Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI



Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

5. Oddělenost je zde v důsledku přijetí formy – (přepis audio nahrávky)

3. 6. 2014 - Aleš a Gabi

maharaj_audio_6.jpgNa adrese: www.netinetifilms.com je uveřejněna další, tj. pátá nahrávka audiozáznamu promluv Šri Nisargadatta Maharadže, které do angličtiny doslovně překládá pan Mahan Gaitonde. Džaj Guru Maharadž. "Věnujte pozornost připomínání si (vědomí si sebe sama) a ponechte toto připomínání uctívat samo sebe; to je nedvojnost. Co to znamená? Znamená to, že zde není nic jiného než to. Vykonávejte všechny své činnosti. Omezení zde není kvůli činnostem, vaše omezení je tu v důsledku jména vašeho těla a jeho formy.  Nyní ponechte stranou jméno těla a jeho formu a pohleďte na sebe sama. Jste viditelní, bez dívání se (na sebe). Vaše forma je poznání."

Nahrávka 5

První výročí odchodu z těla Šrí Bainatha Maharadže
1. ledna 1880

Sebepoznání značí být obeznámen se svým vlastním Já. Toto obeznámení je poznáním Já. Bez Sebepoznání zde není trvalý klid. Jaké by tedy mělo Sebepoznání být? Je to naše přímé poznání toho, co jsme a jací jsme. Slova Gurua jsou konečná. Co Guru říká? Vy jste vědomí Já, to jsou chodidla vašeho Gurua. Neustále si to pamatujte.

Důvěra v Gurua znamená žít s pevným přesvědčením, že náš pocit Bytí obsahuje všechna Božstva. Ten, kdo žije s touto jistotou v Gurua, dojde k poznání co je trvalé a co dočasné. Ve všem, co je viděné a vše, co se objevuje, není ani špetka poctivosti. To se týká všeho, co je považováno za naše já či já ostatních. Něco, co bylo dřív, není stejné nyní. Vše, co se dnes objeví, se po čase změní. Vše, co se mění, se nazývá jako dočasné. To, co se nemění, se nazývá jako věčné. To, co se nemění, se označuje jako Paramátman.

I když je někdo hloupý či nevědomý, stejně může věnovat pozornost na své vědomí či na něj meditovat. Meditace na naše vědomí, naši potřebu být, naši Sebelásku – to se nazývá Džňána jóga.

Svět je velký. Jsou v něm vaši příbuzní i známí. Koho ale ve skutečnosti milujeme? Naše láska je upřena k našemu "já". To je ta hlavní věc. Každá lidská bytost se snaží chránit sebe sama, aby dostála této sebelásky, touhy být; snaží se, aby vždy zůstala, aby neodešla; snaží se ochránit tělo a vědomí.

Znáte příliš mnoho věcí, ale poznané se neustále mění. Není věčné. Od raného dětství po 100 let svého života jste nabývali mnoho forem, ale žádná z nich s vámi nezůstala napořád; neustále se měnily. Tolik forem se přihodilo, některé se staly slavné, jiné byly obdivované, ale nemůžete říci "já jsem jako toto (tato forma)". Neměli jste žádnou neměnnou totožnost. To, co je věčné, a to, co se mění – to platí od těch nejmenších forem jako je červ a mravenec po samotné Brahma (Boha), a to rovným dílem.

K tomu, aby došlo ke změně z nevědomosti k moudrosti a od moudrosti k rozpoznání Já neboli Sebepoznání, držte se chodidel svého vědění (Sebe sama). Existuje mnoho metod, ale tou hlavní je poznání, že "vy jste". Jsou zástupy těch, kteří si toto vyslechnou, ale jen stěží někdo opravdu následuje slova svého Gurua a žije podle těchto slov; jeho činnosti jsou utajené, jako konání zloděje. Je zde pouze jeden z mnoha, jehož úsilí je minimální a pro něhož tu není přílišné utrpení.

Naše paměť o sobě je rovna pěti smyslovým orgánům a třem kvalitám, které vyjadřují naši existenci, naši přítomnost. Uctívejte a meditujte na toto vědomí, které přebývá ve všech živých bytostech. Věnujte pozornost tomuto poznání, že "vy jste". Vykonávejte své činnosti, prostě se dějí, vaše Sebepoznání vám ale sdělí vše potřebné. Pro dosažení Sebepoznání se musíte držet svého Bytí považujíce ho za chodidla svého Gurua.

Hlupák se stane drahokamem. A drahokam se stane drahokamem mezi světci. A drahokam mezi světci se stává Parabrahman (Absolutno). Naslouchejte, toto se děje v důsledku držení chodidel "vědomí Já". To se nazývá držení chodidel Gurua, Boha (Hari); také se to označuje jako meditace na Brahman.

