Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

127. Plody štěstí a radosti (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

2. 11. 2016 - Gabriela

SiddhaVšechna těla a celý svět nejsou nic než naše vlastní Existence. Ten, kdo má takovéto úplné pochopení, získává veškerá potěšení a radost tohoto světa. Pán Krišna řekl: „Ten, kdo si je vědom, že vše v tomto světě je on sám, je Inkarnací Boha. Já jsem ve všech bytostech a všechny bytosti jsou mou vlastní skutečnou existencí.“ Skutečným Bohem je Ten, kdo má přesvědčení, že všechny bytosti jsou „Jím Samotným“. On je „Já“, znalec a režisér všeho existujícího. Svět je představa, koncept. Pokud je vaše představa, váš koncept či pocit takový, že vy jste světem, pak jste Brahman. Úspěch, sláva a vliv, poznání a bezžádostivost jsou bohatstvím Boha. Tento svět neboli vesmír se nazývá „Nezměrnou formou Brahman“ neboli Saguna Brahman. Tělo Džňánina je tak rozlehlé, jako vesmír.

127. Plody štěstí a radosti

Všechna těla a celý svět nejsou nic než naše vlastní Existence. Ten, kdo má takovéto úplné pochopení, získává veškerá potěšení a radost tohoto světa. Pán Krišna řekl: „Ten, kdo si je vědom, že vše v tomto světě je on sám, je Inkarnací Boha. Já jsem ve všech bytostech a všechny bytosti jsou mou vlastní skutečnou existencí.“ Skutečným Bohem je Ten, kdo má přesvědčení, že všechny bytosti jsou „Jím Samotným“. On je „Já“, znalec a režisér všeho existujícího. Svět je představa, koncept. Pokud je vaše představa, váš koncept či pocit takový, že vy jste světem, pak jste Brahman. Úspěch, sláva a vliv, poznání a bezžádostivost jsou bohatstvím Boha. Tento svět neboli vesmír se nazývá „Nezměrnou formou Brahman“ neboli Saguna Brahman. Tělo Džňánina je tak rozlehlé, jako vesmír. Hrubý Fyzický Vesmír (Virata), Jemný Vesmír konceptů a prán atd. (Hiranjagarbha), Kauzální tělo Vesmíru (Avijakrit), a Vědomé Tělo Vesmíru (Super-kauzální Tělo neboli Mula Prakriti či Mula Mája), jsou čtyři těla Džňánina. Celý vesmír je jeho tělem a tento viditelný svět je částí jeho těla. Pět objektů smyslů jsou v jeho těle. Toto Jeho rozlehlé tělo má ruce, nohy atd. a jen co zkonzumuje svými ústy potravu, dává energii všem smyslovým orgánům a různým částem těla. Vše, co Džňánin jí, přijímá Bůh. Ten, kdo toto realizuje, je Inkarnací Boha.

Poznání zde předložené promění individualitu, džívu, v Boha, Šivu. I žena může být právničkou poté, co absolvuje právnické vzdělání. Nicméně to, co je obsaženo zde, je Poznání Brahman. S nevědomým hlupákem lze jednat jako s Bohem, ale je pravidlem, že Poznání Brahman by nemělo být uděleno jen tak někomu. I Pán Šiva a ostatní Světci a Mudrci udržovali toto Poznání v tajnosti. Po nějaké době bylo uděleno těm, kteří toho byli hodni, kteří sloužili Guruovi; později byli potěšeni jistými dobrými a úctyhodnými lidmi a toto Poznání jim předali. Bylo to však uděleno pouze jednomu v každém věku (Juga). Zřídka zde byl někdo Plně Realizovaný. Nyní nastal čas, kdy jsem opětovně přišel učit toto Poznání. Třicet tři hostitelů Boha obsype květy toho, kdo učí toto Poznání druhé. Významnost tohoto Duchovního Poznání je rozpoznána pouze těmi učenými a Realizovanými. V současné době jsem plně vysvětlil tuto filosofii vám. Až do nynějška nebylo toto Poznání předáno tímto způsobem nikomu. Světec Kabír kdysi řekl: „Džapa (opakování božího jména, mantra), vyčerpávající pokání a ostatní druhy rituálů či obětí nejsou nutné.“ Toto je skutečně pravda. „Já“ je Světlo Slunce. Poznat Ho, je Jeho Uctíváním. Ten, kdo Zná, bude vítězný, kamkoliv půjde. Výstižným rčením je: „Učení mého Gurua přepisuje určený osud.“ Znamená to, že Guru je skutečně před Bohem v Jeho Velikosti. Ten, kdo toto říká, je vždy bez strachu, odvážný a vítězný. On je Všemocným Bohem v každé situaci, třebaže může dělat cokoliv za jakýchkoliv okolností, On není nic jiného, než Paramátman. Všechno pohodlí a štěstí v tomto světě jsou Mu k službám. Tímto způsobem je svět velkým obytným domem, který je postaven Jím, pro Jeho vlastní potěšení. Celý svět je Jeho Dům, Jeho vlastní zahrada. Je to je Jeho hřiště, ve smyslu, aby Ho zabavilo a rozveselilo.

