Poslední letní zpívání bhadžanů v Divoké Šárce:

Středa: 19.9. 2018 od 18.00 do cca 20.00 (pozor začínáme o 30 minut dříve než obvykle, kvůli brzkému stmívání)

Místo konání: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu.

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

Sraz: V 17:45 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Vstup zdarma

Info: Aleš 777050958, Martin 725 219 468

 

Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Čas: 18,30 do 20,30 hod. 
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      19.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha III. - O stvoření - III.94 - III.95

4. 10. 2017 - Lenka

Když se pozorně podíváš, Rámo, uvidíš, že čin se rozroste o své plody jen tehdy, je-li do konání zapletena mysl. Mysl je tím semínkem. Je to dokonce tak, že když se projeví v nejvyšším Brahman kosmická Mysl, v témže okamžiku se rodí povaha a přirozené touhy každé z rozličných bytostí a z vtělené bytosti se stává džíva. Není rozdíl mezi myslí a činem. Než se čin projeví, vznikne nejprve v mysli, mysl je jeho základem. Proto konání není nic jiného než pohyb energie ve Vědomí a nevyhnutelně přináší své plody. Když takové konání spěje ke konci, i myšlení spěje ke konci. A jakmile myšlení ustane, není tu ani konání. To je případ osvobozených mudrců, nikoho jiného.

III.94

VASIŠTHA pokračoval:

Nyní ti popíši rozdělení bytostí na nejlepší, střední a nejhorší, tak jak k tomu došlo na začátku tohoto cyklu stvoření. První a nejlepší z bytostí se rodí ze šlechetných pohnutek. Jsou přirozeně dobří a oddaní dobrým skutkům. Osvobození dosahují během pár životů. Jsou plni čistoty a světla, což představuje kvalitu neboli gunu, která se nazývá sattva. Pak jsou tu ti, kteří jsou plni nečistoty, což představuje kvalitu pasivity, netečnosti a neschopnosti vnímat, neboli gunu tamas. V těchto bytostech je přilnutí ke světu velmi silné. Osvobození u nich přijde až po tisíci životech a pro některé z nich není v tomto cyklu stvoření vůbec možné. Mezi těmito dvěma typy jsou tací, kteří jsou plni touhy, činnosti a vášně, což představuje kvalitu aktivity, neboli gunu radžas. Jestliže jsou tito lidé natolik blízko osvobození, že při odchodu ze světa osvobození dosáhnou, je v nich s radžasem namíchána i sattva. O čistý radžas se jedná, pokud jsou radžastické tendence silné a jejich rozpuštění trvá déle. A jsou-li touhy a vášně příliš hutné, nesou známky tamasu a k osvobození je velmi daleko.

Ti, kteří i po tisíci zrozeních setrvávají v temnotě neprobuzeni, se nazývají bytosti tmy a představují čistý tamas. Jestliže se zdá, že se k osvobození přibližují, pak je jejich tamas doplněn radžasem. A zdá-li se osvobození již nablízku, pak je tamas namíchán se sattvou. Pokud bytosti po stovce zrození mají před sebou ještě nejméně další stovku, pak jsou v hluboké temnotě a jejich osvobození není jisté.

(V této kapitole je naznačeno, že sattva, radžas a tamas samy o sobě nic o osvobození nevypovídají, ale že překážkou k osvobození jsou další proměny v důsledku špatných myšlenek a špatných činů – pozn. S.V.)

Všechny bytosti vznikly v nejvyšším Brahman, když došlo k narušení rovnováhy a klidu. Podobně vznikají i vlny na moři. Prostor ve sklenici, prostor v pokoji i prostor v malé dírce nejsou nic jiného než jediný vesmírný prostor a stejně tak jsou všechny bytosti jen jedno jediné neomezené Bytí, které je nedělitelné. V něm vznikají a zanikají. Tak se z vůle neomezeného Brahman zdají všechny bytosti přicházet a zase odcházet.

III.95

VASIŠTHA pokračoval:

Čin i konající (ten, kdo čin vykonává), vznikají spontánně v nejvyšším Bytí v témže čase, podobně jako se s květinou objevuje současně i její vůně. Pouze z pohledu nevědomého se stvoření džívy jeví jako skutečné (a tudíž nezávislé na nejvyšším Bytí – pozn.L.V.). Jen nevědomý člověk považuje modrou barvu nebe za skutečnost! Pro osvíceného jsou obě tvrzení „džíva se rodí z Brahman“ a „džíva se nerodí z Brahman“ stejně nesmyslná.

Dvojnost neboli dualita je dočasně přijata jenom kvůli poučení nevědomých, neboť bez ní je slovní vyjádření nemožné. Učitel prohlásí, že džíva se rodí z Brahman, pak ale zdůrazní, že poněvadž následek není oddělitelný od příčiny, je i džíva neoddělitelný od Brahman. Vše se jeví jako z Brahman zrozené, stejně jako se rodí vůně z květiny. A vše zase přechází zpět do Brahman, podobně jako přecházejí roční období jedno do druhého!

Se všemi druhy bytostí, které se v tomto světě projevují, se současně rodí i jejich přirozené chování a povaha. A jen nevědomost o vlastní podstatě a přirozenosti, nevědomost o Já, vede k takovému chování a takovému činu, jež vyvolají následnou odezvu v dalším zrození.

RÁMA řekl:

Svatý muži, svaté knihy sestávají z tvrzení mudrců, jejichž mysl není ničím zabarvena. Mudrcem je zván ten, jehož srdce je čisté a v jehož vidění není rozdělování. Nezralý člověk má naději uvidět světlo pravdy pouze s pomocí svatých textů či osvícené bytosti. V tomto světě můžeme pozorovat, že se semínko rodí ze stromu a strom vyrůstá ze semínka. Lze říci, že se z nejvyššího Brahman zrodily rozličné bytosti bez semínka předchozí karmy?

VASIŠTHA odvětil:

Když se pozorně podíváš, Rámo, uvidíš, že čin se rozroste o své plody jen tehdy, je-li do konání zapletena mysl. Mysl je tím semínkem. Je to dokonce tak, že když se projeví v nejvyšším Brahman kosmická Mysl, v témže okamžiku se rodí povaha a přirozené touhy každé z rozličných bytostí a z vtělené bytosti se stává džíva. Není rozdíl mezi myslí a činem. Než se čin projeví, vznikne nejprve v mysli, mysl je jeho základem. Proto konání není nic jiného než pohyb energie ve Vědomí a nevyhnutelně přináší své plody. Když takové konání spěje ke konci, i myšlení spěje ke konci. A jakmile myšlení ustane, není tu ani konání. To je případ osvobozených mudrců, nikoho jiného.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy