Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

108. Stav Dokonalé Bytosti (Siddha-Pada) – (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

22. 6. 2016 - Gabriela

SiddhaTen, kdo odevzdá sebe sama Světcům, je ozářen Poznáním „Já“. Ten, kdo pochopí, že celý svět je pouze naší Původní Přirozeností, se nemůže stát odděleným, dokonce ani, kdyby se snažil. Taková bytost nemá žádný strach. Faktem je, že jakmile je poznáno, co je to Pravda, vaše pochopení nepodléhá změně. I když se o to pokusíte, nemůžete být nijak odděleni. Všechny viditelné objekty nejsou pro vás nic jiného než Brahman. Železo, které se po dotyku s posvátným kamenem proměnilo ve Zlato, se nestane znovu železem. Máte-li pochopení, že „Nejen vy jste Brahman, ale že vše je Brahman“, nestanete se oddělenými či odcizenými. Jste oddanými a stanete se Bohem.

108. Stav Dokonalé Bytosti (Siddha-Pada)

Ten, kdo odevzdá sebe sama Světcům, je ozářen Poznáním „Já“. Ten, kdo pochopí, že celý svět je pouze naší Původní Přirozeností, se nemůže stát odděleným, dokonce ani, kdyby se snažil. Taková bytost nemá žádný strach. Faktem je, že jakmile je poznáno, co je to Pravda, vaše pochopení nepodléhá změně. I když se o to pokusíte, nemůžete být nijak odděleni. Všechny viditelné objekty nejsou pro vás nic jiného než Brahman. Železo, které se po dotyku s posvátným kamenem proměnilo ve Zlato, se nestane znovu železem. Máte-li pochopení, že „Nejen vy jste Brahman, ale že vše je Brahman“, nestanete se oddělenými či odcizenými. Jste oddanými a stanete se Bohem.

Na základě své zkušenosti jste pochopili, že v první řadě nejste nic jiného než Brahman. I použití slova „stal se“ je nesprávné. Vy jste byli Bohem již předtím. Ten, koho Světci prohlásili za osvobozenou bytost a nazvali svým příbuzným, se stal dokonalou bytostí. Individualita (džíva) je Brahman, nic víc. Světci ho přijali do svého společenství a poskytli mu místo odpočinku. On je přesvědčen, že Bůh je oddaný a oddaný je Bůh. Nyní veškerá potřeba pro další promluvu skončila.

Bůh by měl být spatřen v oddaném. Skutečný způsob vidění je hledět na sebe jako na Boha. To, co jsme nazývali opicí, se nyní stalo Marutim (Hanumán). On je nyní Bůh. Stal se Paramátman, kterým byl. Ve jménu a formě se stal Bohem. Lakšman, oddaný Rámy, je rovněž bez zrození a smrti, neviditelný, bezforemný, bezbarvý a beztvarý. Toto jsou atributy Boha a tato Velkolepost v Něm byla pojata. Toto je Skutečná Sláva, Skutečné Bohatství. Veškerá další scenérie a jakákoliv další sláva jsou falešné.

Vrozenou vlastností škorpióna je bodat. Vlastní kvalitou vody je potopit kohokoliv, kdo spadne do řeky. Tato vlastnost patří vodě. Stejně jako je sladkost kvalitou a hodnotou cukru a nikdy ho neopustí, podobně taktéž Velkolepost (Sláva) Brahman je jeho vlastní. Osm duchovních sil jsou jeho neoddělitelné kvality. Někdo může vnímat zcela nepatrné věci. Tato schopnost se nazývá Anima Siddhi. Takovéto duchovní síly (siddhis) jsou všechny přirozeně obsaženy v Brahman. Když si vybavíme krávu, její ocas a rohy ji neopustí. Stejně tak Boha nikdy neopustí Siddhis nebo Sláva (Velkolepost).