Tak jako se krysy hojně vyskytují tam, kde je zrní, a tygr žere vše, ale nežere Slunce, podobně nikdo nedokáže vyrušit či obtěžovat bytost se Sebe-Poznáním v Jeho Místě. Realizovaná bytost (Džňánin) je vždy beze strachu, zatímco individualita je vždy plná obav, vyděšená a utrápená. Stručně řečeno tam, kde je Bůh ve Své Úplnosti, tam je všude úspěch, sláva a hojnost. Nicméně každý nabude zkušenost na základě své víry. Když je realizováno Brahman, co dalšího je požadováno? Stejným způsobem, jako byl uctíván Pán Krišna, bude uctíván také Džňánin. Všechny Védy a Písma zcela zřetelně prohlašují, že kdekoliv je bytost, která má Poznání Brahman, tam se shromáždí všichni Bohové. Zcela odhoďte představu, že jste oddělená individualita. Buďte Úplností, buďte Brahman.

Má Požehnání náleží vám všem. Nechť je vámi obdržena tato Božská Hojnost, tato Sláva a můžete se jí plně těšit. Nikdy nezanechte služby svému Guruovi. Jeho Jméno v sobě obsahuje možnost dosažení. To vámi bude jistě zakušeno. Jedině Bůh stojí před vámi i za vámi. On je ve všech formách. Nyní vám díky tomuto Poznání nemůže nikdo nebo nic (jako např. planetární vlivy) způsobit obtíže. Nikdy nezanechávejte uctívání Saguna.

Když jste upevnění ve svém způsobu uctívání, vaše odhodlání nabude přirozeně na síle a budete říkat „Já jsem Bůh. Jaké nežádoucí věci si mě dovolují obtěžovat?“ Pokud jste si díky skutečné a pevné víře jisti Absolutním Brahman, pak září jen Skutečnost. Kdo nenabídne této bytosti sladkost? Mému Drahému Oddanému nikdy nezanikne v ústech chuť sladkosti. Naopak, jestliže od Něj někdo obdrží požehnanou potravu, i jeho nemoc bude vyléčena. Proč ne?

Nejdůležitější je to, že principy Poznání nemohou být nikým zničeny. Džňánin je ctěn všemi a je pln Všech Sil. Musí zde být neochvějná víra „Já jsem Brahman“. Toto Poznání, toto přesvědčení, je nutné mnohokrát testovat a učinit ho velmi hlubokým a pevným. Všichni Světci a Já zůstáváme jako pozorovatel, kterého díky tomuto Sebe-Poznání považujete za Boha. My jsme zodpovědní za to, pokud následováním principů tohoto Poznání Brahman nedojde k realizaci. Ale komu jsme za to odpovědní? Těm, kdo mají víru ve slova Gurua a nebojí se smrti. Jsme zodpovědní těm, kteří se nikdy neobávají smrti a jsou nezlomní a odhodlaní. Zodpovídáme se těm, kteří jsou věrní, kteří považují učení Gurua za nesporné. Nemáme žádnou zodpovědnost vůči těm, kdo jsou ateisti a nejsou oddaní. Nechť se jim daří. Avšak pokud ten, kdo je Opravdový Oddaný, nerealizuje Boha, pak my jsme za to zodpovědní.

Existuje příběh o Světci, který za svou svatyni (místo, kde prováděl uctívání) zvolil hrob osla. Ve vesnici žil jednou osel, a když umřel, Světec, aniž by to někdo postřehl, vykopal díru a pochoval do ní oslovo mrtvé tělo. Vybudoval zde pak hezkou svatyni a vztyčil krásný oltář. Dokonce dal hrobce i hezké jméno – Šrí Gadhawéšwara, což značí Oslí Bůh. Lidé sem začali přicházet s vírou ve svých srdcích a modlili se zde za vyplnění svých tužeb. Pomalu byly jejich prosby vyslyšeny a svatyně se stala významným poutním místem. Realizovaná bytost je zbavena všech trápení a pravidel. Ti, kdo realizovali Brahman, mají veškerou sílu a vše, co řeknou, se určitě přihodí. Na to, co činí, se nevztahují žádná omezení. Jsou nepřekonatelní. Tam, kde vkročí takováto bytost, sídlí osm duchovních sil. Když se Satguru, Skutečný Mistr, a opravdový žák setkají, mohou dosáhnout vše, co si přejí. Stejně tak, je-li Sebe-Poznání doprovázeno pravidelným Uctíváním formy Boha (Gurua), neexistují hranice, kam až může dosáhnout vaše sláva.

Toto učení je jako rozlévání Nektaru Nesmrtelnosti pouze těm, kteří následují duchovní život. Tato Realizace Brahman neopustí oddaného, i když ji nebude chtít. Ten, kdo znevažuje Uctívání formy Boha (Saguna), ve skutečnosti uráží Satgurua, a třebaže mohl dosáhnout Poznání Brahman, nebude mu nijak užitečné či nápomocné. Jsou-li Uctívání a Poznání spolu, jaká je míra chvály, jež může být přisouzena takové bytosti? Jak může někdo popsat její velikost? Pero nedokáže psát o svých silách. Takto mocný je Syn Gurua (Guru-putra). Paramátman v osobě je Satguru a my jakožto Jeho oddaní žáci jsme se setkali v této Velkolepé Józe Poznání, kterou zakoušíme, a která je Sama-Existující bez počátku. „To“ musí být dosaženo.

Večer, 28. 11. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.