Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

102. Radost z vnitřní Realizace (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

11. 5. 2016 - Gabriela

Ztotožnění neboli pýcha značí, že oddaný na sebe bere tělesné vědomí. Třebaže je přirozenost neboli Dharma stejná, je tu obrovský rozdíl. Jeden je smrtelným džívou dočasné existence, a druhý je vždy úplnou, nezničitelnou, Naprostou Radostí. Toto je důsledek Poznání, které je dostupné skrze učení Satgurua. Třebaže je Tohoto Stavu dosaženo, lidé se zdráhají říci „Já jsem Bůh“. Je mnoho Světců, kteří, i když jsou plně realizovaní, zůstávají v domnění, že jsou pouze hledajícími. Jedině Pán Krišna řekl: „Já jsem Bůh Bohů“. Jaký byl skutečný rozdíl mezi těmito světci a Pánem Krišnou? Pán Ráma pobýval se svou manželkou Sítou, jež seděla na Jeho klíně. Nikdo Ho za to nekritizoval. Pán Ráma (Šrí Rám) rovněž přešel za stav hledajícího a stal se Siddhou. Dosáhl stavu, kde Vědomí ztrácí svou oddělenost a je zde přesvědčení, že celý svět je prostoupen Bohem, a že všechno je ve své podstatě „Já“. To je důvod, proč vykonával všechny Své činnosti co nejpřirozeněji a snadno.

102. Radost z vnitřní Realizace

Jóga, která byla popsána, se nazývá Rádža Jóga. Tato Jóga je známa pouze Mně a Pánu Šivovi. Krišna odhalil tuto Tajnou Jógu Uddhavovi a Uddhava ji plně pochopil. Jak Krišna, tak Uddhava, měli stejnou Seberealizaci. Seberealizace znamená pochopení, že vaše vlastní „Já“ je Brahman. Brahman je Tvůrcem Vesmíru a „Já jsem Brahman“. Byla zde tedy Realizace, že „Já jsem tvůrce, udržovatel a ničitel tohoto Vesmíru.“ Nyní se Uddhava stal Krišnou. Jakmile se pastevec krav stane králem, jeho původní postavení přestane existovat.

Co je míněno tvrzením, že se Uddhava stal Krišnou? Železo se stalo zlatem. Hledající se stal Brahman. Je jím nyní držena Veškerá Síla Brahman. Hledající se stal Brahman. Celý Vesmír je On sám. Stal se vodou prostupující celý svět. Stal se světlem ve Vesmíru. Je vzduchem celého Vesmíru. Stal se Vše-prostupujícím Prostorem, který v sobě obsahuje mnoho rozlehlých vesmírů. Je Vědomím Vnímavosti, Silou Poznání, Kvalitou Vědění, samotnou Životní energií. Stal se tímto vším. Je onou Osamělostí, která přetrvává jako Klidná Existence po zmizení světa pěti elementů, jež se stala znavená po své mnohostranné vnitřní hře ve všem. Uchovává veškerou Sílu Brahman. Takto se hledající stal Brahman.

On sám činil veškeré činnosti Vesmíru pomocí smíchávání a spojování všech aktivit Vesmíru, a nyní je On Sám, zpívaje bhadžany Sám Sobě. Důkaz Oddanosti i užitek spirituality je poznán a plně jsou též poznány její plody. Jste-li opravdu svobodní, Oddanost po Osvobození je vaším chováním, neboť jste osvobozeni.

Žít jako oddaný značí žít v Jednotě s Bohem. Uddhava tento fakt pochopil. Byl přešťastný. Jeho blaženost džívy, jenž se stal Šivou, neznala žádná omezení. Byla zde Nejvyšší Radost z bytí Zajedno s Brahman. Stal se Brahman a ovládal Sílu Brahman. Stal se Všemocným Paramátman. Pán Krišna mu udělil ornament v podobě Inkarnace Boha, stejně jako když matka ověnčí dítě všemožnými ozdobami nebo jako když je korunován král a jsou mu předány královské ornamenty a rovněž moc. Není pravda, že tento dar není dosažitelný všemi, závisí však na víře každého jedince.

Máte-li víru, že jste Brahman, získáte sílu, jako byste byli panovníkem všech, tvůrcem celého světa. Ovoce obdržíte podle svého přesvědčení. Rozhodnete-li se, že konkrétní směr je Západ, bude tomu tak. Zůstat ve spoutanosti po dosažení Svobody je chybný koncept.