Řeč a pocit Bytí existuje ve všech živých bytostech. Řeč značí slovo, a tam, kde je rozpoznání slova, tam musí být přítomen pocit Bytí. Oddělil se, protože se považuje za tělesnou formu; jinak je však neoddělitelný. Oddělenost je v důsledku přijetí formy. Pohyb a činnosti formy jsou tu kvůli tomu. Avšak ve skutečnosti je to (pocit Bytí) pouze nezúčastněný svědek. Činnosti jsou zde díky pěti životním silám (prány). Mysl je významem či výsledkem procesu dýchání. Do té doby, dokud je zde dýchání, proces myšlení pokračuje. Přátelte se se svým "vědomím Já", díky kterému máte poznání světa, uctívejte ho a mějte pevné přesvědčení, že to je Adi Narajána, Vasudéva.

Věnujte pozornost připomínání si (vědomí si sebe sama) a ponechte toto připomínání uctívat samo sebe; to je nedvojnost. Co to znamená? Znamená to, že zde není nic jiného než to. Vykonávejte všechny své činnosti. Omezení zde není kvůli činnostem, vaše omezení je tu v důsledku jména vašeho těla a jeho formy.
Nyní ponechte stranou jméno těla a jeho formu a pohleďte na sebe sama. Jste viditelní, bez dívání se (na sebe). Vaše forma je poznání. Je velmi malé či neparné a nazývá se astrální tělo. Je zcela nepatrné, nicméně je to Brahman. Brahman značí Bra (svět) a pocit Bytí.

Můžete se nacházet v dobré či nepříznivé situaci, avšak to, kvůli čemuž víte, že jste, je vaším ochráncem. Vy ale nevěnujete tomuto ochránci pozornost a nepamatujete na něj ani v případě, když se nacházíte v situaci, která může vést ke smrti. Nakonec, tím, že to ignorujete, i třeba umřete. Vaše víra v tohoto ochránce je mírou vašeho přežití. Jakým způsobem jste si jisti svou existencí? Je to díky poznání, že "vy jste". Neopomínejte své vědění (sebe sama).

V jaké formě byste na to neměli zapomínat? Ve formě poznání. Jeho formou je také láska. Milujete sebe sama. Koho dalšího milujete stejnou měrou? Vaše láska ke svému já je láskou, poznáním Boha, Já. Ten, kdo získal tuto sebelásku, uspěje jak ve světském, tak duchovním životě. "Plňte si všechny své činnosti, ale nezapomínejte na Mne." Toto řekl Bhagaván Šrí Krišna. Nezapomínejte na "Mne". Co to znamená? Na koho nemáte zapomínat? V těle může být něco nečistého, může to páchnout, ale uvnitř poznání se krve nedoberete. Když opustí tělo a odloučí se, dokáže jej někdo spatřit? Je neviditelné, protože nemá žádnou krev, není bílé ani černé. Není vysoké ani nízké. Vypěstujte přesvědčení, že jste tím, co opouští tělo.

Zapomeňte na tělesnou totožnost. Zapomeňte na to, že jste tělo. Používejte tělo, ale nezapomeňte, že jste tím, co opouští tělo. To, co opouští tělo, je neviditelné. Jaké omezení by pak mohlo mít? Koho se to týká? Vztahuje se to na toho, kdo je znalcem. Kvůli svému ztotožnění s tělem jste muž či žena a doslechli jste se, že musíte trpět jako toto či tamto. Máte-li jednou Sebepoznání, pak jakákoliv činnost vykonaná tělem nebude mít na vás žádný vliv. Je to velmi jednoduché, poslouchejte. Co jiného než vaše vědomí je pro vás tím nejdražším? Kvůli sebelásce na sebe berete tolik potíží.

Souhrnně řečeno, tím, že se spřátelíte s tímto "já miluji", "vědomím", budete nazváni inkarnací (Bohem). Světci si uvědomili Já a také pochopili, že zde není většího Boha než naše vědomí, pocit Bytí.

Vše, co je viděno, či co se objeví, je dočasné. Ale ten, kdo to vidí, je věčný. K tomu, abyste pochopili věčné, pokládejte pocit Bytí, vědomí, za ještě důležitější než svůj život a uctívejte ho.

Jsou zde různá těla, ale kterou ze zkušeností, nabytou ve světě, zařadíte v žebříčku hodnot na první místo? Je to poznání, že "vy jste", vaše vědomí, které bude tím prvním. Je-li zde toto, pak je zde i to druhé či cokoliv dalšího. Toto připomínání neboli vědomí je bez pamatování si na sebe. Je zde bez pamatování si na sebe.

 || rádžádhirádž sadgurunáth šrí nisargadatta mahárádž kí džej ||

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Aleš a Gabi

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.