Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

 • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
 • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

  Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

  Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

 • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

I.1. - Začátek knihy (z knihy Dásbódh)

2. 5. 2014 -

RAMDAS||Šrí Ram||

1. Když Samartha Ramdas začal vyprávět svým žákům a posluchačům o své nové knize, kterou napsal, ptali se ho: "Co je to za knihu? Co je v ní popsané? Jaký prospěch z ní budeme mít, vyslechneme-li si ji?"

2. Samarth odvětil: Název této knihy je DASBOADH. Kniha obsahuje rozhovor mezi Guruem a jeho žákem. Stezka oddanosti je zde jasně vysvětlena.

3. V knize je vyjasněno 9 způsobů oddanosti, stezka poznání, kvality obsažené ve stavu bezžádostivosti a také jsou zde vysvětleny různé skutečnosti, náležící duchovnímu životu.

4. Pojednání má v úmyslu přednést pravdu, kterou hledající rozhodně může díky oddanosti realizovat.

5. Kniha vypovídá o podstatě oddanosti, o čiré přirozenosti poznání a o pravém stavu Bytí, Já.

 

6.Tato kniha také vysvětluje, jaké poznání je nejvíce čiré, co značí naprostou svobodu a jaký smysl má nabytí svobody.
7. Uvádí jasnými pojmy, jaká je přirozenost Skutečnosti uvnitř sebe sama; co znamená, když se řekne stav bytí za tělem-myslí-vědomím; a co značí být sám v tomto světě.

 1. Tato kniha oznamuje, kdo (co) je nejvyšší Všemocný Bůh, kdo je skutečný oddaný, co je džíva (duše) a Šíva (universální duch).
 2. V knize je jasně specifikována přirozenost Absolutna, spolu s doplňujícím vysvětlením z dalších knih, které o Absolutnu pojednávají; je zde také odpověď na otázku "Co jsem já".
 3. Také kniha předkládá hlavní druhy projevů úcty, různé formy poezie a rozličné typy vychytralého posuzování.
 4. Kniha vysvětluje, jak vyvstala samotná iluze, detailně popisuje 5 elementů a určuje, kdo je Konatel všech věcí.
 5. Mnoho pochybností je zde rozpuštěno, mnoho nepochopení objasněno a mnoho problémů vyřešeno odstraněním námitek a nesouhlasů.
 6. Tudíž můžeme říci, že kniha podává mnoho aspektů poznání. Není však v tomto úvodu možné vypsat všechna možná témata, v knize obsažená.
 7. Celý svazek Dasboadhu je rozdělen do dvaceti oddílů, přičemž každý oddíl má 10 kapitol. Oddíl obsahuje srozumitelně vysvětlená jednotlivá témata.
 8. Pochopitelně je třeba se zmínit o tom, že tato kniha je shodná s mnohými hodnověrnými starodávnými literárními díly, jako byly Védy a Upanišády. Největší důraz je kladen na osobní zkušenost, která je v těchto písmech nanejvýš prosazovaná a obhajovaná.
 9. Je zde zmínka o mnohých mistrovských dílech, přičemž není vhodné pokládat tato díla za něco imaginárního. Naopak na základě vlastní zkušeností jsme schopni prověřit jejich popsané pravdy.
 10. Ti, kdo pod tíhou závisti považují tento argument za falešný, opovrhují mistrovskými díly a odmítají tímto aktem všechna hodnověrná starodávná díla, jež obsahují učení Boha Samotného.
 11. Například jsou zde starodávné knihy známé jako zpěvy neboli Gíty. Patří mezi ně např. Šiva Gíta, Rama Gíta, Guru Gíta, Garbha Gíta, Uttar Gíta, Avadhúta Gíta.
 12. Dále tu je Bhagavad Gíta, Brahma Gíta, Hansa Gíta, Pandav Gíta, Ganeš Gíta, Jama Gíta, a dále Védy a Védanta, spolu s Upanišadami a mytologickou knihou Bhagawat.
 13. Podpora těchto knih je zde v tomto spisu, jímž je učení přímo od Boha, patrná.
 14. Kdo je tím odpadlíkem, co řeči Boha nevěří? Není zde jediné prohlášení, které by nebylo učením přímo od Boha.
 15. Ten, kdo nalezne chyby v této knize ještě předtím, než ji celou přečte, je nesnášenlivec, závistivý a ovládaný svou falešnou pýchou.
 16. Díky pýše se člověk stane závistivý; závist rodí pohrdání a zlost a vztek pak převládají.
 17. Takový člověk, uvnitř zkažený, se stane násilný a ovládaný vášní a hněvem, což je možné spatřit v jeho každodenním životě.
 18. Můžeme oslovovat člověka ovládaného vášní a hněvem ´hodná bytost´? Rahu, zlý démon, zemřel i poté, co se napil nektaru v přítomnosti bohů (Tudíž zlý člověk nic nezíská ani když získá nejlepší věci ve světě).
 19. Skončeme s tímto řečněním. Nyní můžete přijmout z této knihy radu, kterou jste schopni pochopit. Ale nejlepší co můžete udělat je zbavit se pýchy.
 20. To je stručná odpověď na otázku, ve které se posluchači vyptávali na obsah této knihy.
 21. Co se týče prospěchu z vyslechnutí si knihy Dasboadh, pak prvním přínosem bude okamžitá přeměna v posluchačově chování. Kořeny pochyb budou zcela přetrženy.
 22. Není zapotřebí podstupovat náročné pokaní, neboť zde obdržíte snadný způsob uvědomění si podstaty života v naprosté svobodě.
 23. Po vyslechnutí si této knihy dojde k zničení nevědomosti, lítosti a iluze. Navíc tím získáte poznání plné moudrosti.
 24. ´Bezžádostivost´, jež je největším štěstím jogínů, je vštípena v našem životě; a moudrost spolu s rozlišováním je zde snadno pochopena.
 25. Ti, kdo žijí v iluzi, mají špatné kvality a postoje, budou po vyslechnutí a přijetí obdařeni ctností. Ti, kdo mají bystrý úsudek a jsou logičtí v myšlení, rázem pochopí vhodnost příhodného chování.
 26. Ti, kdo jsou zahálčiví, se stanou zapálení, hříšnici se začnou kát, a kritici začnou vychvalovat stezku oddanosti.
 27. Ti, kdo žijí v nesvobodě, se stanou uchazeči o svobodu, hlupáci se stanou nadmíru bdělí a odpůrci oddanosti posléze stezku oddanosti začnou následovat a získají osvobození.
 28. Mnoho zlozvyků bude zničeno, ztroskotanci oživnou v čirosti; díky vyslechnutí si této knihy každý pokročí a dostane se dál na duchovní cestě.
 29. Po vyslechnutí si této knihy a hlubokém rozjímání o jejím obsahu dojde k zničení mnoha nebezpečných závislostí, způsobených z připoutanosti k fyzickému tělu; podaří se vám zbavit se mnoha obav a utrpení, které s sebou přináší světský život.
 30. Takový je prospěch. Po vyslechnutí si knihy se posluchač vyvaruje všech pádů; jeho mysl se stane spokojená a kliduplná.
 31. Jedna věc je důležitá. Každý sklízí ovoce dle své víry a ti, kdo se ve své mysli zaobírají pouze závistí, zajisté sklízí sami to samé!

 Tímto končí v první Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, první kapitola s názvem Začátek knihy .

Přeložil: A. Adámek

Další kapitoly z knihy Dásbódh