Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 19.3. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha IV. - O existenci - IV.011 - IV.013

17. 1. 2018 - Lenka

Stejně tak existuje pouze nejvyšší Brahman. Protože je všemohoucí, stává se rozmanitost vesmíru přirozeným projevem jeho neomezených vlastností. Rozmanitost nemá skutečnou existenci kromě toho, že existuje v představivosti jedince. „Toto vše je absolutní Brahman“, ustáli se pevně v této pravdě. Oprosti se od jiných představ. Stejně jako vlny nelze oddělit od oceánu, nelze oddělit věci od Brahman. Stejně jako je v semínku v možnosti ukryt celý strom, existuje celý vesmír navždy v Brahman. Tak jako různobarevnou duhu vytváří sluneční svit, je veškerá rozmanitost viděna v Jediném. Tak jako netečnou pavučinu vytvořil živý pavouk, vyvěrá netečný projevený svět z neomezeného Vědomí.

IV.11
VASIŠTHA pokračoval:

Na popud Času neboli boha Jamy použil mudrc Bhrigu vnitřní zrak, aby zjistil, jak žije jeho syn. V mysli okamžitě spatřil celou posloupnost synových zrození. Omráčen tím, co vidí, vrátil se opět do těla a jeho připoutanost k synovi v tu ránu zmizela.

BHRIGU řekl:

Pane, jsi opravdový znalec minulosti, přítomnosti i budoucnosti, zatímco já chápu jen velmi málo. Projevený svět, který ač neskutečný, se jako skutečný jeví, zmate i velké muže poznání. Všechno se nachází v tobě a jen ty znáš pravdu o přeludu vytvořeném představivostí mysli.

Můj syn není mrtev, a přesto jsem byl rozrušen, když jsem ho za mrtvého považoval. Myslel jsem, že mi byl odebrán dříve, než nastal jeho čas. Pane, třebaže chápeme běh pozemských událostí, přikláníme se k radosti či smutku podle toho, co považujeme za štěstí či neštěstí.

Zlost dohání člověka na tomto světě k tomu, aby udělal to, co by dělat neměl, ale klid a vyrovnanost dovoluje člověku udělat to, co se má vykonat. Dokud trvá iluze projeveného světa, je tu i důvod rozlišovat mezi vhodným a nevhodným jednáním. A je nevhodné nechat se rozrušit tím, co je tvou přirozenou úlohou, tedy úlohou Času, a co má za následek zdánlivou smrt zrozených bytostí.

Díky tvé milosti jsem opět viděl syna a pochopil jsem, že tělo je jen mysl a že právě mysl vytváří vidinu projeveného světa.

ČAS pravil:

Velmi dobře jsi to řekl, mudrci. Tělo opravdu znamená mysl, neboť stejně jako hrnčíř dělá hrnce, tak mysl vytváří tělo pouhými myšlenkami. Vytváří nová těla nebo zase ničí to, co existuje, a to vše skrze svá přání. Je zřejmé, že mysl má schopnost vytvářet iluzi a klam a že v ní existují myšlenky snové a iracionální, jejichž výsledkem je přelud. Tak si mysl vytváří tělo, ale nevědomý člověk se vnějším zrakem dívá na fyzické tělo jako od mysli odlišné a na ní nezávislé.

Tři světy (bdělý stav, snění a hluboký spánek) nejsou nic jiného než projev schopností mysli a ten lze chápat jako skutečný i neskutečný zároveň. Je-li mysl formována vnímáním různosti, pak vidí různost.

ČAS pokračoval:

Mysl je zapletena v projeveném světě skrze bezpočet představ jako „jsem slabý“, „jsem nešťastný“, „jsem hlupák“. Jakmile přijde pochopení, že to vše jsou jen falešné výtvory mysli a že jsem, jaký jsem, pak do vědomí člověka vstoupí klid a mír.

Mysl je jako nedozírný oceán, jenž v sobě ukrývá nekonečnou rozmanitost všech možných bytostí a na jehož povrchu vznikají a zas zanikají vlny různých velikostí. Malá vlna se domnívá, že je malá, a velká vlna má za to, že je velká. Vlna, jež byla větrem rozehnána, se domnívá, že zanikla. Jedna si o sobě myslí, že je chladná, jiná, že je teplá. Všechny vlny však nejsou nic jiného než voda oceánu. Když řekneme, že žádné vlny nejsou a existuje jen oceán, je to pravda. Pravdou je však i to, že vlny v oceánu jsou!