Pán Krišna měl naprostou víru a věděl, že je Brahman. On je tvůrcem a užívajícím si Tohoto Stavu. Jedině pak může mít tuto Sílu a pouze poté může udělit „Sílu Inkarnace“. Tato Siddhi (Síla), kterou Uddhava dosáhl, je skutečně nejtajemnějším stavem, který nelze pochopit myslí a uvědomit si intelektem. Všichni interpretují a přijímají význam dle svých konceptů. I když dosáhnete Poznání Brahman a přestože (vám) Guru předal Poznání, původní chyba přetrvává. Jak lze opustit původní defekt, i když jste realizovali Brahman? Každý chce dělat to či ono, a tímto je zmaten a trpí ztrátou.

Místo přebývání ve Stavu a Síle Brahman jste postiženi pocitem bytí omezené individuality, džívy. Zůstaňte v Tom Stavu, ve kterém přirozeně jste. Když dosáhnete Stavu Brahman, spočiňte v něm. Nepřijímejte pocit individuality, džívy. Mnozí realizovali a mnozí mají zkušenost, ale každý zakouší podle svého konceptu. Nicméně Stav Inkarnace není znám všem. Panditi, kteří jsou zběhlí ve Védách, to neznali. Pán Krišna udělil toto Poznání Uddhavovi. Vy byste ho také měli znát a získat z něj užitek.

Někdo se dotázal: „Je-li realizováno Brahman, jak si to máme užít?“ Odpovědí na tuto otázku je: „Oddanost po Osvobození je Síla Inkarnace Boha.“ Vše je Brahman. Veškeré činnosti v tomto světě jsou výhradně Brahman. Kdysi zde byla osoba, pocit „já“, jež byla vymyšlena. Nyní nasloucháním učení Védánty vymyšlená osoba zmizela. Byla pouze produktem představivosti, přesto vás obtěžovala až příliš.

Tato individualita, která se nazývala jako „já“, zmizela díky instrukcím Gurua. Pocity „já“ a „ty“ oba zmizely. Vše toto je bezpochyby pouze Brahman. Veškeré činnosti, ať jsou jakékoliv, jsou výhradně Brahman. Je-li Jeden milion z Jednoho milionu odstraněn, jaká hodnota zůstane? Nic, počítání ustane. Zůstane pouze Nula. Kolik bychom měli napočítat? Pokud je napočítán jeden, budou muset být napočítáni mnozí. Kdo je pyšný na to, co je ničím? To, co je ničím, je Šiva. On může vstát, kráčet, dělat cokoliv, i tak je Šiva.

Pro Vnitřní Realizaci neexistuje žádné jméno. Původně to žádné jméno nemělo, ale za účelem sdělení o Vnitřní Realizaci jsme tomu nějaké jméno udělili. Je nezbytné dát tomu stovky, tisíce názvů, abychom to vyjádřili, ale tato Vnitřní Radost je taková, jaká je, nedotčena. Radost, objekt radosti a ten, kdo se těší, jsou všichni výhradně Šivou. Toto je Stav Inkarnace. Pochopte, jak to je.

Existuje příběh o oddaném, který přijal jako svou běžnou duchovní praxi a rituál to, že každý den chodil do chrámu, kde nabízel všechno své jídlo zobrazení Šivy (Mahálingamu), který se v chrámu nacházel. Poté rozdělil požehnané jídlo lidem a různým zvířatům poblíž chrámu, část z něj nabídl svým příbuzným, a zbytek nakonec odnesl své rodině a rovněž sobě. Takto každý den praktikoval uctívání a nabízel jídlo Velkému Bohu, Mahádévovi. Jednoho dne, když vešel do chrámu, spatřil vedle Lingamu Šivy sedět cizího člověka. Měl na sobě oranžové roucho, dlouhé vousy, přerostlé vlasy a v ruce držel hůl. Uklonil se před touto osobou a řekl nějaké modlitby dle svého poznání. Oddaný si byl jist, že tato osoba musela být potěšena modlitbou, a byl přesvědčen o tom, že musí být Samotným Mahadévou. Proto ji požádal, aby přijala jídlo nabídnuté Bohu. Osoba souhlasila a nabízené jídlo si na žádost oddaného vzala. Protože oddaný věřil, že osoba byla Šivou, nepřišlo mu nevhodné, že jedla poblíž Lingamu, a některé kousky jídla padaly mimo misku. Jakmile dotyčná osoba dojedla, požádala oddaného, ať zbytky posbírá. Ten, aniž by přemýšlel o tom, že již bylo jídlo ochutnáno, zbytky posbíral. Osoba požehnala oddaného slovy: „Všechna tvá přání budou vyslyšena. Nyní bys měl odtud bez prodlení odejít.“ Na to oddaný odešel domů a během cesty rozdělil malé množství jídla ostatním. Pak z chrámu odešla i dotyčná osoba. Nyní, jaký je rozdíl mezi tímto oddaným a Bohem?

