidé vás začnou nazývat božím vtělením. To se stane, když poznání "vy jste", vědomí, je ukonejšeno. Abyste ukonejšili své vědomí, musíte se upevnit ve své ´formě´ vědomí, a nikoli v tělesné totožnosti. Nejsem zakusitel smyslových objektů; Já jsem jejich znalec. Prohlubte tuto víru a meditujte. Pomocí toho dojdete k pravdě a rozpoznání falešnosti tohoto světského zakoušení.

|| rádžádhirádž sadgurunáth šrí nisargadatta mahárádž kí džej ||

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Aleš a Gabi

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.