Vaší skutečnou Silou a mocí je naprostá Všudy-Přítomnost. Proto byste neměli věnovat pozornost těmto Silám (Siddhis). Nepokoušejte se opakovaně zjišťovat, zdali ve vás síla je, či není. Nepřísluší vám testovat svými prsty, jestli je mango zralé. Když je zralé, tak jistě vydává dobrou vůni a bude chutnat lahodně, protože nyní toto ovoce dozrálo.

Bůh by měl tiše přebývat v chrámu, a jestli jsou v něm uctívatelé, budou určitě uctívat. Jakmile syn dospívá, je samozřejmostí, že mu roste knír. Pokud jste si jisti Brahman, zajisté dosáhnete Jeho Síly skrze Poznání. Neměli byste být zbaveni víry tím, že jste sklíčeni, jestliže se vaše síla ukazuje být omezená.

Moudrá Bytost (Džňánin) by si měla být vždy jista, že zlá znamení či prohra se nikdy proti ní neobrátí. Stručně řečeno, vaše přesvědčení by nemělo kolísat. Nikdy byste neměli zapomenout svou pozici. Naše Skutečná Přirozenost Bytí, jež je totožná se Satguruem, by nikdy neměla přestat zřít Paramátman. Měli bychom mít neustálý, neomezený daršan tohoto Paramátman. Bůh říká: „Ten, kdo se chopí mého jména, bude úspěšný.“ Pak kdo a jak bude skrývat či ukazovat jakákoliv zlá znamení? Vaše vlastní Síla, vaše Schopnost, je vždy s vámi, naplňujíc vás zevnitř i vně. Bůh, který je buď dobrý či špatný, přebývá pouze ve vás. Je nadmíru benevolentním Bohem. Veškeré duchovní síly jsou výhradně u Jeho Chodidel. Nedívejte se na ně (síly). Vaše skutečná Sláva je vaše vlastní Bytí, Skutečnost, a nikoli osm duchovních sil. Vše to, co existuje, není skutečně nic než „Já“, Átman, a také Parabrahman, které je Esencí všech těchto sil. Je to díky Jeho Moci, že siddhis mají vnitřní motivaci ducha a jsou mocné. Kdyby „Boží Já“ (Átmaram) nevlastnilo sílu „Já“ či moc „Já“, odkud by pak duchovní síly mohly brát svou sílu a moc?

Všechny síly, které vytvářejí a udržují nespočet vesmírů, berou svou sílu pouze z Nejvyššího „Já“, Paramátman. Tudíž jediné, co je zapotřebí, je Sebe-Realizace, a pak je úkol dokončen. Když si oddaný, který získal duchovní síly prostřednictvím různých duchovních praktik, přeje, aby byla konkrétní práce udělána, je dokončena jedině tato část práce. Musí na ni vynaložit svou vlastní energii. Džňánin je však Soběstačný. Pro Něho se staly všechny věci ryzí, tudíž zde není ani dobré ani špatné. On sám je ztělesněním dobroty, tak kdo mu může vytvořit jakoukoliv potíž? Jak může být Síla toho, kdo je Všemocný a Dokonalý, oslabena?

Všechny siddhis získávají svou sílu jedině z Něho. Šiva je ztělesněním dobroty. Proto nikdy nepřemýšlejte o špatných věcech. Veškerá Sláva (Velkolepost) spočívá ve vašem vlastním Bytí. Neuchovávejte v mysli slabost. Vše je v pořádku a příznivé. V individualitě jsou přítomny všechny typy zla a nechtěných věcí, avšak v Šivovi je vše Velkolepou Úplností, vše je příznivé. Zde nabýváte vlastnictví Božího Království a všechnu jeho vznešenost.