Stejně tak existuje pouze nejvyšší Brahman. Protože je všemohoucí, stává se rozmanitost vesmíru přirozeným projevem jeho neomezených vlastností. Rozmanitost nemá skutečnou existenci kromě toho, že existuje v představivosti jedince. „Toto vše je absolutní Brahman“, ustáli se pevně v této pravdě. Oprosti se od jiných představ. Stejně jako vlny nelze oddělit od oceánu, nelze oddělit věci od Brahman. Stejně jako je v semínku v možnosti ukryt celý strom, existuje celý vesmír navždy v Brahman. Tak jako různobarevnou duhu vytváří sluneční svit, je veškerá rozmanitost viděna v Jediném. Tak jako netečnou pavučinu vytvořil živý pavouk, vyvěrá netečný projevený svět z neomezeného Vědomí.

Podobně jako bourec tká svůj hedvábný kokon a sám sebe tak spoutává a omezuje, představuje si neomezené Vědomí tento vesmír a je v něm zachyceno. Jako se snadno osvobodí slon, je-li přivázán jen k dřevěnému kolíku, tak se ze svého omezení snadno osvobodí Já. Neboť Já je tím, za co se samo považuje. Ve skutečnosti pro Nejvyššího neexistuje ani omezení, ani osvobození. Nechápu, jak představy omezení a osvobození vůbec mohly vzniknout! Omezení ani osvobození neexistuje, spatřit lze jen neomezené Bytí. A přece je to věčné zahaleno závojem dočasného, což je hotový div, či úžasná iluze.

Jakmile se v neomezeném Vědomí projevila mysl, vznikly představy rozmanitosti. Tyto představy existují v neomezeném Vědomí. Následkem toho začalo ve vesmíru existovat nesčetně božstev a bytostí různých druhů. Některé žijí dlouho, jiné krátce, některé jsou velké, jiné malé, některé jsou šťastné, jiné nešťastné. Všechny tyto živé entity nejsou ničím jiným než představami v neomezeném Vědomí. Některé se považují za nevědomé a omezené, jiné jsou od nevědomosti oproštěny, a tak osvobozeny.

IV.12, 13

ČAS pokračoval:

Ó mudrci, bohy, démony a lidské bytosti nelze od tohoto kosmického oceánu Vědomí, jemuž se říká Brahman, oddělovat. Taková je pravda a ostatní tvrzení jsou nepravdivá. Bozi, démoni i lidé zakoušejí mylnou představu „nejsem Absolutno“, a tak na sebe nabalují nečistotu a pocit úpadku. Přestože navěky přebývají v oceánu Vědomí, vidí se od Brahman odděleni a žijí tak v omylu. Přestože jsou navždy ryzí a čistí, nanášejí na sebe nečistotu a ta je pak semínkem všech jejich činů i příslušných následků, štěstí nebo neštěstí, nevědomosti či osvícení.

Některé z těchto bytostí jsou ryzí jako Šiva a Višnu, jiné mírně poskvrněné jako bozi a lidé, některé v silné iluzi jako stromy a keře, jiné oslepeny nevědomostí jako ubozí červi. Některé bytosti se poznání vzdalují, jiné dosahují stav osvícení a osvobození jako Brahma, Višnu a Šiva.

Ačkoli se jedinec točí v kruhu nevědomosti a iluze, jakmile dojde poznání o nejvyšší Pravdě, je okamžitě spasen.

Svaté knihy nejsou pro ty, jež jsou jako stromy pevně zakořeněny v iluzi, ale ani pro ty, kteří se své iluze již zbavili. Svaté knihy vytvořili osvícení lidé jako pomůcku pro ty, kteří takové vedení hledají, tedy pro ty, kteří se probudili ze spánku nevědomosti poté, co vymizely špatnosti v jejich povaze a jednání.

Ó mudrci, potěšení a bolesti tohoto světa zakouší mysl, nikoli fyzické tělo. Tělo je ve skutečnosti jen plodem představ mysli, není to skutečnost, která by byla na mysli nezávislá. Všechno, co si tvůj syn v mysli přál, to zakusil. Za to my odpovědnost neneseme. Všechny bytosti získají na tomto světě pouze to, co vyvěrá ze studnice jejich možností a předpokladů. Nikdo jiný není za činy zodpovědný, žádný nadčlověk ani bůh.

Pojď, vydáme se tam, kde tvůj syn poté, co si na krátko užil potěšení nebe, vykonává pokání.

Jakmile Čas neboli bůh Jama domluvil, vzal mudrce a odvedl ho pryč.

V tuto chvíli byl osmý den Vasišthova vyprávění u konce a shromáždění se rozešlo.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy