Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha III. - O stvoření - III.94 - III.95

4. 10. 2017 - Lenka

Když se pozorně podíváš, Rámo, uvidíš, že čin se rozroste o své plody jen tehdy, je-li do konání zapletena mysl. Mysl je tím semínkem. Je to dokonce tak, že když se projeví v nejvyšším Brahman kosmická Mysl, v témže okamžiku se rodí povaha a přirozené touhy každé z rozličných bytostí a z vtělené bytosti se stává džíva. Není rozdíl mezi myslí a činem. Než se čin projeví, vznikne nejprve v mysli, mysl je jeho základem. Proto konání není nic jiného než pohyb energie ve Vědomí a nevyhnutelně přináší své plody. Když takové konání spěje ke konci, i myšlení spěje ke konci. A jakmile myšlení ustane, není tu ani konání. To je případ osvobozených mudrců, nikoho jiného.

III.94

VASIŠTHA pokračoval:

Nyní ti popíši rozdělení bytostí na nejlepší, střední a nejhorší, tak jak k tomu došlo na začátku tohoto cyklu stvoření. První a nejlepší z bytostí se rodí ze šlechetných pohnutek. Jsou přirozeně dobří a oddaní dobrým skutkům. Osvobození dosahují během pár životů. Jsou plni čistoty a světla, což představuje kvalitu neboli gunu, která se nazývá sattva. Pak jsou tu ti, kteří jsou plni nečistoty, což představuje kvalitu pasivity, netečnosti a neschopnosti vnímat, neboli gunu tamas. V těchto bytostech je přilnutí ke světu velmi silné. Osvobození u nich přijde až po tisíci životech a pro některé z nich není v tomto cyklu stvoření vůbec možné. Mezi těmito dvěma typy jsou tací, kteří jsou plni touhy, činnosti a vášně, což představuje kvalitu aktivity, neboli gunu radžas. Jestliže jsou tito lidé natolik blízko osvobození, že při odchodu ze světa osvobození dosáhnou, je v nich s radžasem namíchána i sattva. O čistý radžas se jedná, pokud jsou radžastické tendence silné a jejich rozpuštění trvá déle. A jsou-li touhy a vášně příliš hutné, nesou známky tamasu a k osvobození je velmi daleko.

Ti, kteří i po tisíci zrozeních setrvávají v temnotě neprobuzeni, se nazývají bytosti tmy a představují čistý tamas. Jestliže se zdá, že se k osvobození přibližují, pak je jejich tamas doplněn radžasem. A zdá-li se osvobození již nablízku, pak je tamas namíchán se sattvou. Pokud bytosti po stovce zrození mají před sebou ještě nejméně další stovku, pak jsou v hluboké temnotě a jejich osvobození není jisté.

(V této kapitole je naznačeno, že sattva, radžas a tamas samy o sobě nic o osvobození nevypovídají, ale že překážkou k osvobození jsou další proměny v důsledku špatných myšlenek a špatných činů – pozn. S.V.)

Všechny bytosti vznikly v nejvyšším Brahman, když došlo k narušení rovnováhy a klidu. Podobně vznikají i vlny na moři. Prostor ve sklenici, prostor v pokoji i prostor v malé dírce nejsou nic jiného než jediný vesmírný prostor a stejně tak jsou všechny bytosti jen jedno jediné neomezené Bytí, které je nedělitelné. V něm vznikají a zanikají. Tak se z vůle neomezeného Brahman zdají všechny bytosti přicházet a zase odcházet.

III.95

VASIŠTHA pokračoval:

Čin i konající (ten, kdo čin vykonává), vznikají spontánně v nejvyšším Bytí v témže čase, podobně jako se s květinou objevuje současně i její vůně. Pouze z pohledu nevědomého se stvoření džívy jeví jako skutečné (a tudíž nezávislé na nejvyšším Bytí – pozn.L.V.). Jen nevědomý člověk považuje modrou barvu nebe za skutečnost! Pro osvíceného jsou obě tvrzení „džíva se rodí z Brahman“ a „džíva se nerodí z Brahman“ stejně nesmyslná.

Dvojnost neboli dualita je dočasně přijata jenom kvůli poučení nevědomých, neboť bez ní je slovní vyjádření nemožné. Učitel prohlásí, že džíva se rodí z Brahman, pak ale zdůrazní, že poněvadž následek není oddělitelný od příčiny, je i džíva neoddělitelný od Brahman. Vše se jeví jako z Brahman zrozené, stejně jako se rodí vůně z květiny. A vše zase přechází zpět do Brahman, podobně jako přecházejí roční období jedno do druhého!

Se všemi druhy bytostí, které se v tomto světě projevují, se současně rodí i jejich přirozené chování a povaha. A jen nevědomost o vlastní podstatě a přirozenosti, nevědomost o Já, vede k takovému chování a takovému činu, jež vyvolají následnou odezvu v dalším zrození.

RÁMA řekl:

Svatý muži, svaté knihy sestávají z tvrzení mudrců, jejichž mysl není ničím zabarvena. Mudrcem je zván ten, jehož srdce je čisté a v jehož vidění není rozdělování. Nezralý člověk má naději uvidět světlo pravdy pouze s pomocí svatých textů či osvícené bytosti. V tomto světě můžeme pozorovat, že se semínko rodí ze stromu a strom vyrůstá ze semínka. Lze říci, že se z nejvyššího Brahman zrodily rozličné bytosti bez semínka předchozí karmy?

VASIŠTHA odvětil:

Když se pozorně podíváš, Rámo, uvidíš, že čin se rozroste o své plody jen tehdy, je-li do konání zapletena mysl. Mysl je tím semínkem. Je to dokonce tak, že když se projeví v nejvyšším Brahman kosmická Mysl, v témže okamžiku se rodí povaha a přirozené touhy každé z rozličných bytostí a z vtělené bytosti se stává džíva. Není rozdíl mezi myslí a činem. Než se čin projeví, vznikne nejprve v mysli, mysl je jeho základem. Proto konání není nic jiného než pohyb energie ve Vědomí a nevyhnutelně přináší své plody. Když takové konání spěje ke konci, i myšlení spěje ke konci. A jakmile myšlení ustane, není tu ani konání. To je případ osvobozených mudrců, nikoho jiného.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.