Tento Bůh byl lidskou bytostí a oddaný byl rovněž lidskou bytostí a oba byli muži. Mezi těmito dvěma je však obrovský rozdíl. Vnitřní rozdíl je mnohem větší, než je vzdálenost mezi nebem a dolním světem. Pokud se podíváte všedním způsobem, oba byli lidskými bytostmi. Avšak Sebe-předsvědčení muže v chrámu je naprosté, úplné. Ale Sebe-přesvědčení oddaného je neúplné. Sebe-přesvědčení je u jednoho naprosté, stejně jako u druhého neúplné. Původ, zrození, vývoj a stav obou z nich je stejný. Nicméně protože je zde odlišná míra Sebe-přesvědčení, oddaný je ztotožněn s tělem a kůží, zatímco muž v chrámu je plně absorbován v Duchovnosti, Inteligenci a obrovském bohatství Sebe-realizace.

Ztotožnění neboli pýcha značí, že oddaný na sebe bere tělesné vědomí. Třebaže je přirozenost neboli Dharma stejná, je tu obrovský rozdíl. Jeden je smrtelným džívou dočasné existence, a druhý je vždy úplnou, nezničitelnou, Naprostou Radostí. Toto je důsledek Poznání, které je dostupné skrze učení Satgurua. Třebaže je Tohoto Stavu dosaženo, lidé se zdráhají říci „Já jsem Bůh“. Je mnoho Světců, kteří, i když jsou plně realizovaní, zůstávají v domnění, že jsou pouze hledajícími. Jedině Pán Krišna řekl: „Já jsem Bůh Bohů“. Jaký byl skutečný rozdíl mezi těmito světci a Pánem Krišnou? Pán Ráma pobýval se svou manželkou Sítou, jež seděla na Jeho klíně. Nikdo Ho za to nekritizoval. Pán Ráma (Šrí Rám) rovněž přešel za stav hledajícího a stal se Siddhou. Dosáhl stavu, kde Vědomí ztrácí svou oddělenost a je zde přesvědčení, že celý svět je prostoupen Bohem, a že všechno je ve své podstatě „Já“. To je důvod, proč vykonával všechny Své činnosti co nejpřirozeněji a snadno.

Proč tedy není možné, aby ti, kteří se považují za pouhé hledající, dosáhli tohoto stavu, kdy se člověk vzdá všech činností, ale zároveň je všechny naplno provádí? Příčinou je nedostatek Totální Radosti a Naprostého Přesvědčení o své Skutečnosti. Nejsou schopni rozhodnout se, co přijmout a co odmítnout. A to je důvod, proč zůstávají pyšní na své činnosti.

Ztotožnění Rámy s Karmou bylo ve své podstatě Brahman, a tudíž před lidmi sedával se Sítou na Svém klíně. Ostatní v sobě nemají takovou velikost. Šrí Ráma zvítězil nad iluzí. Řekl: „Já jsem Bůh. Vše se děje podle Mé Vůle. Tak koho bych se měl obávat?“ Iluze přemůže ty, kteří se bojí. Iluze byla Pánem Rámou kontrolována. On ji přemístil ze své hlavy na svůj klín.

Uvědomil si: „Tato mája (iluze) je Mým služebníkem. Všichni jsou Mými oddanými. Všichni Mne uctívají. Já jsem Pánem Všeho. Nevycházím ani nezapadám. Jsem vždy úplný a nepomíjející.“ Sebe-přesvědčení by mělo být takto silné.

2. 11. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.