Bůh je To Původní, nemá žádný začátek a Jeho Oddaný získává veškerou Jeho Sílu. Nyní je oddaný Bohem přímo před vaším zrakem. Jak Ho může Jeho síla opustit? To je nemožné. Říká se, že když přeběhne přes ulici černá kočka, je to zlé znamení. Ale jaký vliv to může mít na Jeho oddaného? Já jsem esencí Času. Já jsem příznivý v příznivý okamžik. Já jsem vytvořil Čas. Čas nemůže zkřížit mou cestu. Ve vaší mysli musí být plně ukotven fakt, že vy jste „Vládce Všeho“.

Lidé dychtivě čekají na smrt bohatého. Takže dobro a zlo pochází z tohoto světa, v našem skutečném Bytí jsou však nedůležité. Když si Světec něco představí, siddhis neboli síla závisí na této představě, co je ale chtěno v Paramátman, které je úplné se všemi silami? Paramátman má všechno bohatství, veškeré jmění. Nač se starat o to, co běhá v myslích ostatních? Co jiného se dozvíte, kromě znepokojení „co se přihodí a jak se to přihodí“? Proč byste si měli přát hromadit ve svém domě zlato, když jste Bůh? Jak můžete být Paramátman, jestliže máte takovouto touhu? Žádné štěstí z těchto sil, které očekáváte, získat nelze. Je to jen způsob krácení času.

Vaše Skutečné Bytí je Věčným Štěstím. Je překvapující, že si vytváříte představu nějakého jiného druhu štěstí. Vy sami jste Velkolepostí (Slávou), Štěstím. Vy jste Nejvyšší Štěstí ze všech štěstí. Je vaší povinností přát dobro všem bytostem, ať už jsou to přátelé či nepřátelé. Světec nikdy nesmýšlí zle o někom, kdo mu způsobuje těžkosti.

Ten, kdo ke Mně přišel, spatřil mne jako Boha, a přišel jedině tak, jak přichází Bůh – aby se dotazoval. Ať už vás někdo uctívá a přeje vám vše dobré, anebo ať vás někdo uráží, měli byste mu vždy dát jedině požehnání. Neciťte se rozradostněně kvůli nějakému dobrému výsledku, či zarmouceně kvůli nenaplnění vytouženého záměru. Ten, kdo má víru, získá od vás štěstí. Budou se s vámi potkávat jedině ti, kterým to přinese užitek. Do té doby se s vámi nesetkají. To, co se má stát, je již „napevno stanoveno“ v neviditelném světě. Vaše proroctví (předpověď) je náznak, ale je pravda, že je nezbytné. Mělo by zde být vaše požehnání (dobrořečení).

To, že bude práce splněna, je míra, ke které je již ustanovena. Doktor dává léky, aby obnovil vaše zdraví, někteří pacienti mohou zemřít. Jaká je vina doktora? Nestačí, že by měl mít doktor skutečnou touhu po pacientově uzdravení?

Stali jste se Světcem nikoli pro ostatní, nýbrž pouze pro sebe sama. Jestliže z toho někdo získá prospěch, nechť ho má, ale vy byste neměli přemýšlet o tom, co získáte a ani byste se neměli obávat o svou sílu. Nikdy se neodkloňte od víry ve váš vlastní stav „Já“. Zamyslete se nad tím, zda jste se stali Brahman kvůli Němu samému, nebo jen kvůli tomu, abyste uspokojili iluzi.

Postavení je velmi vysoké. Nenechte se sesadit z trůnu, který je právoplatně váš. Říká se, že Světec Nárada dosáhl Brahman, ale ten, na koho se podíval, zemřel. Takže se neobávejte, že by někdo nemohl zemřít vaším pohledem. Nenechte svou víru váhat. Nejste snad Brahman, ať se stane cokoliv? Je-li víra ukotvena v Brahman, pak Síla vzrůstá skrze Cestu Poznání. Nicméně pochopte to tak, že vaše osamocenost není vyrušena. Musíte si být jednou provždy jisti, kdo jste, kde jste a jak jste. Ten, kdo je Paramátman, nemůže být nikdy ne-Paramátman.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.